Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2022 z dne 19. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2022 z dne 19. 8. 2022

Kazalo

2678. Odlok o ukrepih pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Piran, stran 8059.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o ukrepih pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Piran, 
ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 34. redni seji dne 7. julija 2022.
Št. 007-4/2022
Piran, dne 9. avgusta 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi 154. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 – odl. US, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 203/20 – ZIUPOPDVE, 90/21), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) v zvezi z Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (Uradni list RS, št. 92/15) in 8. ter 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 34. redni seji dne 7. julija 2022 sprejel naslednji
O D L O K 
o ukrepih pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Piran 
1. člen 
Namen tega odloka je izvajanje pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Piran (v nadaljevanju: občina).
Ta odlok določa pravno podlago in postopek, po katerem lahko občina pripravi, razpiše in dodeli spodbudo oziroma sprejme druge ukrepe za pomoč mladim in mladim družinam za namen reševanja stanovanjskega problema.
Oblika konkretne pomoči, natančna merila in način izvedbe ukrepa se podrobneje opredelijo v postopku odprtega tipa ob pripravi posameznega ukrepa.
2. člen 
Do ukrepov po tem odloku so upravičene mlade fizične osebe in mlade družine (v nadaljevanju: upravičenec), ki se jim ukrep dodeli kot spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja na območju občine.
Mladi po tem odloku so fizične osebe, ki na dan vložitve popolne prijave za pridobitev ukrepa še niso dopolnile 35 let in so državljani Republike Slovenije ali državljani držav članic Evropske unije, če imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji.
Za mlado družino po tem odloku se šteje življenjska skupnost, ki ustreza definiciji družine po Družinskem zakoniku in jo sestavljata vsaj en otrok in vsaj en starš ali druga odrasla oseba, ki je mlada oseba skladno s tem odlokom.
Za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja se šteje prva pridobitev lastništva gradbene parcele (bodisi nakup zemljišča z gradnjo novega stanovanjskega objekta, rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta oziroma pridobitev stavbne pravice za gradnjo stanovanjskega objekta) bodisi nakup stanovanja v večstanovanjski stavbi.
3. člen 
Posamezen upravičenec je upravičen samo do ene ugodnosti po tem odloku, in sicer samo enkrat.
Če je fizična oseba že prejela ugodnost po tem odloku kot mlada oseba in kasneje ustvari družino, ni upravičena do ponovnega kandidiranja za ugodnost iste ali druge vrste po tem odloku kot mlada družina.
4. člen 
Ne glede na izpolnjevanje ostalih pogojev po tem odloku prosilec ni upravičen do ugodnosti, če zanj velja kateri koli od naslednjih pogojev:
– nima dejanskega stalnega prebivališča v občini ali če ga še nima v prijavi ne poda izjave, da bo v primeru dodelitve ugodnosti v roku 30 dni po tem, ko bo to formalno mogoče (določena hišna številka, vpis lastništva ipd.), prijavil stalno prebivališče na nepremičnini, na katero se nanaša ugodnost;
– ima v lasti drug za bivanje primeren stanovanjski objekt ali ima pravico graditi takšen objekt na drugi parceli, primerni za gradnjo;
– ima neporavnane obveznosti do občine ali neporavnane davčne obveznosti.
5. člen 
Pomoči po tem odloku se pripravijo kot vsakršni ukrepi občine pri izvrševanju lokalne samouprave in socialne funkcije občinske lastnine, ki mladim in mladim družinam omogočajo lažje reševanje prvega stanovanjskega problema, primeroma kot:
– sofinanciranje dela kupnine ali nadomestila za podelitev stavbne pravice za zemljišče oziroma dela kupnine za stanovanje, priznavanje drugih ugodnosti v zvezi s plačilom kupnine ali nadomestila za stavbno pravico (npr. prednostni red, zbiranje točk za najboljšo ponudbo), če se nepremičnina, ki jo upravičenec pridobiva, nahaja na območju občine;
– sofinanciranje dela najemnine, če se nepremičnina, ki jo upravičenec pridobiva, nahaja na območju občine;
– oprostitev plačila dela komunalnega prispevka, če se nepremičnina, ki jo upravičenec pridobiva, nahaja na območju občine;
– ali druge ugodnosti, ki jih občina pripravi na področju reševanja stanovanjskega problema mladih in mladih družin, in jasno poudarjajo namen ukrepa, vključno s poimenovanjem ukrepa, ki mora v svojem imenu vsebovati besedo »za mlade in mlade družine«.
6. člen 
Če upravičenec uveljavlja ugodnost v zvezi z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta, je pogoj za dodelitev ugodnosti, da je upravičenec lastnik zemljišča, na katerem je predvidena gradnja novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega objekta oziroma ima pravico graditi na tem zemljišču oziroma objektu (npr. stavbna pravica v korist upravičenca).
Imetništvo ustrezne pravice iz predhodnega odstavka se dokazuje s predložitvijo zemljiškoknjižnega izpiska, ki izkazuje vpisano pravico oziroma predlagan vpis (plombo) s priloženimi listinami, sposobnimi za vknjižbo.
7. člen 
Postopek priprave in dodelitve ugodnosti po tem odloku se začne z objavo javnega razpisa, povabila k oddaji vlog oziroma drugega razpisa odprtega tipa (dalje: razpis), ki ga pripravi občinska uprava in potrdi župan.
Razpis se objavi na občinski spletni strani, lahko pa tudi v javnih občilih.
Besedilo razpisa mora obsegati najmanj:
– podatke o tem, da ugodnost dodeljuje občina,
– pravno podlago in podatke o namenu razpisa,
– predmet in višina ter rok za koriščenje ugodnosti,
– podatek o tem, da gre za razpis odprtega tipa,
– upravičence do ugodnosti,
– pogoje in merila za dodelitev ugodnosti,
– kraj in način prevzema razpisne dokumentacije,
– način oddaje vlog,
– rok za oddajo vloge,
– rok za obveščanje o izidu razpisa,
– podatke in dokumentacijo ter priloge, ki jih mora prosilec navesti in priložiti svoji vlogi,
– višino razpoložljivih sredstev v proračunu
– morebitne druge omejitve ali obveznosti prosilca v zvezi z dodelitvijo ugodnosti.
Pravico do ugodnosti lahko uveljavlja upravičenec s prijavo na razpis, v kateri morajo biti navedeni vsi resnični podatki in priložena vsa dokazila, ki omogočajo presojo izpolnjevanja zahtevanih pogojev po tem odloku.
Postopek vodi strokovna komisija, ki jo župan imenuje za ta namen in jo sestavljajo najmanj trije člani.
Strokovna komisija po poteku roka za oddajo vlog pristopi k odpiranju in obravnavi pravočasno prispelih vlog ter pripravi seznam prejemnikov ugodnosti, ki ga predloži direktorju občinske uprave, ki z odločbo odloči o dodelitvi ugodnosti.
Za vodenje postopka se smiselno uporabljajo določila predpisa, ki ureja splošni upravni postopek, in morebitnih področnih predpisov.
Ugodnost se deli med upravičence do višine zagotovljenih sredstev v proračunu. V kolikor strokovna komisija ugotovi, da sredstva pri odpiranju in obravnavi vlog posameznega roka za oddajo ne zadoščajo za dodelitev vsem upravičencem, se sredstva enakomerno razdelijo. Strokovna komisija obenem predlaga zaprtje razpisa zaradi porabe sredstev.
8. člen 
Če upravičenec, ki mu je bila dodeljena ugodnost po tem odloku, odtuji nepremičnino, na katero se ugodnost nanaša, ali spremeni dejansko stalno prebivališče zunaj območja Občine Piran, oboje v obdobju 5 let, odkar mu je bila ugodnost dodeljena, mora prejeto ugodnost, če je finančno ovrednotena, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva njene dodelitve vrniti oziroma plačati ustrezno vrednost občini v roku 30 dni od prejema poziva občine. Razpis iz 7. člena tega odloka lahko določi drugačne oziroma strožje pogoje.
Enako velja v primeru, če pristojni občinski organ ugotovi, da je upravičenec prejel ugodnost na podlagi navedbe neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega odloka.
Razpis iz 7. člena tega odloka lahko določi tudi druge obveznosti upravičenca v primerih, da pri porabi oziroma namenitvi ugodnosti ne ravna skladno z določili razpisa (npr. predkupna pravica občine, odkupna pravica, pogodbena kazen ipd.).
9. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2022
Piran, dne 7. julija 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Decisione della C. cost.) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18)
E M A N A   I L   S E G U E N T E   D E C R E T O 
sulle misure di assistenza ai giovani e alle giovani famiglie per risolvere il problema abitativo nel Comune di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 34ª seduta ordinaria del 7 luglio 2022.
N. 007-4/2022
Pirano, 9 agosto 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 154 della Legge in materia degli alloggi (Gazzetta ufficiale della RS nn. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 – odl. US, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 56/11 – Decisione della C. cost., 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – Decisione della C. cost., 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 203/20 – ZIUPOPDVE, 90/21), gli articoli 21 e 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Decisione della C. cost., 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in relazione con la Risoluzione sul programma nazionale degli alloggi 2015–2025 (Gazzetta Ufficiale della RS n. 92/15) nonché visti gli articoli 8 e 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 34a seduta ordinaria tenutasi il 7 luglio 2022, ha adottato il seguente
D E C R E T O 
sulle misure di assistenza ai giovani e alle giovani famiglie per risolvere il problema abitativo nel Comune di Pirano 
Articolo 1 
Lo scopo del presente Decreto è l’attuazione delle misure di assistenza ai giovani e alle giovani famiglie per risolvere il problema abitativo nel Comune di Pirano (nel prosieguo: Comune).
Il presente Decreto stabilisce la base giuridica e la procedura secondo le quali il Comune predispone, indice e concede incentivi ovvero adotta altre misure di assistenza ai giovani e alle giovani famiglie per risolvere il problema abitativo.
La forma dell’assistenza concreta, i criteri specifici e il metodo di attuazione della misura sono definiti nel dettaglio nella procedura di tipo aperto durante la predisposizione di ciascuna misura.
Articolo 2 
Hanno diritto alle misure di cui al presente Decreto persone fisiche giovani e giovani famiglie (nel prosieguo: Beneficiario) a cui la misura viene assegnata in forma di incentivo per affrontare la prima questione abitativa sul territorio del Comune.
Sono considerate persone giovani di cui al presente Decreto le persone fisiche che al giorno della presentazione della domanda completa per ottenere la misura non hanno ancora compiuto 35 anni e sono cittadini della Repubblica di Slovenia oppure cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea in possesso del permesso di residenza permanente nella Repubblica di Slovenia.
È considerata giovane famiglia di cui al presente Decreto una comunione di vita che soddisfa la definizione di famiglia ai sensi del Codice della famiglia ed è composta da almeno un figlio e almeno un genitore oppure altra persona adulta definita giovane ai sensi del presente Decreto.
Si considera soluzione della prima questione abitativa il primo ottenimento della proprietà di una particella edificabile (l’acquisto del terreno con la costruzione di un nuovo fabbricato residenziale, la ricostruzione di un fabbricato residenziale esistente o l’ottenimento del diritto di superficie per la costruzione di un fabbricato residenziale) oppure l’acquisto di un appartamento in un edificio plurifamiliare.
Articolo 3 
Ciascun Beneficiario ha diritto a una sola agevolazione di cui al presente Decreto, una sola volta.
Qualora una persona fisica abbia già ottenuto un’agevolazione di cui al presente Decreto come persona giovane e più tardi forma una famiglia, non ha diritto a candidarsi nuovamente come giovane famiglia per un’agevolazione dello stesso o altro tipo in conformità al presente Decreto.
Articolo 4 
Indipendentemente dall’adempimento ai requisiti di cui al presente Decreto, il richiedente non ha diritto all’agevolazione se soddisfa una delle seguenti condizioni:
– non ha residenza permanente effettiva nel Comune oppure, se non ce l’ha ancora, nella domanda non presenta una dichiarazione scritta che nel caso di assegnazione di un’agevolazione registrerà la residenza permanente presso l’immobile a cui si riferisce l’agevolazione entro 30 giorni da quando ciò diventa formalmente possibile (determinazione del numero civico, iscrizione della proprietà ecc.);
– è proprietario di un altro fabbricato residenziale abitabile oppure ha il diritto di costruire tale fabbricato su un’altra particella adatta alla costruzione;
– ha obblighi pendenti nei confronti del Comune oppure obblighi fiscali pendenti.
Articolo 5 
L’assistenza di cui al presente Decreto è predisposta come qualsiasi misura del Comune nell’attuazione dell’autonomia locale e della funzione sociale dei beni comunali che ai giovani e alle giovani famiglie facilitano l’affronto della prima questione abitativa, come ad esempio:
– il cofinanziamento di parte del prezzo di acquisto o dell’indennità per la concessione del diritto di superficie per il terreno oppure parte del prezzo di acquisto per un’unità abitativa, il riconoscimento di altre agevolazioni relative al pagamento del prezzo di acquisto o dell’indennità per il diritto di superficie (ad es. graduatoria prioritaria, accumulo di punti per l’offerta migliore) se il bene immobile che il Beneficiario sta acquisendo si trova sul territorio del Comune;
– il cofinanziamento di parte del canone di affitto se l’immobile che il Beneficiario sta acquisendo è situato sul territorio del Comune;
– l’esenzione dal pagamento di parte degli oneri di urbanizzazione se l’immobile che il Beneficiario sta acquisendo è situato sul territorio del Comune
– o altre agevolazioni predisposte dal Comune nel campo della soluzione del problema abitativo dei giovani e delle giovani famiglie e che sottolineano chiaramente lo scopo della misura, inclusa la denominazione della misura il cui nome deve riportare l’espressione “per giovani e giovani famiglie”.
Articolo 6 
Se il Beneficiario usufruisce dell’agevolazione relativa alla costruzione di un nuovo fabbricato residenziale oppure alla ricostruzione di un fabbricato residenziale esistente, la condizione per l’assegnazione dell’agevolazione è che il beneficiario sia il proprietario del terreno sul quale è prevista la costruzione del nuovo fabbricato residenziale oppure la ricostruzione di un fabbricato residenziale esistente ovvero abbia il diritto di costruire su questo terreno o fabbricato (ad es. diritto di superficie a favore del beneficiario).
La titolarità del diritto corrispondente di cui al comma precedente si dimostra presentando l’estratto dal libro fondiario, che attesta il diritto iscritto ovv. l’iscrizione proposta (nota/piombo), a cui sono allegati i documenti che consentono l’iscrizione.
Articolo 7 
La procedura di predisposizione e assegnazione delle agevolazioni di cui al presente Decreto inizia con la pubblicazione del bando pubblico, l’invito alla presentazione delle domande o altro concorso di tipo aperto (nel prosieguo: Bando) predisposto dall’Amministrazione comunale e approvato dal Sindaco.
Il Bando viene pubblicato sul sito del Comune, tuttavia può essere pubblicato altresì nei mezzi di informazione.
Il testo del Bando deve includere almeno:
– l’informazione che l’agevolazione è concessa dal Comune,
– la base giuridica e le informazioni sullo scopo del Bando,
– l’oggetto e l’ammontare nonché i termini per usufruire le agevolazioni,
– l’informazione che si tratta di un Bando di tipo aperto,
– gli aventi diritto alle agevolazioni,
– le condizioni e i criteri per l’assegnazione delle agevolazioni,
– il luogo e la modalità di raccolta della documentazione di gara,
– la modalità di presentazione delle domande,
– il termine per la presentazione delle domande,
– il termine per la notifica sull’esito del Bando,
– le informazioni e la documentazione nonché gli allegati che il richiedente deve indicare e allegare alla domanda,
– l’importo dei fondi disponibili nel bilancio,
– eventuali altre limitazioni o obblighi del richiedente relativi all’assegnazione dell’agevolazione.
Il Beneficiario può esercitare il diritto all’agevolazione con l’adesione al Bando in cui deve indicare tutti i dati veritieri e allegare tutti gli attestati che consentono la valutazione dell’adempimento ai requisiti di cui al presente Decreto.
La procedura è condotta dalla commissione di esperti nominata dal Sindaco a questo scopo ed è composta da almeno tre membri.
La commissione di esperti, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, procede con l’apertura e l’esame delle domande pervenute in tempo utile nonché redige un elenco dei beneficiari delle agevolazioni che viene presentato al direttore dell’Amministrazione comunale che decide con delibera in merito all’assegnazione delle agevolazioni.
Per lo svolgimento della procedura si applicano per analogia le disposizioni del regolamento che disciplina il procedimento amministrativo generale nonché eventuali norme settoriali.
Le agevolazioni si dividono i tra i beneficiari fino all’importo dei fondi garantiti nel bilancio. Se la commissione di esperti accerta che durante l’apertura e l’esame delle domande per il singolo termine di presentazione i fondi non sono sufficienti per l’assegnazione a tutti i beneficiari, i fondi vengono suddivisi equamente. Nel contempo, la commissione di esperti propone la chiusura del Bando a causa dei fondi spesi.
Articolo 8 
Qualora il Beneficiario a cui è stata concessa un’agevolazione di cui al presente Decreto, vende l’immobile a cui si riferisce l’agevolazione oppure cambia la residenza al di fuori del territorio del Comune di Pirano, ambedue nel periodo di 5 anni da quando è stato conferita l’agevolazione, deve restituire ovvero pagare al Comune il valore corrispondente dell’agevolazione, se lo stesso ha un valore finanziario stimato, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune, con gli interessi legali di mora che decorrono dal giorno dell’assegnazione. Il Bando di cui all’articolo 7 del presente Decreto può stabilire condizioni diverse ovvero più rigorose.
Lo stesso vale anche nel caso se l’organo comunale competente determina che al Beneficiario è stato conferito un’agevolazione in base a dati forniti falsi ovvero contrariamente alle disposizioni del presente Decreto.
Il Bando di cui all’articolo 7 del presente Decreto può determinare anche altri obblighi del Beneficiario nei casi quando lo stesso non agisce in conformità con le disposizioni del Bando nell’utilizzo ovv. destinazione dell’agevolazione (ad es. diritto di prelazione da parte del Comune, diritto di acquisto, penale contrattuale ecc.).
Articolo 9 
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 007-4/2022
Pirano, 7 luglio 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković

AAA Zlata odličnost