Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2022 z dne 15. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2022 z dne 15. 6. 2022

Kazalo

1966. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2021, stran 6248.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 OUS: U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO, 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 2/04 in 10/04) ter Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 z 29. 7. 2011 – UPB ter 66/17) je Občinski svet Občine Luče na 18. redni seji dne 31. 5. 2022 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2021 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2021(v nadaljevanju: zaključni račun).
2. člen 
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2021 v naslednji višini:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
v EUR
I. 
SKUPAJ PRIHODKI
2.613.964
II.
SKUPAJ ODHODKI
1.939.268
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
674.696
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA:
VII.
ZADOLŽEVANJE 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
0
IX.
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
674.696
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
674.696
X.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.143.355
3. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja za leto 2021 so sestavni del tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2022
Luče, dne 31. maja 2022
Župan 
Občine Luče 
Ciril Rosc 

AAA Zlata odličnost