Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022

Kazalo

2219. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja individualne stanovanjske pozidave Krmelj, stran 6778.

  
Na podlagi tretjega odstavka 165. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17, 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 32. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja individualne stanovanjske pozidave Krmelj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja individualne stanovanjske pozidave Krmelj (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen 
(vsebina programa opremljanja) 
(1) S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, novo komunalno opremo, ki je bila zgrajena na območju opremljanja, finančna sredstva za izvedbo opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– podatke o pozidavi območja,
– opis obstoječe in nove komunalne opreme,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in
– grafične prikaze.
3. člen 
(razlogi za sprejem programa opremljanja) 
(1) Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno omrežje in novo kanalizacijsko omrežje za odvajanje padavinskih in komunalnih odpadnih voda. Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za to območje opremljanja pa se uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Sevnica (v nadaljevanju: Splošni odlok Občine Sevnica).
(3) Splošni odlok Občine Sevnica se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, odmero komunalnega prispevka in priključevanje objektov na obstoječo komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev in načina plačila.
4. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Obračunsko območje programa opremljanja je eno za vsako vrsto nove komunalne opreme posebej in zajema območje parcel št. 621/5, 622/3, 622/8, 622/9, 622/14-del, 622/20, vse k.o. 1389-Goveji dol.
(2) Obračunsko območje je opredeljeno tudi v grafični prilogi k programu opremljanja in je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME 
5. člen 
(obstoječa in nova komunalna oprema) 
(1) Na območju opremljanja ne obstaja komunalna oprema, ki bi omogočala funkcioniranje predvidenih objektov. Nova komunalna oprema se bo navezala na že obstoječo komunalno opremo na robu območja opremljanja oziroma v neposredni bližini. Gre za obstoječe cestno omrežje, obstoječe vodovodno in kanalizacijsko omrežje in obstoječe javne površine, v skladu z določili Splošnega odloka Občine Sevnica.
(2) Na območju opremljanja je načrtovana izgradnja nove javne dovozne ceste, nove kanalizacije za odvajanje padavinskih odpadnih voda in nove kanalizacije za odvajanje komunalnih odpadnih voda. Vodooskrba območja bo zagotovljena iz novega vodovodnega omrežja, ki bo potekalo od naselja Hinjce do centra naselja Krmelj, pri čemer pa gre za projekt zagotavljanja izboljšane vodooskrbe širšemu območju naselja Krmelj in ni vezan na prostorsko ureditev območja opremljanja ter ni predmet programa opremljanja.
III. INVESTICIJA V KOMUNALNO OPREMO 
6. člen 
(skupni in obračunski stroški investicije) 
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme so sledeči:
Tabela 1: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno opremo v EUR
Komunalna oprema
Skupni stroški 
(v EUR)
Drugi viri in nepovratna proračunska sredstva 
(v EUR)
Obračunski stroški 
(v EUR)
1. nova cestna infrastruktura
108.582
45.441
63.141
2. nova kanalizacija za odvajanje padavinskih odpadnih voda
16.711
16.711
0
3. nova kanalizacija za odvajanje komunalnih odpadnih voda
12.393
12.393
0
Skupaj
137.686
74.545
63.141
7. člen 
(časovni načrt) 
Predvidena je izvedba v dveh fazah, pri čemer 1. faza predvideva izgradnjo opornega zidu, ceste v makadamski obliki in kanalizacije ter predajo te komunalne opreme v upravljanje upravljavcema najkasneje do konca leta 2024. Druga faza predvideva dokončanje asfaltne prevleke na cesti in postavitev cestne razsvetljave ter predajo te komunalne opreme v upravljanje upravljavcu najkasneje do konca leta 2027.
8. člen 
(financiranje predvidene investicije) 
Finančna sredstva za izvedbo nove cestne infrastrukture na območju opremljanja bosta zagotavljala zasebni investitor z lastnimi sredstvi (oporni zidovi, cesta v makadamski obliki) in Občina Sevnica s sredstvi občinskega proračuna (kanalizacija za odvajanje odpadnih in padavinskih voda, asfaltna prevleka ceste, cestna razsvetljava). Investitor mora pred začetkom del obvezno skleniti pogodbo o opremljanju z Občino Sevnica.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
9. člen 
(izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo) 
Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po formuli:
KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPnova (ij) =
znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
AGP =
površina gradbene parcele stavbe,
CpN(ij) =
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
DpN =
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
ASTAVBA =
bruto tlorisna površina stavbe,
CtN(ij) =
stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
DtN =
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
i =
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
j =
posamezno obračunsko območje.
10. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) in
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) znaša 0,7:0,3.
(3) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna površina stavbe se povzameta po dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja stavbe.
11. člen 
(obračunski stroški na enoto mere) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena tega odloka, preračunani na površino gradbenih parcel oziroma bruto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:
Tabela 2: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo
Izračun
CpN(ij)
(EUR/m2)
CtN(ij)
(EUR/m2)
1. nova cestna infrastruktura
12,53
35,36
2. nova kanalizacija za odvajanje padavinskih odpadnih voda
0,00
0,00
3. nova kanalizacija za odvajanje komunalnih odpadnih voda
0,00
0,00
Skupaj
12,53
35,36
12. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
(1) Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo po Splošnem odloku Občine Sevnica, na podlagi katerega se investitorjem odmeri komunalni prispevek za:
– obstoječe cestno omrežje,
– obstoječe vodovodno omrežje,
– obstoječe kanalizacijsko omrežje,
– obstoječe urejene javne površine.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se priključuje oziroma jo bremeni nova komunalna oprema iz programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja individualne stanovanjske pozidave Krmelj velja sledeče:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova (i).
V. SUBVENCIONIRANJE PRIKLJUČEVANJA NA KOMUNALNO OPREMO 
13. člen 
(subvencioniranje priključevanja na komunalno opremo) 
Zavezancu za plačilo komunalnega prispevka za gradnjo stanovanjske hiše, ki ima mlado družino ali je mladi investitor, se subvencionira komunalni prispevek v skladu s posebnim občinskim predpisom o subvencijah za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(dostop do podatkov) 
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Sevnica.
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0075/2022
Sevnica, dne 23. junija 2022
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost