Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022

Kazalo

2212. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Piran, stran 6756.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M 
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Piran, 
ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 31. redni seji dne 23. maja 2022.
Št. 007-2/2022
Piran, dne 23. junija 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi 3. in 4. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 31. redni seji dne 23. maja 2022 sprejel
O D L O K 
o gospodarskih javnih službah v Občini Piran 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini Piran, način in oblike njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Piran, če ni drugače urejeno z odlokom o izvajanju posamezne javne službe.
2. člen 
(javne službe) 
Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe, in dejavnosti, ki so na podlagi pogojev, določenih z zakonom, kot izbirne lokalne gospodarske javne službe določene z odlokom.
II. NAČIN OPRAVLJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
3. člen 
(način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb) 
(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo vlada in pristojna ministrstva, ter v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi Evropske unije. Kadar za posamezno vrsto gospodarske javne službe tehnični, organizacijski ter drugi standardi in normativi niso določeni za celotno državo, se do takšne ureditve, predpišejo z odlokom.
(2) Občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb.
III. LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
(obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe) 
(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in izbirne.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z zakonom.
(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so na podlagi pogojev, določenih z zakonom, določene z odlokom.
5. člen 
(obvezne lokalne gospodarske javne službe) 
(1) Na območju Občine Piran se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. prevoz komunalnih odpadkov,
5. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov,
7. urejanje in čiščenje javnih površin,
8. redno vzdrževanje občinskih javnih cest,
9. 24-urna dežurna pogrebna služba,
10. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.
6. člen 
(izbirne lokalne gospodarske javne službe) 
(1) Na območju Občine Piran oziroma na geografsko zaokroženih območjih občine, ki so določena v posamičnih odlokih, se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. dejavnost javne razsvetljave in posodobitve ter vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Piran,
2. dejavnost distribucije toplote in dejavnost sistemskega operaterja distribucije omrežja zemeljskega plina na območju Občine Piran,
3. mestni linijski prevoz v občini,
4. urejanje javnih parkirnih površin in garažnih hiš,
5. urejanje in čiščenje javnih tržnic,
6. redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture in zbiranje odpadkov s plovil ter redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe in plovnih poti, kot del enotnega upravljanja turističnih, krajevnih, ribiških in drugih pristanišč (v nadaljevanju upravljanje pristanišč),
7. urejanje in vzdrževanje javnih kopališč kot javne površine priobalnega zemljišča morja,
8. pokopališka dejavnost.
(2) Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih na podlagi pogojev, določenih z zakonom, določi občinski svet s sprejemom posameznega odloka.
IV. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB 
7. člen 
(oblike zagotavljanja javnih služb) 
(1) Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe v naslednjih oblikah:
1. dejavnost oskrbe s pitno vodo se izvaja v javnem podjetju Rižanski vodovod Koper, d. o. o.,
2. dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode se izvaja v javnem podjetju OKOLJE Piran, d. o. o.,
3. dejavnost zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov se izvaja v javnem podjetju OKOLJE Piran, d. o. o.,
4. dejavnost prevoza komunalnih odpadkov se izvaja v javnem podjetju OKOLJE Piran, d. o. o.,
5. dejavnost obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov se izvaja z dajanjem koncesije,
6. dejavnost odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov se izvaja z dajanjem koncesije,
7. dejavnost urejanja in čiščenja javnih površin se izvaja v javnem podjetju OKOLJE Piran, d. o. o.,
8. dejavnost rednega vzdrževanje občinskih javnih cest izvaja v nesamostojnem režijskem obratu,
9. dejavnost 24-urne dežurne pogrebne službe se skupaj s pokopališko dejavnostjo izvaja v javnem podjetju OKOLJE Piran, d. o. o.,
10. dejavnost pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču se izvaja z dajanjem koncesije,
11. dejavnost javne razsvetljave in posodobitve ter vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Piran se izvaja z dajanjem koncesije,
12. dejavnost distribucije toplote in dejavnost sistemskega operaterja distribucije omrežja zemeljskega plina na območju Občine Piran se izvaja z dajanjem koncesije,
13. dejavnost mestnega linijskega prevoza v občini se izvaja z dajanjem koncesije,
14. dejavnost urejanja javnih parkirnih površin in garažnih hiš se izvaja v javnem podjetju OKOLJE Piran, d. o. o.,
15. dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic se izvaja v javnem podjetju OKOLJE Piran, d. o. o.,
16. dejavnost upravljana pristanišč se izvaja bodisi s podeljevanjem koncesije bodisi v javnem podjetju OKOLJE Piran, d. o. o., pri čemer se lahko s posameznim odlokom izvajanje gospodarskih javnih služb, ki jih ureja Pomorski zakonik, loči od upravljanja pristanišča,
17. dejavnost urejanja in vzdrževanja javnih kopališč se izvaja bodisi z dajanjem koncesije bodisi v javnem podjetju OKOLJE Piran, d. o. o.
(2) Če to narekujejo razlogi ekonomičnosti, racionalnosti oziroma drugi razlogi, lahko občina dejavnosti zagotavlja tudi v drugi obliki, kot je opredeljena v prvem odstavku tega člena, kar se opredeli v posamičnem odloku o izvajanju posamezne gospodarske javne službe.
(3) Razmejitev med koncesionarjem in javnim podjetjem kot izvajalcem gospodarske javne službe iz 16. in 17. točke prvega odstavka tega člena in odstopanja od oblik izvajanja iz prvega odstavka se določijo v posameznem odloku glede na geografsko zaokroženo območje, ki je predmet izvajanja te gospodarske javne službe.
V. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE 
8. člen 
(strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge)
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja pristojni organ občine, če ni s posameznim odlokom preneseno na izvajalca gospodarske javne službe.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN 
9. člen 
(varstvo uporabnikov javnih dobrin) 
(1) Za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občinski svet Občine Piran ustanovi telo za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Piran, ki daje pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb pristojnim organom lokalne skupnosti, ki so jih dolžni o svojih stališčih in ukrepih obvestiti.
(2) Sestavo, delovno področje in pristojnosti telesa določi Občinski svet Občine Piran s posebnim aktom o ustanovitvi, če ni s posamičnim odlokom drugače določeno. Z aktom o ustanovitvi se lahko določi telo za varstvo uporabnikov javnih dobrin za posamezno gospodarsko javno službo ali za več gospodarskih javnih služb skupaj.
(3) Do ustanovitve telesa za varstvo uporabnikov javnih dobrin izvaja naloge tega telesa Odbor za gospodarske javne službe občinskega sveta.
VII. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
10. člen 
(financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb) 
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
11. člen 
(oblikovanje cen) 
(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akt ali odlok občine v skladu z zakonom in predpisi Evropske unije. Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec javne službe in ga s potrebno dokumentacijo predloži občinskemu svetu v potrditev, razen če ni določanje cen s posameznim odlokom kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb.
(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrinah.
(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrinah.
12. člen 
(sredstva proračuna) 
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali je to povezano z nesorazmernimi stroški ali katerih uporaba ni izmerljiva.
13. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Piran (Uradne objave, Primorske novice, št. 6/95, 35/95, 10/01, 15/06, 17/09; Uradni list RS, št. 84/11, 31/18).
14. člen 
(1) Vsi odloki, s katerimi so posamezne gospodarske javne službe urejene, ostajajo še naprej v veljavi. Do sprejema odlokov, v katerih se bodo podrobneje uredila vsa vprašanja vezana na izvajanje posamezne gospodarske javne službe, za katere odloki še niso sprejeti, se v prehodnem obdobju do 31. 12. 2024 ta vprašanja uredijo s pogodbo med Občino Piran in izvajalcem gospodarske javne službe.
(2) Do drugačne ureditve se Odlok o pristanišču Piran (Uradne objave, Primorske novice, št. 17/09; Uradni list RS, št. 43/14, 14/17) in Odlok o pristanišču Portorož (Uradne objave, Primorske novice, št. 44/01, 14/17) šteje za koncesijski akt skladno z določili Pomorskega zakonika, pogodba o najemu pristaniške infrastrukture pa za koncesijsko pogodbo.
15. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2022
Piran, dne 23. maja 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della C. cost.) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo consolidato, 35/17 e 43/18)
E M A N A   I L   S E G U E N T E   D E C R E T O 
sui servizi pubblici di rilevanza economica nel Comune di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 31ª seduta ordinaria del 23 maggio 2022.
N. 007-2/2022
Pirano, 23 giugno 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visti gli articoli 3 e 4 della Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 31a seduta ordinaria del 23/5/2022 approva il seguente
D E C R E T O 
sui servizi pubblici di rilevanza economica nel Comune di Pirano 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
(Contenuto del Decreto) 
Il presente Decreto disciplina i servizi pubblici locali di rilevanza economica nel Comune di Pirano, le modalità e le forme di esecuzione degli stessi, le funzioni tecnico-professionali di sviluppo e organizzative, la protezione degli utenti, il finanziamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e altre questioni relative all’esecuzione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nel Comune di Pirano, eccetto quando il decreto sull’esecuzione del singolo servizio pubblico non stabilisca diversamente.
Articolo 2 
(servizi pubblici) 
Le attività svolte quali servizi pubblici locali di rilevanza economica, definite dalla legge come servizi pubblici locali di rilevanza economica obbligatori e le attività che, in base alle condizioni stabilite dalla legge, sono definite dal Decreto quali servizi pubblici locali di rilevanza economica facoltativi.
II. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA 
Articolo 3 
(modalità di esecuzione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) 
(1) I servizi pubblici locali di rilevanza economica sono forniti sulla base degli standard tecnici, di approvvigionamento, di costo, organizzativi e altri prescritti nonché delle norme previste dal governo e dai ministeri competenti nonché in conformità con la normativa dell’Unione Europea in vigore di volta in volta. Quando per un determinato tipo di servizio pubblico di rilevanza economica le normative e gli standard tecnici, organizzativi e altri non sono stabiliti per tutto il Paese, vengono prescritti con decreto fino a tale regolamentazione.
(2) Il comune, a mezzo di decreti individuali, regolamenta dettagliatamente le modalità di esecuzione dei singoli o di più servizi pubblici locali di rilevanza economica.
III. SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA 
Articolo 4 
(servizi pubblici locali di rilevanza economica obbligatori e facoltativi) 
(1) I servizi pubblici locali di rilevanza economica sono obbligatori e facoltativi.
(2) I servizi pubblici locali di rilevanza economica obbligatori sono stabiliti dalla legge.
(3) I servizi pubblici locali di rilevanza economica facoltativi sono stabiliti dal decreto in base alle condizioni prescritte dalla legge.
Articolo 5 
(servizi pubblici locali di rilevanza economica obbligatori) 
(1) Sul territorio del Comune di Pirano sono servizi pubblici locali di rilevanza economica obbligatori le seguenti attività:
1. erogazione dell’acqua potabile,
2. smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e piovane,
3. raccolta di determinati tipi di rifiuti urbani,
4. trasporto di rifiuti urbani,
5. trattamento di determinati tipi di rifiuti urbani,
6. deposito di materiali di risulta, residui della lavorazione o smaltimento dei rifiuti urbani,
7. sistemazione e pulizia delle superfici pubbliche,
8. manutenzione ordinaria delle strade pubbliche comunali,
9. servizio onoranze funebri reperibile 24 ore su 24,
10. assistenza, cura e sistemazione degli animali abbandonati nel rifugio.
(2) Sono servizi pubblici locali di rilevanza economica obbligatori altresì attività non stabilite al comma precedente se così previsto dalla legge.
Articolo 6 
(servizi pubblici locali di rilevanza economica facoltativi) 
(1) Sul territorio del Comune di Pirano ovvero nelle aree geografiche circoscritte definite nei rispettivi decreti sono svolte quali servizi pubblici locali di rilevanza economica facoltativi le seguenti attività:
1. illuminazione pubblica e rinnovamento nonché manutenzione dell’illuminazione pubblica nel Comune di Pirano,
2. distribuzione di calore e attività del gestore del sistema di distribuzione della rete del gas naturale sul territorio del Comune di Pirano,
3. trasporto urbano di linea nel comune,
4. sistemazione delle aree di parcheggio pubbliche e degli autosilo,
5. sistemazione e pulizia dei mercati pubblici,
6. manutenzione ordinaria dell’infrastruttura portuale e raccolta di rifiuti dai natanti nonché manutenzione ordinaria delle strutture per la sicurezza navale e delle vie navigabili come parte della gestione unitaria di porti turistici, locali, pescherecci e altri (nel prosieguo: gestione del porto),
7. sistemazione e manutenzione degli stabilimenti balneari pubblici quali aree pubbliche di terreno sul lungomare,
8. attività cimiteriale.
(2) Possono essere svolte come servizi pubblici facoltativi anche altre attività stabilite dal Consiglio comunale in base alle condizioni previste dalla legge con l’adozione del relativo decreto.
IV. FORME DI FORNITURA DI SERVIZI PUBBLICI 
Articolo 7 
(forme di fornitura di servizi pubblici) 
(1) Il Comune provvede ai servizi pubblici locali di rilevanza economica nelle seguenti forme:
1. l’attività di erogazione dell’acqua potabile viene svolta dall’Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.,
2. l’attività di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e piovane viene svolta dall’Azienda pubblica OKOLJE Piran d.o.o.,
3. l’attività di raccolta di determinati tipi di rifiuti urbani viene svolta dall’Azienda pubblica OKOLJE Piran d.o.o.,
4. l’attività di trasporto di rifiuti urbani viene svolta dall’Azienda pubblica OKOLJE Piran d.o.o.,
5. l’attività di trattamento di determinati tipi di rifiuti urbani viene svolta concedendo la concessione,
6. l’attività di discarica delle risulte da recupero o rimozione dei rifiuti urbani viene svolta concedendo la concessione,
7. l’attività di sistemazione e pulizia delle aree pubbliche viene svolta dall’Azienda pubblica OKOLJE Piran d.o.o.,
8. l’attività di manutenzione regolare delle strade pubbliche comunali viene svolta da un’azienda non autonoma,
9. l’attività di servizio onoranze funebri reperibile 24 ore su 24 insieme all’attività cimiteriale viene svolta dall’Azienda pubblica OKOLJE Piran d.o.o.,
10. l’attività di assistenza, cura e sistemazione degli animali abbandonati nel rifugio viene svolta concedendo la concessione,
11. l’attività di illuminazione pubblica e rinnovamento nonché manutenzione dell’illuminazione pubblica nel Comune di Pirano viene svolta concedendo la concessione,
12. l’attività di distribuzione di calore e attività del gestore del sistema di distribuzione della rete del gas naturale sul territorio del Comune di Pirano viene svolta concedendo la concessione,
13. l’attività di trasporto urbano di linea nel comune viene svolta concedendo la concessione,
14. l’attività di sistemazione delle aree di parcheggio pubbliche e degli autosilo viene svolta dall’Azienda pubblica OKOLJE Piran d.o.o.,
15. l’attività di sistemazione e pulizia dei mercati pubblici viene svolta dall’Azienda pubblica OKOLJE Piran d.o.o.,
16. l’attività di gestione dei porti viene svolta sia concedendo la concessione sia dall’Azienda pubblica OKOLJE Piran d.o.o., tenendo conto che lo svolgimento dei servizi pubblici di rilevanza economica, stabiliti dal Codice marittimo, si possono separare dalla gestione dei porti mediante il relativo decreto,
17. l’attività di sistemazione e manutenzione delle aree balneari pubbliche viene svolta sia concedendo la concessione sia dall’Azienda pubblica OKOLJE Piran d.o.o..
(2) Quando così richiesto per motivi di economia, razionalità o altri, il Comune può provvedere alle attività altresì in forma diversa da quella definita nel primo comma del presente articolo, il che viene definito con il relativo decreto sullo svolgimento di ciascun servizio pubblico di rilevanza economica.
(3) La delimitazione tra concessionario e azienda pubblica quali esecutori di servizi pubblici di rilevanza economica di cui ai punti 16 e 17 del primo comma del presente articolo e le deroghe alle forme di esecuzione di cui al primo comma, sono stabilite dal relativo decreto tenendo conto delle aree geografiche circoscritte oggetto di esecuzione di tale servizio pubblico di rilevanza economica.
V. FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI DI SVILUPPO ED ORGANIZZATIVE
Articolo 8 
(funzioni tecnico-professionali di sviluppo e organizzative)
I compiti tecnici e professionali, organizzativi e di sviluppo nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nel comune sono svolti dall’organo comunale competente eccetto quando un singolo decreto non preveda il trasferimento del servizio pubblico di rilevanza economica al gestore.
VI. PROTEZIONE DEGLI UTENTI DI BENI DI PUBBLICO DOMINIO 
Articolo 9 
(protezione degli utenti di beni pubblici) 
(1) Per proteggere gli utenti di beni pubblici il Consiglio comunale del Comune di Pirano istituisce un organo per la protezione degli utenti di beni pubblici del Comune di Pirano che presenta le proprie osservazioni e i commenti relativi all’esecuzione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica agli organi competenti degli enti locali che hanno l’obbligo di comunicare le proprie posizioni e misure.
(2) Il Consiglio comunale del Comune di Pirano definisce la composizione, l’area di lavoro e le competenze dell’organo con apposito atto di costituzione salvo se il relativo decreto non preveda diversamente. L’atto di costituzione può definire l’organo per la protezione degli utenti di beni pubblici per singolo servizio pubblico di rilevanza economica o per più servizi pubblici di rilevanza economica congiuntamente.
(3) Fino alla costituzione dell’organo per la protezione degli utenti di beni pubblici, i compiti di tale organo sono svolti dal Comitato per i servizi pubblici di rilevanza economica del Consiglio comunale.
VII. FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA 
Articolo 10 
(finanziamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) 
I servizi pubblici locali di rilevanza economica sono finanziati:
– dal prezzo dei beni pubblici,
– dai mezzi di bilancio,
– da altre fonti stabilite dalla legge o da decreto comunale.
Articolo 11 
(formulazione delle tariffe) 
(1) Gli utenti per utilizzare i beni pubblici, che sono misurabili in base al singolo utente o ai gruppi individuabili di utenti, corrispondono il prezzo del prodotto o del servizio che può essere anche in forma di tariffa, tassa, indennizzo o risarcimento.
(2) Le tariffe sono formulate o determinate nel modo e secondo la procedura stabilita dalla legge e dalle ordinanze adottate sulla base della stessa oppure dal decreto comunale in conformità con la legge e le normative dell’Unione Europea. La proposta di tariffa per ciascun servizio è elaborata dal fornitore del servizio pubblico ed è sottoposta all’approvazione insieme alla necessaria documentazione al Consiglio comunale, salvo quando la formulazione delle tariffe è conferita come potere pubblico agli esecutori dei servizi pubblici di rilevanza economica.
(3) Le tariffe possono essere stabilite in modo differenziato a seconda della categoria degli utenti e della quantità di beni pubblici utilizzati e offerti.
(4) Le tariffe possono essere sovvenzionate. L’atto che determina il sovvenzionamento delle tariffe, determina altresì l’ammontare e la fonte delle sovvenzioni. Le sovvenzioni possono essere differenziate a seconda delle categorie degli utenti e della quantità di beni pubblici utilizzati e offerti.
Articolo 12 
(fondi di bilancio) 
Sono finanziati dal fondi di bilancio i servizi pubblici di rilevanza economica che garantiscono beni pubblici i cui utenti non sono determinabili oppure quando ciò è connesso a costi sproporzionati oppure il cui utilizzo non è misurabile.
Articolo 13 
(cessazione della validità) 
Dal giorno di entrata in vigore del presente Decreto cessa di avere effetto il Decreto sui servizi pubblici di rilevanza economica nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, nn. 6/95, 35/95, 10/01, 15/06, 17/09; Gazz. UFF. RS, nn. 84/11, 31/18).
Articolo 14 
(1) Tutti i decreti che disciplinano i singoli servizi pubblici di rilevanza economica continuano ad essere in vigore. Fino all’approvazione dei decreti che disciplinano dettagliatamente tutte le questioni relative all’esecuzione di ciascun servizio pubblico di rilevanza economica per il quale non sono ancora stati adottati decreti, tali questioni sono regolamentate nel periodo transitorio fino al 31/12/2024 con contratto stipulato tra il Comune di Pirano e l’esecutore del servizio pubblico di rilevanza economica.
(2) Fino a diversa disposizione, il Decreto sul porto di Pirano (Bollettino Ufficiale Delle Primorske novice, n. 17/09; Gazz. Uff. RS, nn. 43/14, 14/17) e il Decreto sul porto di Portorose (Bollettino Ufficiale Delle Primorske novice, n. 44/01, 14/17) sono considerati atti di concessione in conformità con le disposizioni del Codice marittimo, mentre il contratto di locazione dell’infrastruttura portuale è considerato quale contratto di concessione.
Articolo 15 
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 007-2/2022
Pirano, 23 maggio 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost