Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2022 z dne 30. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2022 z dne 30. 9. 2022

Kazalo

2950. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji – jug, stran 8982.

  
Na podlagi drugega odstavka 147. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 8. septembra 2022 sprejel
O D L O K 
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji – jug 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen sprejetja ukrepov) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje prostorskega načrtovanja na podlagi Sklepa o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji – jug.
(2) Namen sprejetja začasnih ukrepov iz tega odloka je zavarovanje prostorskega načrtovanja pred posegi, s katerimi bi bila onemogočena ali bistveno otežena priprava ali izvajanje odloka, s katerim se bo na podlagi sklepa iz 2. člena tega odloka spremenil oziroma dopolnil Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji – jug (Uradni list RS, št. 77/09) in s čimer bi se bistveno zvišali stroški načrtovanja prostorskih ureditev oziroma bi bili za njihovo izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih subjektov.
2. člen 
(podlaga za sprejem tega odloka) 
Sprejem predvidenih prostorskih ureditev je utemeljen na podlagi Sklepa o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji – jug (Uradni list RS, št. 111/22, z dne 26. 8. 2022), ki se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko: 3178.
II. OBMOČJE, VRSTE IN ČAS VELJAVNOSTI ZAČASNIH UKREPOV 
3. člen 
(območje začasnih ukrepov) 
Območje začasnih ukrepov obsega parcele in dele parcel z naslednjimi parcelnimi številkami: 21/4, 21/27, 21/77, 21/79, 21/80, 21/89, 21/90, 21/92, 21/93, 21/94, 32/1, 32/2, 33 in del parcele 21/88, vse v k. o. 2304 Nova Gorica.
4. člen 
(vrste začasnih ukrepov) 
Do uveljavitve predvidenega prostorskega akta iz drugega odstavka 1. člena tega odloka, vendar največ za štiri leta, se sprejmejo naslednji začasni ukrepi:
– prepoved spreminjanja meje parcele z združitvijo ali delitvijo parcel, komasacijo ali izravnavo meje;
– prepoved izdaje gradbenih in drugih dovoljenj, vezanih na gradnjo in uporabo objektov, ali prepoved izvajanja drugih gradbenih posegov;
– prepoved urejanja trajnih nasadov ali izvajanja negradbenih posegov v prostor.
5. člen 
(čas veljavnosti začasnih ukrepov) 
Začasni ukrepi veljajo do uveljavitve odloka iz drugega odstavka 1. člena tega odloka, vendar največ štiri leta od uveljavitve tega odloka.
6. člen 
(evidentiranje začasnih ukrepov) 
(1) Prepoved spreminjanja meje parcele se vpiše v kataster nepremičnin.
(2) Mestna občina Nova Gorica predlaga zaznambo začasnih ukrepov v zemljiški knjigi.
III. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2022-3
Nova Gorica, dne 8. septembra 2022
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost