Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2022 z dne 25. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2022 z dne 25. 7. 2022

Kazalo

2526. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Metlika, stran 7703.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 24. seji dne 14. 7. 2022 sprejel
O D L O K 
o ureditvi mirujočega prometa v Občini Metlika 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa ureditev, upravljanje in nadzor mirujočega prometa na območju Občine Metlika.
2. člen 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. »pristojni organ« je občinska uprava Občine Metlika, ki je pristojna za področje urejanja cest in cestnega prometa;
2. »dovolilnica« je dokazilo, ki izkazuje pravico do uporabe parkirnega prostora in se pridobi v upravnem postopku;
3. »javna parkirna površina« je s prometno signalizacijo označen del vozišča občinske ceste, namenjen parkiranju vozil ali posebej urejena javna površina izven vozišča ceste, namenjena parkiranju vozil ali površina, ki jo lastniki za potrebe javnega parkiranja s posebno pogodbo prenesejo v upravljanje Občini Metlika;
4. »parkirni prostor« je del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega vozila;
5. »parkirna ura« je naprava ali predmet za ročno označitev časa prihoda oziroma začetka parkiranja;
6. »parkirni listek« je dokazilo o plačani parkirnini, ki daje pravico do uporabe parkirnega prostora v času, označenem na parkirnem listku;
7. »parkirnina« je občinska taksa oziroma denarno nadomestilo za uporabo javnega parkirnega prostora;
8. »parkomat« je avtomatska naprava za plačevanje parkirnine in izdajanje parkirnih listkov, na katerih je označen čas dovoljenega parkiranja;
9. »označitev časa prihoda« pomeni namestitev oznake začetka parkiranja na vidnem mestu na armaturni plošči za prednjim vetrobranskim steklom v parkiranem vozilu tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. Začetek časa prihoda lahko voznik označi tudi na listu papirja, tako, da razločno napiše uro pričetka parkiranja ali namesti parkirno uro ali skladno z navodili uporabi parkirni listek;
10. »intervencijsko vozilo« je motorno vozilo, ki je posebej označeno in je na izvrševanju določene naloge, ter vozilo za opravljanje dejavnosti na področju gospodarskih javnih služb;
11. »javne površine, ki niso namenjene prometu vozil« so javne površine v lasti Občine Metlika in so zelene, asfaltirane, tlakovane ali kako drugače utrjene javne površine, ki ležijo v varovalnem pasu javne ceste;
12. »prometni režim« je prometno tehnična določitev načina parkiranja, načina plačevanja parkirnine, določitev območij parkiranja, določitev časovnega obdobja, v katerem se plačuje parkirnina ali časa, v katerem se plačevanje parkirnine ne izvaja, določitev parkirnih mest, ki so namenjena za posebne potrebe (rezervirane parkirne površine, površine za invalide ipd.);
13. »krajevno običajen način« predstavlja obveščanje javnosti preko sredstev javnega obveščanja in obsega najmanj objavo na spletni strani Občine Metlika.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot jih določajo veljavni predpisi s področja pravil prometa.
II. UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA 
3. člen 
(1) Za ureditev parkiranja se določijo javne parkirne površine, ki se delijo na:
– parkirne površine na in ob vozišču občinske ceste,
– posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju izven vozišča javne ceste (parkirišča) in
– druge površine, ki jih lastniki teh površin za potrebe javnega parkiranja s posebno pogodbo prenesejo v upravljanje Občini Metlika.
(2) Javne parkirne površine iz prejšnjega odstavka tega člena so praviloma razdeljene na parkirne prostore za posamezna vozila in so označene s predpisano prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, ki so določeni s predpisi, ki urejajo promet in s tem odlokom.
(3) Javne parkirne površine iz prvega odstavka tega člena so namenjene parkiranju osebnih vozil, lahko pa se določi, da se javne parkirne površine ali del javnih parkirnih površin nameni za parkiranje drugih vozil.
4. člen 
(1) Na javnih parkirnih površinah je lahko parkiranje časovno omejeno, lahko pa je uvedeno plačevanje parkirnine.
(2) Območja parkirnih površin in prometni režim na javnih parkirnih površinah določi občinski svet, prometno ureditev pa pristojni organ.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, javne prometne površine, kjer se plačuje parkirnina, čas v katerem se le-ta plačuje ter njeno višino, določi občinski svet.
5. člen 
(1) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila parkirnine in njena višina, so razvidni s prometne signalizacije.
(2) Najdaljši dovoljeni čas neprekinjenega parkiranja na javnih parkirnih površinah, ki so namenjene dolgotrajnemu parkiranju, znaša 24 ur, razen če je drugače razvidno s prometne signalizacije.
(3) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena.
6. člen 
(1) Kjer je s prometno signalizacijo določeno, da se parkirnina plačuje, jo je treba plačati na predpisan način. Dokazilo o plačilu parkirnine je:
– parkirni listek, ki mora biti nameščen v parkiranem vozilu na vidnem mestu na armaturni plošči za prednjim vetrobranskim steklom tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo ali
– ustrezno dokazilo iz elektronske evidence plačil parkirnine v kolikor je bila parkirnina plačana v sistemu elektronskega plačevanja parkirnin. V primeru elektronskega plačevanja parkirnin parkirnega listka ni potrebno namestiti v vozilu.
(2) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana parkirnina. Zavezanec za plačilo parkirnine je uporabnik javne parkirne površine.
(3) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki parkira na javni parkirni površini, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirne, brez plačila parkirnine.
7. člen 
(1) Posamezne javne parkirne površine se lahko določijo izključno za parkiranje vozil občinskih ali državnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov ali javnih podjetij, za njihove službene potrebe.
(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka tega člena je dovoljeno le s posebnim dovoljenjem za parkiranje, ki ga izda pristojni organ.
(3) Uporabniki oziroma upravičenci dovoljenja za parkiranje so dolžni v času parkiranja upoštevati prometni režim, ki velja na parkirnih površinah iz prvega odstavka tega člena in dovoljenje namestiti na vidnem mestu na armaturni plošči za prednjim vetrobranskim steklom v parkiranem vozilu tako, da je dobro vidno in povsem čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(4) Dovoljenje za parkiranje smejo uporabljati le uporabniki oziroma upravičenci dovoljenja za parkiranje.
(5) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik oziroma upravičenec dovoljenja za parkiranje, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 160 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ima v vozilu nameščeno dovoljenje za parkiranje, vendar ni uporabnik oziroma upravičenec dovoljenja za parkiranje.
8. člen 
(1) Posamezne javne parkirne površine se lahko določijo izključno za parkiranje vozil z dovolilnico.
(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka tega člena je dovoljeno le s posebnim dovoljenjem za parkiranje, ki ga izda pristojni organ.
(3) Način in pogoje za izdajo dovoljenja za parkiranje ter morebitno omejitev števila izdanih dovoljenj glede na razpoložljive parkirne prostore določi župan.
(4) Dovoljenje za parkiranje se izkazuje z dovolilnico, ki jo izda pristojni organ. Obliko, vsebino in pogoje izdaje dovolilnice določi župan.
(5) Višino takse za dovoljenje za parkiranje določi občinski svet.
9. člen 
(1) Uporabniki oziroma upravičenci dovolilnic za parkiranje iz prejšnjega člena tega odloka so dolžni v času parkiranja upoštevati prometni režim, ki velja na parkirnih površinah iz prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka in dovolilnico namestiti na vidnem mestu na armaturni plošči za prednjim vetrobranskim steklom v parkiranem vozilu tako, da je dobro vidna in povsem čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(2) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik oziroma upravičenec dovoljenja za parkiranje, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ima v vozilo nameščeno dovolilnico, vendar ni uporabnik oziroma upravičenec dovoljenja za parkiranje.
10. člen 
(1) Upravičenci veljavne nalepke za invalida in njihovi spremljevalci, lahko brezplačno parkirajo svoja vozila na označenem parkirnem mestu za invalida. Na ostalih parkirnih prostorih, kjer je določeno plačevanje parkirnine, so parkirnino dolžni plačati.
(2) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena.
11. člen 
(1) Posamezne javne parkirne površine se lahko določijo izključno za parkiranje vozil na električni pogon za namen polnjenja vozila.
(2) Vozniki vozil na električni pogon lahko brezplačno parkirajo vozila na urejenih in označenih parkirnih prostorih iz prejšnjega odstavka z namenom njihovega polnjenja največ do šest ur.
(3) Voznik mora v vozilu na električni pogon označiti čas prihoda na vidnem mestu na armaturni plošči za prednjim vetrobranskim steklom v parkiranem vozilu tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo, po izteku dovoljenega časa iz prejšnjega odstavka tega člena pa vozilo odpeljati.
(4) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega člena.
12. člen 
(1) Intervencijska vozila se smejo v času intervencije parkirati na javnih parkirnih površinah brez sicer obveznega plačila parkirnine oziroma brez sicer obvezne označbe začetka parkiranja.
(2) Intervencijska vozila se sme za čas izvajanja nujnih vzdrževalnih del parkirati tudi na javnih površinah v neposredni bližini izvajanja del, kjer parkiranje in ustavljanje ni dovoljeno, če tako parkirano vozilo ne ogroža ostalih udeležencev v cestnem prometu.
(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika pa z globo 200 EUR.
13. člen 
(1) Na javnih parkirnih površinah, kjer je čas parkiranja omejen, mora voznik označiti čas prihoda na vidnem mestu na armaturni plošči za prednjim vetrobranskim steklom v parkiranem vozilu tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo, po izteku dovoljenega časa parkiranja pa vozilo odpeljati. Čas prihoda lahko voznik označi tako, da namesti parkirni listek iz parkomata, parkirno uro ali da na listu papirja razločno napiše uro pričetka parkiranja.
(2) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena.
14. člen 
(1) Na javnih parkirnih površinah je prepovedano:
– postavljati ali puščati kakršnekoli druge predmete ali naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo parkirnega prostora, razen s posebnim dovoljenjem pristojnega organa;
– ograjevanje parkirnih prostorov.
(2) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena, odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika pa z globo 200 EUR.
15. člen 
(1) Ustavitev in parkiranje vozil je prepovedano povsod, kjer to prepovedujejo prometna signalizacija ali določbe zakona o pravilih cestnega prometa, dodatno pa še:
– na obračališču avtobusov;
– na površinah, kjer se ovira dostop do transformatorske postaje ali do označenega priključka za vodovodno omrežje oziroma do drugih vodov gospodarske javne infrastrukture oziroma na ali pred komunalnimi napravami (priključki na vodovodno omrežje, kanalizacijski jaški, hidranti, kontejnerji za odpadke ipd.);
– na zelenih površinah, kmetijskih zemljiščih, otroških in drugih igriščih ter na funkcionalnih zemljiščih spomenikov in obeležij. Parkiranje na kmetijskih zemljiščih je izjemoma dovoljeno s soglasjem lastnika zemljišča in ob upoštevanju določil Zakona o ohranjanju narave, v času večjih javnih prireditev, pri katerih kapaciteta obstoječih parkirišč ne zadošča.
(2) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena.
16. člen 
(1) Na javnih parkirnih površinah je s soglasjem pristojnega organa dovoljeno:
– postavljanje prodajnih stojnic,
– izvajanje športnih, kulturno zabavnih in drugih prireditev in
– organizirati zborovanja, sejme in druge dogodke.
(2) S soglasjem za uporabo javnih parkirnih površin se določijo pogoji uporabe javnih parkirnih površin in čas njenega trajanja.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki izvaja na javni parkirni površini na in ob vozišču občinske ceste dejavnost iz prvega odstavka tega člena, brez soglasja pristojnega organa.
(4) Z globo 600 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinske ceste ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika pa z globo 300 EUR.
17. člen 
(1) Javne parkirne površine upravlja Občina Metlika ali od nje pooblaščeni izvajalec.
(2) Letno in zimsko vzdrževanje javnih parkirnih površin opravlja izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest ali pooblaščeni izvajalec.
(3) Pristojni organ lahko v primerih iz drugega odstavka tega člena na krajevno običajen način objavi poziv, da je potrebno v času, določenem v pozivu, iz javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil, umakniti vozila.
III. NADZOR 
18. člen 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za kršitev katerih je predpisana globa, opravlja medobčinsko redarstvo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
Občinski svet sprejme akte iz drugega in tretjega odstavka 4. člena in petega odstavka 8. člena tega odloka v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
20. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-61/2020-19
Metlika, dne 14. julija 2022
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 

AAA Zlata odličnost