Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2022 z dne 28. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2022 z dne 28. 1. 2022

Kazalo

195. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2022 – rebalans, stran 564.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPD, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. in 97. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 7. izredni seji dne 26. 1. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2022 – rebalans 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Borovnica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.148.596
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.857.652
70
DAVČNI PRIHODKI
3.246.333
700 Davki na dohodek in dobiček
2.930.769
703 Davek na premoženje
282.759
704 Domači davki na blago in storitve
32.805
71
NEDAVČNI PRIHODKI
611.319
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
529.569
711 Takse in pristojbine
3.500
712 Denarne kazni
29.150
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.000
714 Drugi nedavčni prihodki
46.100
72
KAPITALSKI PRIHODKI
171.680
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
74.500
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopre. dolgoročnih sredstev 
97.180
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.119.264
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
547.279
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
571.985
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.107.439
40
TEKOČI ODHODKI
1.395.700
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
299.303
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
54.573
402 Izdatki za blago in storitve
1.015.633
403 Plačila domačih obresti
5.687
409 Rezerve
20.504
41
TEKOČI TRANSFERJI
1.961.402
410 Subvencije
118.264
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom
1.272.052
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
157.839
413 Drugi tekoči domači transferi
413.247
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.626.627
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.626.627
43
INVESTICIJSKI TRANSFERJI
123.711
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU
90.711
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
33.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–958.843
B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
543.338
50
ZADOLŽEVANJE
543.338
500 Domače zadolževanje
543.338
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
159.437
55
ODPLAČILA DOLGA
159.437
550 Odplačila domačega dolga
159.437
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–574.942
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
383.901
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
958.843
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2021
9009 Splošni sklad za drugo stanje 2021
653.500
(2) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Borovnica.
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Borovnica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21) se 1. točka 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko dolgoročno zadolži do višine 543.338 EUR, in sicer za investicije iz načrta razvojnih programov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se ga uporablja za leto 2022.
Št. 410-0029/2021-18
Borovnica, dne 26. januarja 2022
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela 

AAA Zlata odličnost