Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022

Kazalo

1742. Odlok o pokopališkem redu v Občini Straža, stran 5517.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 16. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21) je Občinski svet Občine Straža na 23. redni seji dne 14. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Straža 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok ureja pokopališki red na območju Občine Straža, s katerim se podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
(2) S pokopališkim redom se določi:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe,
– način izvajanja pogrebne slovesnosti,
– storitve pokopališko pogrebnega moštva,
– osnovni obseg pogreba,
– način in čas pokopa,
– način pokopa, če je plačnik Občina Straža,
– pokop zunaj pokopališča,
– ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice,
– obratovanje mrliških vežic,
– obseg prve ureditve groba,
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
– način oddaje grobov v najem,
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču,
– zvrsti grobov,
– okvirni tehnični normativi za grobove,
– mirovalna doba za grobove,
– enotni cenik uporabe mrliške vežice,
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob,
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
2. člen 
(načelo pietete) 
Pogrebna in pokopališka dejavnost se opravljata s pieteto do pokojnic ali pokojnikov (v nadaljnjem besedilu: pokojnik) in njihovih svojcev.
3. člen 
(pogrebna in pokopališka dejavnost) 
(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina.
II. 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA 
4. člen 
(izvajanje javne službe) 
(1) 24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba (v nadaljevanju: javna služba), ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
(2) Občina Straža zagotavlja javno službo v obliki javnega podjetja ali kot koncesijsko dejavnost na celotnem območju občine Straža v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
(3) Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki ga izdela vsako leto do konca junija za tekoče poslovno leto.
5. člen 
(obseg javne dobrine) 
Javna dobrina javne službe obsega vsak prevoz pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
6. člen 
(pogoji za zagotavljanje in uporabo javne dobrine) 
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne službe dolžan:
– izpolnjevati pogoje v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom,
– zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev javne službe,
– upoštevati normative in standarde, predpisane za izvajanje javne službe,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe,
– pripravljati predloge cene storitve javne službe.
7. člen 
(uporabniki javne službe) 
Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba in plačniki storitev obdukcije v skladu s predpisi, ki urejajo mrliško pregledno službo.
8. člen 
(pravice in obveznosti uporabnikov) 
(1) Uporabniki javne službe imajo pravico uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
(2) Uporabniki javne službe so dolžni plačati storitve javne službe.
9. člen 
(viri financiranja in način oblikovanja cene storitev javne službe) 
(1) Javna služba se financira iz cene storitev javne službe, iz proračuna in iz drugih virov.
(2) Cena storitev javne službe se na predlog izvajalca javne službe določi z aktom Občine Straža, na podlagi predpisa, ki ureja oblikovanje cene storitev javne službe.
10. člen 
(sredstva za izvajanje javne službe) 
Objekti, naprave in druga sredstva gospodarske infrastrukture, potrebni za izvajanje javne službe, so poslovni prostori, hladilniki, vozila in druga potrebna sredstva in so v lasti izvajalca javne službe.
III. POGREBNA DEJAVNOST 
Izvajanje pogrebne dejavnosti 
11. člen 
(pogrebna dejavnost) 
(1) Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega naslednje storitve:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba,
– pripravo pokojnika,
– upepelitev pokojnika,
– pripravo in izvedbo pogreba.
(2) Pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu, lahko opravlja izvajalec pogrebne dejavnosti, ki izpolnjuje pogoje določene z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
12. člen 
(prevoz, priprava in upepelitev) 
Izvajanje storitev prevoza pokojnika, priprave pokojnika in upepelitve pokojnika določa zakon, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
Osnovni obseg pogreba 
13. člen 
(pogreb) 
(1) Naročilo pogreba obsega:
– prijavo pokopa,
– pogrebno slovesnost,
– pokop pokojnika.
(2) Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
(3) Osnovne standarde in normative za osnovni pogreb sta določila Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo.
14. člen 
(prijava pokopa) 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(2) Če naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob naročilu pogreba priložiti pisno dovoljenje najemnika groba, da dovoljuje pokop.
Način izvajanja pogrebne slovesnosti 
15. člen 
(pogrebna slovesnost) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice do mesta pokopa.
(3) Pogrebna slovesnost se opravi v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s pokopališkim redom. Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(4) Pogrebno slovesnost organizira izvajalec pogrebne dejavnosti. Izjemoma lahko pogrebno slovesnost organizirajo tudi državni organi v skladu s protokolarnimi predpisi, ki morajo biti usklajeni s tem zakonom. Pogrebna slovesnost se ne organizira, če je bila le-ta z voljo pokojnika ali njegovih družinskih članov odklonjena.
(5) Pogrebna slovesnost je praviloma javna, kateri lahko vsakdo nemoteno prisostvuje. Pogrebna slovesnost je lahko tudi v ožjem družinskem krogu, ki ji prisostvujejo povabljeni s strani naročnika pogreba.
(6) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(7) Pred začetkom pogrebne slovesnosti se na poslovilni prostor dostavi cvetje ter prinesejo zastave, prapori in verski simboli.
(8) Pogrebna slovesnost se prične z dvigom krste ali žare z mrliškega odra. Posmrtni ostanki umrlega se pripeljejo na poslovilni prostor pred mrliško vežico, lahko ob zvokih žive ali reproducirane glasbe. Od umrlega se poslovijo govorniki, pevci, recitatorji, glasbeniki in predstavniki verske skupnosti, če sodelujejo pri pogrebni slovesnosti. Del pogrebne slovesnosti se lahko opravi tudi ob grobu.
(9) Po končani pogrebni slovesnosti na poslovilnem prostoru se oblikuje pogrebni sprevod, ki pospremi pokojnika do kraja pokopa. Razpored v pogrebnem sprevodu je praviloma naslednji:
– na čelu sprevoda je slovenska zastava z žalnim trakom (ali črna zastava, če je pokojni tuj državljan), zastavi sledijo prapori,
– sledijo godba, pevci, ter pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci in drugi),
– sledijo nosilci cvetja ter nosilci pokojnikovih oblikovanj in priznanj,
– če pri pogrebu sodelujejo predstavniki verske skupnosti, se le-ti skupaj s svojimi simboli razvrstijo neposredno pred krsto oziroma žaro,
– sledi voz s krsto s pokojnikom oziroma žaro, ki ga spremlja pokopališko pogrebno moštvo,
– krsti oziroma žari sledijo najožji svojci in sorodniki,
– za sorodniki se razvrstijo predstavniki lokalnih oziroma družbenih institucij ter za njimi ostali udeleženci pogreba.
(10) Razpored v sprevodu se lahko izvede tudi na krajevno običajen način, če ni v bistvenem nasprotju z ostalimi določbami tega odloka.
(11) V sklopu pogrebne slovesnosti se lahko opravi tudi verski obred. V tem primeru se posmrtne ostanke pokojnika za čas obreda lahko pospremi v cerkev. Po končanem verskem obredu se pokojnika pospremi do kraja pokopa, kjer se nadaljuje s pogrebno slovesnostjo.
(12) Udeleženci pogrebne slovesnost se razvrstijo ob grobu oziroma pred prostorom za raztros pepela. Krsto oziroma žaro s posmrtnimi ostanki umrlega spustijo ali položijo v grob oziroma raztresejo na prostoru za raztros pepela. Opravi se zaključni verski obred. Temu sledijo poslovilni govori, nato zaigrajo glasbeniki, pevci zapojejo žalostinke, če sodelujejo pri pogrebu.
(13) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.
(14) Po minuti molka ter poklonitvi zastave in praporov je pogrebna slovesnost končana.
16. člen 
(ravnanje s pokojnikom do pokopa, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice) 
(1) V primeru, ko se pokop izvede na pokopališču, kjer ni mrliške vežice, krsta s pokojnikom oziroma žara pa se pred pogrebom nahaja v eni od bližnjih mrliških vežic, se prevoz posmrtnih ostankov pokojnika opravi z vozilom izvajalca pogrebne dejavnosti. V tem primeru se pogrebni sprevod oblikuje v neposredni bližini pokopališča, kjer se bo izvedel pokop.
(2) V primeru, ko se krsta s pokojnikom ali žara pred pogrebom hrani doma v stanovanjski hiši ali pa se pogreb začne izpred domače hiše, pogrebni sprevod pa se izvaja na javni cesti, mora izvajalec pogrebne dejavnosti zagotoviti pogoje za varno pot po prometni površini.
17. člen 
(storitve pokopališko pogrebnega moštva) 
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva zagotavljajo izvajalci pogrebnih dejavnosti.
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo izvajanje pogrebne slovesnosti, prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(3) Najkasneje eno uri po končani pogrebni slovesnosti mora izvajalec pogrebne dejavnosti zasuti grobno jamo. Z zasipavanjem groba lahko začne, ko se večina udeležencev pogrebne slovesnosti umakne s pokopališča.
Način in čas pokopa 
18. člen 
(vrste pokopov) 
Na pokopališčih v Občini Straža so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru za raztros pepela na pokopališču Vavta vas.
19. člen 
(pokop zunaj pokopališč) 
Pokop krste s pokojnikom ali raztros pepela pokojnika zunaj pokopališč v občini Straža niso dovoljeni.
20. člen 
(način pokopa, če je plačnik Občina Straža) 
(1) Če je plačnik pogreba Občina Straža, se pokop opravi z raztrosom pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru za raztros pepela na pokopališču Vavta vas.
(2) Izjemoma se lahko opravi pokop z žaro v grob, pod pogojem, da najemnik tega groba poda pisno soglasje za pokop v grob, ter da najemnik poravna tudi razliko stroškov med pokopom z raztrosom pepela in pokopom žare v grob.
21. člen 
(čas pokopa) 
Pokop na pokopališčih v Občini Straža se lahko praviloma opravi vsak dan med 9. in 19. uro oziroma v času, da je pogreb in zasip grobne jame zaključen ob dnevni svetlobi. Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti.
22. člen 
(mirovalna doba) 
Mirovalna doba je določena z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
IV. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
Upravljanje pokopališč 
23. člen 
(pokopališča) 
Na območju občine Straža so naslednja pokopališča:
– Drganja sela,
– Gaj,
– Vavta vas,
– Zalog,
– Zavrtnica.
24. člen 
(pokopališki okoliš) 
(1) Vsako pokopališče ima pokopališki okoliš, iz območja katerega se praviloma pokopavajo umrli:
– na pokopališče Drganja sela se praviloma pokopavajo pokojniki iz naselja Drganja sela;
– na pokopališče Gaj se praviloma pokopavajo pokojniki iz naselij Dolenja Straža in Podgora;
– na pokopališče Vavta vas se praviloma pokopavajo pokojniki iz naselij Vavta vas, Rumanja vas, Straža, Hruševec, Sela, Jurka vas, Potok, Prapreče in Dolnje Mraševo, ter Gornje Mraševo, Vrh pri Podljubnu in Podljuben;
– na pokopališče Zalog se praviloma pokopavajo pokojniki iz naselij Zalog in Loke, ter Češča vas;
– na pokopališče Zavrtnica se praviloma pokopavajo pokojniki iz naselja Straža.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se na vseh pokopališčih v občini Straža pokopavajo pokojniki skladno z voljo pokojnih ali njihovih svojcev, ter v primeru, da imajo le-ti že v najemu grob na tem pokopališču.
25. člen 
(mrliške vežice) 
(1) Na pokopališčih Vavta vas in Gaj so mrliške vežice, katerih uporaba je obvezna.
(2) Na pokopališčih Drganja sela, Zalog in Zavrtnica ni mrliških vežic, zato so pokojniki, ki bodo pokopani na teh pokopališčih, do pogreba nameščeni v mrliških vežicah na bližnjih pokopališčih.
(3) Obratovalni čas mrliških vežic iz prvega odstavka tega člena je od 9. do 19. ure v zimskem času ter od 9. do 21. ure v poletnem času oziroma do zaključka pogreba na dan pogreba. Obratovalni čas se lahko prilagodi željam in potrebam svojcev.
(4) Cenik uporabe mrliške vežice se na predlog upravljavca pokopališč določi z aktom Občine Straža, ki ga sprejme Občinski svet Občine Straža.
26. člen 
(upravljanje pokopališč) 
(1) Upravljanje pokopališč obsega:
– zagotavljanje urejenosti pokopališč,
– izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja,
– oddajo pokopaliških objektov in naprav v najem,
– oddajo grobov v najem,
– vodenje evidenc o pokojnih in najemnikih grobov,
– izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(2) Upravljavec vseh pokopališč v občini Straža je Občina Straža.
27. člen 
(storitev grobarjev, prva ureditev groba) 
(1) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ter prekop posmrtnih ostankov. Storitve grobarjev izvajajo izvajalci pogrebne dejavnosti.
(2) Prva ureditev groba zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče. Izvajalec pogrebne dejavnosti je dolžan posušeno cvetje odstraniti v roku 10 do 14 dni. Cvetje lahko na zahtevo naročnika pogreba odstrani tudi pred tem rokom. V sklopu prve ureditve groba lahko izvajalec pogrebne dejavnosti poskrbi tudi za postavitev začasnega nagrobnega obeležja ter ureditev groba z začasnim okvirjem in zasaditvijo.
28. člen
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
(1) Za vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališčih so dolžni skrbeti:
– upravljalec pokopališča,
– najemniki grobov,
– obiskovalci pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča zagotavlja red in čistočo na pokopališču tako, da:
– oddaja grobove v najem in vodi register sklenjenih najemnih pogodb,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti,
– ureja in vzdržuje pokopališča in pokopališke objekte in naprave ter drugo pokopališko infrastrukturo,
– zagotavlja oskrbo s tekočo vodo (razen v zmskem času), praznenje zabojnikov za sveče, biološke in ostale odpadke,
– zagotavlja čiščenje glavnih poti med vrstami grobov, košnjo trave, obrezovanje drevja in grmičevja, ter zatiranja plevelov,
– zagotavlja odstranjevanje snega na parkiriščih ob pokopališčih in dostopnih poteh do pokopališč,
– organizira in nadzira vzdrževalna dela na pokopališču.
(3) Vsi obiskovalci pokopališč in izvajalci raznih del na pokopališčih se morajo vesti in ravnati kraju primerno in s spoštovanjem do pokojnih.
(4) Vsa pokopališča so ustrezno zamejena s pokopališkim zidom. Pokopališča so odprta neprekinjeno in se ne zaklepajo. Območja pokopališč niso varovana, prav tako niso varovane pogrebne slovesnosti. Varovanje pogrebne slovesnosti oziroma premičnega premoženja grobnega polja lahko zagotovijo naročniki pogrebne slovesnosti oziroma najemniki grobov, o čemer morajo obvestiti vodjo pogrebne slovesnosti. Območje pokopališča je lahko video nadzorovano skladno z veljavno zakonodajo.
(5) Na pokopališčih v občini Straža ni dovoljeno:
– odlaganje odpadkov zunaj za to določenih prostorov in zabojnikov,
– opravljati kamnoseških in drugih obrtniških del na pokopališčih, ter del, ki povzročajo hrup, v oddaljenosti 50 m od pokopališča oziroma pogrebnega sprevoda v času pogrebne slovesnosti ter ob nedeljah in praznikih.
29. člen 
(vzdrževanje groba) 
Najemnik groba mora vzdrževati grob in spoštovati pokopališki red ter najemno pogodbo. Vzdrževanje groba vključuje tudi vzdrževanje poti med grobovi in medgrobnih prostorov.
30. člen 
(zvrsti grobov) 
(1) Na pokopališčih Drganja sela, Gaj in Zalog so naslednje zvrsti grobov:
– enojni (klasični) grob,
– družinski (klasični dvojni) grob.
(2) Na pokopališčih Vavta vas (stari del) in Zavrtnica so naslednje zvrsti grobov:
– enojni (klasični) grob,
– družinski (klasični dvojni) grob,
– rodbinski (klasični) grob (povečan grobni prostor).
(3) Na pokopališču Vavta vas (novi del) so naslednje zvrsti grobov:
– žarni grob,
– družinski (klasični dvojni) grob,
– prostor za raztros pepela,
– prostor za anonimni pokop.
(4) Na pokopališčih Vavta vas, Drganja sela, Gaj in Zavrtnica so poleg navedenih zvrsti grobov še vojna grobišča, katerih varstvo ureja predpis o vojnih grobiščih.
31. člen 
(tehnični normativi grobov) 
(1) Na pokopališčih Drganja sela, Gaj, Vavta vas (stari del), Zalog in Zavrtnica so grobovi naslednjih dimenzij:
– klasičen enojni grob je dolg do 2,20 m in širok do 1,0 m, globok pa 1,80 m z možnostjo poglobitve do 3,20 m;
– klasičen dvojni grob je dolg do 2,20 m in širok do 2,0 m, globok pa 1,80 m z možnostjo poglobitve do 3,20 m;
– povečan grobni prostor predstavlja grobno polje dolžine do 3,00 m in širine nad 2,00 m (rodbinski grob).
(2) Na pokopališču Vavta vas (novi del) so grobovi naslednjih dimenzij:
– žarni grob je širok 1,30 in dolg 1,30 m, ter globok 0,60 m – z možnostjo vkopa žarne niše za 3, 4 ali 6 žar, ter možnostjo poglobitve do 1,20 m;
– klasičen dvojni grob je širok 1,20 m in dolg 2,40 m, ter globok do 3,20 m;
(3) V klasične grobove je možno izvesti pokop s krsto ali žaro, medtem ko je v žarni grob možno izvesti le pokop z žaro.
(4) Zemlja, ki se ob odprtju groba izkoplje, se odloži na sosednji grob, v montažno opažno konstrukcijo. Ob tem mora izvajalec pogrebne dejavnosti poskrbeti za varno zaščito sosednjih nagrobnikov. V primeru poškodb nagrobnikov, mora lastnika nagrobnika obvestiti najkasneje v 24 urah. V primeru, ko so na nagrobnika vgrajena določena nagrobna obeležja (kipi, vaze, sveče …), lahko izvajalec pogrebne dejavnosti za čas postavitve zaščitnega opaža nagrobnik razstavi. Po odstranitvi montažnega opaža mora vzpostaviti grob v prvotno stanje.
Oddaja groba v najem 
32. člen 
(najemna pogodba) 
(1) Upravljavec pokopališča odda grob v najem najemniku s pogodbo o najemu groba. Najemna pogodba mora določati vsaj:
– osebe najemnega razmerja,
– tip in številko groba,
– čas trajanja najema groba,
– višino letne najemnine in način plačevanja,
– obveznost najemnika glede urejanja in vzdrževanja groba,
– obveznosti upravljalca pokopališča glede urejanja in vzdrževanja pokopališča,
– ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz pogodbe.
(2) Pri oddaji novega groba, ki se prvič oddaja v najem, lahko najemnik dobi v najem samo en grob. Izjemoma lahko najemnik na novem delu pokopališča Vavta vas dobi poleg novega groba v najem še največ en dodatni grob, za katerega sklene novo najemno pogodbo in zanj plačuje najemnino.
33. člen 
(trajanje najema) 
(1) Najemna pogodba se sklepa za nedoločen čas.
(2) Najemnik lahko najemno pravico prenese na novega najemnika. V tem primeru mora najemnik podpisati izjavo o odpovedi pravici do najema groba, novi najemnik pa izjavo o strinjanju s prevzemom groba v najem. Z novim najemnikom se sklene nova najemna pogodba.
(3) Najem se lahko prekine v naslednjih primerih:
– če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu;
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe;
– ob opustitvi pokopališča;
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
(4) Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti vse nagrobno obeležje in zasaditev, v nasprotnem primeru to stori upravljavec pokopališča na stroške najemnika ali njegovega pravnega naslednika. Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje in odda drugemu najemniku.
34. člen 
(grobnina/najemnina) 
(1) Za najem groba plačuje najemnik groba najemnino (v nadaljevanju: grobnina). Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba. Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
(2) Višina grobnine se na predlog upravljavca pokopališč določi z aktom Občine Straža, ki ga sprejme Občinski svet Občine Straža.
(3) Letna grobnina se zaračunava enkrat letno. Upravljavec pokopališča izstavi račune za grobnino za grobove praviloma do konca maja v tekočem letu. Če najemnik groba v roku določenem na računu ne plača grobnine, mu upravljavec pokopališča izstavi opomin. Če po izstavitvi opomina najemnik ne plača grobnine v roku petnajstih dni, poda upravljavec pokopališča v roku šestih mesecev predlog za izvršbo.
(4) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(5) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
(6) Vojna grobišča (spomeniki) in župnijski grobovi so oproščeni plačila grobnine.
35. člen 
(razmerje grobnine za posamezne zvrsti grobov) 
Višina grobnin v razmerju do enojnega groba je naslednje:
– enojni grob – 1,00
– družinski (dvojni klasični grob) – 1,33
– rodbinski (povečan grobni prostor) – 2,00
– žarni (Vavta vas – novi del) – 2,00
– klasični (Vavta vas – novi del) – 2,00.
36. člen 
(evidence upravljavca) 
(1) Upravljavec pokopališč vodi evidence v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
(2) Upravljavec pokopališč vodi:
– trajno evidenco o pokojnih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču,
– trajno evidenco grobov (kataster),
– evidenco najemnikov grobov.
(3) Za potrebe obveščanja javnosti o pogrebu se lahko na spletni strani Občine Straža objavljajo osmrtnice, ki jih z dovoljenjem oziroma na željo svojcev pokojnih posredujejo izvajalci pogrebne dejavnosti.
37. člen 
(izdaja soglasij) 
(1) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo ali odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom. Soglasje izda na podlagi vloge naročnika soglasja.
(2) Za vzdrževalna dela na spomenikih in drugih nagrobnih obeležjih je potrebno priglasiti le termin izvedbe del.
(3) Za prekop izda pristojni občinski organ soglasje na podlagi zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
Obveznosti
38. člen 
(obveznosti najemnikov) 
(1) Najemniki grobov morajo skrbeti za urejen videz groba. To pomeni, da so dolžni skrbeti za grobno opremo, redno vzdrževati in skrbeti za zasaditev groba, da ta ne posega na sosednje grobove, vmesne poti in prostore med grobovi, odstranjevati plevel in odpadke, ki jih morajo odlagati v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov na za to določenih mestih ob pokopališčih.
(2) Najemniki grobov so dolžni pred postavljanjem, spreminjanjem ali odstranitvijo spomenikov ter vsakim drugim posegom v območju pokopališča pridobiti soglasje upravljavca pokopališča.
(3) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.
39. člen 
(obveznosti izvajalcev obrtniških del na pokopališčih) 
(1) Izvajalci kamnoseških in drugih obrtniških del na pokopališčih lahko z deli na grobovih pričnejo šele po predhodni pridobitvi soglasja najemnika groba pri upravljavcu pokopališča.
(2) Izvajalci so dolžni upravljavcu pokopališča priglasiti termin izvajanja del.
(3) Izvajalec del je dolžan mesto in okolico izvajanja del počistiti takoj po končanih delih. V kolikor tega ne naredi, to naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca del.
(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
Prepovedi 
40. člen 
(splošne prepovedi) 
(1) Na pokopališčih ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, vpitje, glasno smejanje in razgrajanje,
– hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove, prostorih za raztros pepela ter prostorih za anonimni pokop,
– uporaba prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov,
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora,
– na enotno urejenem prostoru za raztros pepela postavljati stvari ali predmetov, razen cvetja in sveč,
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov,
– odtujevanje predmetov in zasaditve s tujih grobov,
– zasaditev dreves in grmičevja, ki zrastejo v višino več kot 1 m.
(2) Na pokopališčih je prepovedano:
– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke kapacitete za odpadke,
– odlagati kosovne odpadke,
– točiti pitno vodo za namen, ki ne služi potrebam zalivanja oziroma vzdrževanja in čiščenja grobov.
(3) Vodenje psov in drugih živali na pokopališče je prepovedano, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki. Prepoved ne velja za vodenje službenih psov policije ali reševalnih enot v primeru izvajanja službene naloge.
(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z drugim stavkom prvega odstavka ali tretjim ali četrtim ali petim odstavkom tega člena.
41. člen
(prepovedi za izvajalce del) 
(1) Na pokopališčih je prepovedano opravljanje kamnoseških, vrtnarskih in drugih obrtniških del v času pogrebne slovesnosti, ob nedeljah in praznikih ter v času od 30. oktobra do 3. novembra.
(2) Puščanje kakršnegakoli reklamnega gradiva in sporočil na območju pokopališča ali na parkiriščih pri pokopališčih ni dovoljeno.
(3) Na pokopališčih ni dovoljena uporaba motornih vozil.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na pokopališče dovoljen dostop vozil nujne medicinske pomoči, gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog, ter službenih vozil policije, upravljavca pokopališča in izvajalce pogrebnih dejavnosti za potrebe in namen izvajanja službenih nalog in obveznosti.
(5) V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala nagrobnih obeležij prevoz z ročnimi vozički ni primeren oziroma možen, lahko upravljavec pokopališča izda soglasje za prevoz materiala z motornim vozilom. Tak prevoz se lahko opravi le med 7. in 10. uro, razen v času prepovedi izvajanja del, ki so določene v prvem odstavku tega člena.
(6) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali petim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
V. NADZOR 
42. člen 
(nadzor nad izvajanjem odloka) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predpisana globa, izvaja občinska inšpekcija.
(2) Če najemnik groba postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču brez predhodno pridobljenega soglasja upravljavca pokopališča iz 37. člena tega odloka, pristojni inšpektor z odločbo odredi prepoved izvajanja del.
(3) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju s predhodno izdanim soglasjem upravljavca pokopališča iz 37. člena tega odloka, pristojni inšpektor z odločbo odredi odpravo nepravilnosti oziroma uskladitev z izdanim soglasjem.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
43. člen 
(rok za izdajo drugih aktov) 
(1) Občinski svet Občine Straža sprejme akt o določitvi cen iz drugega odstavka 9. člena tega odloka v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Občinski svet Občine Straža sprejme akt o določitvi cen iz četrtega odstavka 25. člena in drugega odstavka 37. člena tega odloka v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
44. člen 
(prenehanje veljavnosti občinskih predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Straža (Uradni list RS, št. 62/09),
– Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Straža (Uradni list RS, št. 51/10).
45. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-2/2022-5
Straža, dne 14. aprila 2022
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost