Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2022 z dne 25. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2022 z dne 25. 8. 2022

Kazalo

2688. Statut Madžarske narodne samoupravne skupnosti občine Moravske Toplice, stran 8088.

  
V skladu s 64. členom Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91) in 11. členom Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 65/94 in 71/17 – ZFO-1C) je Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice na 18. seji dne 16. 8. 2022 sprejel
S T A T U T 
Madžarske narodne samoupravne skupnosti občine Moravske Toplice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Moravske Toplice (v nadaljevanju: MNSS) je samoupravna narodna skupnost, ki so jo ustanovili pripadniki madžarske narodne skupnosti v občini Moravske Toplice, z namenom uresničevanja posebnih pravic madžarske narodne skupnosti, zagotovljenih z ustavo in zakoni.
(2) V tem statutu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
MNSS je pravna oseba javnega prava.
3. člen 
Naziv MNSS je: MADŽARSKA NARODNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST OBČINE MORAVSKE TOPLICE – MORAVSKE TOPLICE KÖZSÉGI MAGYAR NEMZETI ÖNIGAZGATÁSI KÖZÖSSÉG.
4. člen 
Sedež MNSS je v Prosenjakovcih.
5. člen 
(1) MNSS ima svoj žig.
(2) Žig je okrogle oblike z naslednjim besedilom: Madžarska narodna samoupravna skupnost občine Moravske Toplice, Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatasi Közösség. Na sredini žiga je za to področje značilna hiša.
II. ORGANI SKUPNOSTI 
1. Svet
6. člen 
Svet narodne samoupravne skupnosti (v nadaljevanju: svet) je najvišji organ MNSS, čigar člane, v skladu z zakonodajo, izvolijo na neposrednih volitvah občani, ki imajo volilno pravico za volitve predstavnikov madžarske narodne skupnosti.
7. člen 
(1) Svet sestavlja devet (9) članov.
(2) Sedem (7) članov sveta se voli po volilnih enotah, določenih v šestem odstavku 8. člena tega statuta.
(3) Dva (2) člana sveta imata poseben status, to sta predstavnika madžarske narodne skupnosti, izvoljena v Občinski svet Občine Moravske Toplice.
8. člen 
(1) Člane sveta izvolijo pripadniki madžarske narodne skupnosti v občini Moravske Toplice na lokalnih volitvah.
(2) Aktivno in pasivno volilno pravico na volitvah v svet imajo pripadniki narodne skupnosti, ki imajo splošno volilno pravico in so vpisani v posebnem volilnem imeniku slovenskih državljanov madžarske narodne skupnosti občine Moravske Toplice.
(3) Člani sveta se volijo po večinskem načelu.
(4) Za kandidaturo članov sveta iz drugega odstavka 7. člena tega statuta je potrebnih najmanj deset podpisov volivcev, vpisanih v posebni volilni imenik volilne enote.
(5) Za kandidaturo članov sveta iz tretjega odstavka 7. člena tega statuta je potrebnih najmanj petnajst podpisov volivcev, vpisanih v posebni volilni imenik.
(6) Sedem (7) članov sveta se voli v 5 volilnih enotah:
1. volilna enota obsega naselje Čikečka vas. Voli se en (1) član sveta.
2. volilna enota obsega naselje Motvarjevci. Volita se dva (2) člana sveta.
3. volilna enota obsega naselje Pordašinci. Voli se en (1) član sveta.
4. volilna enota obsega naselje Prosenjakovci. Volita se dva (2) člana sveta.
5. volilna enota obsega naselje Središče. Voli se en (1) član sveta.
(7) Volitve v svet se praviloma izvedejo hkrati z volitvami v organe lokalne skupnosti. Za volitve se smiselno uporabljajo določbe Zakona o lokalnih volitvah.
(8) Redne volitve v svet razpiše predsednik sveta; nadomestne, naknadne in ponovne volitve pa Posebna občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice.
9. člen 
Za izvedbo volitev je odgovorna Posebna občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice, ki jo imenuje Občinski svet Občine Moravske Toplice.
10. člen 
(1) Mandat članov sveta traja štiri leta.
(2) Mandat članov sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah izvoljenega sveta.
(3) Svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
(4) Prvo sejo sveta skliče prejšnji predsednik sveta, vodi pa najstarejši član sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi svet.
(5) Člani sveta ne smejo biti člani nadzornega odbora in zaposleni v MNSS.
11. člen 
Svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge akte MNSS,
– sprejema letne programe dela, finančne načrte in zaključni račun MNSS,
– voli predsednika in podpredsednika sveta ter nadzorni odbor MNSS,
– sklepa o ustanovitvi in so ustanovitvi organizacij, ustanov in javnih zavodov s strani MNSS,
– kot soustanovitelj imenuje predstavnike madžarske narodne skupnosti v svete zavodov,
– posreduje lokalni skupnosti predloge, pobude in mnenja v zvezi s vprašanji, ki se nanašajo na položaj narodne skupnosti, na njene posebne pravice in na ohranjanje značilnosti narodnostno mešanih območij,
– imenuje komisijo za pripravo posebnega volilnega imenika pripadnikov madžarske narodne skupnosti,
– določa smernice, vsebine in načine sodelovanja ter združevanja z organizacijami madžarske narodne skupnosti in z drugimi organizacijami,
– opravlja druge naloge v skladu s tem statutom, zakonom in statutom Občine Moravske Toplice.
12. člen 
(1) Svet je sklepčen, če je na njegovih sejah prisotnih več kot polovica vseh članov.
(2) Sklepi so veljavni, če za njih glasuje več kot polovica na seji prisotnih članov, v kolikor v statutu sveta ni opredeljeno drugače.
(3) Svet dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah.
(4) Redne seje se sklicujejo najmanj štirikrat na leto.
(5) Izredne seje se sklicujejo po določilih tega statuta ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.
(6) Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega statuta v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.
13. člen 
(1) Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda se pošlje članom najkasneje 5 dni pred dnevom, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Posamezno gradivo se lahko pošlje tudi kasneje, če je vsebina gradiva nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda.
(2) Izredna seja sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje, ali na zahtevo četrtine članov sveta.
(3) V zahtevi članov sveta za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj svet odloča.
(4) Vabilo za izredno sejo sveta z gradivom mora biti vročeno članom sveta najkasneje 3 dni pred sejo.
(5) Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo. V tem primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami seji, na sami seji pa se lahko predloži tudi gradivo za sejo. Svet pred sprejemom dnevnega reda tako sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic. Če svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem statutom.
(6) Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje sveta. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je do katere ure se šteje trajanje seje).
(7) Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.
(8) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je zanj glasovala več kot polovica članov sveta, ki so glasovali.
(9) O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s tem statutom, vsebovati še potrdila o osebni vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev koliko članov sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.
14. člen 
Svet sprejema statut MNSS z dvotretjinsko večino vseh članov sveta.
15. člen 
(1) Svet izmed svojih članov izvoli predsednika in podpredsednika sveta.
(2) Mandat predsednika in podpredsednika traja štiri leta.
16. člen
Predsednik sveta:
– razpiše redne volitve v svet,
– predstavlja MNSS,
– odgovarja za zakonitost dela MNSS,
– sklicuje in vodi seje sveta,
– podpisuje odločitve sveta,
– skrbi za javnost dela sveta,
– spremlja in nadzira izvajanje sklepov sveta,
– opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti svet.
17. člen 
Podpredsednik sveta:
– sodeluje s predsednikom in mu pomaga pri izpolnjevanju njegovih nalog,
– nadomešča predsednika v primerih njegove odsotnosti oziroma zadržanosti,
– opravlja druge naloge, ki mu jih poverita predsednik ali svet.
2. Nadzorni odbor
18. člen 
(1) Predsednika in člane nadzornega odbora imenuje svet izmed pripadnikov madžarske narodne skupnosti v občini Moravske Toplice.
(2) Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki ne smejo biti člani sveta in zaposleni v MNSS.
(3) Mandat nadzornega odbora traja štiri leta.
19. člen 
Pristojnosti nadzornega odbora:
– skrbi, da je poraba denarnih sredstev v skladu s sprejetimi finančnimi načrti,
– opravlja nadzor nad upravljanjem premoženja MNSS,
– najmanj enkrat letno pregleda poslovanje MNSS in o svojih ugotovitvah poroča svetu.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
(1) Svet sprejme statut v slovenskem in madžarskem jeziku z dvotretjinsko večino.
(2) Sprememba statuta poteka na enak način kot velja za njegov sprejem.
21. člen 
Statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
22. člen 
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut občinske madžarske narodne samoupravne skupnosti, ki je bil sprejet 29. novembra 1995, in njegove kasneje sprejete spremembe.
Prosenjakovci, dne 17. avgusta 2022
Predsednica sveta 
Zsuzsi Vugrinec 
A Szlovén Köztársaság Alkotmányának 64. cikke (Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye, 33/91. szám) és a Nemzeti Önkormányzati Közösségekről szóló Törvény (Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye, 65/94. és 71/17. szám – ZFO-1C) 11. cikke értelmében Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösségének Tanácsa a 2022. augusztus 16-án megtartott 18. rendes ülésén elfogadta a
M O R A V S K E   T O P L I C E   K Ö Z S É G 
Magyar Nemzeti önigazgatási Közösségének alapszabályát
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
1. cikk 
(1) A Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség (a továbbiakban: MNÖK) a Moravske Toplice községben élő magyar nemzeti közösség tagjai által létrehozott önkormányzati nemzeti közösség, amelynek célja a magyar nemzeti közösség alkotmányban és törvényben biztosított különjogainak megvalósítása.
(2) A jelen Alapszabályban használt, személyekre utaló és hímnemű nyelvtani alakban írt kifejezések nemsemlegesnek tekintendők.
2. cikk 
A MNÖK közjogi jogi személy.
3. cikk 
A MNÖK teljes neve: MORAVSKE TOPLICE KÖZSÉGI MAGYAR NEMZETI ÖNIGAZGATÁSI KÖZÖSSÉG – MADŽARSKA NARODNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST OBČINE MORAVSKE TOPLICE.
4. cikk 
A MNÖK székhelye Pártosfalván van.
5. cikk 
(1) A MNÖK saját bélyegzővel rendelkezik.
(2) A bélyegző kör alakú, a következő szöveggel: Madžarska narodna samoupravna skupnost občine Moravske Toplice, Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség. A bélyegző közepén a térségre jellemző ház áll.
II. A KÖZÖSSÉG SZERVEI 
1. A Tanács
6. cikk 
A Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) a MNÖK legfőbb szerve, amelynek tagjait, a jogszabályoknak megfelelően, a magyar nemzeti közösség képviselőinek megválasztására jogosult, választójoggal rendelkező állampolgárok közvetlen választásokon választják meg.
7. cikk 
(1) A Tanácsnak kilenc (9) tagja van.
(2) A Tanács hét (7) tagját, a jelen Alapszabály 8. cikkének 6. bekezdésébe foglalt választókerületekből választják meg.
(3) Két (2) tanácstag, a magyar nemzetiségnek a Moravske Toplice Község Községi Tanácsába megválasztott két képviselő külön státusszal rendelkezik.
8. cikk 
(1) A Tanács tagjait a Moravske Toplice Községben élő magyar nemzetiségű közösség tagjai, a helyi választásokon választják meg.
(2) A választásokon aktív és passzív választójoggal a nemzeti közösség általános választójoggal rendelkező, és magyar nemzetiségű szlovén állampolgárként a Moravske Toplice Község külön választói névjegyzékében szereplő választópolgárok rendelkeznek.
(3) A Tanács tagjait többségi szavazással választják.
(4) A jelen Alapszabály 7. cikkének 2. bekezdésébe foglalt tanácstagok jelöléshez legalább tíz, a külön választói névjegyzékbe bejegyzett választópolgár aláírása szükséges.
(5) A Tanács tagjainak a jelen Alapszabály 7. cikkének 3. bekezdésébe foglalt jelöléséhez legalább tizenöt, a külön választói névjegyzékbe bejegyzett választópolgár aláírása szükséges.
(6) A hét (7) tanácstagot az alábbi 5 választókerületben választják meg:
– az 1. választókerülethez Csekefa település tartozik. Egy (1) tanácstagot választanak.
– a 2. választókerülethez Szentlászló település tartozik. Két (2) tanácstagot választanak.
– a 3 választókerülethez Kisfalu település tartozik. Egy (1) tanácstagot választanak.
– a 4. választókerülethez Pártosfalva település tartozik. Két (2) tanácstagot választanak.
– az 5. választókerülethez Szerdahely település tartozik. Egy (1) tanácstagot választanak.
(7) A tanácsi választásokat általában a helyi önkormányzati szervek választásával egy időben tartják. A választásokra értelemszerűen a helyi választásokról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(8) A tanácstagok rendes választását a tanács elnöke; a pót-, utólagos és újbóli választásokat pedig Moravske Toplice Község Községi Választási Külön Bizottsága írja ki.
9. cikk 
A választások lebonyolításáért a Moravske Toplice Község Községi Tanácsa által kinevezett, a Moravske Toplice Község választási különbizottsága felel.
10. cikk 
(1) A tanácstagok megbízatási ideje négy év.
(2) A tanácstagok megbízatási ideje a tanács előző tagjai megbízatási idejének lejártával kezdődik, és a következő rendes választásokon megválasztott tanács első üléséig tart.
(3) A tanács az első olyan ülésen alakul meg, amelyen a tanácstagok több mint a felének mandátumát megerősítik.
(4) A tanács első ülését a tanács előző elnöke hívja össze, és azt a tanács legidősebb tagja vagy a tanács által a legidősebb tag javaslatára kijelölt tag vezeti.
(5) Nem lehetnek a Tanács tagjai a felügyelőbizottság tagjai vagy a MNÖK alkalmazottai.
11. cikk 
A Tanács a következő hatáskörökkel rendelkezik:
– elfogadja a MNÖK alapszabályát, ügyrendjét és egyéb okmányait,
– elfogadja a MNÖK éves munkaprogramjait, pénzügyi terveit és zárszámadását,
– megválasztja a MNÖK tanácsának és felügyelőbizottságának elnökét és alelnökét,
– dönt szervezetek, intézmények és közintézetek MNÖK általi létrehozásáról és társalapításáról,
– társalapítóként kinevezi a magyar nemzeti közösség képviselőit az intézetek tanácsába,
– a helyi önkormányzatnak javaslatokat tesz, kezdeményezéseket és véleményeket továbbít a nemzeti közösség helyzetével, különjogaival és a nemzetiségileg vegyesen lakott területek jellegzetességeinek megőrzésével kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan,
– kinevezi a magyar nemzeti közösség tagjainak külön választói névjegyzékének elkészítésével megbízott bizottságot,
– meghatározza a magyar nemzeti közösség szervezeteivel és más szervezetekkel való együttműködés és társulás irányelveit, tartalmát és módszereit,
– egyéb feladatokat lát el e szabályzat, a törvények és Moravske Toplice önkormányzatának alapszabálya szerint.
12. cikk 
(1) A tanács akkor határozatképes, ha ülésein a tagok több mint fele jelen van.
(2) A határozatok akkor érvényesek, ha azokat az ülésen jelen lévő tagok több mint fele megszavazza, kivéve, ha az Alapszabály vagy a tanács ügyrendje másként rendelkezik.
(3) A tanács rendes, rendkívüli és levelező üléseket tart.
(4) A rendes üléseket évente legalább négyszer össze kell hívni.
(5) A rendkívüli üléseket ezen alapszabály rendelkezései szerint kell összehívni, ezek esetében nem érvényesek a rendes ülésekre vonatkozó határidők.
(6) Amennyiben a rendkívüli ülés összehívásának feltételei nem teljesülnek, a jelen alapszabály rendelkezései szerint levelező ülést kell összehívni.
13. cikk 
(1) A tanács rendes ülésére szóló meghívót a napirendtervezettel együtt legkésőbb 5 nappal az ülés kitűzött napja előtt meg kell küldeni a tagoknak. A meghívóhoz csatolni kell a napirendi pontok alapjául szolgáló anyagot. Ha az anyag tartalma feltétlenül szükséges a napirendi pontról való döntéshez, az egyes anyagokat később is meg lehet küldeni.
(2) Ha a rendes ülés összehívásának feltételei nem állnak fenn, illetve a tanácstagok egynegyedének kérésére, a tanács rendkívüli ülését sürgős ügyek megvitatására és eldöntésére kell összehívni.
(3) A tanácstagoknak a rendkívüli ülés összehívására irányuló követelésében meg kell jelölni az összehívás indokait. A kezdeményezéshez csatolni kell azokra a kérdésekre vonatkozó anyagokat, amelyekkel kapcsolatosan a tanácsnak döntenie kell.
(4) A tanács rendkívüli ülésére szóló meghívót a napirenddel együtt legkésőbb 3 nappal az ülés előtt kell kézbesíteni a tanácstagoknak.
(5) Ha a körülmények azt megkövetelik, a tanács rendkívüli ülését a legkésőbb olyan időpontban lehet összehívni, amely szükséges ahhoz, hogy a tanács valamennyi tagja tudomást szerezzen az összehívásról és részt tudjon venni az ülésen. Ebben az esetben a napirendre magára az ülésen lehet javaslatot tenni, és az ülés anyagát az ülésen lehet előterjeszteni. Az ilyen módon összehívott rendkívüli ülés napirendjének elfogadása előtt a tanács meggyőződik az összehívás indokainak megalapozottságáról. Ha a tanács megállapítja, hogy ilyen okok nem állnak fenn, az ülést nem kell megtartani, és a jelen alapszabály rendelkezéseinek megfelelően, új rendkívüli vagy rendes ülést kell összehívni.
(6) Levelező ülés tartható, ha a tanács rendkívüli ülésének összehívásához szükséges feltételek nem állnak fenn. A levelező ülést a személyesen, fizikailag vagy elektronikus formában kézbesített, az anyaggal és az elfogadandó határozati javaslattal ellátott meghívó alapján, valamint telefonon vagy e-mailben történő személyes szavazással kell megtartani. A levelező ülés megtartásának módjától függően az ülésről szóló értesítésben meg kell jelölni a levelező ülés időtartamát (az ülés pontos dátumát és időpontját, azaz azt, hogy az ülés meddig tart).
(7) A levelező ülés akkor határozatképes, ha a meghívót a tanács valamennyi tagjának megküldték, és a tagok több mint fele a személyes kézbesítést visszaigazolta. Azokat a tagokat, akik szavaztak, úgy kell tekinteni, mint akik a személyes kézbesítést tudomásul vették.
(8) A levelező ülésen benyújtott határozati javaslat akkor tekinthető elfogadottnak, ha a szavazásra jogosult tanácstagok több mint fele megszavazta azt.
(9) A levelező ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az ezen alapszabályban meghatározott elemeken túl tartalmazza a meghívóknak a tanácstagok részére történő személyes kézbesítésének igazolását, illetve a szavazó tanácstagok számát. A levelező ülés jegyzőkönyvének jóváhagyását a tanács első következő rendes ülésének napirendjére kell tűzni.
14. cikk 
A tanács a MNÖK alapszabályát a tanácstagok kétharmados többségével fogadja el.
15. cikk 
(1) A tanács saját tagjai közül választja meg a tanács elnökét és alelnökét.
(2) Az elnök és az alelnök megbízatási ideje négy évre szól.
16. cikk 
A tanács elnöke:
– a tanácsba történő rendes választás kiírása,
– képviseli a MNÖK-öt,
– felel a MNÖK munkájának jogszerűségéért,
– összehívja és vezeti a tanács üléseit,
– aláírja a tanács határozatait,
– biztosítja a tanács munkájának nyilvánosságát,
– nyomon követi és felügyeli a tanács határozatainak megvalósítását,
– ellátja a tanács által ráruházott egyéb feladatokat.
17. cikk 
A tanács alelnöke:
– együttműködik az elnökkel és segíti őt feladatai ellátásában,
– helyettesíti az elnököt annak távollétében,
– ellátja az elnök vagy a tanács által rábízott egyéb feladatokat.
2. A felügyelőbizottság
18. cikk 
(1) A felügyelőbizottság elnökét és tagjait a tanács a Moravske Toplice Községben élő magyar nemzetiségi közösség tagjai közül nevezi ki.
(2) A felügyelőbizottság három tagból áll, akik nem lehetnek a tanács tagjai, illetve a MNÖK alkalmazottai.
(3) A Felügyelőbizottság megbízatási ideje négy év.
19. cikk 
A felügyelőbizottság hatáskörei:
– biztosítja, hogy a források elköltése az elfogadott pénzügyi terveknek megfelelően történjék,
– felügyeli a MNÖK vagyonának kezelését,
– évente legalább egyszer felülvizsgálja a MNÖK gazdálkodását, és megállapításairól jelentést tesz a tanácsnak.
III. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
20. cikk 
(1) A tanács a szlovén és magyar nyelvű alapszabályt kétharmados többséggel fogadja el.
(2) Az alapszabály módosítása az alapszabály elfogadásával azonos módon történik.
21. cikk 
Jelen alapszabály a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönyében történő közzététel másnapján lép hatályba.
22. cikk 
Jelen alapszabály hatálybalépésének napján hatályát veszti a Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség 1995. november 29-én elfogadott alapszabálya és annak későbbi módosításai.
Pártosfalva, 2022. augusztus 17.
Vugrinec Zsuzsi 
a tanács elnöke 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti