Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2022 z dne 25. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2022 z dne 25. 7. 2022

Kazalo

2527. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Metlika, stran 7706.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 23/19), Uredbe o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje enot Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07, 9/11, 83/12), Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16, 26/19) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 24. redni seji dne 14. julija 2022 sprejel
O D L O K 
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Metlika 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta odlok ureja varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami s ciljem preprečitve oziroma zmanjšanja števila nesreč ter preprečitve oziroma zmanjšanja števila žrtev in drugih posledic teh nesreč na območju Občine Metlika (v nadaljevanju: občina).
(2) S tem odlokom se ureja organiziranje in delovanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Metlika (v nadaljnjem besedilu: občina), in sicer:
– odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč,
– preprečevanje naravnih nesreč,
– obveščanje, opazovanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč,
– izobraževanje in usposabljanje za zaščito in reševanje,
– organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč,
– samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč (v nadaljevanju osebna in vzajemna zaščita),
– aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
– odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– reševanje in pomoč,
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje,
– ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče,
– druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Naloge v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se na območju občine izvajajo na podlagi veljavne zakonodaje, podzakonskih predpisov RS in predpisov EU.
(4) Pojmi in definicije v tem odloku imajo enak pomen, kot ga določa zakon, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
2. člen 
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se organizira kot enoten in celovit sistem zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji ter posledično v lokalni skupnosti in zajema programiranje, organiziranje, načrtovanje, izvajanje, financiranje in nadzor ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
II. DOLŽNOSTI IN PRAVICE OBČANOV 
3. člen 
Občani, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, so dolžni sodelovati v zaščiti in reševanju v občini, dajati materialna sredstva za potrebe izvajanja zaščite in reševanja ter se usposabljati za osebno in vzajemno zaščito ter izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov. Kdor sodeluje v zaščiti in reševanju ima pravice in obveznosti, ki izhajajo iz zakona, ki ureja področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
III. PRISTOJNOSTI 
1. Pristojnosti občine
4. člen 
(1) Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju v skladu z zakonom.
V občinski pristojnosti je:
– urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini,
– spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih,
– zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom,
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
– organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite,
– organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine,
– določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
– zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč,
– zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
– mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v okviru pristojnosti.
(2) Občina pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami lahko sodeluje z drugimi občinami ter v ta namen združuje sredstva in oblikuje skupne službe za opravljanje skupnih zadev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
2. Pristojnosti občinskega sveta
5. člen 
Občinski svet v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zlasti:
– določa temeljne usmeritve za organizacijo in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejema program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejema splošne akte s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s katerimi se določa tudi dejavnost varstva pred požarom,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
3. Pristojnosti župana
6. člen 
(1) Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– sprejme načrte zaščite in reševanja,
– določi vrsto in obseg sil za zaščito, reševanje in pomoč,
– skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih,
– odloča o zagotovitvi sredstev za stroške nujnih del pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah,
– imenuje komisije za ocenjevanje škode v občini,
– odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev na območju občine zaradi naravne ali druge nesreče,
– odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih in drugih objektov sprejeti v začasno bivanje evakuirane in ogrožene osebe,
– izvaja druge naloge skladno z zakonom.
(2) Za operativno strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah župan imenuje poveljnika Civilne zaščite občine, njegovega namestnika in štab Civilne zaščite.
4. Pristojnosti in naloge poveljnika Civilne zaščite občine
7. člen 
(1) Poveljnik Civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren županu.
(2) Poveljnik Civilne zaščite občine ima, skladno z zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, pravico in dolžnost, da med vodenjem zaščite, reševanja in pomoči prepove dostop nepooblaščenim osebam na kraj nesreče in promet mimo tega kraja ter odredi:
– umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij,
– vstop v stanovanje,
– uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev,
– odstranitev ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo,
– uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb oziroma potrebnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
– obvezno sodelovanje občanov občine in drugih pri reševanju v skladu z njihovimi sposobnostmi in sredstvi, ki so primerna za reševanje,
– uporabo tujega zemljišča za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči,
– uporabo zemljišča za začasno deponiranje ruševin, zemljin ali drugega materiala, ki nastaja pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje,
– porušitev objekta, posek drevja,
– odvzame ali omeji dostop do vode oziroma električne energije ter druge zakonsko predpisane ukrepe, ki so nujni za zagotovitev izvajanja zaščite, reševanja in pomoči.
(3) Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko poveljnik Civilne zaščite občine odredi le, če ne more drugače zavarovati ljudi in premoženja ter zagotoviti izvajanja zaščite, reševanja in pomoči, trajati pa smejo le toliko časa, kolikor je to nujno potrebno.
(4) Umik ljudi iz prvega odstavka tega člena se odredi, če so neposredno ogrožena njihova življenja zaradi požara, eksplozije ali druge nevarnosti, in traja toliko časa, dokler nevarnost ni odpravljena. Pri izvedbi umika pomaga policija.
(5) Poveljnik Civilne zaščite občine lahko med vodenjem zaščite, reševanja in pomoči, v kolikor so ogrožena življenja in premoženje, odredi izvedbo nujnih gradbenih, tehničnih in drugih del gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, s katero ima občina sklenjeno pogodbo za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite in reševanja v skladu s tem odlokom. Če take gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije ni, je pa izvedba del nujna za zaščito in reševanje ljudi, premoženja, živali ali okolja oziroma zaradi odvrnitve neposredne ogroženosti, poveljnik Civilne zaščite občine lahko izvedbo takih del odredi tisti fizični ali pravni osebi, ki ima ustrezno opremo ali zmogljivosti za izvedbo teh del. Odredba se izda pisno, izjemoma, če razmere to onemogočajo, se izda ustno in naknadno tudi pisno, takoj ko je to mogoče. V odredbi se določita zlasti vrsta in obseg del, ki jih je treba opraviti.
(6) O odločitvah poveljnika Civilne zaščite občine po tem členu se vodi delovodnik, pri čemer se za odločitve, ki so povezane z večjimi finančnimi posledicami, izdajajo pisne odredbe. Če razmere to onemogočajo, se pisna odredba izda takoj, ko je to mogoče. S pisno odredbo lahko poveljnik Civilne zaščite občine v nujnih primerih odredi tudi lastnikom ali uporabnikom stanovanjskih in drugih nastanitvenih objektov, da začasno sprejmejo v oskrbo ogrožene osebe, dokler o tem ne odloči župan.
(7) Nujna dela pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči so dela, potrebna za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči.
(8) O porabi sredstev za stroške nujnih del pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah odloča poveljnik Civilne zaščite.
8. člen 
Naloge poveljnika Civilne zaščite občine so:
– preverjanje pripravljenosti sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
– vodenje in usmerjanje zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah,
– skrb za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč,
– dajanje mnenj in predlogov županu v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito, reševanje in pomoč ter mnenj in predlogov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč,
– predlaganje kandidatov za člane štaba civilne zaščite,
– sodelovanje pri pripravi programa dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– spremljanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter sprejemanje ali predlaganje ukrepov za zaščito,
– vodenje in usmerjanje dejavnosti pri izvajanju zaščitnih ukrepov, reševanju in pomoči,
– dajanje mnenj in predlogov županu za odpravo posledic nesreč,
– sodelovanje pri javnih predstavitvah načrtov zaščite in reševanja.
5. Naloge občinske uprave
9. člen 
Občinska uprava opravlja naslednje upravne in strokovne naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
– v sodelovanju s štabom Civilne zaščite občine izdela predlog občinskega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– izdeluje ocene ogroženosti in druge strokovne podlage za načrtovanje zaščite, reševanje in pomoči ter usmerja in usklajuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč v sodelovanju s štabom Civilne zaščite občine,
– izdeluje občinske načrte zaščite in reševanja v sodelovanju s poveljnikom Civilne zaščite občine,
– skrbi za organiziranje in delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja,
– zagotavlja pogoje za delo poveljnika Civilne zaščite občine, štaba Civilne zaščite občine ter drugih organov, ki so namenjeni izvajanju zaščite in reševanja v občini,
– spremlja in usklajuje organiziranje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč,
– organizira ter izvaja izobraževanje in usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč,
– v primeru večjih nesreč nudi administrativno-logistično podporo štabu CZ in vpoklicanim enotam.
6. Pristojnosti mestne in krajevnih skupnosti
10. člen 
Mestna in krajevne skupnosti usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite prebivalcev ter organizirajo in usklajujejo izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju mestne in krajevne skupnosti.
7. Pristojnost komisije za ocenjevanje škode
11. člen 
(1) Za ocenjevanje škode ob posameznih naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo posledic nesreč župan imenuje komisijo za ocenjevanje škode.
(2) Oškodovanci na svoje stroške zberejo dokazila o škodi, ki so jo utrpeli zaradi naravne ali druge nesreče in jo predložijo občinski komisiji v oceno in potrditev.
(3) Materialno škodo in druge posledice naravnih in drugih nesreč komisija ocenjuje na podlagi metodologije za ocenjevanje škode, ki jo predpiše pristojni minister.
IV. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE 
12. člen 
Občinski svet občine na predlog župana sprejme program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ne sme biti v nasprotju z nacionalnim programom.
13. člen 
(1) Načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojnem stanju mora temeljiti na ocenah ogroženosti in drugih strokovnih podlagah.
(2) Oceno ogroženosti za območje občine izdela pristojni občinski organ oziroma druga oseba po pooblastilu pristojnega občinskega organa, ki na podlagi Ocene ogroženosti izdela tudi načrte zaščite, reševanja in pomoči za posamezna področja nevarnosti. Z načrti zaščite in reševanja se zagotavlja organizirano in usklajeno delovanje za preprečitev nesreč ali zmanjšanje njihovih posledic ter čim hitrejšo zagotovitev osnovnih pogojev za življenje ob nesreči.
14. člen 
Ocena ogroženosti in načrti zaščite in reševanja se dopolni ob spremembi nevarnosti ali spremembi razpoložljivih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč. Pri tem se morajo upoštevati nova spoznanja stroke in izkušnje, pridobljene pri ravnanju ob nesrečah.
V. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 
15. člen 
(1) Podatke, pomembne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, morajo brezplačno sporočati Regijskemu centru za obveščanje (tel. št. 112) vsi občani, reševalne službe, društva, klubi, gospodarske družbe in zavodi.
(2) Vsakdo je dolžan obvestiti Regijski center za obveščanje (tel. št. 112), policijo (tel. št. 113) ali najbližjo gasilsko enoto o nevarnosti naravne ali druge nesreče, ki jo opazi ali posredno izve zanjo.
VI. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 
16. člen 
Osebna in vzajemna zaščita obsegata ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega premoženja. Sredstva in opremo za osebno in skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah si morajo prebivalci, lastniki in uporabniki stavb, gospodarske družbe in druge organizacije zagotoviti sami, razen če v tem odloku ni določeno drugače.
17. člen 
(1) V stanovanjskih hišah in v stanovanjskem okolju izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje po načelu osebne in vzajemne zaščite vsi stanovalci.
(2) V gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah izvajajo ukrepe zaščite in reševanja po načelu osebne in vzajemne zaščite vsi zaposleni. Njihovo delovanje usmerja njihovo vodstvo ali štab za Civilno zaščito, v kolikor ga imajo ustanovljenega skladno z merili za organiziranje zaščite, reševanja in pomoči.
(3) Državljani izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite naslednje aktivnosti:
– organizirajo in izvajajo ukrepe za osebno in vzajemno zaščito,
– vzdržujejo objekte za zaščito in reševanje (zaklonišča, zaklonilnike in druge prostore, ki jih imajo v lasti, razen javna zaklonišča),
– se opremljajo z opremo za osebno zaščito.
VII. ORGANIZIRANOST ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V OBČINI 
1. Organizacija in naloge
18. člen 
Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah v občini obsega zlasti:
– prvo pomoč,
– pomoč ogroženemu in prizadetemu prebivalstvu,
– prvo veterinarsko pomoč,
– gašenje in reševanje ob požarih,
– reševanje iz ruševin,
– reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah na rekah,
– reševanje ob velikih nesrečah v prometu,
– reševanje na vodi in iz vode,
– iskanje pogrešanih oseb ob naravnih in drugih nesrečah,
– reševanje ob vojaških in terorističnih napadih ali drugih oblikah množičnega nasilja,
– zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje, ki je lahko zagotavljanje zadostne pitne vode in osnovno delovanje vse komunalne infrastrukture.
19. člen 
Naloge iz prejšnjega člena izvajajo zlasti:
– službe in enote Civilne zaščite,
– gasilske operativne enote,
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije,
– enote, službe in drugi operativni sestavi društev in drugih nevladnih organizacij.
20. člen 
(1) Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči poveljniku civilne zaščite občine se organizira štab civilne zaščite občine, ki ima najmanj 7 članov. Člane štaba civilne zaščite občine določi župan s sklepom.
(2) Delo štaba vodi poveljnik Civilne zaščite občine, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.
(3) Štab civilne zaščite občine ima poleg poveljnika in namestnika še druge člane in pridružene člane, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov tistih organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja.
21. člen 
Javni red in mir ter varnost ob naravnih in drugih nesrečah na ogroženih in prizadetih območjih zagotavlja policija ter skladno s pooblastili tudi občinsko redarstvo.
22. člen 
1. Enote in službe Civilne zaščite
(1) Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizirajo enote in službe Civilne zaščite, kadar nalog zaščite, reševanja in pomoči ni mogoče zagotoviti z izvajalci iz poklicnih reševalnih služb ali so njihove zmogljivosti nezadostne glede na načrte zaščite in reševanja, in sicer:
– Služba za podporo,
– Logistični center,
– Enote za prvo pomoč,
– Tehnično reševalne enote,
– Poveljnik in namestnik poveljnika Civilne zaščite Občine Metlika ter člani Štaba Civilne zaščite Občine Metlika.
(2) Enote in službe se organizirajo na podlagi kriterijev in določil Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki določa tudi kadrovsko sestavo teh enot in služb ter vrsto in količino opreme in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč.
2. Prostovoljna gasilska društva in Gasilska zveza
23. člen 
(1) Javno gasilsko službo v Občini Metlika opravljajo gasilske enote Prostovoljnih gasilskih društev (v nadaljnjem besedilu: PGD), ki se povezujejo v Gasilsko zvezo Metlika (v nadaljevanju: GZ Metlika). Javna gasilska služba zajema predvsem naloge gašenja in reševanja ob požarih, preventivne naloge varstva pred požarom ter ostale naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, za katere so usposobljeni in opremljeni.
(2) GZ Metlika opravlja naloge na področju požarnega varstva, ki zajema vodenje in koordinacijo gasilske organizacije ter opravlja strokovne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
24. člen 
(1) GZ Metlika pripravlja predlog programa dela in finančnega načrta, predlog načrta nabav in investicijskih vlaganj, ter predlog načrta razvojnih programov za gasilske enote, ki opravljajo javno gasilsko službo v Občini Metlika.
(2) GZ Metlika skrbi za usposabljanje prostovoljnih gasilcev, vodenje evidenc o prostovoljnih operativnih gasilcih in materialno tehničnih sredstvih ter opravlja druge naloge, ki jih določi župan in so opredeljene v pogodbi o izvajanju javne gasilske službe.
25. člen 
Če je potrebna pomoč gasilskih enot v sosednji občini ali državi, vrsto, število ter vodenje gasilskih enot, ki bodo napotene v sosednjo občino ali državo, določi poveljnik GZ Metlika oziroma pomoč uskladi občinski poveljnik Civilne zaščite ali župan. V primeru napotitve gasilskih enot na pomoč v drugo občino ali državo, se mora zagotoviti nemoteno izvajanje javne gasilske službe na območju Občine Metlika.
26. člen 
(1) S pogodbo o opravljanju javne gasilske službe se uredijo razmerja med Občino Metlika in GZ Metlika ter gasilskimi enotami, kot izvajalci javne gasilske službe.
(2) Občina zagotavlja sredstva za:
– redno delovanje gasilskih enot,
– gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in aktiviranje,
– vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme,
– izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot,
– gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva,
– zavarovanje za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni,
– zdravstvene preglede gasilcev,
– povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva,
– opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.
27. člen 
Prostovoljna gasilska društva in GZ Metlika pripravljajo predlog letnega programa dela in finančnega načrta ter predlog nabave opreme in vozil.
28. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe opravlja župan oziroma oseba, pooblaščena s strani župana.
(2) Kadar se ugotovi, da gasilska organizacija ne opravlja javne gasilske službe v skladu z zakonom, drugimi predpisi, s tem odlokom, sklepom župana ali pogodbo, ji župan določi rok za odpravo pomanjkljivosti.
(3) V primeru, da gasilska organizacija pomanjkljivosti ne opravi v roku, lahko župan gasilski organizaciji opravljanje javne gasilske službe ustrezno omeji ali odvzame.
29. člen 
V primeru, da se gasilski organizaciji odvzame pravico opravljanja javne gasilske službe ali v primeru, ko gasilska organizacija odstopi od opravljanja javne gasilske službe, mora gasilska organizacija sredstva, ki jih je od dneva uveljavitve tega odloka vložila občina za sofinanciranje nakupa njenega premoženja, vrniti občini.
3. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
30. člen 
(1) Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči lahko župan s sklepom določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva.
(2) Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije določijo svojo organiziranost za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka, skrbijo za strokovno usposabljanje svojih delavcev ter izvajajo druge priprave za delovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Z njimi lahko sklene občina pogodbe, v katerih se uredi vsebino, obseg in način opravljanja nalog na območju občine ter način njihovega financiranja, predvsem tistega dela, ki presega njihovo redno dejavnost v skladu določili zakona, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Med te naloge spadajo:
– gradbeno-tehnično reševanje,
– reševanje ob ujmah, poplavah ter ekoloških nesrečah,
– izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
– pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem pri začasnem bivanju, prehrani, nujni oskrbi,
– pomoč pri iskanju pogrešanih oseb,
– prva veterinarska pomoč.
4. Društva in druge nevladne organizacije
31. člen 
(1) Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini se po potrebi v okviru društev in drugih nevladnih organizacij organizirajo enote zaščite in reševanja, kot npr.:
– radioamaterji,
– enota za reševanje iz vode,
– enota za iskanje pogrešanih oseb (klub vodnikov reševalnih psov),
– krajevne organizacije Rdečega križa in Karitas.
V posebnih primerih se vključujejo tudi druga društva in nevladne organizacije, ki delujejo na območju občine.
(2) Ta društva in druge nevladne organizacije, če jih za to določi župan, morajo izpolnjevati predpisane pogoje skladno z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč.
(3) Podrobnosti o opravljanju nalog, financiranju, sankcijah in drugih obojestranskih obveznostih se določijo v ustreznih medsebojnih pogodbah.
5. Aktiviranje
32. člen 
Aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah odredi poveljnik Civilne zaščite občine ali namestnik poveljnika Civilne zaščite občine. Enaki postopki se uporabljajo tudi v primerih, če aktiviranje odredi Vlada Republike Slovenije.
6. Vodenje sil
33. člen 
(1) Operativno-strokovno vodenje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč se organizira in izvaja kot enoten sistem. Vodenje izvajajo poveljnik Civilne zaščite občine, štab civilne zaščite oziroma vodje enot, v skladu s pravili stroke, veljavnimi predpisi in navodili nadrejenih v sistemu Civilne zaščite.
(2) Aktivnosti se vodijo in izvajajo v skladu z načrti zaščite, reševanja in pomoči občine. Če zaščito, reševanje in pomoč izvaja več enot, služb ali drugih operativnih sestavov oziroma, če je aktivirana Civilna zaščita, mora biti njihovo delovanje v skladu z usmeritvami in navodili poveljnika Civilne zaščite občine oziroma vodje intervencije.
VIII. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
34. člen 
Občina lahko na predlog Civilne zaščite organizira izobraževanje kot neobvezne oblike usposabljanja občanov za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov.
35. člen 
Za pripadnike organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč ter Civilne zaščite lahko občina organizira ali napoti na izobraževanje in usposabljanje, skladno s predpisanimi programi usposabljanja.
36. člen 
Usposabljanje opravljajo skladno s svojimi načrti tudi upravljavci javnih služb na področju zaščite, reševanja in pomoči, društva in druge organizacije, gospodarske združbe ter druge organizacije, ki nastopajo kot izvajalci v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini.
IX. FINANCIRANJE 
37. člen 
(1) Financiranje zaščite, reševanja in pomoči se zagotavlja:
– iz proračuna Republike Slovenije;
– proračuna občine;
– iz zavarovalnin (požarnih premij);
– iz sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij;
– iz prostovoljnih prispevkov;
– iz drugih virov.
(2) Občina zagotavlja sredstva za financiranje nalog zaščite, reševanja in pomoči v občinskem proračunu skladno z določili zakona, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tega odloka in drugih predpisov.
(3) Izvajalci posameznih nalog iz področja varstva pred naravnim in drugimi nesrečami, ki se financirajo iz občinskega proračuna, morajo občinski upravi pošiljati letna poročila o porabi teh sredstev.
X. INŠPEKCIJA 
38. člen 
Nadzorstvo nad delovanjem lokalne skupnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči opravlja na podlagi veljavnih predpisov pristojni inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
XI. KAZENSKE DOLOČBE 
39. člen 
(1) Fizična ali pravna oseba oziroma mladoletna oseba, za katero odgovarjajo starši oziroma rejniki, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti povzročila ogroženost, katere posledica je ukrepanje in v zvezi s tem nastali stroški, mora pokriti:
– stroške zaščitnih in reševalnih intervencij,
– stroške sanacije in vzpostavitev v prvotno stanje,
– stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
(2) V primeru, ko nastopa več povzročiteljev ogroženosti oziroma nesreče in ni mogoče ugotoviti deleža posameznega povzročitelja, se krijejo stroški solidarno.
(3) Za ostale prekrške se kaznujejo pravne ali fizične osebe v skladu z veljavno zakonodajo in po veljavnih občinskih predpisih.
(4) Povzročitelj ogroženosti ali nesreče krije stroške ukrepanja ter zaščitnih in reševalnih intervencij. Zahtevek za plačilo stroškov, izdelan na podlagi posredovanih podatkov vseh sodelujočih sil, posreduje župan občine.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
40. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanavljanju, organiziranju in delovanju civilne zaščite v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 68/94).
41. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2022
Metlika, dne 14. julija 2022
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 

AAA Zlata odličnost