Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022

Kazalo

2211. Obvezna razlaga točke 3.4 12. člena Odloka o spremembi zazidalnega načrta Lucija I., stran 6756.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) in 114. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran (Uradni list RS, št. 36/11, 43/14, 68/18 in 73/19) in v skladu z odločbami Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) je Občinski svet Občine Piran na 31. redni seji dne 23. maja 2022 sprejel
O B V E Z N O   R A Z L A G O 
točke 3.4 12. člena Odloka o spremembi zazidalnega načrta Lucija I. (Uradne objave, Primorske novice, št. 54/2001)
V Odloku o spremembi zazidalnega načrta Lucija I. (Uradne objave, Primorske novice, št. 54/2001) se točka 3.4 12. člena, ki se nanaša na Gostinski objekt, razlaga tako, da je v predvidenem objektu predvidena pretežno gostinska namembnost, dopuščene pa so tudi trgovska, poslovna in športno-rekreacijska namembnost (kot dopolnilne).
Površine in namembnosti se računajo ter merijo v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18).
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-33/2022
Piran, dne 23. maja 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18) e l’art. 114 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 36/11, 43/14, 68/18 e 73/19) e in conformità con le disposizioni della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della C. cost. e 14/15 – ZUUJFO), nella 31a seduta ordinaria del 23/5/2022 ha approvato la seguente
I N T E R P R E T A Z I O N E   A U T E N T I C A 
del punto 3.4 dell’articolo 12 del Decreto sulla modifica al piano di edificazione Lucia I (Bollettino Ufficiale Delle Primorske novice, n. 54/2001)
Nel Decreto sulla modifica al piano di edificazione Lucia I (Bollettino Ufficiale Delle Primorske novice, n. 54/2001) il punto 3.4 dell’articolo 12, che riguarda la Struttura ristorativa, è interpretato nel senso che nella struttura pianificata è prevista prevalentemente la destinazione d’uso ristorativa, tuttavia sono ammesse altresì le destinazioni d’uso commerciale, imprenditoriale e sportivo-ricreativa (come complementari).
Le superfici e le destinazioni d’uso sono calcolate e misurate conformemente al Regolamento sulla classificazione degli impianti (Gazzetta Ufficiale della RS n. 37/18).
L’interpretazione autentica è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
N. 3505-33/2022
Pirano, 23 maggio 2022
Il Sindaco del Comune di Pirano 
Đenio Zadković

AAA Zlata odličnost