Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2022 z dne 28. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2022 z dne 28. 1. 2022

Kazalo

196. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2022, stran 565.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10, 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 20. redni seji dne 20. 1. 2022 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Bovec za leto 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
S tem odlokom se za Občino Bovec za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA PRORAČUNA 
2. člen 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.706.720,49
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.652.291,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.570.459,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.234.695,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
513.764,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
822.000,00
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.081.832,00
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
537.342,00
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
9.000,00
712
DENARNE KAZNI
55.400,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
275.990,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
204.100,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
710.155,15
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
220.000,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
490.155,15
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
5.344.274,34
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
5.141.913,00
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
202.361,34
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
782
PREJETA SRED. IZ PROR. EU – ZA STRUKTURNO POLITIKO
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.539.221,65
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.154.023,92
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
489.875,36
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
73.863,00
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.437.215,13
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
4.550,00
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
148.520,43
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.944.487,39
410
SUBVENCIJE
35.515,56
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
614.000,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
154.230,00
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.140.741,83
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
10.232.584,34
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
10.232.584,34
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
208.126,00
431
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
138.300,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
69.826,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (prih.-odhod.)
–2.832.501,16
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
5.000,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
5.000,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
5.000,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
740.000,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
740.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
876.955,28
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
876.955,28
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–2.964.456,44
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–136.955,28
XI.
NETO FINANCIRANJE
–2.832.501,16
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET. LETA
2.968.649,36
Sestavni deli Odloka o proračunu Občine Bovec so:
a.
Splošni del proračuna
Bilanca prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji
Račun finančnih terjatev in naložb
Račun financiranja
b.
Bilanca odhodkov – po programski klasifikaciji javno finančnih izdatkov
izdatki razporejeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih
c.
Načrt razvojnih programov
d.
Kadrovski načrt
e.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
4. člen 
Namenski prihodki proračuna so prihodki, določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (v nadaljnjem besedilu: ZJF).
Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, razen sredstev, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med posameznimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna ali iz sredstev splošne proračunske rezervacije.
Župan v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in o njegovi realizaciji.
6. člen 
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v proračunu.
Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno) ustaviti financiranje posamezne proračunske postavke.
Uporabniki na račun občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
7. člen 
Uporabnik sredstev proračuna lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu za tekoče leto in predvidene obveznosti v načrtu razvojnih programov za naslednja leta.
O uvrstitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov odloča občinski svet na podlagi potrjenega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
Župan je pooblaščen za potrjevanje investicijske dokumentacije projektov, ki so že uvrščeni v načrt razvojnih programov.
Župan lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov katerih vrednost se spremeni do 20 %.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se v načrt razvojnih programov uvrstijo z uveljavitvijo proračuna za tekoče leto.
8. člen 
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje.
Poraba sredstev za opravljene naloge na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa župana ali naloga za izplačilo, ki ga odobri župan.
Vsi proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
9. člen 
Pravni posli krajevnih skupnosti, ki jih sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični. Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko krajevna skupnost veljavno sklepa pravne posle in prevzema obveznosti brez predhodnega soglasja župana, vendar le v okviru svoje dejavnosti in le do višine sredstev, ki so za posamezne namene zagotovljena v njenem finančnem načrtu.
10. člen 
Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot proračunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5 % prejemkov proračuna.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem obvešča občinski svet v okviru zaključnega računa proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
11. člen
Župan lahko dolžniku do višine 420,00 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neizterljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
12. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za izvedbo razvojnih programov, ki jih potrdi občinski svet. Pogodbe o dolgoročnem zadolževanju se lahko podpiše ob predhodnem pisnem soglasju ministrstva pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin.
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za izvrševanje proračuna v letu 2022 lahko dolgoročno zadolži do višine 240.000,00 €.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Dolg iz tega naslova mora občina odplačati do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2022.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Bovec, se smejo zadolževati le s soglasjem Občinskega sveta Občine Bovec, in sicer: javni zavodi največ do višine 100.000,00 €, javna podjetja pa največ do višine 600.000,00 € za investicije ali največ do 300.000,00 € za tekoče poslovanje.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Bovec v letu 2022 se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2021-3
Bovec, dne 20. januarja 2022
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 

AAA Zlata odličnost