Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2022 z dne 19. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2022 z dne 19. 8. 2022

Kazalo

2680. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Marička, stran 8064.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Marička, 
ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 34. redni seji dne 7. julija 2022.
Št. 3505-06/2013
Piran, dne 9. avgusta 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi četrtega odstavka 165. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljevanju: ZUreP-3), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. In 34/19, v nadaljevanju: Uredba), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 34. redni seji dne 7. julija 2022 sprejel naslednji
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Marička 
1. člen 
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Marička (Uradni list RS, št. 38/17 – uradno prečiščeno besedilo, 194/21 in 47/22 – tehnični popravek) se v 12. členu beseda »neto« nadomesti z besedo »bruto«.
2. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku besedilo »10., 11., 12. in 13. člena« nadomesti z naslednjim besedilom »12., 13. in 14. člena«.
V tretjem odstavku 15. člena se številko »12.« nadomesti s številko »13.«
3. člen 
Besedilo prvega odstavka 18. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Občina lahko na podlagi sprejetega odloka o programu opremljanja oziroma programa opremljanja sklene z investitorjem gradnje objektov pogodbo o opremljanju.«
4. člen 
Ostalo besedilo Odloka ostane nespremenjeno.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-06/2013
Piran, dne 7. julija 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della C. cost.) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18)
E M A N A  I L   S E G U E N T E   D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto sul programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per il comprensorio del PRPC Marička 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 34a seduta ordinaria del 7 luglio 2022.
N. 3505-06/2013
Pirano, 9 agosto 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto il quarto comma dell’articolo 165 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 199/21, in prosieguo ZUreP-3), il Regolamento sul programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili e il Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti nonché sul calcolo e sulla commisurazione degli oneri di urbanizzazione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 20/19, 30/19 – corr. e 34/19), nel prosieguo: Regolamento), l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 34a seduta ordinaria tenutasi il 7 luglio 2022, ha adottato il seguente
D E C R E T O 
di modificae integrazione al Decreto sul programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per il comprensorio del PRPC “Marička” 
Articolo 1 
Nell’articolo 12 del Decreto sul programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per il comprensorio del PRPC “Marička” (Gazz. Uff. RS n. 38/17 – Testo Consolidato, 194/21 e 47/22 – errata corrige) la parola “nette” viene sostituita dalla parola “lorde”.
Articolo 2 
Il testo del primo comma dell’articolo 15 che recita “degli articoli 10, 11, 12 e 13” viene sostituito dal seguente testo “degli articoli 12, 13 e 14”.
Nel terzo comma dell’articolo 15 il numero “12” viene sostituito dal numero “13”.
Articolo 3 
Il testo del primo comma dell’articolo 18 è sostituito dal seguente testo:
“Il Comune, in base al Decreto sul programma delle opere di urbanizzazione ovvero in base al programma delle opere di urbanizzazione approvato, può stipulare il contratto per le opere di urbanizzazione con l’investitore delle opere di edificazione dei fabbricati.”
Articolo 4 
Il resto del testo del Decreto rimane invariato.
Articolo 5 
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-06/2013
Pirano, 7 luglio 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost