Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2022 z dne 28. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2022 z dne 28. 1. 2022

Kazalo

192. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2022, stran 552.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 21. redni seji dne 27. 1. 2022 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Metlika za leto 2022 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Metlika za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
Proračun 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.274.567,43
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.228.391,09
70
DAVČNI PRIHODKI
5.970.447,59
700 Davki na dohodek in dobiček
5.385.001,00
7000 Dohodnina
5.385.001,00
703 Davki na premoženje
455.346,59
7030 Davki na nepremičnine
373.346,59
7031 Davki na premičnine
4.000,00
7032 Davki na dediščine in darila
23.000,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
55.000,00
704 Domači davki na blago in storitve
130.100,00
7044 Davki na posebne storitve
3.000,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
127.100,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.257.943,50
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
887.542,30
7102 Prihodki od obresti
0,00
7103 Prihodki od premoženja
887.542,30
711 Takse in pristojbine
15.000,00
7111 Upravne takse in pristojbine
15.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
9.670,00
7120 Globe in druge denarne kazni
9.670,00
714 Drugi nedavčni prihodki
345.731,20
7141 Drugi nedavčni prihodki
345.731,20
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
240.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
25.000,00
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
25.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
215.000,00
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
40.000,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
175.000,00
73
PREJETE DONACIJE
2.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.000,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
1.000,00
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb
1.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.804.176,34
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.638.971,14
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
1.638.971,14
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
165.205,20
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
163.075,10
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
2.130,10
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
11.917.592,63
40
TEKOČI ODHODKI
2.698.697,15
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
575.545,00
4000 Plače in dodatki
504.800,00
4001 Regres za letni dopust
23.150,00
4002 Povračila in nadomestila
28.870,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
8.725,00
4004 Sredstva za nadurno delo
10.000,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim 
0,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
91.784,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
45.990,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
36.762,00
4012 Prispevek za zaposlovanje
347,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo
520,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
8.165,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.991.168,15
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
240.528,44
4021 Posebni material in storitve 
79.725,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
350.755,11
4023 Prevozni stroški in storitve
23.000,00
4024 Izdatki za službena potovanja
3.700,00
4025 Tekoče vzdrževanje
736.703,46
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
26.270,00
4027 Kazni in odškodnine 
30.000,00
4029 Drugi operativni odhodki
500.486,14
403 Plačila domačih obresti
9.200,00
4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
9.200,00
409 Rezerve
31.000,00
4090 Splošna proračunska rezervacija
30.000,00
4091 Proračunska rezerva
1.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
3.710.196,14
410 Subvencije
473.400,00
4100 Subvencije javnim podjetjem
244.000,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
229.400,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.972.437,56
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
13.000,00
4117 Štipendije
9.600,00
4119 Drugi transferi posameznikom
1.949.837,56
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
290.180.40
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
290.180,40
413 Drugi tekoči domači transferi
974.178,18
4130 Tekoči transferi občinam
51.200,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode
903.978,18
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
19.000,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.958.617,34
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.958.617,34
4201 Nakup prevoznih sredstev
185.000,00
4202 Nakup opreme
185.306,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
19.675,28
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
3.700.890,35
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
94.145,71
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
470.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
303.600,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
550.082,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
282.500,00
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
143.500,00
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
116.000,00
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
23.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
267.582,00
4320 Investicijski transferi občinam
50.000,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
217.582,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–2.643.025,20
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) 
–2.633.825,20
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi
819.497,80
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.150.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
2.150.000,00
500 Domače zadolževanje
2.100.000,00
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
2.150.000,00
5001 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
0,000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
459.126,08
55
ODPLAČILA DOLGA
459.126,08
550 Odplačila domačega dolga
459.126,08
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
400.000,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
59.126,08
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–952.151.28
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.690.873,92
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.643.025,20
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
952.151.28
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Metlika.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena zakona o javnih financah, tudi:
– prihodki požarne takse,
– prihodki iz naslova turistične takse,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prejemki iz državnega proračuna za določene namene.
5. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med posameznimi področji v okviru finančnega načrta posameznega proračunskega uporabnika pa župan lahko prerazporedi pravice porabe največ do 15 % znotraj finančnega načrta.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni dovoljeno izvajati prerazporeditev iz postavk, kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe.
O prerazporejenih sredstvih se poda pisno poročilo najmanj dvakrat letno: julija in ob koncu leta, ter se o tem poroča na seji občinskega sveta.
Med izvrševanjem proračuna Občine Metlika se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.
6. člen 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadale v prihodnjih letih za investicijske odhodke bo potekal skladno z dinamiko po načrtu razvojnih programov, za namene za katere je načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
7. člen 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
8. člen 
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 1.000,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z drugo točko 49. člena Zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 2.000,00 EUR odloča župan, o uporabi polletno obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski svet.
9. člen 
V proračunu občine se za leto 2022 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 30.000,00 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o uporabi polletno obvešča občinski svet.
10. člen 
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve likvidnosti proračuna.
Župan je pooblaščen, da lahko v primeru, ko zaradi neusklajene dinamike prihodkov z dinamiko obveznosti proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, uporabi sredstva rezerv občine, ki morajo biti vrnjena do konca leta. Lahko tudi najame kratkoročni kredit do 5 % sprejetega proračuna, ki mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
11. člen 
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvideni za posamezne namene.
12. člen 
O pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin do višine 4.000,00 EUR odloča župan.
13. člen 
Pravni posli, ki jih sklepa krajevna skupnost nad vrednostjo, ki presega četrtino finančnega načrta krajevne skupnosti za tekoče leto, so veljavni le ob soglasju župana.
IV. ZADOLŽEVANJE OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
14. člen 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Metlika za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 2.150.000,00 EUR.
15. člen 
Javno podjetje in javni zavodi, katerih je ustanoviteljica občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Metlika v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2022.
Št. 410-111/2021
Metlika, dne 27. januarja 2022
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 

AAA Zlata odličnost