Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022

Kazalo

2204. Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško d.o.o., stran 6746.

  
Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZintPK-C, 175/20 – ZIUOPDVE, 18/21) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – uradno prečiščeno besedilo1, 68/18, 61/19, 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 20. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško d.o.o. 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev javnega podjetja) 
(1) S tem odlokom se ustanovi Javno podjetje Komunala Laško d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje).
(2) Javno podjetje je organizirano kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo.
(3) Ta odlok nadomešča ustanovitveni akt javnega podjetja, ki je bil sprejet z Odlokom o preoblikovanju javnega podjetja Komunala Laško p.o. (Uradni list RS, št. 60/95, 12/01, 94/09, 51/12 in 67/16) in je podlaga za vpis v sodni register.
(4) Javno podjetje Komunala Laško p.o., Trubarjevo nabrežje 11, Laško, je pravni naslednik DO Komunala Laško, Trubarjevo nabrežje 11, Laško. Javno podjetje Komunala Laško d.o.o., Podšmihel 1/e, Laško, je pravni naslednik Javnega podjetja Komunala Laško p.o., Trubarjevo nabrežje 11, Laško, vpisanega v sodni register pri Temeljnem sodišču v Celju, pod reg. vložkom št. 1-654-00 s sklepom SRG 1611/92.
(5) Javno podjetje nadaljuje poslovanje in delovanje skladno s tem odlokom.
2. člen 
(uporaba pojmov in izrazov) 
(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske družbe in zakonu, ki ureja gospodarske javne službe.
(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe in zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
4. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanovitelja,
– firma, skrajšana firma in sedež javnega podjetja,
– dejavnost javnega podjetja,
– osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži ustanovitelja,
– pravice, obveznosti in odgovornosti javnega podjetja v pravnem prometu,
– upravljanje in poslovodstvo javnega podjetja,
– financiranje dejavnosti javnega podjetja,
– dobiček in izguba,
– poslovna skrivnost,
– pravica do obveščenosti,
– splošni akti,
– čas trajanja in način prenehanja,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA 
5. člen 
(ime in sedež ustanovitelja) 
(1) Ustanovitelj in edini družbenik ter lastnik javnega podjetja je Občina Laško, s poslovnim naslovom Mestna ulica 2, 3270 Laško, matična številka 5874505000 (v nadaljevanju: ustanovitelj).
(2) Zakoniti zastopnik ustanovitelja je vsakokratni župan občine.
(3) Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Laško.
III. FIRMA, SKRAJŠANA FIRMA IN SEDEŽ PODJETJA 
6. člen 
(firma, skrajšana firma in sedež javnega podjetja) 
(1) Firma javnega podjetja je Javno podjetje Komunala Laško d.o.o.
(2) Skrajšana firma javnega podjetja je Komunala Laško d.o.o.
(3) Sedež javnega podjetja je Laško, Podšmihel 1/e.
(4) Javno podjetje lahko spremeni ime in skrajšano ime firme ter sedež le s soglasjem ustanovitelja. Sprememba se vpiše v sodni register.
IV. DEJAVNOST PODJETJA 
7. člen 
(dejavnost javnega podjetja) 
(1) Javno podjetje izvaja na območju ustanovitelja tiste lokalne gospodarske javne službe varstva okolja, za katere tako s svojimi akti določi občinski svet ustanovitelja.
(2) Dejavnosti, ki jih izvaja javno podjetje so v skladu s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti razvrščene v:
05.200
Pridobivanje rjavega premoga in lignita
33.120
Popravilo strojev in naprav
35.119
Druga proizvodnja električne energije
35.140
Trgovanje z električno energijo 
35.300
Oskrba s paro in vročo vodo
36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000
Ravnanje z odplakami
38.110
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220
Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310
Demontaža odpadnih naprav
38.320
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.100
Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110
Gradnja cest
42.130
Gradnja mostov in predorov
42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.220
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.910
Gradnja vodnih objektov
42.990
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110
Rušenje objektov
43.120
Zemeljska pripravljalna dela
43.130
Testno vrtanje in sondiranje
43.210
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290
Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.330
Oblaganje tal in sten
43.342
Pleskarska dela
43.390
Druga zaključna gradbena dela
43.990
Druga specializirana gradbena dela
45.200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
49.410
Cestni tovorni promet
52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310
Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
71.112 
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210
Splošno čiščenje stavb
81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
96.030
Pogrebna dejavnost
96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
(3) Javno podjetje mora opravljati dejavnosti tako, da najprej zagotovi nemoteno opravljanje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(4) Javno podjetje lahko za ustanovitelja izvaja upravne naloge na podlagi podeljenega javnega pooblastila.
(5) Javno podjetje prednostno opravlja gospodarske javne službe varstva okolja za ustanovitelja.
(6) Javno podjetje lahko spremeni ali razširi dejavnosti le s soglasjem ustanovitelja. Sprememba se vpiše v sodni register.
(7) Javno podjetje lahko opravljati tudi druge dejavnosti, s katerimi zagotovi boljšo izkoriščenost svojih kapacitet, oziroma mu omogoča pridobivanje dodatnih prihodkov, če so te dejavnosti zajete v drugem odstavku tega člena.
(8) Ustanovitelj lahko izvzame ali doda posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb iz javnega podjetja in zagotovi drugo obliko izvajanja javne službe.
8. člen 
(način opravljanja dejavnosti javnega podjetja) 
Javno podjetje je dolžno pri opravljanju svoje dejavnosti upoštevati vse zakonske in podzakonske predpise ter strokovne standarde svoje dejavnosti, pri čemer se posebna pozornost posveča varovanju in izboljševanju človekovega okolja. V ta namen se lahko javno podjetje povezuje z vsemi, ki lahko s svojo dejavnostjo prispevajo k uresničitvi teh ciljev.
V. OSNOVNI KAPITAL PODJETJA IN OSNOVNI VLOŽKI TER POSLOVNI DELEŽ USTANOVITELJA 
9. člen 
(osnovni kapital, osnovni vložek in poslovni delež ustanovitelja) 
(1) Osnovni kapital javnega podjetja predstavlja osnovni vložek edinega družbenika – ustanovitelja, ki ima na tej podlagi en poslovni delež.
(2) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 397.485,00 € in je vpisan v sodni register pod vložno številko 10065400.
(3) Ustanovitelj ima na podlagi osnovnega kapitala in sorazmerno z njegovo vrednostjo 100 % poslovni delež.
(4) Osnovni kapital se lahko poveča ali zmanjša na podlagi sklepa občinskega sveta ustanovitelja ali v skladu z zakonom.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI PODJETJA V PRAVNEM PROMETU 
10. člen 
(grafična podoba in žig javnega podjetja) 
(1) Javno podjetje uporablja grafično izvedbo firme (logotip), ki ga določi direktor javnega podjetja z aktom, ki ureja Celostno grafično podobo (CGP) javnega podjetja.
(2) Javno podjetje lahko pri poslovanju uporablja žig z nazivom firme javnega podjetja ali žig z nazivom skrajšane firme, ki lahko vsebuje logotip družbe.
11. člen 
(odgovornost za obveznosti javnega podjetja) 
(1) Javno podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi osebami vsa pooblastila.
(2) Premoženje javnega podjetja je v pravnem prometu.
(3) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu.
(4) Ustanovitelj za obveznosti javnega podjetja ne odgovarja.
12. člen 
(prenos infrastrukturnih objektov) 
(1) Ustanovitelj lahko sklene z javnim podjetjem pogodbo, s katero prenese infrastrukturne objekte in naprave javnemu podjetju v najem oziroma posest.
(2) Javno podjetje ne more brez soglasja ustanovitelja na druge osebe prenesti (prodati, oddati v najem in podobno) celotne infrastrukture ali njenega dela.
VII. UPRAVLJANJE IN POSLOVODSTVO PODJETJA 
13. člen 
(ustanoviteljske pravice) 
Ustanovitelj izvršuje ustanoviteljske pravice v zvezi z upravljanjem javnega podjetja preko občinskega sveta ustanovitelja kot najvišjega organa odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti ustanovitelja, župana kot zakonitega zastopnika ustanovitelja ter preko nadzornega sveta javnega podjetja, na način, določen s tem odlokom.
14. člen 
(organi javnega podjetja) 
(1) Organi javnega podjetja so:
– ustanovitelj,
– nadzorni svet in
– direktor.
(2) Poslovodja javnega podjetja je direktor.
1. Ustanovitelj 
15. člen 
(pristojnosti ustanovitelja) 
(1) Ustanovitelj kot edini družbenik odloča o vseh vprašanjih, ki v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, sodijo v pristojnost ustanovitelja ter o drugih vprašanjih, določenih z zakoni ali tem odlokom.
(2) Ustanovitelj odloča zlasti o:
– sprejemu in spremembah akta o ustanovitvi,
– določitvi posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti javnih služb ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, ki pomenijo izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja,
– cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala podjetja,
– statusnih spremembah podjetja,
– vstopu novih družbenikov v podjetje,
– zadolževanju in dajanju poroštev podjetja, o prometu z nepremičninami ter o investicijah, kadar to ni zajeto v poslovnem načrtu, ki ga je potrdil ustanovitelj ter istočasno višina posojila za posamezno investicijo oziroma vrednost, ki naj se zavaruje s poroštvom oziroma vrednost prometa z nepremičnino oziroma vrednost investicije presega mejo 25 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu,
– odtujitvi, obremenitvi in pridobitvi premičnega premoženja, katerega vrednost presega 5 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu, kadar to ni zajeto v poslovnem načrtu, ki ga je potrdil ustanovitelj,
– vseh odločitvah organov podjetja, ki posegajo v pristojnosti občinskega sveta,
– sprejetju letnega poročila,
– uporabi bilančnega dobička in kritju izgub,
– imenovanju in odpoklicu direktorja,
– uveljavljanju zahtevkov podjetja proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju in poslovodenju,
– zastopanju podjetja v sodnih postopkih proti direktorju,
– uporabi rezerv podjetja,
– imenovanju revizorja,
– potrditvi letnega programa, finančnega načrta, poslovnega poročila in zaključnega računa podjetja,
– razrešnici organom vodenja in nadzora,
– višini prejemkov članom nadzornega sveta,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in določa njegovo plačo v skladu z zakonodajo.
(3) Pristojnosti in obveznosti ustanovitelja so tudi:
– sprejema poslovno politiko podjetja in odloča o splošnih pogojih poslovanja,
– imenuje člane ustanovitelja v nadzorni svet podjetja ter
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem podjetja.
(4) Ustanovitelj mora vse odločitve o vprašanjih iz drugega in tretjega odstavka tega člena, za katere tako določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, vpisovati v knjigo sklepov. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.
2. Nadzorni svet 
16. člen 
(sestava nadzornega sveta) 
(1) Nadzorni svet ima šest (6) članov. Vsi člani nadzornega sveta javnega podjetja imajo enake pravice in dolžnosti. Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
(2) Štiri (4) člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanovitelja, izvoli in odpokliče občinski svet ustanovitelja z večino glasov, skladno s Statutom Občine Laško, dva (2) člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delavcev, izvoli in odpokliče svet delavcev javnega podjetja, skladno s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju.
(3) Nadzorni svet med svojimi člani izvoli predsednika, ki je iz vrst predstavnikov ustanovitelja in namestnika predsednika, ki je iz vrst članov, ki jih izvoli svet delavcev.
17. člen 
(delo nadzornega sveta) 
(1) Nadzorni svet opravlja svojo dejavnost na sejah.
(2) Seja nadzornega sveta je sklepčna, če je na seji prisotna večina članov.
(3) Glasovanje na sejah nadzornega sveta je javno, če ni določeno drugače.
(4) Vsak član nadzornega sveta ima en (1) glas. Odločitev na seji nadzornega sveta je sprejeta, če zanjo glasuje večina oddanih glasov članov.
(5) Nadzorni svet se mora sestati najmanj trikrat letno.
(6) O sklepih sej nadzornega sveta se piše zapisnik. Nadzorni svet na vsaki naslednji seji pregleda uresničevanje sklepov prejšnje seje.
(7) Strokovna opravila za nadzorni svet opravljajo strokovne službe javnega podjetja.
(8) Seja nadzornega sveta se lahko izvede tudi korespondenčno, pod pogoji in na način, kot to določa poslovnik nadzornega sveta.
18. člen 
(konstituiranje nadzornega sveta) 
(1) Nadzorni svet se konstituira najkasneje v tridesetih dneh po izvolitvi članov nadzornega sveta.
(2) Z rednim delom začne najkasneje v desetih dneh po konstituiranju.
19. člen 
(predsednik in namestnik predsednika nadzornega sveta) 
(1) Predsednik nadzornega sveta predstavlja svet, sklicuje in vodi njegove seje ter podpisuje zapisnike in sprejete sklepe. Pobudo za sejo nadzornega sveta lahko podata tudi ustanovitelj in direktor javnega podjetja, predsednik pa je zavezan vedno sklicati sejo na posebno zahtevo ustanovitelja.
(2) V odsotnosti predsednika nadzornega sveta opravlja zadeve iz njegove pristojnosti namestnik predsednika.
20. člen 
(mandat članov nadzornega sveta) 
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih (4) let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
21. člen 
(pristojnosti nadzornega sveta) 
(1) Nadzorni svet opravlja naslednje naloge:
– nadzira vodenje poslov javnega podjetja,
– pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
– daje navodila in smernice za delo direktorja javnega podjetja,
– nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza,
– spremlja rentabilnost in druge kazalce uspešnosti poslovanja javnega podjetja,
– pripravlja predloge za ustanovitelja in izvršuje njegove sklepe,
– imenuje delovna telesa in določa njihove pristojnosti,
– sprejema poslovnik nadzornega sveta,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– predlaga družbo za revidiranje računovodskih izkazov,
– sprejema plane, programe dela in razvoja, zaključni račun ter akte javnega podjetja, razen če ni z zakonom ali tem odlokom drugače predpisano,
– sprejema program za obvladovanje kakovosti poslovanja,
– odloča o pritožbah kot drugostopenjski organ,
– na zahtevo direktorja daje mnenje o posameznih večjih poslovnih odločitvah,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakoni, odlokom in sklepi ustanovitelja,
– preverja sestavljeno letno poročilo in predlog o uporabi bilančnega dobička oziroma predlog o kritju izgube, ki ju predloži direktor, ter o rezultatih preveritve sestavi poročilo za ustanovitelja,
– obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzame stališče,
– daje predlog ustanovitelju za imenovanje in odpoklic direktorja,
– daje predlog ustanovitelju glede postavitve prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– izvaja ocenjevanje direktorja za določitev spremenljivega dodatka na osnovi s pogodbo o zaposlitvi določenih meril,
– daje direktorju soglasje za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, nad s svojim sklepom določeno višino,
– predlaga uveljavljanje zahtevkov javnega podjetja proti direktorju v zvezi s povračilom škode nastale pri poslovanju javnega podjetja.
(2) Nadzorni svet lahko od direktorja zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Informacije, potrebne za izvajanje nadzora, lahko zahteva vsak član nadzornega sveta, direktor pa pošlje informacije nadzornemu svetu kot organu.
(3) Nadzorni svet o svojem delu in ugotovitvah obvešča direktorja javnega podjetja, ustanovitelja in občinski svet ustanovitelja.
(4) Nadzorni svet lahko zahteva, da o posameznem vprašanju v imenu ustanovitelja odloči občinski svet ustanovitelja.
(5) Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.
22. člen 
(plačilo članom nadzornega sveta) 
Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do nagrade in do povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi s pripravami in udeležbo na seji, v skladu z določili Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško (Uradni list RS, št. 33/07, 28/15, 7/19). Če se višina sejnine uredi z internim aktom javnega podjetja, ta ne sme presegati višine sejnine Nadzornega odbora Občine Laško.
3. Direktor javnega podjetja 
23. člen 
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja) 
(1) Direktor na lastno odgovornost vodi posle javnega podjetja in ga zastopa brez omejitev.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je direktor dolžan, kadar to ni zajeto v poslovnem načrtu, ki ga je potrdil ustanovitelj in z njim seznanil občinski svet, pridobiti predhodno odločitev občinskega sveta ustanovitelja glede:
– zadolževanja javnega podjetja, kadar višina posojila presega 25 % vrednosti sredstev javnega podjetja v preteklem letu,
– dajanja poroštva javnega podjetja, za vrednost, ki presega 25 % vrednosti sredstev javnega podjetja v preteklem letu,
– prometa z nepremičninami, če je vrednost prometa za posamezno nepremičnino višja od 25 % vrednosti sredstev javnega podjetja v preteklem letu,
– investicije, ki presega 25 % vrednosti sredstev javnega podjetja v preteklem letu,
– odtujitve, obremenitve in pridobitve premičnega premoženja, katerega vrednost presega 5 % vrednosti sredstev javnega podjetja v preteklem letu,
– izvajanja investicijskih ter vzdrževalnih del, ki posamično presegajo vrednost 10 % vrednosti sredstev javnega podjetja v preteklem letu in niso v poslovnem načrtu.
(3) Direktor javnega podjetja:
– zastopa in predstavlja javno podjetje v okviru pristojnosti,
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike, načrt in program razvoja,
– izdela poslovni načrt javnega podjetja in ga predloži v sprejem ustanovitelju,
– sestavi letno poročilo skupaj s predlogom o uporabi bilančnega dobička oziroma predlogom o kritju izgube in ga predlaga v preveritev nadzornemu svetu ter v sprejem ustanovitelju,
– sprejema akt o organizaciji procesov in sistemizaciji delovnih mest javnega podjetja,
– odloča o vprašanjih iz delovnih razmerij,
– imenuje vodilne delavce in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi,
– izvršuje sklepe ustanovitelja ter nadzornega sveta javnega podjetja,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po periodičnem obračunu,
– pripravlja predloge za statusne spremembe javnega podjetja in prenehanje javnega podjetja ter spremembe v tehnično-tehnoloških postopkih,
– odgovarja za zakonitost dela javnega podjetja,
– sprejema splošne akte oziroma pravilnike javnega podjetja,
– določa cene za storitve, ki niso v pristojnosti ustanovitelja oziroma občinskega sveta ustanovitelja,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon v razmerjih do ustanovitelja in nadzornega sveta javnega podjetja ter odloča o drugih zadevah.
(4) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se v skladu z določili tega odloka podrobneje določijo s pogodbo o zaposlitvi, v kateri se določijo tudi kriteriji za ugotavljanje uspešnosti direktorja.
24. člen 
(pogoji za imenovanje direktorja) 
Za direktorja javnega podjetja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje
a) splošne pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bila obsojena na nepogojno zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev,
– oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
b) posebne pogoje:
– da ima najmanj 7. stopnjo izobrazbe,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– od tega ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj z opravljanjem vodilnih nalog,
– da predloži program razvoja javnega podjetja.
25. člen 
(postopek imenovanja direktorja) 
(1) Postopek imenovanja direktorja se vodi v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o gospodarskih javnih službah.
(2) Direktor se imenuje na podlagi javnega razpisa.
(3) Razpis za prosto delovno mesto objavi občinska uprava v lokalnih medijih in na spletni strani javnega podjetja. Čas za prijavo je 15 dni. Kandidati morajo vloge, ki jim priložijo izjave in dokazila v skladu s splošnimi in posebnimi pogoji, poslati priporočeno na naslov javnega podjetja v zaprti pisemski ovojnici s pripisom »ne odpiraj – za razpis direktorja« oziroma skladno z objavljenim javnim razpisom.
(4) Župan imenuje razpisno komisijo, ki po izteku razpisnega roka prispele vloge odpre, pregleda in samo popolne vloge posreduje županu, ki opravi izbor.
(5) Direktorja na predlog župana imenuje občinski svet.
(6) Direktor je imenovan za štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
(7) Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem sklene ustanovitelj, podpiše pa jo župan.
26. člen 
(razrešitev direktorja) 
(1) Postopek razrešitve direktorja se vodi v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o gospodarskih javnih službah.
(2) Direktorja razrešuje občinski svet pred potekom mandata:
– če tako zahteva direktor javnega podjetja,
– če je direktor deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja ali ustanovitelja ali v nasprotju z zakonom, tem odlokom ali pogodbo o zaposlitvi,
– če izgubi poslovno sposobnost,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
(3) Razrešitev lahko predlaga nadzorni svet, župan ali občinski svet.
27. člen 
(opravljanje funkcije direktorja po razrešitvi ali poteku mandata) 
Občinski svet lahko do izbire novega direktorja določi vršilca dolžnosti direktorja, ki se imenuje največ za dobo enega leta.
VIII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI PODJETJA 
28. člen 
(financiranje dejavnosti javnega podjetja) 
(1) Viri za financiranje gospodarskih javnih služb so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cena storitev, tarifa),
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– drugi viri, določeni z zakoni ali predpisi občine.
(2) Dejavnosti javnega podjetja, ki se izvajajo kot gospodarska javna služba so:
– vzdrževanje občinskih cest in pomembnejših javnih poti,
– vzdrževanje javnih površin,
– vzdrževanje kanalizacije,
– vzdrževanje vodovoda,
– zbiranje in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– 24 urna dežurna služba in
– čiščenje grezničnih gošč.
(3) Dejavnosti javnega podjetja, ki se financirajo s cenami storitev po tržnih načelih so:
– upravljanje stanovanj,
– pogrebna dejavnost,
– tržne dejavnosti na področju komunalnih storitev, cest, vodovoda, kanalizacije in na drugih področjih iz dejavnosti podjetja.
29. člen 
(cene storitev) 
Uporabniki gospodarskih javnih služb plačujejo storitve po ceni, ki se oblikuje na način in po postopku, ki ga določa zakon, podzakonski predpis ali predpis lokalne skupnosti.
IX. DOBIČEK IN IZGUBA 
30. člen 
(postopek sprejema letnega poročila) 
(1) Letno poročilo in predlog o uporabi bilančnega dobička oziroma predlog o kritju izgube v skladu s predpisi pripravi direktor javnega podjetja in ga posreduje v obravnavo in preveritev nadzornemu svetu javnega podjetja, ki o rezultatih preveritve sestavi poročilo za ustanovitelja.
(2) Po pridobitvi poročila s strani nadzornega sveta, direktor posreduje letno poročilo in predlog o uporabi bilančnega dobička oziroma predlog o kritju izgube v sprejem ustanovitelju.
31. člen 
(vodenje računovodstva) 
Javno podjetje vodi računovodstvo po načelih, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe in drugi predpisi ter skladno s slovenskimi računovodskimi standardi, ki veljajo za javna podjetja.
32. člen 
(kritje izgube) 
(1) Izguba se ugotavlja in krije v skladu z zakonom.
(2) O načinu pokrivanja izgube odloča ustanovitelj na podlagi predloga direktorja in poročila nadzornega sveta.
(3) Izguba se krije:
– iz prenesenega čistega dobička iz preteklih let,
– iz zakonskih in drugih rezerv iz dobička,
– iz kapitalskih rezerv,
– iz sredstev občinskega proračuna družbenika,
– z zmanjšanjem osnovnega kapitala,
– z drugimi načini v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
(4) Zaradi pokrivanja izgube se osnovni kapital javnega podjetja ne sme zmanjšati pod zakonski minimum.
(5) Če je izguba nastala kot posledica enostranskih odločitev ustanovitelja in njihovega vpliva na poslovanje javnega podjetja, pa jih ustanovitelj kljub opozorilom nadzornega sveta ni bil pripravljen sprejeti, jo pokriva ustanovitelj.
X. POSLOVNA SKRIVNOST 
33. člen 
(poslovna skrivnost) 
(1) Za poslovno skrivnost se štejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovne skrivnosti.
(2) Ustanovitelj, člani nadzornega sveta, direktor in delavci javnega podjetja so dolžni varovati poslovno skrivnost javnega podjetja kot je določena v aktih javnega podjetja ali v posebnih sklepih.
(3) Za druga vprašanja glede poslovne skrivnosti in dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti se uporabljajo predpisi, ki urejajo poslovne skrivnosti in predpisi, ki urejajo delovna razmerja.
XI. PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI 
34. člen 
(pravica do obveščenosti) 
(1) Ustanovitelj, nadzorni odbor občine in nadzorni svet javnega podjetja imajo pravico do obveščenosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom.
(2) Direktor je dolžan na zahtevo organov iz prejšnjega odstavka glede poslovanja pisno poročati in jim omogočiti vpogled v poslovne knjige ali dokumentacijo.
XII. SPLOŠNI AKTI 
35. člen 
(akt o ustanovitvi podjetja) 
Po izpolnitvi vseh sestavin skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, se ta odlok šteje za akt o ustanovitvi enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo Komunala Laško d.o.o., s poslovnim naslovom Podšmihel 1/e, 3270 Laško, matična številka 5255317000, ki ga sprejme občinski svet ustanovitelja podjetja.
36. člen 
(splošni akti) 
(1) Splošna akta javnega podjetja sta:
– pravilnik o delovnih razmerjih in
– pravilnik o plačah.
(2) Akta sprejme nadzorni svet na predlog direktorja podjetja.
(3) Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji javnega podjetja je splošni akt, ki ureja notranjo organiziranost javnega podjetja in ga sprejme direktor javnega podjetja.
(4) Nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemata tudi druge splošne akte.
XIII. ČAS TRAJANJA IN NAČIN PRENEHANJA 
37. člen 
(čas trajanja javnega podjetja) 
Javno podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
38. člen 
(prenehanje delovanja javnega podjetja) 
Javno podjetje preneha
– v primerih, določenih z zakonom in
– če tako sklene ustanovitelj.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
39. člen 
(uporaba predpisov) 
(1) Za vprašanja glede delovnih razmerij se uporabljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja.
(2) Za vprašanja glede sodelovanja zaposlenih pri upravljanju javnega podjetja se uporabljajo predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju.
(3) Za vprašanja glede delovanja sindikata javnega podjetja se uporabljajo predpisi, ki urejajo delovanje sindikatov.
(4) Za vsa druga vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se neposredno uporabljajo predpisi, ki urejajo gospodarske družbe.
(5) V primeru, da so določbe tega odloka v neskladju s kogentnimi določbami drugih predpisov, se ti kogentni predpisi neposredno uporabljajo.
40. člen 
(opravljanje funkcije direktorja in članov nadzornega sveta) 
Direktor in člani nadzornega sveta opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata.
41. člen 
(organiziranost in splošni akti javnega podjetja) 
Javno podjetje mora po potrebi prilagoditi svojo organiziranost in v primeru neskladja uskladiti splošne akte javnega podjetja v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka. Do takrat se uporabljajo dosedanji splošni akt, če niso v nasprotju z določili tega odloka.
42. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:
– Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Komunala Laško p.o. (Uradni list RS, št. 60/95, 12/01, 94/09, 51/12 in 67/16),
– Statut Javnega podjetja Komunala Laško z dne 9. 7. 1996 s spremembami in dopolnitvami sprejetimi na občinskem svetu (Uradni list RS, št. 51/12 in 67/16).
43. člen 
(objava in začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2022
Laško, dne 22. junija 2022
 
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost