Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022

Kazalo

2064. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 81 Center znanosti – del, stran 6469.

  
Na podlagi tretjega odstavka 165. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 33. seji dne 13. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 81 Center znanosti – del 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje iz Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 81 Center znanosti – del (Uradni list RS, št. 189/21) (v nadaljnjem besedilu: program opremljanja).
2. člen 
(program opremljanja) 
(1) Program opremljanja določa:
– območje opremljanja stavbnih zemljišč,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja stavbnih zemljišč,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja stavbnih zemljišč in
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(2) Sestavni del programa opremljanja je, poleg besedila tega odloka (tekstualni del), grafični del programa opremljanja, ki vsebuje naslednje grafične prikaze:
– Grafični prikaz 1: Območje opremljanja,
– Grafični prikaz 2: Prikaz nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture,
– Grafični prikaz 2.1: Prikaz nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture – 1. FAZA,
– Grafični prikaz 2.2: Prikaz nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture – 2. FAZA,
– Grafični prikaz 3: Prikaz zemljišč, ki jih je bilo ali jih je treba pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč ter
– Grafični prikaz 4: Obračunska območja po posameznih vrstah nove komunalne opreme.
(2) Grafični del programa opremljanja je objavljen na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
3. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot ga določajo predpisi, ki urejajo prostor.
II. OBMOČJE OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
4. člen 
(območje opremljanja) 
(1) Območje opremljanja stavbnih zemljišč obsega območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 81 Center znanosti – del, tj. dele enot urejanja prostora TR-284, TR-287 in TR-416 (v nadaljnjem besedilu: območje opremljanja).
(2) Območje opremljanja je podrobneje prikazano na Grafičnem prikazu 1: Območje opremljanja.
III. NOVA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFARSRUKTURA 
5. člen 
(nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura) 
(1) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načrtovana gradnja naslednje nove komunalne opreme:
– cesta s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo,
– vodovodno omrežje – hidrant na Barjanski cesti in
– druge javne površine.
(2) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načrtovana gradnja naslednje druge gospodarske javne infrastrukture:
– elektroenergetsko omrežje in
– elektronsko komunikacijsko omrežje.
(3) Načrtovana nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura iz tega člena sta podrobneje prikazani na Grafičnem prikazu 2: Prikaz nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture.
(4) Zemljišča, ki jih je bilo ali jih je treba pridobiti za izvedbo nove komunalne opreme v skladu s tem členom, so prikazana na Grafičnem prikazu 3: Prikaz zemljišč, ki jih je bilo ali jih je treba pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč.
IV. ETAPNOST IN ROKI ZA IZVEDBO OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
6. člen 
(etapnost opremljanja) 
(1) Opremljanje stavbnih zemljišč je načrtovano v dveh fazah, in sicer:
– 1. faza: Pešpot in zelene površine ob Gradaščici z javno razsvetljavo in umirjanje prometa na Riharjevi ulici ter
– 2. faza: Ukrepi za umirjanje prometa na Barjanski cesti in dostop do javnega potniškega prometa za območje opremljanja ter hidrant na Barjanski cesti.
(2) Vrste nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, ki se izvedejo v posamezni fazi opremljanja stavbnih zemljišč iz prejšnjega odstavka, so podrobneje določene v Grafičnem prikazu 2.1: Prikaz nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture – 1. FAZA oziroma Grafičnem prikazu 2. 2: Prikaz nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture – 2. FAZA.
7. člen 
(roki za izvedbo opremljanja) 
Rok začetka gradnje nove komunalne opreme je predvidoma februar 2023. Rok zaključka gradnje 1. faze je predvidoma december 2023. Rok zaključka gradnje 2. faze je predvidoma december 2024. Rok za predajo komunalne opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo komunalno opremo je predvidoma konec decembra 2024.
V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
8. člen 
(finančna sredstva in viri financiranja) 
(1) Finančna sredstva in viri financiranja za izvedbo opremljanja stavbnih zemljišč po posameznih vrstah nove komunalne opreme znašajo:
Nova komunalna oprema
Finančna sredstva za izvedbo opremljanja (EUR)
Vir financiranja
Občinski proračun (EUR)
Drugi viri (EUR)
Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo (CE1)
813.282,58
813.282,58
0,00
Vodovodno omrežje (VO1)
3.817,06
3.817,06
0,00
Druge javne površine (JP1)
106.900,82
106.900,82
0,00
Skupaj 
924.000,46
924.000,46
0,00
(2) Finančna sredstva za posamezno fazo izvedbe opremljanja stavbnih zemljišč po posameznih vrstah nove komunalne opreme znašajo:
Nova komunalna oprema – 1. FAZA
Finančna sredstva za izvedbo opremljanja (EUR)
Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo – UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA NA RIHARJEVI ULICI
370.497,52
Druge javne površine – PEŠPOT IN ZELENE POVRŠINE OB GRADAŠČICI TER JAVNA RAZSVETLJAVA (PROSTORSKA ENOTA PE2)
106.900,82
Skupaj 1. FAZA
477.398,34
Nova komunalna oprema – 2. FAZA
Finančna sredstva za izvedbo opremljanja (EUR)
Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo – UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA NA BARJANSKI CESTI IN DOSTOP DO JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA ZA OBMOČJE OPPN
442.785,06
Vodovodno omrežje – HIDRANT NA BARJANSKI CESTI
3.817,06
Skupaj 2. FAZA
446.602,12
VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 
9. člen 
(obračunska območja nove komunalne opreme) 
(1) Obračunska območja po posameznih vrstah nove komunalne opreme so:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje 
Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo
CE1
Vodovodno omrežje – hidrant na Barjanski cesti
VO1
Druge javne površine
JP1
(2) Obračunska območja iz prejšnjega odstavka so prikazana na Grafičnem prikazu 4: Obračunska območja po posameznih vrstah nove komunalne opreme.
10. člen 
(skupni stroški nove komunalne opreme) 
Skupni stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih znašajo:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
Skupni stroški nove komunalne opreme (EUR)
Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo
CE1
813.282,58
Vodovodno omrežje – hidrant na Barjanski cesti
VO1
3.817,06
 
Druge javne površine
JP1
106.900,82
 
Skupaj 
924.000,46
11. člen 
(obračunski stroški nove komunalne opreme) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih znašajo:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
Obračunski stroški nove komunalne opreme (EUR)
Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo
CE1
813.282,58
Vodovodno omrežje – hidrant na Barjanski cesti
VO1
 
3.817,06
Druge javne površine
JP1
 
106.900,82
Skupaj 
 
924.000,46
12. člen 
(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih, preračunani na enoto mere, znašajo:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
CpN (EUR/m2)
CtN (EUR/m2)
Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo
CE1
71,79 
61,51 
Vodovodno omrežje – hidrant na Barjanski cesti
VO1
0,34 
0,29 
Druge javne površine
JP1
9,44 
8,09 
Skupaj
81,57 
69,89 
13. člen 
(določitev razmerja med deležem gradbene parcele (DpN) in deležem površine objekta (DtN)) 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, je: 0,3:0,7.
VII. ELABORAT 
14. člen 
(elaborat) 
Elaborat programa opremljanja, ki je podlaga za pripravo tega programa opremljanja, je na vpogled pri Oddelku za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in je objavljen na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
VIII. KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-10/2018-47
Ljubljana, dne 13. junija 2022
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost