Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

2847. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2022 – rebalans, stran 8430.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 14. in 100. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 19. redni seji dne 14. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2022 – rebalans 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2022 (Uradni list RS, št. 199/21) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Rebalans za leto 2022
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.783.075
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.798.164
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.227.166
700 Davki na dohodek in dobiček
1.897.230
703 Davki na premoženje
239.441
704 Domači davki na blago in storitve
90.395
706 Drugi davki in prispevki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
570.999
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
268.631
711 Takse in pristojbine
3.800
712 Globe in druge denarne kazni
8.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
200
714 Drugi nedavčni prihodki
289.867
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
350.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
350.000
73
PREJETE DONACIJE 
15.600
730 Prejete donacije iz domačih virov
15.600
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.619.310
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
817.182
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
802.129
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.071.337
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.007.340
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
147.055
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
24.644
402 Izdatki za blago in storitve
812.281
403 Plačila domačih obresti
3.360
409 Rezerve
20.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.049.480
410 Subvencije
18.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
646.740
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
73.350
413 Drugi tekoči domači transferi
311.389
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.954.526
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.954.526
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
59.991
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
28.620
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
31.370
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–288.262
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751)
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
76.667
550 Odplačila domačega dolga
76.667
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–364.929
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–76.667
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
288.262
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
364.929
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-7/2021-45
Kostanjevica na Krki, dne 14. septembra 2022
Podžupan 
Občine Kostanjevica na Krki 
v funkciji župana 
Robert Zagorc 

AAA Zlata odličnost