Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022

Kazalo

2191. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2023, stran 6727.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – v nadaljevanju: ZJF), 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 30. redni seji dne 28. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Ajdovščina za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Proračun 2023
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
46.085.467,75
70
DAVČNI PRIHODKI
16.467.606,00
700 davki na dohodek in dobiček
12.960.302,00
703 davki na premoženje
3.128.475,00
704 domači davki na blago in storitve
378.829,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
5.174.140,46
710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.750.990,46
711 takse in pristojbine
31.000,00
712 denarne kazni
50.200,00
713 prihodki od prodaje blaga in storitev
36.900,00
714 drugi nedavčni prihodki
2.305.050,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
4.738.680,80
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
360.000,00
722 prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev
4.378.680,80
73
PREJETE DONACIJE
4.001.680,00
730 prejete donacije iz domačih virov
4.001.680,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
11.798.002,63
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančih institucij
9.060.718,20
741 prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU
2.737.284,43
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
3.905.357,86
787 prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij
3.905.357,86
II.
SKUPAJ ODHODKI
46.354.153,01
40
TEKOČI ODHODKI
6.931.831,98
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
1.358.451,60
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
228.412,41
402 izdatki za blago in storitve
5.249.797,97
403 plačila domačih obresti
0,00
409 sredstva, izločena v rezerve
95.200,00
41
TEKOČI TRANSFERI
11.027.111,26
410 subvencije
687.302,37
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.884.540,00
412 transferi neprofitnim organizacijam
1.361.290,00
413 drugi tekoči domači transferi
4.093.978,89
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
28.159.411,77
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
28.159.411,77
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
235.798,00
431 investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki
129.500,00
432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom
106.298,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
–268.685,26
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
751 prodaja kapitalskih deležev
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
55
ODPLAČILO DOLGA
158.130,36
500 odplačilo domačega dolga
158.130,36
IX.
POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–426.815,62
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
0,00
XI.
NETO FINANCIRANJE
–158.130,26
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2022
426.815,62
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse
2. prihodki krajevnih skupnosti
3. sredstva okoljskih dajatev
4. prihodki prejeti iz državnega proračuna
5. sredstva komunalnega prispevka
7. najemnina za poslovne prostore
8. najemnina za komunalno infrastrukturo
9. sredstva donacije za večnamenski helikopterski center v Ajdovščini
10. sredstva donacije za ozelenitev javnih površin v Ajdovščini in njeni okolici
11. sredstva donacije za zdravstveni center
12. sredstva donacije za letalski muzej in center znanosti.
5. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna za finančni načrt občinske uprave, župana, občinskega sveta, nadzornega odbora in medobčinske uprave, na predlog neposrednega uporabnika občinske uprave odloča župan, pri čemer se prerazporeditve lahko opravijo v okviru proračunskega uporabnika.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna za finančne načrte krajevnih skupnosti odloča na predlog neposrednega uporabnika krajevne skupnosti predsednik krajevne skupnosti. Prerazporejanje pravic porabe v finančnih načrtih krajevnih skupnosti iz investicijskih odhodkov na tekoče odhodke ni dovoljeno, prav tako ni dovoljeno prerazporejanje namenskih odhodkov za delovanje, financiranih iz transfernih prihodkov, med nameni, razen med odhodki, ki se pomenijo operativne stroške (elektrika, voda, komunalne storitve, poraba kuriv in stroški ogrevanja, tekoče vzdrževanje objektov). Neporabljene transferne prihodke za tekočo porabo po stanju na dan 31. 12. krajevne skupnosti vrnejo v občinski proračun.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.
6. člen 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati:
– v letu 2024 20 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika in
– v ostalih letih 10 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika navedenih pravic porabe in vseh pravic porabe na proračunski postavki 07900.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče transfere ne sme presegati 20 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoč in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % in ki niso predmet sofinanciranj mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta, razen projektov, ki so predmet sofinanciranj. Ti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve župana.
Vse tako sprejete spremembe so sestavni del gradiva pri sprejemanju prvega proračuna, prvega rebalansa proračuna ali prve spremembe proračuna.
Investicijsko dokumentacijo za investicijske projekte potrjuje župan in o tem obvesti občinski svet.
8. člen 
Podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF, je proračunski sklad. Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 50.000,00 €.
Na predlog Oddelka za finance odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 € župan in o tem obvešča občinski svet v poročilu o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom za leto 2023.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
9. člen 
Krajevna skupnost lahko sklepa pravne posle samo s predhodnim soglasjem župana, razen pravnih poslov, povezanih s tekočim vzdrževanjem ter pravnih poslov v zvezi z investicijami v višini do 10.000 €.
10. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz ZJF, lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga v skupni višini 20.000 €.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko likvidnostno zadolži.
Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.
12. člen 
Javni zavodi, javni skladi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, morajo pred zadolžitvijo pridobiti soglasje ustanovitelja in se lahko zadolžijo le, če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov in za zadolžitev ni potrebno poroštvo občine.
6. KONČNA DOLOČBA 
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-4/2022
Ajdovščina, dne 28. junija 2022
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti