Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022

Kazalo

2635. Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica, stran 7980.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. julija 2022 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa namen, cilje, predmet, upravičenost stroškov, pogoje, kriterije in postopek dodeljevanja sredstev za sofinanciranje kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: Občina) in nadzor nad porabo sredstev.
2. člen 
Zakon, ki ureja varstvo kulturne dediščine, določa, da je varstvo nepremične kulturne dediščine v javno korist. Javna korist varstva dediščine se določa v skladu s kulturnim, vzgojnim, razvojnim, simbolnim in identifikacijskim pomenom dediščine za Občino in obsega tudi ohranitev dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov.
3. člen 
(1) Javni interes na področju ohranjanja nepremične kulturne dediščine Občina udejanja z javnim razpisom za sofinanciranje kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine na območju Občine.
(2) Do sofinanciranja so upravičene enote in območja nepremične kulturne dediščine na območju Občine s statusom kulturne dediščine ali s statusom kulturnih spomenikov, evidentiranim v Registru kulturne dediščine – register nepremične dediščine, ki je uradna zbirka podatkov o nepremični kulturni dediščini na območju Republike Slovenije in se vodi pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju: Register).
(3) Vse enote registrirane nepremične kulturne dediščine so razvidne na https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=403a54629867466e940983d70a16ad9e.
(4) Javni razpisi Občine vključujejo sofinanciranje:
– obnove in prezentacije kulturnih spomenikov na območju Občine (v nadaljevanju: javni razpis Kulturni spomeniki);
– obnove in prezentacije drugih enot nepremične kulturne dediščine na območju Občine registriranih v Registru kot stavbna dediščina (v nadaljevanju: javni razpis Stavbna dediščina);
– obnove nepremičnin, ki se nahajajo znotraj območij naselbinske kulturne dediščine (vaška jedra, druga naselbinska območja na območju Občine, brez območja naselbinske dediščine mesta Nova Gorica) registriranih v Registru (v nadaljevanju: javni razpis Območja naselbinske dediščine) ter
– obnove nepremičnin, ki se nahajajo znotraj območja naselbinske kulturne dediščine mesta Nova Gorica (v nadaljevanju: javni razpis Območje naselbinske dediščine Nove Gorice).
(5) Področja sofinanciranja iz prejšnje točke tega člena se za posamezen javni razpis določijo z Letnim programom sofinanciranja kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica, ki ga sprejme Mestni svet Mestne občine Nova Gorica najkasneje ob drugi obravnavi proračuna Mestne občine Nova Gorica za posamezno leto. Sofinancira se lahko eno ali več področij.
(6) V primeru dvoletnega proračuna Mestne občine Nova Gorica se lahko sofinancira dvoletne kulturne projekte na področju nepremične kulturne dediščine iz točke 4 tega člena.
II. NAMEN IN CILJI JAVNIH RAZPISOV 
4. člen 
(1) Namen javnega razpisa Kulturni spomeniki je zagotavljanje javnega interesa Občine na področju nepremične kulturne dediščine s spodbujanjem sofinanciranja projektov obnove in prezentacije kulturnih spomenikov na območju Občine.
(2) Namen javnega razpisa Stavbna dediščina je zagotavljanje javnega interesa Občine na področju nepremične kulturne dediščine s spodbujanjem sofinanciranja projektov obnove in prezentacije enot nepremične kulturne dediščine na območju Občine, ki so v Registru opredeljene kot stavbna dediščina in nimajo statusa kulturnega spomenika.
(3) Namen javnega razpisa Območja naselbinske dediščine je zagotavljanje javnega interesa Občine na področju nepremične kulturne dediščine s spodbujanjem sofinanciranja projektov obnove nepremičnin znotraj območij naselbinske dediščine na območju Občine (brez območja naselbinske dediščine Nove Gorice).
(4) Namen javnega razpisa Območje naselbinske dediščine Nove Gorice je zagotavljanje javnega interesa Občine na področju nepremične kulturne dediščine s spodbujanjem sofinanciranja projektov obnove nepremičnin znotraj območja naselbinske dediščine mesta Nova Gorica.
5. člen 
Cilji javnih razpisov so:
– varstvo kulturne dediščine ter razvijanje zavesti o njenih vrednotah,
– izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala,
– povečanje možnosti za trajnostni razvoj,
– izboljšanje urejenosti bivalnega okolja in dvig kakovosti bivanja na območju Občine.
III. PREDMET JAVNIH RAZPISOV IN VIŠINA SOFINANCIRANJA 
6. člen 
(1) Predmet javnega razpisa Kulturni spomeniki je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, in sicer:
– Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov;
– Sklop 2: sofinanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center, september 2003, dopolnitev junij 2007) na razglašenih kulturnih spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani.
(2) Podrobneje opredeljeno so predmet javnega razpisa Kulturni spomeniki naslednji kulturni spomeniki:
– kulturni spomeniki iz 5., 6., 7. in 8. člena Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Nova Gorica (Uradno glasilo, N. Gorica, št. 8/85), ki se nahajajo na območju Občine;
– deli območij kulturnih spomenikov iz 3. in 4. člena Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Nova Gorica (Uradno glasilo, N. Gorica, št. 8/85), in sicer Tabor in podružnična Cerkev Marijinega vnebovzetja v Vitovljah, Marijino svetišče (bazilika) na Sveti Gori in Cerkev svetega Petra v Vitovljah, razglašene z istim odlokom, vse v obsegu in na način, kot je opredeljeno v Strokovnih osnovah za razglasitev nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Novi Gorici (december 1984); ter
– kulturni spomeniki razglašeni z drugimi odloki (Cerkev svete Katarine – Preserje nad Branikom, razglašene z Odlokom o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad Branikom za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradni list RS, št. 61/13, Vila Rafut, razglašena z Odlokom o razglasitvi Rafutskega parka z vilo za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradne objave, št. 21/03 in Uradni list RS, št. 52/04).
(3) Predmet javnega razpisa Kulturni spomeniki niso:
– kulturni spomeniki, ki so v postopku denacionalizacije ali je nerazrešeno vprašanje lastništva,
– objekti znotraj naselbinskih, krajinskih in arheoloških spomenikov, ki sami niso razglašeni za kulturni spomenik, z izjemo zgoraj navedenih ter
– dediščina, razglašena za kulturni spomenik v času med objavo javnega razpisa in oddajo prijav.
7. člen 
(1) Predmet javnega razpisa Stavbna dediščina je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Občini, in sicer
– Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin enot stavbne dediščine;
– Sklop 2: sofinanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center, september 2003, dopolnitev junij 2007) na enotah stavbne dediščine, ki so ustrezno gradbeno sanirane.
(2) Podrobneje opredeljeno so predmet javnega razpisa Stavbna dediščina enote nepremične kulturne dediščine evidentirane v Registru kot enote stavbne dediščine, ki se nahajajo na območju Občine.
(3) Predmet javnega razpisa Stavbna dediščina niso:
– enote nepremične kulturne dediščine, ki so v postopku denacionalizacije ali je nerazrešeno vprašanje lastništva,
– enote nepremične kulturne dediščine s statusom kulturnega spomenika, ki so obravnavane v 6. členu tega odloka,
– dediščina, vpisana v Register v času med objavo javnega razpisa in oddajo prijav.
8. člen 
(1) Predmet javnega razpisa Območja naselbinske dediščine je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Občini, in sicer:
– Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin območij naselbinske dediščine, s posegi na ovojih stavb (na zunanjosti stavb), ki se nahajajo znotraj območij registrirane naselbinske dediščine;
– Sklop 2: sofinanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center, september 2003, dopolnitev junij 2007) na zunanjosti nepremičnin, ki se nahajajo znotraj območij registrirane naselbinske dediščine in so ustrezno gradbeno sanirane.
(2) Podrobneje opredeljeno so predmet javnega razpisa Območja naselbinske dediščine nepremičnine, ki se nahajajo znotraj območij nepremične kulturne dediščine v Občini, v Registru evidentiranih kot naselbinska dediščina – brez območja naselbinske dediščine Nove Gorice.
(3) Predmet javnega razpisa Območja naselbinske dediščine niso:
– nepremične znotraj območij naselbinske dediščine, ki so v postopku denacionalizacije ali je nerazrešeno vprašanje lastništva,
– nepremične znotraj območja naselbinske dediščine Nove Gorice, ki so obravnavane v 9. členu tega odloka,
– enote nepremične kulturne dediščine s statusom kulturnega spomenika, ki so obravnavane v 6. členu tega odloka,
– dediščina, vpisana v Register v času med objavo javnega razpisa in oddajo prijav.
9. člen 
(1) Predmet javnega razpisa Območje naselbinske dediščine Nove Gorice je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Občini, in sicer:
– Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin območja naselbinske dediščine mesta Nova Gorica, s posegi na ovojih stavb (na zunanjosti stavb), ki se nahajajo znotraj območja registrirane naselbinske dediščine Nove Gorice;
– Sklop 2: sofinanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center, september 2003, dopolnitev junij 2007) na zunanjosti nepremičnin, ki se nahajajo znotraj območja naselbinske dediščine Nove Gorice in so ustrezno gradbeno sanirane.
(2) Podrobneje opredeljeno so predmet javnega razpisa Območje naselbinske dediščine Nove Gorice zunanji deli nepremičnin, ki se nahajajo znotraj območja nepremične kulturne dediščine Nova Gorica – Mestno jedro (evidenčna številka dediščine, EŠD 487).
(3) Predmet javnega razpisa Območje naselbinske dediščine Nove Gorice niso:
– enote nepremične kulturne dediščine, ki so v postopku denacionalizacije ali je nerazrešeno vprašanje lastništva,
– nepremične znotraj območja naselbinske dediščine Nove Gorice, ki so obravnavane v 8. členu tega odloka,
– enote nepremične kulturne dediščine s statusom kulturnega spomenika, ki so obravnavane v 6. členu tega odloka,
– dediščina, vpisana v Register v času med objavo javnega razpisa in oddajo prijav.
10. člen 
(1) Višina sredstev za sofinanciranje se določi s proračunom Občine. Sredstva za posamezno področje iz točke (4) 3. člena tega odloka se določijo z Letnim programom sofinanciranja kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica.
(2) Višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta ne sme biti višja od 70 % celotne vrednosti upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne višja od ene tretjine razpisanih sredstev.
(3) Sredstva morajo biti porabljena v obdobju, kot ga določa javni razpis in v skladu z dinamiko, določeno v pogodbi o sofinanciranju projekta, in v plačilnih rokih, kot jih določa veljavni predpis, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije.
IV. UPRAVIČENI STROŠKI 
11. člen 
(1) V sofinanciranje so vključeni samo upravičeni stroški, opredeljeni s tem odlokom po posameznih sklopih.
(2) Lastno delo ne spada med upravičene stroške.
(3) Stroški so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvedbo in so v skladu s cilji razpisa,
– gre za dela, ki so bila predmet ocenjevanja in so bila potrjena s strani odgovornega konservatorja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
– so skladni z gradbenim dovoljenjem, kadar je to potrebno, skladni s projektom za izvedbo del in s popisom del,
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so bile izvedene,
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti in
– temeljijo na knjigovodskih in drugih listinah.
(4) Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen strošek, razen če je prijavitelj projekta hkrati izvajalec predlaganih posegov/del in je davčni zavezanec.
(5) Občina bo kot dokazilo upravičenosti stroškov upoštevala izključno kopije računov s potrdili o plačilu, ne bo pa upoštevala listin o kompenzaciji in podobnih posrednih oblik, ki ne zajemajo neposrednega plačila pogodbenih del.
(6) Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so bili že povrnjeni iz kateregakoli drugega vira, ni dovoljeno. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja bo Občina prekinila izplačevanje sredstev in odstopila od pogodbe ter zahtevala vračilo v višini vseh izplačanih sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
(7) Neupravičeni stroški kulturnega projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi prijavitelj.
12. člen 
(1) Upravičeni stroški na javnem razpisu Kulturni spomeniki za Sklop 1 so stroški gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti na kulturnih spomenikih, skladnih s kulturnovarstvenimi pogoji, ki so potrjeni s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica (v nadaljevanju: ZVKDS), in sicer:
– stroški sanacije temeljev,
– stroški sanacije sten (zidovi),
– stroški sanacije stropov,
– stroški sanacije stopnišč,
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin,
– stroški sanacije notranjih in zunanjih ometov (fasade),
– stroški sanacije stavbnega pohištva (okna, vrata),
– stroški sanacije stavbno-kleparskih elementov,
– stroški sanacije tlakov,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti spomenika.
(2) Upravičeni stroški na javnem razpisu Kulturni spomeniki za Sklop 2 so stroški za izvedbo konservatorsko-restravratorskih posegov po katalogu iz prvega odstavka 6. člena tega odloka.
(3) Med upravičene stroške na javnem razpisu Kulturni spomeniki ne sodijo:
– izboljšave, ki ne prispevajo k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti kulturnega spomenika,
– stroški del, ki neposredno ne pripomorejo k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti spomenika (npr. elektro in vodoinstalacijskih del, notranje opreme, ogrevalni sistemi, klimatski sistemi, vgradnja dvigal, gradbeni nadzor in podobno),
– arheološke raziskave,
– izdelava projektne dokumentacije.
13. člen 
(1) Upravičeni stroški na javnem razpisu Stavbna dediščina za Sklop 1 so stroški gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti na evidentiranih enotah stavbne dediščine, skladnih s kulturnovarstvenimi pogoji, ki so potrjeni s strani ZVKDS, in sicer:
– stroški sanacije temeljev,
– stroški sanacije sten (zidovi),
– stroški sanacije stropov,
– stroški sanacije stopnišč,
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin,
– stroški sanacije notranjih in zunanjih ometov (fasade),
– stroški sanacije stavbnega pohištva (okna, vrata),
– stroški sanacije stavbno-kleparskih elementov,
– stroški sanacije tlakov,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti enote stavbne dediščine.
(2) Upravičeni stroški na javnem razpisu Stavbna dediščina za Sklop 2 so stroški za izvedbo konservatorsko-restravratorskih posegov po katalogu iz prvega odstavka 6. člena tega odloka.
(3) Med upravičene stroške na javnem razpisu Stavbna dediščina ne sodijo:
– izboljšave, ki ne prispevajo k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti enote stavbne dediščine,
– stroški del, ki neposredno ne pripomorejo k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti enote stavbne dediščine (npr. elektro in vodoinstalacijskih del, notranje opreme, ogrevalni sistemi, klimatski sistemi, vgradnja dvigal, gradbeni nadzor in podobno),
– arheološke raziskave,
– izdelava projektne dokumentacije.
14. člen 
(1) Upravičeni stroški na javnem razpisu Območja naselbinske dediščine za Sklop 1 so stroški gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti in urejenosti evidentiranih območij naselbinske dediščine, in sicer z izvajanjem del na ovojih stavb (zunanjost stavb) znotraj teh območij, skladnih s kulturnovarstvenimi pogoji, in potrjenih s strani ZVKDS, in sicer:
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin,
– stroški sanacije zunanjih ometov (fasade),
– stroški sanacije zunanjega stavbnega pohištva (okna, zunanja vrata),
– stroški sanacije stavbno-kleparskih elementov na zunanjosti stavb,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti enote stavbne dediščine.
(2) Upravičeni stroški na javnem razpisu Območja naselbinske dediščine za Sklop 2 so stroški za izvedbo konservatorsko-restravratorskih posegov po katalogu iz prvega odstavka 6. člena tega odloka na ovoju stavb (na zunanjosti stavb).
(3) Med upravičene stroške na javnem razpisu Območja naselbinske dediščine ne sodijo:
– dela v notranjosti nepremičnin znotraj območij naselbinske dediščine;
– izboljšave, ki ne prispevajo k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti območja naselbinske dediščine;
– stroški del, ki neposredno ne pripomorejo k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti območja naselbinske dediščine (npr. elektro in vodoinstalacijskih del, notranje opreme, ogrevalni sistemi, klimatski sistemi, vgradnja dvigal, gradbeni nadzor in podobno),
– arheološke raziskave,
– izdelava projektne dokumentacije.
15. člen 
(1) Upravičeni stroški na javnem razpisu Območje naselbinske dediščine Nove Gorice za Sklop 1 so stroški gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti in urejenosti evidentiranih območij naselbinske dediščine, in sicer z izvajanjem del na ovojih stavb (zunanjost stavb) znotraj območja naselbinske dediščine Nove Gorice, skladnih s kulturnovarstvenimi pogoji, in potrjenih s strani ZVKDS, in sicer:
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin,
– stroški sanacije zunanjih ometov in drugih tipov fasad,
– stroški sanacije zunanjega stavbnega pohištva (okna, zunanja vrata),
– stroški sanacije stavbno-kleparskih elementov na zunanjosti stavb,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti enote stavbne dediščine.
(2) Upravičeni stroški na javnem razpisu Območje naselbinske dediščine Nove Gorice za Sklop 2 so stroški za izvedbo konservatorsko-restravratorskih posegov po katalogu iz prvega odstavka 6. člena tega odloka na ovoju stavb (na zunanjosti stavb).
(3) Med upravičene stroške na javnem razpisu Območje naselbinske dediščine Nove Gorice ne sodijo:
– dela v notranjosti nepremičnin znotraj območja naselbinske dediščine Nove Gorice;
– izboljšave, ki ne prispevajo k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti območja naselbinske dediščine;
– stroški del, ki neposredno ne pripomorejo k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti območja naselbinske dediščine (npr. elektro in vodoinstalacijskih del, notranje opreme, ogrevalni sistemi, klimatski sistemi, vgradnja dvigal, gradbeni nadzor in podobno),
– arheološke raziskave,
– izdelava projektne dokumentacije.
V. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU/JAVNIH RAZPISIH 
16. člen 
(1) Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Kulturni spomeniki za Sklop 1:
1. Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi, mora biti razglašena za kulturni spomenik z aktom o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine. Predmet sofinanciranja so izključno tiste lastnosti kulturnega spomenika, ki so bile podlaga za razglasitev kulturnega spomenika.
2. Upravičenec do sredstev javnega razpisa je lahko le lastnik ali solastniki kulturnega spomenika z ustreznimi dokazili.
3. Prijavitelj mora imeti zagotovljena lastna finančna sredstva v višini najmanj 30 % upravičenih stroškov za izvedbo projekta.
4. Višina zaprošenih sredstev sofinanciranja posameznega projekta ne sme biti višja od 70 % celotne vrednosti upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne višja od tretjine vseh razpisanih sredstev na izbranem razpisu oziroma sklopu razpisa.
5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora imeti prijavitelj v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi sredstva iz naslova razpisa na katerega se prijavlja in, ki so omejena z vrednostjo iz prejšnje točke. Če kateri od drugih virov, ki jih prijavitelj v finančni konstrukciji predvideva, dejansko ne bo pridobljen oziroma ne bo pridobljen v planirani višini, jih mora zagotoviti prijavitelj iz lastnih virov.
6. Projekt se mora zaključiti v obdobju, za katerega je objavljen javni razpis, ne glede na to, da lahko celotna investicija traja več let. Točen rok v katerem mora biti projekt zaključen in točna opredelitev zaključka projekta se opredeli z javnim razpisom.
7. Prijavitelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno mnenje-soglasje ZVKDS.
8. Prijavitelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku pridobiti potrjen konservatorski načrt, če tako določajo kulturnovarstveni pogoji.
9. Prijavitelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku pridobiti veljavno gradbeno dovoljenje, če je to potrebno po zakonu, ki ureja graditev objektov.
10. Prijavitelj mora prikazati dejansko stanje kulturnega spomenika s pomočjo fotografske dokumentacije, iz katere je razvidno fizično stanje varovanih elementov spomenika, ki bodo predmet sofinanciranja (posnetki ne smejo biti starejši od dveh mesecev).
11. Prijavitelj mora priložiti mnenje strokovnjaka gradbene stroke, ki vsebuje opis in obseg poškodb ter njihov vpliv na ogroženost kulturnega spomenika.
12. Prijavitelj mora priložiti podpisano izjavo – »Splošna izjava Sklop 1«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
13. Prijavitelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku priložiti grafične priloge, izdelane v obliki skice z osnovnimi dimenzijami ali projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po Zakonu o graditvi objektov.
14. Prijavitelj mora objektivno ovrednotiti obseg upravičenih stroškov projekta. Za predlagane posege na kulturnem spomeniku mora pridobiti popis del in predračun, ki ga podpiše oziroma s katerim soglaša odgovorni konservator. Popisa del in predračuna ne sme izdelati ZVKDS.
15. Prijavitelj v primeru, da kulturnemu spomeniku zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba varovanih vrednot, pridobi statično poročilo, potrjeno od strokovnega izvedenca gradbene stroke, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri izdelavi investicijsko-tehnične dokumentacije, ali od sodnega izvedenca za področje gradbeništva.
(2) Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Kulturni spomeniki za Sklop 2:
1. Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi, mora biti razglašena za kulturni spomenik z aktom o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine. Predmet sofinanciranja so izključno tiste lastnosti kulturnega spomenika, ki so bile podlaga za razglasitev kulturnega spomenika.
2. Upravičenec do sredstev javnega razpisa je lahko le lastnik ali solastniki kulturnega spomenika z ustreznimi dokazili.
3. Prijavitelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 30 % upravičenih stroškov predlaganih posegov.
4. Višina zaprošenih sredstev sofinanciranja posameznega projekta ne sme biti višja od 70 % celotne vrednosti upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne višja od tretjine vseh razpisanih sredstev na izbranem razpisu oziroma sklopu razpisa.
5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora imeti predlagatelj v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi sredstva iz naslova razpisa, na katerega se projekt prijavlja in, ki so omejena z vrednostjo iz prejšnje točke. Če kateri od drugih virov, ki jih prijavitelj v finančni konstrukciji predvideva, dejansko ne bo pridobljen oziroma ne bo pridobljen v planirani višini, jih mora zagotoviti prijavitelj iz lastnih virov.
6. Projekt se mora zaključiti v obdobju, za katerega je objavljen javni razpis, ne glede na to, da lahko celotna investicija traja več let. Točen rok v katerem mora biti projekt zaključen in točna opredelitev zaključka projekta se opredeli z javnim razpisom.
7. Prijavitelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku pridobiti potrdilo ZVKDS, da gre za konservatorsko-restavratorske posege po katalogu iz prvega odstavka 6. člena tega odloka, ki so predvideni na razglašenih kulturnih spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani.
8. Prijavitelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno mnenje-soglasje ZVKDS. Kulturnovarstvenih pogojev ni potrebno pridobiti v primerih, ki so določeni v zakonu, ki ureja varovanje kulturne dediščine.
9. Prijavitelj mora objektivno ovrednotiti obseg upravičenih stroškov projekta. Za predlagane posege na kulturnem spomeniku mora pridobiti popis del in predračun, ki ga ne sme izdelati ZVKDS.
10. Prijavitelj mora prikazati dejansko stanje kulturnega spomenika s pomočjo fotografske dokumentacije, iz katere je razvidno fizično stanje varovanih elementov spomenika, ki bodo predmet sofinanciranja (posnetki ne smejo biti starejši od dveh mesecev).
11. Prijavitelj mora priložiti podpisano izjavo – »Splošna izjava Sklop 2«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
(3) Dokazila, ki se nanašajo na izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev in predstavljajo obvezne priloge ob prijavi na javni razpis, se natančno definirajo v besedilu javnega razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji.
17. člen 
(1) Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Stavbna dediščine za Sklop 1:
1. Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi, mora biti evidentirana v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo z lastno evidenčno številko dediščine (EŠD) kot stavbna dediščina. Predmet sofinanciranja so izključno tiste lastnosti enote kulturne dediščine zaradi katerih je bila enota vpisana v Register.
2. Upravičenec do sredstev javnega razpisa je lahko le lastnik ali solastniki enote stavbne dediščine z ustreznimi dokazili.
3. Prijavitelj mora imeti zagotovljena lastna finančna sredstva v višini najmanj 30 % upravičenih stroškov predlaganih posegov.
4. Višina zaprošenih sredstev sofinanciranja posameznega projekta ne sme biti višja od 70 % celotne vrednosti upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne višja od tretjine vseh razpisanih sredstev na izbranem razpisu oziroma sklopu razpisa.
5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora imeti prijavitelj v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi sredstva iz naslova razpisa, na katerega se projekt pripravlja in, ki so omejena z vrednostjo iz prejšnje točke. Če kateri od drugih virov, ki jih prijavitelj v finančni konstrukciji predvideva, dejansko ne bo pridobljen oziroma ne bo pridobljen v planirani višini, jih mora zagotoviti prijavitelj iz lastnih virov.
6. Projekt se mora zaključiti v obdobju, za katerega je objavljen javni razpis, ne glede na to, da lahko celotna investicija traja več let. Točen rok v katerem mora biti projekt zaključen in točna opredelitev zaključka projekta se opredeli z javnim razpisom.
7. Prijavitelj mora za predlagane posege na enoti stavbne dediščine predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno mnenje – soglasje ZVKDS.
8. Prijavitelj mora za predlagane posege na enoti stavbne dediščine pridobiti potrjen konservatorski načrt, če tako določajo kulturnovarstveni pogoji.
9. Prijavitelj mora za predlagane posege na enoti stavbne dediščine pridobiti veljavno gradbeno dovoljenje, če je to potrebno po zakonu, ki ureja graditev objektov.
10. Prijavitelj mora prikazati dejansko stanje enote stavbne dediščine s pomočjo fotografske dokumentacije, iz katere je razvidno fizično stanje varovanih elementov, ki bodo predmet sofinanciranja (posnetki ne smejo biti starejši od dveh mesecev).
11. Prijavitelj mora priložiti mnenje strokovnjaka gradbene stroke, ki vsebuje opis in obseg poškodb ter njihov vpliv na ogroženost enote stavbne dediščine.
12. Prijavitelj mora priložiti podpisano izjavo – »Splošna izjava Sklop 1«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
13. Prijavitelj mora za predlagane posege na enoti stavbne dediščine priložiti grafične priloge, izdelane v obliki skice z osnovnimi dimenzijami ali projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po Zakonu o graditvi objektov.
14. Prijavitelj mora objektivno ovrednotiti obseg upravičenih stroškov projekta. Za predlagane posege na enoti stavbne dediščine mora pridobiti popis del in predračun, ki ga podpiše oziroma s katerim soglaša odgovorni konservator. Popisa del in predračuna ne sme izdelati ZVKDS.
15. Prijavitelj v primeru, da enoti stavbne dediščine zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba varovanih vrednot, pridobi statično poročilo, potrjeno od strokovnega izvedenca gradbene stroke, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri izdelavi investicijsko-tehnične dokumentacije, ali od sodnega izvedenca za področje gradbeništva.
(2) Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Stavbna dediščine za Sklop 2:
1. Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi, mora biti evidentirana v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo z lastno evidenčno številko dediščine (EŠD) kot stavbna dediščina. Predmet sofinanciranja so izključno tiste lastnosti enote kulturne dediščine zaradi katerih je bila enota vpisana v Register.
2. Upravičenec do sredstev javnega razpisa je lahko le lastnik ali solastniki enote stavbne dediščine z ustreznimi dokazili.
3. Prijavitelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 30 % upravičenih stroškov predlaganih posegov.
4. Višina zaprošenih sredstev sofinanciranja posameznega projekta ne sme biti višja od 70 % celotne vrednosti upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne višja od tretjine vseh razpisanih sredstev na izbranem razpisu oziroma sklopu razpisa.
5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora imeti prijavitelj v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi sredstva iz naslova razpisa, na katerega se projekt prijavlja in, ki so omejena z vrednostjo iz prejšnje točke. Če kateri od drugih virov, ki jih prijavitelj v finančni konstrukciji predvideva, dejansko ne bo pridobljen oziroma ne bo pridobljen v planirani višini, jih mora zagotoviti prijavitelj iz lastnih virov.
6. Projekt se mora zaključiti v obdobju, za katerega je objavljen javni razpis, ne glede na to, da lahko celotna investicija traja več let. Točen rok v katerem mora biti projekt zaključen in točna opredelitev zaključka projekta se opredeli z javnim razpisom.
7. Prijavitelj mora za predlagane posege na enoti stavbne dediščine pridobiti potrdilo ZVKDS, da gre za konservatorsko-restavratorske posege po katalogu iz prvega odstavka 6. člena tega odloka, ki so predvideni na enotah stavbne dediščine, ki so ustrezno gradbeno sanirane.
8. Prijavitelj mora za predlagane posege na enoti stavbne dediščine predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno mnenje – soglasje ZVKDS. Kulturnovarstvenih pogojev ni potrebno pridobiti v primerih, ki so določeni v zakonu, ki ureja varovanje kulturne dediščine.
9. Prijavitelj mora objektivno ovrednotiti obseg upravičenih stroškov projekta. Za predlagane posege na enoti stavbne dediščine mora pridobiti popis del in predračun, ki ga ne sme izdelati ZVKDS.
10. Prijavitelj mora prikazati dejansko stanje enote stavbne dediščine s pomočjo fotografske dokumentacije, iz katere je razvidno fizično stanje varovanih elementov enote stavbne dediščine, ki bodo predmet sofinanciranja (posnetki ne smejo biti starejši od dveh mesecev).
11. Prijavitelj mora priložiti podpisano izjavo – »Splošna izjava Sklop 2«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
(3) Dokazila, ki se nanašajo na izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev in predstavljajo obvezne priloge ob prijavi na javni razpis, se natančno definirajo v besedilu javnega razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji.
18. člen 
(1) Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Območja naselbinske dediščine in na javnem razpisu Območje naselbinske dediščine Nove Gorice za Sklop 1:
1. Stavba, na kateri bodo izvedeni posegi, se mora nahajati znotraj območja naselbinske dediščine evidentiranega v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo z evidenčno številko dediščine (EŠD) kot naselbinska dediščina. V primeru razpisa za stavbe znotraj območja naselbinske dediščine Nove Gorice mora biti stavba locirana znotraj tega območja.
2. Upravičenec do sredstev javnega razpisa je lahko le lastnik ali solastniki stavbe znotraj območja naselbinske dediščine z ustreznimi dokazili.
3. Prijavitelj mora imeti zagotovljena lastna finančna sredstva v višini najmanj 30 % upravičenih stroškov predlaganih posegov.
4. Višina zaprošenih sredstev sofinanciranja posameznega projekta ne sme biti višja od 70 % celotne vrednosti upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne višja od tretjine vseh razpisanih sredstev na izbranem razpisu oziroma sklopu razpisa.
5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora imeti predlagatelj v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi sredstva iz naslova razpisa, na katerega se projekt prijavlja in, ki so omejena z vrednostjo iz prejšnje točke. Če kateri od drugih virov, ki jih prijavitelj v finančni konstrukciji predvideva, dejansko ne bo pridobljen oziroma ne bo pridobljen v planirani višini, jih mora zagotoviti prijavitelj iz lastnih virov.
6. Projekt se mora zaključiti v obdobju, za katerega je objavljen javni razpis, ne glede na to, da lahko celotna investicija traja več let. Točen rok v katerem mora biti projekt zaključen in točna opredelitev zaključka projekta se opredeli z javnim razpisom.
7. Prijavitelj mora za predlagane posege na ovoju (zunanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno mnenje – soglasje ZVKDS.
8. Prijavitelj mora za predlagane posege na ovoju (zunanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine pridobiti potrjen konservatorski načrt, če tako določajo kulturnovarstveni pogoji.
9. Prijavitelj mora za predlagane posege na ovoju (zunanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine pridobiti veljavno gradbeno dovoljenje, če je to potrebno po zakonu, ki ureja graditev objektov.
10. Prijavitelj mora prikazati dejansko stanje ovoja (zunanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine s pomočjo fotografske dokumentacije, iz katere je razvidno fizično stanje stavbe kot celote in delov ovoja (zunanjosti) stavbe, ki bodo predmet sofinanciranja. Posnetki ne smejo biti starejši od dveh mesecev.
11. Prijavitelj mora priložiti mnenje strokovnjaka gradbene stroke, ki vsebuje opis in obseg poškodb stavbe ter njihov vpliv na ogroženost elementov na ovoju (zunanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine. Iz mnenja mora biti razvidno, da so ostali deli stavbe, ki niso predmet sofinanciranja, v dovolj dobrem gradbenem stanju, da ne ogrožajo smiselnosti posegov na v razpisu obravnavanem delu (primer: za sofinanciranje obnove fasade je predpogoj urejena streha in stabilni zidovi, da je preprečeno takojšnje propadanje novo urejene fasade kot posledice neurejenosti drugih stavbnih delov).
12. Prijavitelj mora priložiti podpisano izjavo – »Splošna izjava Sklop 1«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
13. Prijavitelj mora za predlagane posege na ovoju (zunanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine priložiti grafične priloge, izdelane v obliki skice z osnovnimi dimenzijami ali projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po Zakonu o graditvi objektov.
14. Prijavitelj mora objektivno ovrednotiti obseg upravičenih stroškov projekta. Za predlagane posege na ovoju (zunanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine mora pridobiti popis del in predračun, ki ga podpiše oziroma s katerim soglaša odgovorni konservator. Popisa del in predračuna ne sme izdelati ZVKDS.
15. Prijavitelj v primeru, da stavbi znotraj območja naselbinske dediščine zaradi poškodb in/ali porušitve elementov stavbnega ovoja (strehe, delov fasade, stavbnega pohištva itd.) grozi izguba vrednot, ki soustvarjajo kvalitete območja naselbinske dediščine, pridobi statično poročilo, potrjeno od strokovnega izvedenca gradbene stroke, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri izdelavi investicijsko-tehnične dokumentacije, ali od sodnega izvedenca za področje gradbeništva.
(2) Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Območja naselbinske dediščine in na javnem razpisu Območje naselbinske dediščine Nove Gorice za Sklop 2:
1. Stavba, na kateri bodo izvedeni posegi, mora se nahajati znotraj območja naselbinske dediščine evidentiranega v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo z lastno evidenčno številko dediščine (EŠD) kot naselbinska dediščina. V primeru razpisa za stavbe znotraj območja naselbinske dediščine Nove Gorice mora biti stavba locirana znotraj tega območja.
2. Upravičenec do sredstev javnega razpisa je lahko le lastnik ali solastniki stavbe znotraj območja naselbinske dediščine z ustreznimi dokazili.
3. Prijavitelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 30 % upravičenih stroškov predlaganih posegov.
4. Višina zaprošenih sredstev sofinanciranja posameznega projekta ne sme biti višja od 70 % celotne vrednosti upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne višja od tretjine vseh razpisanih sredstev na izbranem razpisu oziroma sklopu razpisa.
5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora imeti prijavitelj v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi sredstva iz naslova razpisa, na katerega se projekt prijavlja in, ki so omejena z vrednostjo iz prejšnje točke. Če kateri od drugih virov, ki jih prijavitelj v finančni konstrukciji predvideva, dejansko ne bo pridobljen oziroma ne bo pridobljen v planirani višini, jih mora zagotoviti prijavitelj iz lastnih virov.
6. Projekt se mora zaključiti v obdobju, za katerega je objavljen javni razpis, ne glede na to, da lahko celotna investicija traja več let. Točen rok v katerem mora biti projekt zaključen in točna opredelitev zaključka projekta se opredeli z javnim razpisom.
7. Prijavitelj mora za predlagane posege na ovoju (zunanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine pridobiti potrdilo ZVKDS, da gre za konservatorsko-restavratorske posege po katalogu iz prvega odstavka 6. člena tega odloka, ki so predvideni na stavbah, ki so ustrezno gradbeno sanirane.
8. Prijavitelj mora za predlagane posege na ovoju (zunanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno mnenje – soglasje ZVKDS. Kulturnovarstvenih pogojev ni potrebno pridobiti v primerih, ki so določeni v zakonu, ki ureja varovanje kulturne dediščine.
9. Prijavitelj mora objektivno ovrednotiti obseg upravičenih stroškov projekta. Za predlagane posege na ovoju (zunanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine mora pridobiti popis del in predračun, ki ga ne sme izdelati ZVKDS.
10. Prijavitelj mora prikazati dejansko stanje stavbe s pomočjo fotografske dokumentacije, iz katere je razvidno fizično stanje ovoja (zunanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine, ki bo predmet sofinanciranja. Posnetki ne smejo biti starejši od dveh mesecev.
11. Prijavitelj mora priložiti podpisano izjavo – »Splošna izjava Sklop 2«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
(3) Dokazila, ki se nanašajo na izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev in predstavljajo obvezne priloge ob prijavi na javni razpis, se natančno definirajo v besedilu javnega razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji.
VI. KRITERIJI ZA IZBOR PROJEKTOV, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE 
19. člen 
(1) Vloge prejete na javni razpis Kulturni spomeniki se bodo strokovno presojale in ocenjevale po naslednjih kriterijih:
Kriterij 1: ogroženost spomenika zaradi človekovih ali drugih zunanjih vplivov:
– Spomenik ni ogrožen (0 točk);
– ogroženost spomenika je majhna, tj. predmet prijave ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo predmeta prijave (1 točka);
– ogroženost spomenika je srednja, tj. predmet prijave ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti predmeta prijave (5 točk);
– ogroženost spomenika je velika, tj. predmetu prijave zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba spomeniških/varovanih lastnosti (10 točk).
Kriterij 2: pomembnost projekta za ohranitev avtentičnih materialov, tehnologij, znanj in veščin:
– projekt ni pomemben (0 točk);
– projekt je manj pomemben (1 točka);
– projekt je pomemben (3 točke);
– projekt je zelo pomemben (5 točk).
Kriterij 3: pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo spomenika:
– projekt ni pomemben (0 točk);
– projekt je manj pomemben (1 točka);
– projekt je pomemben (3 točke);
– projekt je zelo pomemben (5 točk);
Kriterij 4: zagotovljena lastna finančna sredstva prijavitelja projekta:
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini od 30 % do vključno 45 % vrednosti projekta (1 točka);
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 45 % do vključno 60 % vrednosti projekta (2 točki);
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 60 % do vključno 75 % vrednosti projekta (3 točke);
– prijavitelj ima zagotovljena lastna sredstva v višini nad 75 % (4 točke).
(2) Največje možno število doseženih točk je 24. Sofinancira se projekte, ki dosežejo najvišje število točk.
(3) Strokovna komisija oceni vloge na osnovi kriterijev 1, 2 in 3, pristojni organ pa oceni vloge na osnovi Kriterija 4. Končna višina točk za posamezen projekt se izračuna kot vsota povprečne ocene članov strokovne komisije, ki projekt ocenijo, in ocene pristojnega organa.
(4) V primeru, da pri ocenjevanju dva ali več projektov doseže enako število točk in to vpliva na sofinanciranje glede na obseg razpoložljivih sredstev, komisija določi prioriteto sofinanciranja na naslednji način:
– sofinancira se projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 1,
– v primeru enakega števila točk po Kriteriju 1 se sofinancira projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 4,
– v primeru enakega števila točk po obeh kriterijih se opravi žreb.
20. člen 
(1) Vloge prejete na javni razpis Stavbna dediščina se bodo strokovno presojale in ocenjevale po naslednjih kriterijih:
Kriterij 1: ogroženost enote dediščine zaradi človekovih ali drugih zunanjih vplivov:
– enota dediščine ni ogrožena (0 točk);
– ogroženost enote dediščine je majhna, tj. predmet prijave ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo predmeta prijave (1 točka);
– ogroženost enote dediščine je srednja, tj. predmet prijave ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti predmeta prijave (5 točk);
– ogroženost enote dediščine je velika, tj. predmetu prijave zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba spomeniških/varovanih lastnosti (10 točk).
Kriterij 2: pomembnost projekta za ohranitev avtentičnih materialov, tehnologij, znanj in veščin:
– projekt ni pomemben (0 točk);
– projekt je manj pomemben (1 točka);
– projekt je pomemben (3 točke);
– projekt je zelo pomemben (5 točk).
Kriterij 3: pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo spomenika:
– projekt ni pomemben (0 točk);
– projekt je manj pomemben (1 točka);
– projekt je pomemben (3 točke);
– projekt je zelo pomemben (5 točk);
Kriterij 4: zagotovljena lastna finančna sredstva prijavitelja projekta:
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini od 30 % do vključno 45 % vrednosti projekta (1 točka);
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 45 % do vključno 60 % vrednosti projekta (2 točki);
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 60 % do vključno 75 % vrednosti projekta (3 točke);
– prijavitelj ima zagotovljena lastna sredstva v višini nad 75 % (4 točke).
(2) Največje možno število doseženih točk je 24. Sofinancira se projekte, ki dosežejo najvišje število točk.
(3) Strokovna komisija oceni vloge na osnovi kriterijev 1, 2 in 3, pristojni organ pa oceni vloge na osnovi Kriterija 4. Končna višina točk za posamezen projekt se izračuna kot vsota povprečne ocene članov strokovne komisije, ki projekt ocenijo, in ocene pristojnega organa.
(4) V primeru, da pri ocenjevanju dva ali več projektov dosežejo enako število točk in to vpliva na sofinanciranje glede na obseg razpoložljivih sredstev, komisija določi prioriteto sofinanciranja na naslednji način:
– sofinancira se projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 1,
– v primeru enakega števila točk po Kriteriju 1 se sofinancira projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 4,
– v primeru enakega števila točk po obeh kriterijih se opravi žreb.
21. člen 
(1) Vloge prejete na javni razpis Območja naselbinske dediščine in javni razpis Območje naselbinske dediščine Nove Gorice se bodo strokovno presojale in ocenjevale po naslednjih kriterijih:
Kriterij 1: ogroženost zunanjih delov nepremičnine zaradi človekovih ali drugih zunanjih vplivov in vpliv na ohranjanje spomeniških/varovanih lastnosti območja naselbinske dediščine kot celote:
– zunanji deli nepremičnine niso ogroženi in/ali ne vplivajo na ohranjanje spomeniških/varovanih lastnosti območja naselbinske dediščine kot celote (0 točk);
– ogroženost zunanjih delov nepremičnine je majhna, tj. predmet prijave ima manjše poškodbe oziroma nepravilnosti, ki ne ogrožajo predmeta prijave in/ali malo vplivajo na ohranjanje spomeniških/varovanih lastnosti območja naselbinske dediščine kot celote (1 točka);
– ogroženost zunanjih delov nepremičnine je srednja, tj. predmet prijave ima poškodbe oziroma nepravilnosti, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti predmeta prijave in/ali s katerimi predmet prijave srednje vpliva na varovane lastnosti območja nepremične dediščine kot celote (3 točke);
– ogroženost zunanjih delov nepremičnine je velika, tj. predmetu prijave zaradi poškodb, nevarnosti uničenja, porušitve ali drugih nepravilnosti grozi izguba spomeniških/varovanih lastnosti in/ali močno vpliva na varovane lastnosti območja nepremične dediščine kot celote (5 točk).
Kriterij 2: pomembnost projekta za ohranitev avtentičnih materialov, tehnologij, znanj in veščin:
– projekt ni pomemben (0 točk);
– projekt je manj pomemben (1 točka);
– projekt je pomemben (3 točke);
– projekt je zelo pomemben (5 točk).
Kriterij 3: pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju, za popularizacijo območja naselbinske dediščine ter urejenost in privlačnost območja naselbinske dediščine kot celote:
– projekt ni pomemben (0 točk);
– projekt je manj pomemben (1 točka);
– projekt je pomemben (5 točke);
– projekt je zelo pomemben (10 točk);
Kriterij 4: zagotovljena lastna finančna sredstva prijavitelja projekta:
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini od 30 % do vključno 45 % vrednosti projekta (1 točka);
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 45 % do vključno 60 % vrednosti projekta (2 točki);
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 60 % do vključno 75 % vrednosti projekta (3 točke);
– prijavitelj ima zagotovljena lastna sredstva v višini nad 75 % (4 točke).
(2) Največje možno število doseženih točk je 24. Sofinancira se projekte, ki dosežejo najvišje število točk.
(3) Strokovna komisija oceni vloge na osnovi kriterijev 1, 2 in 3, pristojni organ pa oceni vloge na osnovi Kriterija 4. Končna višina točk za posamezen projekt se izračuna kot vsota povprečne ocene članov strokovne komisije, ki projekt ocenijo, in ocene pristojnega organa.
(4) V primeru, da pri ocenjevanju dva ali več projektov dosežejo enako število točk in to vpliva na sofinanciranje glede na obseg razpoložljivih sredstev, komisija določi prioriteto sofinanciranja na naslednji način:
– sofinancira se projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 1,
– v primeru enakega števila točk po Kriteriju 1 se sofinancira projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 4,
– v primeru enakega števila točk po obeh kriterijih se opravi žreb.
VII. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV 
22. člen 
(1) Sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se ga izvede v skladu z določbami tega odloka.
(2) Župan sprejme sklep o začetku postopka za izbiro kulturnih projektov, s katerim določi vrsto postopka, datum objave in besedilo javnega razpisa.
(3) Javni razpis se objavi na spletni strani Občine. Obvestilo o razpisu se lahko objavi tudi v drugih medijih.
(4) Javni razpisi so lahko objavljeni ločeno za posamezne skupine enot nepremične kulturne dediščine, kot so opredeljene v 3. členu tega odloka (javni razpis Kulturni spomeniki, javni razpis Stavbna dediščina, javni razpis Območja naselbinske dediščine in javni razpis Območje naselbinske dediščine Nove Gorice) ali pa so objavljeni kot enoten javni razpis z več sklopi, za katere veljajo previla in kriteriji kot je opredeljeno s tem odlokom.
(5) Župan lahko do izdaje odločbe iz 36. člena tega odloka ustavi postopek javnega razpisa na način, da sprejme sklep o ustavitvi postopka. Sklep mora biti objavljen na način, kot je bil objavljen javni razpis. Odločitev je treba sporočiti strankam, ki so podale vlogo na javni razpis. Vloga, prispela na javni razpis, se na zahtevo strankam vrne.
23. člen 
Besedilo javnega razpisa mora vsebovati vsaj:
– naziv in sedež razpisovalca,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– navedbo, da gre za javni razpis za izbiro kulturnih projektov, pri katerem bodo financirani v okviru sredstev, ki so na razpolago, tisti kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje,
– področja kulturnih projektov, ki so predmet javnega razpisa,
– namen javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– strokovne in druge kriterije, po katerih se bo posamezen kulturni projekt ocenjeval oziroma vrednotil,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
– obdobje, v katerem mora biti projekt realiziran in dodeljena sredstva porabljena,
– razpisni rok,
– navedbo uslužbencev, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom,
– vsebina vlog in način pošiljanja,
– informacijo o razpisni dokumentaciji, ki je prijaviteljem na razpolago,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
24. člen 
(1) Razpisna dokumentacija obsega najmanj:
– besedilo javnega razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje prijave,
– prijavni obrazec – Sklop 1,
– prijavni obrazec – Sklop 2,
– vzorec pogodbe,
– za Sklop 2 tudi katalog iz prvega odstavka 6. člena tega odloka.
(2) Z javnim razpisom se lahko določijo tudi drugi sestavni deli razpisne dokumentacije, ki ne smejo biti v nasprotju s tem odlokom.
25. člen 
Javni razpis mora trajati najmanj en mesec.
26. člen 
(1) Vloga na javni razpis mora biti izpolnjena na prijavnem obrazcu iz razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane podatke, priloge oziroma dokazila, ki so določeni v javnem razpisu.
(2) Prijavitelj lahko za posamezen javni razpis predloži največ po eno vlogo na Sklop 1 ter eno vlogo na Sklop 2.
(3) Če prijavitelj na razpis predloži več vlog, kot jih določa prvi odstavek tega člena, ga pristojni organ nemudoma pozove, da izbere vlogo, za katero želi, da se obravnava. Če v roku, ki ga je pristojni organ določil, in ki se mora izteči pred odpiranjem, tega ne stori, se upošteva zadnja pravočasno oddana vloga.
27. člen 
(1) Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do poteka razpisnega roka.
(2) Prijavitelj do poteka razpisnega roka nima pravice vpogleda v vloge drugih prijaviteljev na istem javnem razpisu.
28. člen 
Vlogo na javni razpis in dopolnitve vloge na javni razpis mora prijavitelj vložiti v skladu z javnim razpisom.
29. člen 
(1) Postopek dodeljevanja sredstev vodi organ Občine, pristojen za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: pristojni organ).
(2) Posamezne naloge v postopku dodeljevanja sredstev izvajata dve komisiji: komisija za odpiranje vlog in strokovna komisija za oceno kulturnih projektov (v nadaljevanju: strokovna komisija).
30. člen 
Pristojni organ opravlja naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– zagotovi objavo javnega razpisa na spletni strani Občine,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– opravlja administrativno-tehnične naloge za komisijo za odpiranje vlog in strokovno komisijo,
– oceni vloge na osnovi Kriterija 4 ter pripravi seznam končnega števila točk z upoštevanjem ocen komisije glede na Kriterije 1, 2 in 3,
– piše zapisnike sej komisije za odpiranje in zapisnike sej strokovne komisije,
– zagotovi objavo rezultatov razpisa na spletni strani Občine,
– izdaja upravne akte.
31. člen 
(1) Župan imenuje izmed zaposlenih na občini tričlansko komisijo za odpiranje vlog v postopku izbire kulturnih projektov.
(2) Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so pravočasno prispele na javni razpis. Odpiranje se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
(3) Odpiranju vlog sme prisostvovati vsaka oseba, ki kandidira na razpisu.
(4) Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi:
– ali je pravočasna,
– ali je popolna,
– ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba).
(5) Vloga, prispela na javni razpis, je pravočasna, če je prispela v roku, določenem v besedilu javnega razpisa oziroma je do tega roka oddana s priporočeno pošiljko.
(6) Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo javnega razpisa. Za popolno vlogo se šteje tudi nepopolna vloga, ki jo je stranka v celoti dopolnila v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi.
(7) Upravičena oseba je tista oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih obrazcev in dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji ter vloge prijavitelja.
(8) Če obstaja dilema glede izpolnjevanja pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, pristojni organ pridobi potrebne informacije in dokazila ter jih predloži komisiji za odpiranje vlog.
(9) V kolikor je za ugotovitev izpolnjevanja pogojev potreben odgovor na strokovno vprašanje, komisija za odpiranje vlog za mnenje zaprosi strokovno komisijo.
(10) O odpiranju vlog se piše zapisnik, ki mora vsebovati najmanj:
– datum in čas začetka ter konca odpiranja vlog,
– kraj odpiranja,
– imena navzočih ter odsotnih članov komisije,
– imena navzočih oseb, ki kandidirajo na javnem razpisu, oziroma njihovih predstavnikov,
– seznam prispelih vlog z nazivom oziroma imenom prijavitelja ter naslovom kulturnega projekta,
– ugotovitev, ali je posamezna vloga pravočasna, ali je popolna in ali jo je podala upravičena oseba,
– sklepe komisije.
(11) Zapisnik podpiše predsednik komisije.
(12) Na podlagi ugotovitve iz zapisnika, da je pravočasna vloga upravičene osebe nepopolna, pristojni organ pozove prijavitelja, da jo dopolni v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Po preteku roka za dopolnitev, dodatne dopolnitve vlog niso možne. Po izteku roka za dopolnitev, komisija za odpiranje vlog sestavi zapisnik, ki vsebuje seznam formalno nepopolnih vlog z navedbo naziva oziroma imena prijavitelja ter naslovom kulturnega projekta in ugotovitve, ali so formalno nepopolne vloge pravočasno in v celoti dopolnjene in ga predloži pristojnemu organu.
(13) Če stranka vloge ne dopolni v zahtevanem roku, pristojni organ vlogo zavrže s sklepom.
32. člen 
(1) Vlogo, ki ni pravočasna ali ni popolna ali je ni vložila upravičena oseba, pristojni organ zavrže s sklepom.
(2) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je v petnajstih dneh od vročitve možna pritožba na župana občine.
33. člen 
Za ostale vloge (v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) komisija za odpiranje vlog pripravi skupno poročilo, ki vsebuje naziv oziroma ime prijavitelja ter naslov kulturnega projekta.
34. člen 
(1) Komisija za odpiranje vlog predloži ustrezne vloge in skupno poročilo strokovni komisiji.
(2) Strokovno presojo in ocenjevanje ustreznih vlog izvede tričlanska strokovna komisija, ki jo izmed strokovnjakov s področja nepremične kulturne dediščine imenuje župan. Mandat strokovne komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člane komisije razreši pred potekom mandata in imenuje nove. Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi seje komisije. Seje komisije niso javne. Za projekt se šteje, da je ocenjen, ko ga ocenijo vsi trije člani komisije. Glede interesne povezanosti predsednika in članov komisije s prijavitelji oziroma prejemniki sredstev se uporabljajo določbe veljavnih predpisov.
(3) Strokovna komisija oceni ustrezne vloge pri razpisu na osnovi Kriterija 1, 2 in 3 ter ocene posreduje pristojnemu organu. Pristojni organ izdela skupni seštevek točk, ki jih je posamezen projekt prejel na osnovi vseh štirih kriterijev ter seznam posreduje strokovni komisiji. Strokovna komisija projekte razvrsti od najvišjega do najnižjega glede na skupno število točk ter seznam posreduje pristojnemu organu.
(4) Sofinancira se projekte, ki dosežejo višje število točk, in sicer po vrstnem redu glede na višino razpisanih sredstev, ki v celoti zadostujejo za pokrivanje odobrenih stroškov. V primeru, da preostanek razpisanih sredstev ne zadostuje za kritje upravičenih stroškov posameznega projekta, se ta projekt preskoči in se ga ne sofinancira; sofinancira pa se naslednji projekt z najvišjim številom točk in za katerega je na razpolago dovolj sredstev. Če sredstva ne zadostujejo za kritje celotnega deleža upravičenih stroškov za zadnji projekt, ki bi se uvrstil v sofinanciranje, se le-tega ne sofinancira in ostane del sredstev nerazporejen.
(5) Če strokovna komisija ugotovi nepravilnosti, ki bi povzročile odprto finančno konstrukcijo projekta, se vloga kot neustrezna zavrne.
(6) Financira se tolikšno število projektov kolikor je razpoložljivih finančnih sredstev.
35. člen 
O razvrstitvi pripravi strokovna komisija poročilo, v katerem morajo biti navedeni razlogi za razvrstitev kulturnih projektov in predlog, kateri kulturni projekti, ki so predmet ocenjevanih ustreznih vlog, se financirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo. Predlog lahko vsebuje tudi po prednostnem redu rezervno listo projektov ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve sredstev.
36. člen 
Na podlagi predloga strokovne komisije pristojni organ izda odločbe o dodelitvi sredstev in jih vroči posameznemu prijavitelju.
37. člen 
(1) Zoper odločbo ima prijavitelj pravico do pritožbe v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. V pritožbi je potrebno natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Pritožbeni razlog ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
(2) Po dokončnosti odločb se rezultati javnega razpisa objavijo na spletni strani Občine.
38. člen 
(1) Pristojni organ prejemnika sredstev ob vročitvi odločbe o dodelitvi sredstev pozove k podpisu pogodbe.
(2) Če se prejemnik sredstev, v roku petnajstih dni od prejema poziva, nanj ne odzove in niti ne vloži pritožbe zoper odločbo, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev sredstev. V primeru, da se prijavitelj v roku ne odzove na poziv in pogodbe ne podpiše, pristojni organ s sklepom postopek ustavi in odpravi odločbo.
(3) S pogodbo se uredijo vsa medsebojna razmerja med prijaviteljem in Občino. Pogodba mora vsebovati najmanj:
– podatke Občine in prejemnika sredstev,
– naziv kulturnega projekta, za katerega se sredstva dodeljujejo,
– višino dodeljenih sredstev,
– navedbo namena in ciljev, ki sestavljajo javni interes in ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe zaradi uresničitve namena pogodbe,
– navedbo kriterijev, po katerih se bo spremljalo njihovo uresničevanje,
– rok, v katerih morajo biti cilji doseženi,
– obseg, roki in način zagotavljanja sredstev Občine,
– rok za porabo sredstev,
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do izplačila sredstev,
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– skrbnike pogodbe obeh pogodbenih strank,
– razloge za razvezo pogodbe,
– druga vprašanja medsebojnih razmerij.
(4) Občina si pridržuje pravico:
– da se lahko prekine sofinanciranje, če bodo sredstva proračuna, namenjena sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v času veljavnosti pogodbe o sofinanciranju projekta manjša do takšne mere, da izpolnitev pogodbe za financiranje javnega kulturnega projekta ni več mogoča,
– da odstopi od pogodbe, če prijavitelj prekorači rok za dokončanje projekta; v tem primeru mora prijavitelj odobrenega projekta vrniti prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do končnega poplačila.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
39. člen 
V skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine, izvajanje pogodbeno dogovorjenih del nadzoruje odgovorni konservator ZVKDS, ki ga mora izvajalec projekta o začetku nameravanih del obvestiti najmanj en teden pred pričetkom del.
40. člen 
(1) Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja pristojni organ.
(2) Pristojni organ lahko določi nadzornika del, ki vrši strokovni in finančni nadzor nad izvedenimi deli.
41. člen 
(1) Prejemniki morajo najkasneje v roku, ki je določen v pogodbi, Občini predložiti:
– vsebinsko in finančno poročilo ter dokazila o izvedenih projektih, za katere so jim bila sredstva dodeljena,
– dokazila o namenski porabi sredstev (kopije računov s potrdili o plačilu), potrjena s strani odgovornega konservatorja.
(2) Iz finančnega poročila mora biti razvidna poraba sredstev v celotni višini prijavljenega projekta.
(3) Prejemnik sredstev izgubi pravico do sofinanciranja v kolikor v roku, določenem v pogodbi, ne realizira prijavljenega projekta.
42. člen 
(1) Prejemnik sredstev je dolžan obvestiti skrbnika pogodbe o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih obveznosti (še posebej glede roka izvedbe) takoj, ko je zanje izvedel.
(2) Po proučitvi primera lahko pristojni organ odobri plačilo za že izvedena dela tudi v primeru, ko projekt ni realiziran v celoti in nakaže sredstva do višine, ki jih prejemnik dokaže z verodostojnimi listinami (fotokopije plačanih računov, virmanov, položnic), vendar pod pogojem da gre za zaključeno celoto del ter da prijavitelj projekta z verodostojnimi listinami (fotokopije plačanih računov, virmanov, položnic) najprej dokaže porabo lastnih sredstev, ki jih je navedel ob prijavi. Ali se določena dela smatrajo za zaključeno celoto se vrednoti glede na v prijavi predvidene faze projekta ter glede na to, koliko opravljena dela ustrezajo ciljem javnega razpisa in ciljem določenim v 5. členu tega odloka.
(3) Občina lahko upoštevanju vseh okoliščin posameznega primera, sklene s prejemnikom sredstev aneks k pogodbi ali pa odstopi od pogodbe.
(4) Prejemnik sredstev je na zahtevo Občine dolžan predložiti ustrezne dokumente in podatke, ki se nanašajo na izvajanje programov in namensko porabo sredstev ter omogočiti nadzor.
IX. VRAČILO SREDSTEV 
43. člen 
Prejemnik mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
– če dodeljena sredstva porabi nenamensko,
– če je v postopku javnega razpisa ali dokazovanja izvedbe del ter upravičenosti stroškov navajal lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena,
– v kolikor projekt ni bil izveden v skladu s konservatorskimi smernicami, kulturnovarstvenim mnenjem oziroma soglasjem ter, v primeru prijave na Sklop 2, tudi v skladu s katalogom iz prvega odstavka 6. člena,
– v drugih primerih, določenih v pogodbi.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
44. člen 
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 24/14, 50/17 in 81/19).
(2) Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022 se izvede v skladu z določili Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 24/14, 50/17 in 81/19).
45. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0019/2013-24
Nova Gorica, dne 21. julija 2022
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost