Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

3451. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica, stran 10637.

  
Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 31. seji dne 6. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica (Uradni list RS, št. 96/22) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(sestava in mandat sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda ima 11 članov in je sestavljen iz:
– 3 predstavnikov ustanoviteljice,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnikov staršev.
(2) Predstavnike ustanoviteljice v svet zavoda imenuje ustanoviteljica izmed članov organov občine in občanov z območja šolskega okoliša v skladu s svojim statutom in poslovnikom.
(3) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem.
(4) Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev. Volitve so lahko javne ali tajne.
(5) Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed članov. Na enak način se določi namestnik predsednika sveta.
(6) Svet zavoda se lahko konstituira, ko so izvoljeni oziroma imenovani vsi predstavniki. Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta zavoda, ki sejo tudi otvori, če je svetu že pretekel mandat pa ravnatelj. Prvo sejo se skliče v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda. Do izvolitve predsednika, vodi prvo sejo najstarejši član sveta zavoda. Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članov sveta zavoda.
(7) Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Dosedanji svet zavoda nadaljuje svoje delo v enaki sestavi do poteka tekočega mandata.
3. člen 
(1) Zavod mora uskladiti pravila in splošne akte zavoda s tem odlokom najkasneje v enem letu od uveljavitve tega odloka.
(2) Do uskladitve pravil zavoda in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 02601-22/1996
Ajdovščina, dne 6. oktobra 2022
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti