Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022

Kazalo

3065. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Železniki, stran 9199.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3., 6. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 9/10, 38/12, 25/14 in 68/19) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15 in 68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 25. redni seji dne 29. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o načinu opravljanja gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Železniki 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1)S tem odlokom se ureja način izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe zagotovitve pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Železniki (v nadaljevanju: javna služba).
(2) Zagotovitev zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Železniki se izvaja kot javna služba s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga Občina Železniki kot koncedent (v nadaljevanju: koncedent) izbere v skladu z določili tega odloka. Ta odlok je koncesijski akt za postopek podelitve koncesije za izvajanje javne službe.
(3) S koncesijskim aktom se določi zlasti:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– način izvajanja javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe ter njihovo varstvo,
– postopek podelitve koncesije,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– splošne pogoje za izvajanje javne službe,
– vrsto in obseg monopola,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja in način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja in organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET JAVNE SLUŽBE 
2. člen 
Javna služba obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– iskanje skrbnikov zapuščenih živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z zakonodajo s področja zaščite živali.
III. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
3. člen 
(1) Javna služba se izvaja s podelitvijo koncesije pravni ali fizični osebi ali konzorciju pravnih oziroma fizičnih oseb. Na podlagi postopka, določenega s tem odlokom, se koncesijo z odločbo podeli kandidatu, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem odlokom.
(2) Javno službo na podlagi podeljene koncesije za opravljanje te javne službe opravlja koncesionar.
IV. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV 
4. člen 
(1) Javna služba se izvaja na celotnem območju Občine Železniki.
(2) Uporabniki javne službe so osebe, udeležene v postopkih, povezanih z izvajanjem javne službe, kot so lastniki, skrbniki živali, prijavitelji ali novi skrbniki zapuščenih živali.
(3) Storitve, ki se izvajajo v okviru dejavnosti javne službe, so pod enakimi, z zakonom ali odloki občine določenimi, pogoji dostopne vsakomur.
V. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVO VARSTVO 
5. člen 
(1) Koncesionar zagotovi zavetišče in druga sredstva, potrebna za izvajanje javne službe, skladno z veljavnimi predpisi.
(2) Zavetišče iz prvega odstavka tega člena lahko pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi ter predpisi, izdanimi na podlagi javnega pooblastila, uporablja vsakdo.
VI. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE 
6. člen 
(1)Koncedent izbere koncesionarja po postopku sklepanja koncesijskega razmerja z javnim razpisom, skladno z določili tega odloka, Zakona o gospodarskih javnih službah, Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in ostalo veljavno zakonodajo, ki ureja področje podelitve koncesije.
(2) V postopku izbire koncedent zagotavlja transparentno in enakopravno obravnavo kandidatov.
7. člen 
(1)Koncedent v javnem razpisu oblikuje merila za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila transparenten izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata, pri čemer se kot mogoča merila upošteva cena izvajanja koncesije, strokovna, organizacijska in finančna sposobnost kandidata, njegove reference in morebitna druga merila.
(2) Tehnične specifikacije koncedent oblikuje na način, ki ne povzroča izkrivljanja konkurence oziroma diskriminacije med kandidati.
(3) Koncedent izbere koncesionarja z javnim razpisom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Izbiro koncesionarja izvede strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Strokovno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana (v nadaljevanju: strokovna komisija).
(5) Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire koncesionarja tako, da pregleda in oceni vloge in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom, ter pripravi poročilo.
(6) Administrativno in tehnično pomoč v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa zagotavljajo strokovne službe občinske uprave in morebitni zunanji izvajalci.
VII. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
8. člen 
(1)Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe in imeti vsa potrebna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, ki so zahtevana z zakonom in podzakonskimi akti,
– izpolnjevati obvezne pogoje, ki jih določa zakonodaja s področja javnega naročanja za splošni sektor,
– izpolnjevati finančne in druge pogoje, ki jih določi občina z javnim razpisom za izbor koncesionarja,
– razpolagati z zadostnim številom oseb, ki so ustrezno usposobljene za izvajanje javne službe,
– razpolagati z ustreznimi objekti, napravami in tehnično opremo,
– izpolnjevati zahteve glede tehnične in strokovne usposobljenosti,
– zagotoviti ustrezna finančna zavarovanja, če jih koncedent določi v razpisnih pogojih.
(2) Podrobneje se pogoji in način dokazovanja določijo z razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca javne službe.
9. člen 
(1)Za vse morebitne poškodbe in škodo, ki bi nastale zaradi nevestnega ravnanja koncesionarja pri izvajanju javne službe, kazensko in odškodninsko odgovarja koncesionar. Koncesionar je odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe ali pogodbeni (pod)izvajalci koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam.
(2) Koncesionar je dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo, skladno s pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji za podelitev koncesije.
VIII. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
10. člen 
Koncesionar izvaja javno službo v dogovorjenem obsegu pod naslednjimi pogoji, da:
– zagotavlja kontinuirano in kvalitetno izvajanje javne službe,
– pri izvajanju javne službe upošteva vse tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative,
– javno službo opravlja v skladu s cenami iz ponudbe, ki jo je podal na javni razpis občine,
– zagotovi vodenje ustreznih evidenc, označevanje in registracijo zapuščenih živali v skladu s predpisi,
– skrbi za varovanje osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo,
– kot dober gospodarstvenik uporablja, upravlja in/oziroma vzdržuje objekte, naprave in druga sredstva, namenjena za učinkovito izvajanje javne službe,
– skrbi za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe,
– ažurno in strokovno vodi poslovne knjige,
– pripravi ustrezne poslovne načrte, letne programe in dolgoročen plan izvajanja javne službe,
– poroča koncedentu o izvajanju koncesijskega razmerja,
– omogoča koncedentu ali pristojnim inšpekcijam nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe in
– obvešča pristojne organe o sumu kršitev predpisov, ki jih zazna v zvezi z izvajanjem javne službe.
11. člen 
(1)Koncesionar mora za izvajanje javne službe voditi ločeno računovodstvo skladno z veljavno zakonodajo. Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, če te dejavnosti ne vplivajo na opravljanje javne službe in zanje koncesionar vodi ločeno računovodstvo.
(2) Letni računovodski izkazi morajo biti revidirani. Pri reviziji se ugotavlja tudi namenskost, učinkovitost in racionalnost porabe sredstev, ki jih zagotovi koncedent.
12. člen 
Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in za svoj račun. Del dejavnosti javne službe lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta, zagotavlja s podizvajalci. Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja storitev preko podizvajalcev v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
IX. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA 
13. člen 
Za izvajanje javne službe podeli koncedent koncesionarju izključno pravico (monopol) za celotno območje Občine Železniki.
X. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
14. člen 
Koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe. Koncesija se podeli za obdobje treh (3) let.
XI. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA 
15. člen 
(1) Koncesionar pridobi sredstva za vzpostavitev zavetišča iz naslednjih virov:
– lastnih virov in
– drugih virov (darila, donacije ipd.).
(2) Koncesionar pridobiva sredstva za delovanje zavetišča iz naslednjih virov:
– iz proračuna koncedenta,
– iz proračuna Republike Slovenije, če gre za društvo, ki deluje v javnem interesu,
– iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– iz drugih virov.
16. člen 
Plačilo za izvajanje javne službe zagotovi koncedent koncesionarju mesečno na podlagi dejansko opravljenih storitev, po cenah, določenih v ponudbi koncesionarja, dane v javnem razpisu in dogovorjenih s koncesijsko pogodbo.
17. člen 
Za izvajanje javne službe koncesionar ne plačuje koncesijske dajatve.
XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
18. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvajata občinska uprava in pristojni občinski inšpektor. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti pa zakonitost in strokovnost izvajanja. Pristojni občinski inšpektor odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
19. člen 
Koncesijsko razmerje preneha:
– po preteku časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– z enostranskim razdrtjem koncesijske pogodbe s strani koncedenta,
– z odstopom od pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
20. člen 
(1)Koncesijsko razmerje lahko z enostranskim razdrtjem koncesijske pogodbe s strani koncedenta preneha:
– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov s področja pogodbe ali upravnih aktov, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje koncesije,
– če je po sklenitvi pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda koncedentu ali uporabnikom storitev,
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.
(2) Podrobnejši pogoji razdrtja koncesijske pogodbe se določijo v sami pogodbi.
21. člen 
(1)Koncedent in koncesionar lahko odstopita od pogodbe:
– če druga stranka krši pogodbo, pod pogoji in na način, kot je v njej določeno,
– iz krivdnih razlogov (nestrokovno, nepravočasno, nevestno opravljanje storitev).
(2) Podrobnejši način odstopa od koncesijske pogodbe se določi v sami pogodbi.
22. člen 
Koncedent in koncesionar lahko med trajanjem koncesijske pogodbe, pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, tudi sporazumno razvežeta pogodbo, v primeru, da ugotovita, da je nadaljnje opravljanje javne službe nesmotrno ali nemogoče.
23. člen 
Pogodbeno razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja, razen v primeru statusnega preoblikovanja koncesionarja.
XIV. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA IN ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE 
24. člen 
Izbor koncesionarja opravi občinska uprava z izdajo upravne odločbe o izbiri koncesionarja. O pritožbi zoper odločbo o izbiri odloča župan.
25. člen 
(1)Na podlagi dokončne odločbe o izbiri koncesionarja se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta sklene župan.
(2) Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta koncesionar in koncedent ob pogojih, določenih v koncesijski pogodbi.
XV. KONČNA DOLOČBA 
26. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-4/2022-011
Železniki, dne 29. septembra 2022
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti