Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022

Kazalo

1753. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Piran, stran 5545.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Piran, 
ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 31. redni seji dne 23. maja 2022.
Št. 3505/0039-2022
Piran, dne 25. maja 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi 230., 241. in 242. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), 21., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19 in 30/19 – popr. in 34/19) ter 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 31. redni seji dne 23. maja 2022 sprejel naslednji
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Piran 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju celotne Občine Piran, razen za tista območja, za katera so podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo infrastrukturo določene s posamičnimi programi opremljanja.
(2) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
– stroške obstoječe komunalne opreme,
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(3) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom, so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp),
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(4) Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
2. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– omrežje cest,
– omrežje vodovoda,
– omrežje kanalizacije,
– objekte ravnanja z odpadki,
– javne površine.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora, in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNLANO OPREMO 
4. člen 
(stroški obstoječe komunalne opreme) 
Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme znašajo:
Obstoječa komunalna oprema
Stroški obstoječe komunalne opreme (EUR)
omrežje cest
226.762.176
omrežje vodovoda
63.965.183
omrežje kanalizacije
99.205.511
objekti ravnanja z odpadki
1.568.756
javne površine
37.941.297
5. člen 
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, preračunani na mersko enoto, znašajo:
Obstoječa komunalna oprema
Cpo (EUR/m2)
Cto (EUR/m2)
omrežje cest
46,81
80,53
omrežje vodovoda
14,69
25,50
omrežje kanalizacije
20,48
35,23
objekti ravnanja z odpadki
0,32
0,56
javne površine
8,97
14,68
6. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto))
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je 0,3:0,7.
7. člen 
(faktor namembnosti objekta (Fn))
Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, razvrščeni v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
CC-SI – klasifikacijska raven področja
CC-SI – klasifikacijska raven razreda
Fn
STAVBE
1110
Enostanovanjske stavbe
0,90
1121
Dvostanovanjske stavbe
0,90
1122
Tri in večstanovanjske stavbe
1,30
113
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
1,00
121
Gostinske stavbe
1,30
122
Poslovne in upravne stavbe
1,00
123
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,00
1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1,00
1242
Garažne stavbe
0,70
125
Industrijske stavbe in skladišča
0,70
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo
1,30
1262
Muzeji, arhivi in knjižnice
0,70
1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
0,70
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
0,70
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
0,70
1272
Obredne stavbe
1,00
1273
Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene
1,00
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugod
1,00
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
241
Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
0,10
Ostali gradbeni inženirski objekti
0,50
DRUGI GRADBENI POSEGI
3
Drugi gradbeni posegi
1,00
8. člen 
(računski faktor površine (Fp))
Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb, razvrščene v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša 4.
9. člen 
(prispevna stopnja zavezanca (psz))
Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme je:
Obstoječa komunalna oprema
psz ( %)
cestno omrežje 
0,95 (95 %)
vodovodno omrežje 
0,91 (91 %)
kanalizacijsko omrežje
0,88 (88 %)
objekti za ravnanje z odpadki
0,89 (89 %)
javne površine
0,89 (89 %)
10. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme izračunamo na naslednji način:
– STAVBE
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)
– GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i)
zgornje oznake pomenijo:
AGP
površina gradbene parcele stavbe,
ASTAVBA
bruto tlorisna površina stavbe,
AGIO
površina gradbenega inženirskega objekta,
Dpo
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
Dto
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
Cpo(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
Cto(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
Fn
faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
psz(i)
prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme v odstotkih,
i
posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme,
KPobstoječa(i)
znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
KPobstoječa
znesek komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki jo odmerimo zavezancu.
(2) Za objekte, ki se uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti ali namembnosti objekta, izračunamo tako, da izračunamo višino komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki pomeni pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativna, z odmerno odločbo ugotovimo, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
(4) Postopek odmere komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti in postopek odmere komunalnega prispevka zaradi naknadne priključitve obstoječega objekta na posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme, se sproži z vlogo stranke ali po uradni dolžnosti. V primeru, da priključitev objekta na dodatno komunalno opremo ni pravno dopustna, se vloga stranke za odmero komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti oziroma vloga za odmero komunalnega prispevka zaradi naknadne priključitve obstoječega objekta na novo vrsto komunalne opreme, na katero do tedaj še ni bil priključen, zavrne.
(5) V primeru obračuna komunalnega prispevka zaradi spremembe zmogljivosti se pri obračunu komunalnega prispevka pred spremembo upošteva zgolj legalno zgrajena obstoječa bruto tlorisna površina. Obstoječa bruto tlorisna površina se upošteva zgolj v primeru, da gre za legalno zgrajen objekt oziroma v primeru, da je bil za obstoječo površino že plačan komunalni prispevek. Če uradna oseba podatkov ne more pridobiti iz uradnih evidenc, je ustrezna dokazila o legalnosti gradnje objekta in morebitna potrdila o plačilu predhodno plačanega komunalnega prispevka za objekt, za katerega se mu odmerja komunalni prispevek, dolžan predložiti zavezanec za plačilo komunalnega prispevka. V primeru, da zavezanec ne razpolaga s projektno ali drugo dokumentacijo, ki je bila podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja za obstoječi objekt (to je stanje pred spremembo) in s tako dokumentacijo ne razpolaga niti upravni organ, je dolžan zavezanec k vlogi predložiti načrt arhitekture obstoječega stanja.
(6) Komunalni prispevek za začasne objekte se do sprejema podzakonskih aktov, ki bodo določili način izračuna, ne obračuna.
III. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
11. člen 
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo infrastrukturo se v celoti oprosti za gradnjo:
– Enostavnih objektov, ki štejejo kot pomožni objekti na gradbeni parceli ali pripadajočem zemljišču osnovnega, legalno zgrajenega objekta, in nimajo lastnih priključkov na komunalno infrastrukturo.
– Nezahtevnih nestanovanjskih objektov, ki štejejo kot pomožni objekti na gradbeni parceli ali pripadajočem zemljišču osnovnega, legalno zgrajenega objekta in nimajo lastnih priključkov na komunalno infrastrukturo.
– CC SI: 1241 – garažnih hiš, ki so opredeljene kot manj zahtevni ali zahtevni objekti, pod pogojem, da investitor z Občino Piran predhodno sklene pogodbo o zagotavljanju javnih parkirnih mest (to je parkirnih mest, dostopnih vsem pod enakimi pogoji) ter da tako pogodbo potrdi občinski svet. V pogodbi se opredeli delež parkirnih mest, ki bodo dostopna vsem pod enakimi pogoji, ter sankcije v primeru kršitve obveznosti zagotavljanja javnih parkirnih mest. V primeru, da se pogodba sklene samo za del parkirnih mest v garažnem objektu (in ne za celoto), se oprostitev komunalnega prispevka upošteva samo za del objekta, za katerega je sklenjena pogodba o zagotavljanju javnih parkirnih mest.
(2) Plačilo komunalnega prispevka se oprosti za gradnjo:
– CC-SI: 1271 – nestanovanjske kmetijske stavbe v višini 50 %, ki se gradijo skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi na zemljiščih, po namenski rabi opredeljenih kot prvo ali drugo območje kmetijskih zemljišč ali gozdna zemljišča.
(3) Oprostitev iz drugega odstavka tega člena ne velja pri odmeri komunalnega prispevka zaradi legalizacije objekta, kot jo določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov.
IV. PRETEKLA VLAGANJA 
12. člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj) 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se v celoti upoštevajo pretekla vlaganja v primeru odstranitve in gradnje novega objekta. V tem primeru se pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo smiselno uporabijo določbe tretjega in petega odstavka 10. člena tega odloka.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti ali zaradi naknadne priključitve obstoječega objekta na posamezno vrsto komunalne opreme se upošteva že plačani komunalni prispevek za primarno infrastrukturo, če je bil ta za predmetni objekt že plačan in se nanaša na infrastrukturo, na katero se objekt na novo priključuje. V tem primeru se dejanski znesek že plačanega komunalnega prispevka za posamezno infrastrukturo, na katero se objekt na novo priključuje, nominalno odšteje od komunalnega prispevka, izračunanega na podlagi tega odloka.
(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prvega in drugega odstavka tega člena odloči pristojni občinski organ.
V. POGODBA O OPREMLJANJU 
13. člen 
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino) 
(1) Če se Občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil novo komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
(2) V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju mora investitor poravnati še pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo priključeval.
(3) Če se nova komunalna oprema iz prvega odstavka tega člena, na katero se priključuje objekt, posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določi na naslednji način:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova(i).
(4) Če za gradnjo nove komunalne opreme iz prvega odstavka tega člena ni sprejetega programa opremljanja, na podlagi katerega lahko izračunamo komunalni prispevek za novo komunalno opremo, se kot izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme iz tretjega odstavka tega člena šteje vrednost nove komunalne opreme.
(5) Vrednosti gradnje nove komunalne opreme iz četrtega odstavka tega člena se pridobijo na podlagi:
– dokumentacije za novo komunalno opremo,
– stroškov iz investicijske dokumentacije po predpisu o investicijski dokumentaciji ali
– iz dejanskih predračunskih stroškov izvedbe.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(vpogled v elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 
Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je na vpogled na sedežu Občine Piran in na spletni strani Občine Piran.
15. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
16. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran – uradno prečiščeno besedilo št. 2 (Uradni list RS, št. 15/16).
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati in se začne uporabljati 1. junija 2022.
Št. 3505/0039-2022
Piran, dne 23. maja 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della C. cost.) e visto l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18),
E M A N A  I L  S E G U E N T E  D E C R E T O 
sulle basi per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti nel territorio del Comune di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 31a seduta ordinaria del 23 maggio 2022.
N. 3505/0039-2022
Pirano, 25. maggio 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visti gli articoli 230, 241 e 242 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 199/21), gli articoli 21, 25 e 27 del Regolamento sul programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili e il Decreto sulle basi per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti nonché sul calcolo e sulla commisurazione degli oneri di urbanizzazione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 20/19, 30/19 – rett. e 34/19) e l'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 31a seduta ordinaria del 23 maggio 2022 approva il seguente
D E C R E T O 
sulle basi per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti nel territorio del Comune di Pirano 
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 
Art. 1 
(contenuto del Decreto) 
(1) Con il presente Decreto si approvano le basi per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti nel territorio dell'intero Comune di Pirano, eccetto che per i comprensori in cui le basi per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti sono determinate da singoli programmi di urbanizzazione.
(2) Il presente Decreto determina le seguenti basi per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti:
– costi delle opere di urbanizzazione esistenti,
– computo dei costi delle opere di urbanizzazione esistenti per unità di misura,
– criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti.
(3) I criteri di cui al comma precedente determinati con il presente Decreto sono:
– rapporto tra la quota di terreno edificabile dell’edificio (Dpo) e la quota della superficie del fabbricato (Dto),
– fattore di destinazione d’uso del fabbricato (Fn),
– fattore di calcolo della superficie (Fp),
– aliquota contributiva del contribuente (psz).
(4) Il presente Decreto determina anche le esenzioni comunali dal pagamento delle opere di urbanizzazione e la considerazione degli investimenti precedenti.
Art. 2 
(opere di urbanizzazione esistenti) 
Gli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti è commisurato per le seguenti opere di urbanizzazione:
– rete stradale,
– rete idrica,
– rete fognaria,
– strutture per la gestione dei rifiuti,
– aree pubbliche.
Art. 3 
(significato delle espressioni) 
Le espressioni usate nel presente Decreto hanno lo stesso significato di quelle utilizzate nelle disposizioni che regolano la pianificazione del territorio e nel regolamento che determina il contenuto più dettagliato del Decreto sulle basi per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti nonché la commisurazione e il calcolo degli oneri di urbanizzazione.
II. BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI 
Art. 4 
(costi delle opere di urbanizzazione esistenti) 
I costi delle opere di urbanizzazione esistenti per i singoli tipi di opere di urbanizzazione esistenti sono:
Opere di urbanizzazione esistenti
Costi opere di urbanizzazione esistenti (EUR)
rete stradale
226.762.176
rete idrica
63.965.183
rete fognaria
99.205.511
strutture per la gestione dei rifiuti
1.568.756
aree pubbliche
37.941.297
Art. 5 
(computo dei costi delle opere di urbanizzazione esistenti per unità di misura) 
I costi delle opere di urbanizzazione esistenti per i singoli tipi di opere di urbanizzazione esistenti computati per unità di misura sono:
Opere di urbanizzazione esistenti
Cpo (EUR/m2)
Cto (EUR/m2)
rete stradale
46,81
80,53
rete idrica
14,69
25,50
rete fognaria
20,48
35,23
strutture per la gestione dei rifiuti
0,32
0,56
aree pubbliche
8,97
14,68
Art. 6 
(rapporto tra la quota di terreno edificabile dell’edificio (Dpo) e la quota della superficie del fabbricato (Dto))
Il rapporto tra la quota di terreno edificabile dell’edificio (Dpo) e la quota della superficie del fabbricato (Dto) che si considera nel calcolo degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti è di 0,3:0,7.
Art. 7 
(fattore di destinazione d’uso del fabbricato (Fn))
Il fattore di destinazione d’uso del fabbricato per i singoli tipi di fabbricati, così come classificati in conformità alla disposizione che determina la classificazione dei tipi di fabbricato CC-SI in base alla destinazione d’uso dei fabbricati è:
CC-SI – livello di classificazione del settore
CC-SI – livello di classificazione della categoria
Fn
 
 
EDIFICI
1110
Edifici unifamiliari
0,90
1121
Edifici bifamiliari
0,90
1122
Edifici trifamiliari e plurifamiliari
1,30
113
Edifici residenziali per gruppi sociali particolari
1,00
121
Edifici per ristorazione e alberghi
1,30
122
Edifici attività economiche e amministrative
1,00
123
Edifici commerciali ed edifici per attività di prestazione di servizi
1,00
1241
Edifici delle stazioni, terminal, edifici per le comunicazioni e relativi edifici annessi
1,00
1242
Edifici garage
0,70
125
Edifici industriali e magazzini
0,70
1261
Edifici per attività culturali e di svago
1,30
1262
Musei, archivi e biblioteche
0,70
1263
Edifici per l’istruzione e le ricerche scientifiche
0,70
1264
Edifici per l’assistenza sanitaria
0,70
1271
Edifici agricoli non residenziali
0,70
1272
Edifici di culto
1,00
1273
Patrimonio culturale, che non viene utilizzato per altri scopi
1,00
1274
Altri edifici, non classificati altrove
1,00
OPERE DI INGEGNERIA CIVILE
241
Impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero
0,10
Altre opere di ingegneria civile 
0,50
ALTRI INTERVENTI EDILIZI
3
Altri interventi edilizi
1,00
Art. 8 
(fattore di calcolo della superficie (Fp))
Il fattore di calcolo della superficie (Fp) per i singoli tipi di fabbricati, così come classificati in conformità alla disposizione che determina la classificazione dei tipi di fabbricato CC-SI secondo la destinazione d’uso dei fabbricati è 4.
Art. 9 
(aliquota contributiva del contribuente (psz))
L’aliquota contributiva del contribuente (psz) per i singoli tipi di opere di urbanizzazione è:
Opere di urbanizzazione esistenti
psz ( %)
rete stradale
0,95 (95 %)
rete idrica
0,91 (91 %)
rete fognaria
0,88 (88 %)
strutture per la gestione dei rifiuti
0,89 (89 %)
aree pubbliche
0,89 (89 %)
Art. 10 
(calcolo degli oneri di urbanizzazione) 
(1) Gli oneri di urbanizzazione per le singole opere di urbanizzazione esistenti si calcola nel seguente modo:
– EDIFICI
KPesistenti(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (AEDIFICIO x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)
– OPERE DI INGEGNERIA CIVILE
KPesistenti(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i)
i simboli sopra indicati significano:
AGP
superficie del terreno edificabile dell’edificio,
AEDIFICIO
superficieutile lorda dell’edificio,
AGIO
superficie delle opere di ingegneria civile,
Dpo
quota di terreno edificabile dell’edificio nel calcolo degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti,
Dto
quota di superficie del fabbricato nel calcolo degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti,
Cpo(i)
costi dei singoli tipi di opere di urbanizzazione esistenti al m2 di terreno edificabile dell’edificio,
Cto(i)
costi dei singoli tipi di opere di urbanizzazione esistenti al m2 di superficie utile lorda dell’edificio,
Fn
fattore di destinazione d’uso del fabbricato secondo la sua destinazione d’uso,
psz(i)
aliquota contributiva del contribuente per il singolo tipo di opere di urbanizzazione esistenti ( %),
i
singolo tipo di opere di urbanizzazione esistenti,
KPesistenti(i)
importo della quota di oneri di urbanizzazione per il singolo tipo di opere di urbanizzazione esistenti,
KPesistenti
importo degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti, commisurate al contribuente. 
(2) Gli oneri di urbanizzazione, per i fabbricati classificati tra gli altri interventi edilizi, si calcolano considerando mutatismutandis il comma precedente del presente articolo.
(3) Gli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti, commisurati al contribuente in seguito alla modifica della capacità o della destinazione d’uso del fabbricato, il calcolo si effettua calcolando l’ammontare degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti dopo la modifica della capacità o della destinazione d’uso del fabbricato e prima della modifica della capacità o della destinazione d’uso del fabbricato. Al contribuente si commisurano gli oneri di urbanizzazione, cui rappresentano la differenza positiva tra gli oneri di urbanizzazione dopo la modifica e prima della modifica della capacità o della destinazione d’uso del fabbricato.Se la differenza è negativa, il provvedimento di commisurazione accerta che, gli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti è stato già saldato.
(4) Il procedimento per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per il miglioramento delle opere di urbanizzazione e il procedimento per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per l’allacciamento successivo del fabbricato esistente al singolo tipo di opere di urbanizzazione esistenti, iniziano su istanza della parte o d’ufficio. Qualora l’allacciamento del fabbricato alle opere di urbanizzazione aggiuntive non sia legalmente consentito, l’istanza per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione relativa al miglioramento delle opere di urbanizzazione ovvero l’istanza per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione relativa all’allacciamento successivo del fabbricato esistente al nuovo tipo di opere di urbanizzazione, a cui non era finora allacciato, viene rigettata.
(5) Nel caso di calcolo degli oneri di urbanizzazione a causa della modifica della capacità, nel calcolo degli oneri di urbanizzazione prima della modifica, si considera soltanto la superficie utile lorda legalmente edificata. La superficie utile lorda esistente si considera soltanto nel caso in cui si tratti di un fabbricato costruito legalmente ovvero nel caso in cui siano stati già pagati gli oneri di urbanizzazione per la superficie esistente. Se il pubblico ufficiale non può ottenere i dati dai registri ufficiali, il soggetto obbligato al pagamento degli oneri di urbanizzazione, è tenuto a presentare idonea prova della regolarità della costruzione del fabbricato ed eventuali attestati di pagamento precedentemente effettuati degli oneri di urbanizzazione riguardanti il fabbricato per il quale gli sono stati commisurati gli stessi. Se il contribuente non dispone del progetto o di altra documentazione che è stata alla base del rilascio del permesso di costruire per il fabbricato esistente (ossia la situazione antecedente la modifica) e tale documentazione non è a disposizione nemmeno dell’organo amministrativo, il contribuente è obbligato a presentare una progetto architettonico della situazione esistente.
(6) Gli oneri di urbanizzazione per i fabbricati temporanei non è calcolato fino all’adozione di atti normativi di grado inferiore che ne determineranno le modalità di calcolo.
III. ESENZIONI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 
Art. 11 
(esenzioni comunali dal pagamento degli oneri di urbanizzazione) 
(1) L’esenzione totale degli oneri di urbanizzazione per l’infrastruttura esistente è prevista per la costruzione di:
– fabbricati semplici, che sono considerati strutture accessorie sul terreno edificabile o sul terreno corrispondente al fabbricato di base legalmente costruito e non dispongono di allacciamenti propri con l'infrastruttura comunale
– fabbricati non residenziali e non impegnativi, che sono considerati strutture accessorie sul terreno edificabile o sul terreno corrispondente al fabbricato di base legalmente costruito e non dispongono di allacciamenti propri con l'infrastruttura comunale
– CC SI: 1241 – edifici garage, che sono considerati fabbricati non impegnativi o impegnativi alla condizione che l’investitore stipuli in precedenza un contratto con il Comune di Pirano per garantire parcheggi pubblici (cioè parcheggi accessibili a tutti alle stesse condizioni) e che tale contratto sia approvato dal Consiglio comunale. Nel contratto si determina la quota di parcheggi, che saranno accessibili a tutti alle stesse condizioni nonché le sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di fornire stalli di sosta pubblici.Nel caso in cui il contratto sia stipulato solo per una parte dei posti auto nella struttura garage (e non per l’intera), l’esenzione dagli oneri di urbanizzazione si considera solo per la parte della struttura per la quale si stipula il contratto per garantire i parcheggi pubblici.
(2) L’esenzione dagli oneri di urbanizzazione è prevista per la costruzione di:
– CC-SI: 1271 – edifici agricoli non residenziali pari al 50 %, che si costruiscono in conformità alle normative vigenti nel tempo sui terreni, definiti in base alla destinazione d’uso quali terreni agricoli o terreni forestali della prima o seconda zona.
(3) L’esenzione di cui al secondo comma del presente articolo non è valida nella commisurazione degli oneri di urbanizzazione per la regolarizzazione del fabbricato, come stabilito dalle disposizioni che regolano la costruzione di fabbricati.
IV. INVESTIMENTI PRECEDENTI 
Art. 12 
(considerazione investimenti precedenti) 
(1) Nella commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti, si deve tenere pienamente conto degli investimenti precedenti in caso di rimozione e costruzione di un nuovo fabbricato. In tal caso, nel calcolo degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti, si applicano mutatismutandis le disposizioni dei commi 3 e 5 dell'articolo 10 del presente Decreto.
(2) Nella commisurazione degli oneri di urbanizzazione dovuti al miglioramento delle opere di urbanizzazione o al successivo allacciamento del fabbricato esistente al singolo tipo di opere di urbanizzazione, si tiene conto degli oneri di urbanizzazione già versati per l'infrastruttura primaria, se sono già stati pagati per il fabbricato inoggetto, e si riferisce all’infrastruttura alla quale il fabbricato sarà allacciato. In tal caso l'importo effettivo degli oneri di urbanizzazione già versati per la singola infrastruttura alla quale il fabbricato sarà allacciato, viene nominalmente detratto dagli oneri di urbanizzazione calcolati in base al presente Decreto.
(3) L'autorità comunale competente decide in merito alla considerazione degli attestati presentati di cui al primo e al secondo comma del presente articolo.
V. CONTRATTO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Art. 13 
(rapporti contrattuali tra l’investitore e il Comune) 
(1) Se il Comune e l'investitore si accordano che l'investitore costruirà, a proprie spese, parzialmente o completamente nuove opere di urbanizzazione su terreni dotati o parzialmente dotati delle stesse, si stipulerà con un contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione, in cui si specificano dettagliatamente gli obblighi contrattuali di entrambe le parti.
(2) Nel caso di stipulazione del contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’investitore deve pagare anche la parte spettante di oneri di urbanizzazione In caso di conclusione del contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'investitore dovrà versare la quota corrispondente degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti cui verrà allacciato.
(3) Se le nuove opere di urbanizzazione, di cui al primo comma del presente articolo, alle quali il fabbricato viene allacciato, sono direttamente o indirettamente allacciate alle opere di urbanizzazione esistenti o gravanole opere di urbanizzazione già costruite, la parte corrispondente degli oneri di urbanizzazione per le esistenti opere di urbanizzazione si determina nel seguente modo:
– se gli oneri di urbanizzazione calcolati per ogni tipo di opere di urbanizzazione nuove sono superiori agli oneri di urbanizzazione calcolati per ogni tipo di opere di urbanizzazione esistenti (KPnuovi(i) – KPesistenti(i) ≥ 0), il valore della parte corrispondente degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti è 0;
– se gli oneri di urbanizzazione calcolati per ogni tipo di opere di urbanizzazione nuove sono inferiori agli oneri di urbanizzazione calcolati per ogni tipo di opere di urbanizzazione esistenti (KPnuovi(i) – KPesistenti(i) ≤ 0), la parte corrispondente degli oneri di urbanizzazione per il singolo tipo di opere di urbanizzazione esistenti si determina con l’equazione: KPesistenti(i) – KPnuovi(i).
(4) Se non è stato adottato alcun programma delle opere di urbanizzazione per la costruzione delle opere di urbanizzazione nuove di cui al comma 1 del presente articolo, in base al quale si possono calcolare gli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione nuove, si considera il valore delle opere di urbanizzazione nuove quali oneri di urbanizzazione calcolati per il singolo tipo di opere di urbanizzazione nuove, di cui al comma 3 del presente articolo.
(5) Il valore di costruzione delle opere di urbanizzazione nuove di cui al comma 4 del presente articolo si ottiene sulla base di:
– della documentazione per le nuove opere di urbanizzazione,
– dei costi dalla documentazione dell’investimento in base alle disposizioni sulla documentazione degli investimenti, oppure
– dei costi preventivi di esecuzione.
VI. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
Art. 14 
(visione nell’elaborato per la predisposizione del Decreto sulle basi per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti) 
L’elaborato per la predisposizione del Decreto sulle basi per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti è in visione nella sede del Comune di Pirano e sul sito web del Comune di Pirano.
Art. 15 
(completamento dei procedimenti) 
I procedimenti di commisurazione degli oneri di urbanizzazione avviati prima dell’entrata in vigore del presente Decreto, terminano in conformità alle disposizioni vigenti prima della sua attuazione.
Art. 16 
(scadenza di validità) 
Dal giorno di entrata in vigore del presente Decreto cessa la validità del Decreto sul programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e sui criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione nel Comune di Pirano – testo consolidato n. 2 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 15/16).
Art. 17 
(entrata in vigore) 
Il presente Decreto entra in vigore dal 1° giugno 2022.
N. 3505/0039-2022
Pirano, 23 maggio 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost