Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

3449. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, stran 10634.

  
Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 31. seji dne 6. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina (Uradni list RS, št. 14/17, 22/17) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(organizacija zavoda) 
(1) Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina je matična šola, ki ima:
– Podružnico s prilagojenim programom Ajdovščina za izvajanje prilagojenega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, s sedežem v Ajdovščini, na naslovu Cesta 5. maja 15, 5270 Ajdovščina
– Podružnico Lokavec za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja od prvega do petega razreda na drugi lokaciji, na naslovu Lokavec 128, 5270 Ajdovščina.
(2) Podružnica šole ni pravna oseba in v pravnem prometu nima pooblastil.«
2. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
(šolski okoliš) 
(1) Zavod opravlja svojo dejavnost in zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša in skupnega šolskega okoliša Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina in Osnovne šole Šturje, Ajdovščina. V šolo za izvajanje prilagojenega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se vpisujejo otroci na podlagi odločbe o usmeritvi.
(2) Šolski okoliš Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina obsega območje:
a) zahodni del mesta Ajdovščina z naslednjimi ulicami, hišnimi številkami:
Cesta 5. maja, Gregorčičeva ulica, Lavričev trg, Stritarjeva ulica, Šibeniška ulica, Vilharjeva ulica, Lokarjev drevored, Prešernova ulica, Trg Prve slovenske vlade, Ulica 24. septembra, Mirce, Župančičeva ulica, Lokavška cesta, Pod letališčem, Ulica Quiliano, Gradišče, Goriška cesta 14, 16, 16 a, 18, 20, 20 a, 20 b, 22, 24, 26, 27 a, 28, 29, 29 a, 29 c, 29 d, 29 e, 30, 31, 31 a, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 41 a, 40, 40 b, 42, 43, 44, 45, 45 a, 46, 47, 47 a, 47 b, 48, 49, 49 a, 50, 50 a, 51, 52, 53, 53 b, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 60 a, 62, 63, 63 a, 64, 65, 65 a, 66, 66 a, 67, 68, 69, 72, 74, 75, 75 a, 75 b, 77, 78, 79, Tovarniška cesta 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3 d, 3 e, 3 g, 3 h, 4, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 5, 5 a, 5 b, 5 c, 6, 6 a, 6 b, 6 c, 6 e, 6 f, 6 j, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26.
b) naselja: Ustje, Dolenje, Tevče, Planina, Lokavec, Gaberje ter del naselja Cesta s hišnimi številkami 1, 1 a, 1 b, 2, 3, 3 a, 4, 4 a, 4 b, 5, 5 a, 6, 7, 8 in 8 a.
c) Šolski okoliš pod točko a) in točko b) drugega odstavka tega člena zajema naslednje prostorske okoliše: 0001, 0002, 0003, 0004, 0008, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0078, 0079, 0080, 0082, 0083, 0084, 0085, 0115, 0118, 0125, 0133, 0134, 0139, 0145, 0070, 0071, 0072, 0073, 0128.
(3) Skupni šolski okoliš Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina in Osnovne šole Šturje, Ajdovščina obsega območje:
a) del mesta Ajdovščina z naslednjimi ulicami, hišnimi številkami:
– Goriška cesta 6, 8, 12
– Cesta IV. Prekomorske
– Cesta IX. Korpusa 1, 3, 4
– Cebejeva ulica
– Grivška pot 15, 23, 25, 27 in 29–38
– Lavričeva cesta 1, 2, 3, 3 a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 a, 14, 15 a, 16, 17, 18, 19, 20, 20 a, 21–31
– Na Brajdi 17, 19, 21, 23, 25
– Ob Hublju
– Ulica Vena Pilona 57, 59, 61, 63, 65, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84.
Območje iz te točke je gravitacijsko območje Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina
b) del mesta Ajdovščina z naslednjimi ulicami/naselji in hišnimi številkami:
– Goriška cesta 23, 23 a, 23 b, 25, 25 a, 25 b, 25 c, 25 č, 27, 27 b
– Tovarniška cesta 1, 1 a, 3, 3 a, 3 b, 3 c, 3 č
– Cesta IX. Korpusa 5–48
– Grivška pot 1–14, 16–22, 24, 25 a, 25 c, 25 d, 26 in 28
– Lavričeva cesta 32–44, 46, 48
– Na Brajdi 1–16 in 18, 20, 22, 26, 27, 28
– Polževa ulica 18, 18 a
– Ulica Vena Pilona 1–40, 55, 58, 60, 62, 69, 76, 78
– Grivče.
Območje iz te točke je gravitacijsko območje Osnovne šole Šturje, Ajdovščina.
c) Skupni šolski okoliš pod točko a) in točko b) tretjega odstavka tega člena zajema naslednje prostorske okoliše: 0005, 0006, 0007, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0120, 0131, 0132, 0137, 0141, 0009, 0012, 0013, 0022, 0049, 0119, 0135, 0136, 0138, 0140, 0142, 0144.
(4) Šolsko območje podružnice Lokavec obsega naselje Lokavec, s prostorskimi okoliši 0070, 0071, 0072, 0073, 0128. V podružnici se učenci šolajo od prvega do petega razreda. Po zaključenem petem razredu nadaljujejo učenci šolanje v matični šoli v Ajdovščini.
(5) Zavod vpisuje v šolo otroke, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na območju šolskega okoliša. Starši imajo pravico vpisati otroka v podružnico šole, na območju katere ima otrok stalno ali začasno prebivališče.
(6) Vpis otrok s stalnim ali začasnim prebivališčem v skupnem šolskem okolišu se izvede na podlagi razpisa. Razporeditev otrok na posamezno šolo v skupnem šolskem okolišu se izvede v skladu z zakonom in predpisom, ki ureja merila za oblikovanje javne mreže osnovnih šol.
(7) Otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša lahko zavod vpiše v šolo le, če:
– s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu,
– to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zagotavljanja novih prostorov,
– se v šoli v šolskem okolišu, kjer otrok ali učenec prebiva, ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.
(8) Zavod si mora pred prepisom otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša pridobiti mnenje šole v šolskem okolišu, v katerem otrok ali učenec prebiva.«
3. člen 
V 8. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Poleg osnovne dejavnosti izvaja zavod tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
91.011 Dejavnost knjižnic
56.290 Druga oskrba z jedmi
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
90.010 Umetniško uprizarjanje
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
93.190 Druge športne dejavnosti
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
81.210 Splošno čiščenje stavb.
Dejavnosti iz tega odstavka se lahko izvajajo tudi kot tržna dejavnost. Zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če zagotovi pokrijte vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
4. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(sestava in mandat sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda ima 11 članov in je sestavljen iz:
– 3 predstavnikov ustanoviteljice,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnikov staršev.
(2) Predstavnike ustanoviteljice v svet zavoda imenuje ustanoviteljica izmed članov organov občine in občanov z območja šolskega okoliša v skladu s svojim statutom in poslovnikom.
(3) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem. V svet zavoda se izvolijo trije predstavniki delavcev matične šole in po en predstavnik delavcev vsake podružnice šole.
(4) Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev. Volitve so lahko javne ali tajne. V svet zavoda se izvolita dva predstavnika staršev, ki imata otroka vključenega v matično šolo in en predstavnik staršev, ki ima otroka vključenega v eno izmed podružnic šole.
(5) Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed članov. Na enak način se določi namestnik predsednika sveta.
(6) Svet zavoda se lahko konstituira, ko so izvoljeni oziroma imenovani vsi predstavniki. Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta zavoda, ki sejo tudi otvori, če je svetu že pretekel mandat pa ravnatelj. Prvo sejo se skliče v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda. Do izvolitve predsednika, vodi prvo sejo najstarejši član sveta zavoda. Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članov sveta zavoda.
(7) Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.«
5. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda) 
(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta zavoda, ki se volijo in imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se mora javno objaviti v zavodu.
(2) Volilna komisija vodi postopek volitev članov sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev. Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki morajo imeti aktivno volilno pravico in ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
(3) Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, se predlagajo in volijo ločeno za predstavnike matične šole in podružnic šole skladno s tretjim odstavkom 11. člena tega odloka. Kandidati morajo imeti pasivno volilno pravico, pretežni del delovnega časa morajo delati v enoti, za katero kandidirajo. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, ima vsak delavec z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat. Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti pisno soglasje kandidata h kandidaturi. Predlogi se predložijo volilni komisiji najpozneje 20. dan po razpisu volitev.
(4) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem in določi dan predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Za člana sveta zavoda so, upoštevajoč tretji odstavek 11. člena tega odloka, izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.«
6. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
(volitve predstavnikov staršev v svet zavoda) 
(1) Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda so javne, razen, če se svet staršev pred izvedbo ne odloči za tajne volitve.
(2) Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, se predlagajo in volijo ločeno za predstavnike staršev otrok matične šole in podružnic šole skladno s četrtim odstavkom 11. člena tega odloka. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, ima vsak starš. Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki je predstavnik staršev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti soglasje kandidata h kandidaturi.
(3) Javne volitve se opravijo z dvigovanjem rok, tajne pa z glasovnicami. Pred glasovanjem oziroma na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta po abecednem redu priimkov in število kandidatov, ki se jih voli. Za člana sveta zavoda so, upoštevajoč četrti odstavek 11. člena tega odloka, izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.«
7. člen 
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavniku staršev preneha mandat z dnem, ko njegov otrok ni več vključen v zavodoziroma ne obiskuje več enot, kot katerih predstavnik je bil izvoljen. Predstavniku delavcev preneha mandat z dnem prenehanja delovnega razmerja v zavodu oziroma, ko ne opravlja več dela na enoti, kot katere predstavnik je bil izvoljen. Članu sveta zavoda, ki je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu zavoda, preneha mandat z dnem imenovanja na drugo funkcijo.«
Četrti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj treh delavcev zavoda za aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat. Postopek za odpoklic predstavnika staršev se začne na predlog najmanj treh staršev.«
8. člen 
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen 
(premoženje v upravljanju zavoda) 
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljice. Vrsto in obseg premoženja, ki ga ustanoviteljica da zavodu v upravljanje, se določi s sklepom o prenosu v upravljanje. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici.
(2) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok. Podrobnejše medsebojne pravice in obveznosti glede upravljanja se lahko določijo s pogodbo med ustanoviteljico in zavodom.
(3) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(4) Soglasje ustanoviteljice, ki je zagotovila sredstva za pridobitev premičnega premoženja, mora zavod pri ravnanju s tem premoženjem pridobiti, če ustanoviteljica tako določi. Soglasja iz tega odstavka poda župan ustanoviteljice.«
9. člen 
Spremeni se drugi odstavek 31. člena tako, da se glasi:
»Iz državnih sredstev pridobiva zavod sredstva za delo v skladu z zakonom, normativi in standardi, iz sredstev ustanoviteljice pa na podlagi zakona in v skladu s kriteriji in merili ustanoviteljice, ki jih sprejme župan. Ustanoviteljica zagotavlja zavodu sredstva za delovanje z letno pogodbo o financiranju v višini, ki je določena z vsakoletnim proračunom ustanoviteljice.«
10. člen 
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen 
(presežek prihodkov) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi in se nameni za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda, lahko pa se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda nakaže tudi v proračun ustanoviteljice. Ta sredstva sme ustanoviteljica uporabiti izključno na področju vzgoje in izobraževanja.
(2) O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda. Ustanoviteljica lahko sprejme tudi drugačno odločitev o razporeditvi presežka, kot je bil predlog sveta zavoda, skladno z nameni iz prvega odstavka tega člena.«
11. člen 
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen 
(primanjkljaj sredstev) 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev (presežka odhodkov nad prihodki), ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda. Ustanoviteljica lahko sprejme tudi drugačno odločitev o kritju primanjkljaja, kot je bil predlog sveta zavoda.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(1) V skladu z določeno sestavo sveta zavoda v 3. členu tega odloka se mora svet zavoda preoblikovati v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
(2) Dosedanjim članom sveta zavoda predstavnikom delavcev in staršev preneha mandat z izvolitvijo novih članov sveta zavoda.
(3) Člani sveta zavoda predstavniki ustanovitelja nadaljujejo svoje delo do poteka mandata. Novim članom sveta zavoda predstavnikom delavcev zavoda in staršev poteče mandat hrkati s potekom mandata predstavnikom ustanovitelja.
13. člen 
(1) Zavod mora uskladiti pravila in splošne akte zavoda s tem odlokom najkasneje v enem letu od uveljavitve tega odloka.
(2) Do uskladitve pravil zavoda in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
14. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 02601-19/1996
Ajdovščina, dne 6. oktobra 2022
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost