Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

2827. Odlok o parkiranju v Občini Ig, stran 8414.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 26. redni seji dne 29. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o parkiranju v Občini Ig 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se na območju Občine Ig določa območja namenjena parkiranju, ureja režim parkiranja, njegov nadzor in sankcije v primeru kršitev.
2. člen 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– »javna površina« je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem (npr. javna cesta, ki je v uporabi za cestni promet, ulica, trg, igrišče, parkirišče, park, zelenica);
– »parkirni prostor« je del javne površine, namenjene parkiranju enega vozila;
– »parkiranje« je prekinitev vožnje iz katerega koli vzroka, razen ustavitve vozila ali prekinitve vožnje zaradi tega, da se je vozilo izognilo prometni nesreči ali ker je voznik ravnal v skladu s prometnimi pravili;
– »parkirna ura« je naprava ali predmet za označitev časa prihoda na parkirni prostor oziroma začetka parkiranja;
– »parkirnina« je občinska taksa za parkiranje na javnih površinah, določenih s tem odlokom;
– »parkomat« je naprava za izdajanje parkirnih listkov;
– »parkirni listek« je potrdilo o plačilu parkirnine, ki daje pravico uporabe parkirnega prostora v času, označenem na parkirnem listku;
– »dovolilnica« je predpisan obrazec, ki ga izda pristojni organ in omogoča parkiranje na določenem območju;
– »pristojni organ« je občinska uprava Občine Ig.
(2) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
3. člen 
(1) Javne površine, namenjene parkiranju so:
– parkirne površine na območju kratkotrajnega parkiranja;
– parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine;
– parkirne površine, na katerih se plačuje parkirnina;
– parkirne površine v sistemu P+R.
(2) Na javnih površinah, ki niso namenjene parkiranju, parkiranje ni dovoljeno.
(3) Pristojni organ lahko določi, da se na določeni javni površini, namenjeni parkiranju, v določenem času ne parkira oziroma se iz nje parkirana vozila umakne.
(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.
4. člen 
Pristojni organ lahko določi:
– da se posamezne javne površine uporabljajo izključno za potrebe parkiranja tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov. Navedene parkirne površine morajo biti označene z ustrezno prometno signalizacijo;
– da se posamezne javne površine uporabljajo izključno za potrebe parkiranja koles, koles z motorjem in motornih koles. Navedene parkirne površine morajo biti označene z ustrezno prometno signalizacijo;
– da se posamezne javne površine uporabljajo izključno za potrebe parkiranja bivalnih vozil, počitniških prikolic in kombiniranih vozil prirejenih za kampiranje. Navedene parkirne površine morajo biti označene z ustrezno prometno signalizacijo.
5. člen 
(1) Na javnih površinah, namenjenih parkiranju, lahko parkirajo:
– osebna vozila in motorna kolesa;
– bivalna vozila, avtodomi, počitniške prikolice, kombinirana vozila prirejena za kampiranje ter lahki priklopniki, na posebej določenih in ustrezno označenih javnih površinah (skladno s prejšnjim členom);
– tovorna vozila, priklopna vozila in avtobusi le na posebej določenih in ustrezno označenih javnih površinah (skladno s prejšnjim členom).
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(3) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.
6. člen 
(1) Občinski svet Občine Ig lahko s sklepom določi, da je upravičencem na določenih območjih parkiranja z nakupom letne dovolilnice omogočeno časovno neomejeno parkiranje.
(2) Letno dovolilnico lahko fizična oseba za svoje osebno vozilo pridobi s plačilom letnega nadomestila in velja za leto, v katerem je kupljena.
(3) Letno dovolilnico izda občinska uprava občine na podlagi vloge, predloženega potrdila o lastništvu vozila (prometno dovoljenje) in dokazila o bivališču (osebni dokument, potrdilo o začasnem bivališču) oziroma zaposlitvi.
(4) Letna dovolilnica mora vsebovati naslednje sestavine:
– zaporedna številka,
– datum izdaje,
– leto veljavnosti,
– registrsko številko vozila.
(5) Letne dovolilnice so neprenosljive. Prepovedna je vsaka zloraba dovolilnice, njena prodaja ali odtujitev.
(6) Višina letnega nadomestila se lahko spremeni s sklepom Občinskega sveta Občine Ig. Sklep se objavi na spletni strani občine.
(8) Dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(9) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom tega člena.
7. člen 
(1) Pristojni organ določi na območju, kjer je uvedeno plačilo parkirnine oziroma na območju kratkotrajnega parkiranja, parkirne prostore, namenjene parkiranju invalidov. Parkiranje na teh parkirnih prostorih je dovoljeno le z veljavno invalidsko parkirno karto, ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(2) Invalidi lahko na parkirnih prostorih, namenjenih parkiranju invalidov, ki so na območju, kjer je uvedeno plačilo parkirnine, brezplačno parkirajo največ dve uri. Po preteku tega časa so dolžni plačati parkirnino skladno s tem odlokom.
(3) Invalidi so na parkirnih prostorih, namenjenih parkiranju invalidov, ki so na območju kratkotrajnega parkiranja, dolžni namestiti parkirno uro in označiti čas začetka parkiranja v skladu z 8. členom tega odloka.
(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.
PARKIRNE POVRŠINE NA OBMOČJU KRATKOTRAJNEGA PARKIRANJA 
8. člen 
(1) Območja kratkotrajnega parkiranja in dovoljeni čas parkiranja določi Občinski svet Občine Ig s sklepom.
(2) Parkiranje na območju kratkotrajnega parkiranja je brezplačno.
(3) Območja kratkotrajnega parkiranja so označena z ustrezno prometno signalizacijo. Iz prometne signalizacije mora biti razvidna časovna omejenost brezplačnega parkiranja in obveza namestitve parkirne ure.
(4) Na območju kratkotrajnega parkiranja je potrebno na vidnem mestu v vozilu, na sprednji strani vetrobranskega stekla, namestiti parkirno uro in označiti čas začetka parkiranja.
(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(6) Z globo 300 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.
PARKIRNE POVRŠINE, NA KATERIH NI UVEDENO PLAČILO PARKIRNINE 
9. člen 
(1) Pristojni organ lahko določi parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine.
(2) Parkirne površine iz prejšnjega odstavka so:
– posebej urejena parkirišča izven vozišč javnih cest, ki so označena s predpisano prometno signalizacijo;
– parkirišča na voziščih javnih cest in drugih javnih površinah, ki so označena s predpisano prometno signalizacijo;
– začasno urejena parkirišča izven vozišč javnih cest.
PARKIRNE POVRŠINE, KJER SE PLAČUJE PARKIRNINA 
10. člen 
(1) Javne površine, kjer se plačuje parkirnina, obdobje, v katerem se parkirnina plačuje, in ceno parkiranja določi Občinski svet Občine Ig s sklepom.
(2) Parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, so označene z ustrezno prometno signalizacijo.
(3) Iz prometne signalizacije in obvestila na parkomatu mora biti razvidna vrsta in način parkiranja, obdobje, v katerem se parkirnina plačuje, obveza plačila parkirnine in njena višina.
11. člen 
(1) Na parkirnih površinah, kjer se plačuje parkirnina, je dovoljeno parkiranje samo s plačilom parkirnine in samo za čas, za katerega je plačana parkirnina.
(2) Zavezanec za plačilo parkirnine, ki se plača na parkomatu, je voznik, ki je uporabnik parkirnega prostora.
(3) Parkirni listek iz parkomata se šteje kot dokazilo o plačilu parkirnine. Parkirni listek mora biti nameščen v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(4) V primeru plačila parkirnine preko aplikacije ali SMS-a, je plačilo parkirnine zabeleženo v aplikaciji.
(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 300 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.
NADZOR 
12. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ redarstva Občine Ig.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0015/2022
Ig, dne 30. junija 2022
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti