Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022

Kazalo

2209. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe (ID 1246), stran 6753.

  
Na podlagi 118., 119. in v povezavi s 115. členom Zakona o urejanju prostora-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 24. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe (ID 1246) 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ob upoštevanju Občinskega prostorskega načrta Občine Medvode se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja PD 15/1 Žlebe, ki ga je izdelal Urbi d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana v letu 2019, št. projekta 1906.
(2) OLN je prostorski izvedbeni akt s katerim se podrobneje načrtuje prostorska ureditev v območju enote urejanja prostora GB 17 in določa pogoje za graditev in poseganje v prostor.
2. člen 
(vsebina odloka) 
Odlok o spremembah in dopolnitvah OLN ima:
I. splošne določbe
II. spremembe in dopolnitve
III. končne določbe.
3. člen 
(sestavni deli) 
Sestavni deli odloka o spremembah in dopolnitvah OLN so:
Besedilni del: odlok o spremembah in dopolnitvah OLN
Grafični del:
Karta 1.0
Izsek iz kartografskega dela OPN Občine Medvode s prikazom lege OLN
Karta 4.0
Območje OLN z obstoječim parcelnim stanjem
Karta 6.0
Ureditvena situacija in prometna situacija
Karta 7.0
Ureditve za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, ureditve za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom
Karta 8.0
Načrt komunalne, energetske in telekomunikacijske ureditve
Priloge:
3.1
Izvleček iz OPN Občine Medvode
3.2
Izhodišča
3.3
Prikaz stanja prostora
3.4
Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
3.5
Smernice in mnenja
3.6
Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
3.7
Povzetek za javnost
3.8
Celovita presoja vplivov na okolje
2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
4. člen 
Spremeni in dopolni se 6. člen odloka tako, da se glasi:
»6. člen 
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo proizvodnega objekta) 
(1) Proizvodni objekt (objekt št. 1) je zgrajen vzporedno z lokalno cesto na severu, na jugozahodni strani je zgrajen prizidek in na vzhodni strani je načrtovan prizidek (objekt št. 2).
(2) Tlorisni in višinski gabariti:
– tlorisne dimenzije glavnega objekta so do 65,80 x 40,80 m,
– tlorisne dimenzije zahodnega prizidka so do 25,00 x 20,00 m,
– tlorisne dimenzije vzhodnega prizidka (objekt št. 2 na vzhodu – podaljšek delavnice) so načrtovane do 10,60 m x 30,10 m,
– dopustno je povečati obstoječi tehnološki prostor za prezračevanje.
Višine zgornjega roba venca objektov so:
– poslovni del objekta je do 7,45 m,
– proizvodni del objekta je do 7,05 m,
– zahodni prizidki so do višine 9,20 in 10,66 m nad terenom,
– vzhodni prizidek (objekt št. 2) je dopusten do višine 6,80 m.
Pri vseh merah so dopustna odstopanja do +10 %.
(3) Kota urejenega terena in pritličja:
– kota urejenega terena pri vhodu v objekt in kota pritličja je 340,16 m. Kota tal prizidka je usklajena s koto tal proizvodnega dela objekta.
(4) Proizvodni del objekta je pritličen, poslovni del objekta in prizidek obsegata pritličje in nadstropje, vzhodni prizidek objekt št. 2 pa je prav tako pritličen.
(5) Vhodi in uvozi so na zahodni, jugozahodni, južni in vzhodni fasadi.
(6) Oblikovanje:
– fasada: toplotno izolirane fasadne plošče svetlo sive barve, steklo.
Nad vhodi so dopustni nadstreški, strehe so ravne z minimalnim naklonom.«
5. člen
Spremeni in dopolni se 7. člen odloka tako, da se glasi:
»7. člen 
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo skladiščnega objekta – objekt št. 3) 
(1) Objekt je predviden na jugovzhodni strani proizvodnega objekta.
(2) Objekt je namenjen samo za skladišče. V skladišču ni dopustno garažirati, servisirati in popravljati kamionov.
(3) Tlorisni in višinski gabariti:
– tlorisne dimenzije objekta so do 13 m x 36,00 m;
– dopustna višina objekta (sleme) je do 10,00 m.
Pri vseh merah so dopustna odstopanja do +10 %.
(4) Kota manipulativnega prostora in kota tal objekta sta v nivoju tal proizvodnega objekta.
(5) Vhodi v objekt so možni iz V, S in Z smeri.
(6) Oblikovanje:
– fasada mora biti iz fasadne pločevine z AB podstavkom, barvno usklajena s proizvodnim objektom.
(7) Do izgradnje objekta je dopusten skladiščni šotor tlorisnih dimenzij 30,00 x 10,00 m in višino 5,00 m, z možnimi odstopanji glede na dimenzije proizvajalca.«
6. člen 
Za 7. členom se doda 7.a člen z naslednjo določbo:
»7.a člen 
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo nadstrešnice – objekt št. 4.1.) 
(1) Objekt nadstrešnica z oznako 4.1 je predvidena na južnem delu skladiščno-poslovno-proizvodnega objekta št. 1.
(2) Nadstrešnica nad prometnimi manipulacijskimi prostori med posameznimi objekti je namenjena zaščiti pred vremenskimi neprilikami.
(3) Tlorisni in višinski gabariti:
– tlorisne dimenzije so razvidne v grafičnih prikazih,
– višina nadstreška je do 6,80 m.
Pri vseh merah so dopustna odstopanja do +10 %.
(4) Kota manipulativnega prostora pod nadstrešnico je enaka koti tal proizvodnega objekta z dopustnimi odstopanji.
(5) Etažnost nadstrešnice je P.
(6) Oblikovanje: – streha naj bo iz pločevine ali podobnih prosojnih materialov z 2 %–4 % naklonom za odvod meteornih voda, dopustni so svetlobniki.«
7. člen 
Za 7.a členom se doda 7.b člen odloka z naslednjo določbo:
»7.b člen 
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo nadstrešnice – objekt 4.2) 
(1) Objekt nadstrešnica z oznako 4.2 je predvidena na vzhodnem delu skladiščno-poslovno-proizvodnega objekta št. 1 s prizidkom št. 2 in jih povezuje s skladiščnim objektom št. 3.
(2) Nadstrešnica nad prometnimi manipulacijskimi prostori med posameznimi objekti je namenjena zaščiti pred vremenskimi neprilikami.
(3) Tlorisni in višinski gabariti:
– tlorisne dimenzije so do 14,00 m x 40,00 m),
– višina nadstreška je do 6,80 m.
Pri vseh merah so dopustna odstopanja do +10 %.
(4) Kota manipulativnega prostora pod nadstrešnico je enaka koti tal proizvodnega objekta z dopustnimi odstopanji.
(5) Etažnost nadstrešnice je P.
(6) Oblikovanje: – streha naj bo iz pločevine ali podobnih prosojnih materialov z 2 %–4 % naklonom za odvod meteornih voda, dopustni so svetlobniki.«
8. člen 
Dopolni se 13. člen z novim petim odstavkom, ki se glasi:
»(5) Parkirne površine se lahko dodatno uredijo na manipulativnih površinah in ob cestah v območju OLN.«
9. člen 
Dopolni se 15. člen v drugem odstavku tako, da se glasi:
»(2) Kanalizacija:
– kanalizacija je zasnovana v ločenem sistemu,
– odpadne komunalne vode iz proizvodnega objekta in stanovanjskih hiš se bodo odvajale v predvideno kanalizacijo s čistilno napravo,
– iztok očiščene vode iz čistilne naprave je v vodotok, po dograditvi javnega kanalizacijskega omrežja se morajo vsi objekti priključiti na novozgrajeno kanalizacijo,
– padavinske vode s streh objektov št. 1, 2, 3 in nadstrešnic 4.1 in 4.2 se odvajajo po padavinski kanalizaciji v požarni bazen, padavinske vode s streh objektov št. 5 in 6 se bodo odvajale preko peskolova in padavinske kanalizacije v potok,
– padavinske vode z utrjenih površin ob proizvodnem objektu se odvajajo v padavinsko kanalizacijo preko peskolovov in lovilcev olj. Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje peskolovov in lovilcev olj,
– očiščene odpadne in padavinske vode se morajo pred izpustom v potok ustrezno zadržati (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazen, suhi zadrževalnik …).«
10. člen 
Za 17. členom (varstvo voda) se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen 
(varstvo pred poplavami) 
(1) Razredi poplavne nevarnosti in omilitveni ukrepi so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Razredi poplavne nevarnosti so prikazani na karti 7.
(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte razredov poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega.
(3) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo poplavno ogroženost, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor.
(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti v skladu ter pod pogoji, ki jih določajo predpisi o vodah.«
3. KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni inšpektorat.
12. člen 
Odlok je javno objavljen na internetni strani Občine Medvode in je na vpogled na Občini Medvode.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-11/2019-37
Medvode, dne 22. junija 2022
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost