Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022

Kazalo

2190. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2022, stran 6726.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP – A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US – v nadaljevanju: ZJF), 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 30. redni seji dne 28. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2022 (Uradni list RS, št.196/21) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Proračun 2022
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI
57.681.547,04
70
DAVČNI PRIHODKI
16.145.940,00
700 davki na dohodek in dobiček
12.903.635,00
703 davki na premoženje
2.872.875,00
704 domači davki na blago in storitve
369.430,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
5.751.704,63
710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.971.774,93
711 takse in pristojbine
31.000,00
712 denarne kazni
50.200,00
713 prihodki od prodaje blaga in storitev
31.990,00
714 drugi nedavčni prihodki
2.666.739,70
72
KAPITALSKI PRIHODKI
7.027.044,42
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
738.348,22
722 prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev
6.288.696,20
73
PREJETE DONACIJE
21.034.180,00
730 prejete donacije iz domačih virov
21.034.180,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
5.489.776,43
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančih institucij
4.538.368,09
741 prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU
951.408,34
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
2.232.901,56
787 prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij
2.232.901,56
II.
SKUPAJ ODHODKI
45.533.155,66
40
TEKOČI ODHODKI
8.385.987,27
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
1.515.102,72
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
246.185,92
402 izdatki za blago in storitve
6.011.133,01
403 plačila domačih obresti
46.000,00
409 sredstva, izločena v rezerve
567.565,62
41
TEKOČI TRANSFERI
11.770.097,76
410 subvencije
555.042,37
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom
5.216.503,32
412 transferi neprofitnim organizacijam
1.443.978,00
413 drugi tekoči domači transferi
4.554.574,07
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
24.581.696,15
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
24.581.696,15
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
795.374,48
431 investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki
215.672,74
432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom
579.701,74
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
12.148.391,38
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
303.000,00
751 prodaja kapitalskih deležev
303.000,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
 VII.
ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 zadolževanje
0,00
 VIII.
ODPLAČILO DOLGA
55
ODPLAČILO DOLGA
13.221.917,96
500 odplačilo domačega dolga
13.221.917,96
IX.
POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–770.526,58
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
–13.221.917,96
XI.
NETO FINANCIRANJE
–12.451.391,38
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2021
770.526,58
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Spremeni se 4. člen, tako da se glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse
2. prihodki krajevnih skupnosti
3. sredstva okoljskih dajatev
4. prihodki prejeti iz državnega proračuna
5. sredstva komunalnega prispevka
6. najemnine za stanovanja
7. najemnina za poslovne prostore
8. najemnina za komunalno infrastrukturo
9. sredstva donacije za večnamenski helikopterski center v Ajdovščini
10. sredstva donacije za ozelenitev javnih površin v Ajdovščini in njeni okolici
11. sredstva donacije za zdravstveni center.«
3. člen 
Spremeni se 11. člen, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko likvidnostno zadolži.
Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-5/2021
Ajdovščina, dne 28. junija 2022
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti