Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022

Kazalo

1729. Odlok o občinskih cestah v Občini Metlika, stran 5501.

  
Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 23. redni seji dne 12. 5. 2022 sprejel
O D L O K 
o občinskih cestah v Občini Metlika 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen odloka) 
Ta odlok določa:
– občinske ceste in nekategorizirane ceste na območju Občine Metlika in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev določb tega odloka.
2. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA 
2. člen 
(občinske ceste) 
Občinska cesta je javna cesta, namenjena povezovanju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini.
3. člen 
(nekategorizirane ceste) 
(1) Na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, je promet dovoljen le na način in pod pogoji, kot jih določijo lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci teh prometnih površin.
(2) Na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, mora biti promet urejen in označen v skladu s predpisi o javnih cestah.
(3) Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, mora biti vzdrževana tako, da jo lahko, ob upoštevanju prometnih pravil in vremenskih pogojev za odvijanje prometa, varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki jim je namenjena.
(4) Določbi drugega in tretjega odstavka tega člena se ne uporabljata za gozdno cesto in nekategorizirano cesto, ki jo lastnik uporablja izključno za lastne potrebe. Dovoz na tako cesto mora biti ostalim udeležencem v prometu prepovedan s predpisano prometno signalizacijo, lahko pa je preprečen z zapornico ali drugo fizično oviro.
(5) Gradnjo, vzdrževanje, označitev in uporabo gozdnih cest urejajo predpisi o gozdovih.
(6) Pri križanju in priključevanju nekategorizirane ceste na javno cesto velja nekategorizirana cesta za neprednostno. Priključek nekategorizirane ceste na javno cesto mora biti označen s predpisano prometno signalizacijo, razen ceste iz četrtega odstavka tega člena, dovozne poti do objekta ali zemljišča in kolovozne poti brez zgrajenega vozišča.
(7) Upravljanje in vzdrževanje nekategoriziranih cest je lahko predmet pisnega dogovora med lastniki, Občino Metlika in krajevno pristojno krajevno skupnostjo. Za promet na nekategoriziranih cestah, za katere dogovora o upravljanju ni, Občina Metlika ne prevzema nobene odgovornosti.
4. člen 
(kategorizacija občinskih cest) 
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti.
(2) Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkategoriji: zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste in mestne ceste ali krajevne ceste.
5. člen 
(postopek kategorizacije občinskih cest) 
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Metlika na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen 
(spremembe kategorizacije občinskih cest) 
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) Pobude za spremembo kategorizacije občinskih cest lahko podajo posamezne pravne osebe, fizične osebe ali občinska uprava. Postopek spremembe kategorizacije občinske ceste se začne na predlog župana. Predlogi sprememb morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste po predhodnem soglasju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo odloči Občinski svet Občine Metlika na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, pridobi kategorijo, določeno s tem odlokom po potrditvi na občinskem svetu.
7. člen 
(gradnja občinskih cest) 
Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi in vzdrževati na način in pod pogoji kot to določajo predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča, ter predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest.
8. člen 
(opustitev občinske ceste) 
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo oziroma njena uporaba ni več v javnem interesu.
(2) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela, o morebitni ukinitvi statusa javnega dobra, ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste ali o odsvojitvi odloči Občinski svet Občine Metlika na predlog župana.
9. člen 
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste) 
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri poteka javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga upravljavcu občinske ceste njen prenos med občinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če obstaja javni interes in je geodetsko odmerjena.
(3) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski svet Občine Metlika na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 6. člena tega odloka.
10. člen 
(planinske, turistične in druge poti) 
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih, turno kolesarske poti in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec vzpostaviti in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za vzpostavitev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega odloka se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti lahko pa tudi drugih virov.
(4) Gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom in omogočanju racionalnega prevoza gozdnih lesnih sortimentov ter je vodena v evidenci gozdnih cest.
3. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST 
11. člen 
(upravljavec občinskih cest) 
Upravljavec občinskih cest v Občini Metlika je Občinska uprava Občine Metlika.
12. člen 
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest) 
(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet Občine Metlika na predlog župana.
(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenem za občinski proračun in je njegov sestavni del.
(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil pristojni inšpektor, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
13. člen 
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste) 
(1) Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja upravljavec občinske ceste. Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi javnega razpisa;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah, urejanja podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Občino Metlika;
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
(2) Za vse naloge iz prvega odstavka tega člena, razen za upravne naloge (izdaja projektnih pogojev, mnenj, dovoljenj in soglasij), lahko župan občine pooblasti drugo osebo javnega ali zasebnega prava, ki naloge opravlja v imenu in za račun občine.
(3) Občinska uprava lahko zahteva pridobitev mnenja rednega vzdrževalca v postopku izdaje soglasja ali dovoljenja.
14. člen 
(financiranje občinskih cest) 
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v občinskem proračunu oziroma z drugimi sredstvi ob predhodno sklenjeni pogodbi o opremljanju ali javno-zasebnem partnerstvu.
4. GRADNJA OBČINSKIH CEST 
15. člen 
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste) 
(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.
(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi predpisanega varovanja okolja, cenovno ugodnejša na sosednjem zemljišču ali objektu, kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med lastnikom sosednjega zemljišča in investitorjem občinske ceste ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.
16. člen 
(projektiranje občinskih cest) 
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisi o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
17. člen 
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste) 
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom, na zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
18. člen 
(vračilo razlaščenih zemljišč) 
Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz prejšnjega člena ne uporabijo za namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic.
19. člen 
(gradnja avtobusnih postajališč) 
(1) Avtobusna postajališča na občinskih cestah morajo biti zunaj vozišča.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v primeru, da prostorske ali druge tehnične zahteve ne omogočajo gradnje avtobusnega postajališča izven vozišča, avtobusno postajališče vzpostavi na vozišču.
(3) Za vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču mora biti pridobljeno strokovno mnenje komisije.
(4) Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo predstavnik upravljavca ceste, policije in inšpekcije za ceste. Komisijo imenuje župan.
20. člen 
(križanja občinskih cest in železniških prog) 
(1) Križanja cest in železniških prog morajo biti omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako, da se dvoje ali več cest usmeri na skupno križanje z železniško progo.
(2) Način križanja cest in železniških prog ter razmejitev stroškov njihove gradnje, rekonstrukcije ali vzdrževanja, ki bremenijo cesto ali železniško progo, se uredijo skladno s predpisi o varnosti v železniškem prometu.
21. člen 
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in upravljavci vodotokov) 
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav za ohranjanje vodnega režima vodotoka, ki so potrebni zaradi prečkanja občinske ceste z vodotokom ali poteka ob njem, krije investitor ceste.
(2) Vzdrževanje zavarovanja podporne konstrukcije premostitvenega objekta je sestavni del vzdrževanja občinske ceste.
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni del vzdrževanja vodotoka.
(4) Če vodotok poteka v območju ceste, se stroški vzdrževanja ceste razdelijo sorazmerno med upravljavca ceste in upravljavca vodotoka.
22. člen 
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste) 
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi gradnje drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljen del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave, vključno z izdelavo projektne dokumentacije, pridobivanjem projektnih pogojev, soglasij in dovoljenj ter gradbenim nadzorom.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka ni zavezanec za tisti del stroškov, nastalih zaradi pogojenih boljših elementov nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
23. člen 
(obveznost usklajenega projektiranja) 
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo državne ceste v cestnem svetu predvideva tudi gradnja druge gospodarske javne infrastrukture, ki ne služi cesti ali njeni uporabi, mora projektna dokumentacija vsebovati tudi rešitve gospodarske javne infrastrukture.
(2) Za usklajenost projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka je pristojen upravljavec občinske ceste.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov posamezne gospodarske javne infrastrukture iz prvega odstavka tega člena, krije investitor oziroma upravljavec objektov posamezne gospodarske javne infrastrukture.
24. člen 
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto) 
(1) Upravljavec občinske ceste mora v fazi načrtovanja gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti upravljavce druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem najmanj 60 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Upravljavec občinske ceste mora dati upravljavcu druge gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka na razpolago podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
25. člen 
(koncesija za graditev občinske ceste) 
(1) Za gradnjo občinske ceste se lahko pravni ali fizični osebi podeli koncesija.
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli v skladu z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.
(3) Če je s koncesijsko pogodbo za gradnjo občinske ceste določeno, da jo koncesionar določen čas po njeni izgradnji upravlja, se v tej pogodbi, poleg pravic in obveznosti v zvezi z upravljanjem, uredijo tudi pravice in obveznosti v zvezi z vzdrževanjem te ceste.
5. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 
26. člen 
(odgovornost za stanje občinskih cest) 
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 31. člena tega odloka, omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 31. člena tega odloka, je odgovoren izvajalec javne službe.
27. člen 
(javna služba vzdrževanja občinskih cest) 
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organiziranje njihovega obnavljanja.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja v skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika po Javnem podjetju Komunala Metlika na celotnem območju Občine Metlika.
(3) Sredstva za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v potrebni višini se zagotavljajo v proračunu Občine Metlika.
28. člen 
(vzdrževanje križišč in križanj) 
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste je pristojen vzdrževalec občinskih cest.
(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
29. člen 
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah nad občinskimi cestami) 
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih cestah, po katerih je dovoljen javni promet nad občinskimi cestami, je pristojen vzdrževalec občinskih cest.
30. člen 
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa) 
(1) Upravljavec občinske ceste lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se mora upravljavec občinskih cest predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora upravljavec občinskih cest predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
6. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH 
31. člen 
(omejitve uporabe občinske ceste) 
(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti, ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, zemeljskega plazu, močnega vetra, burje, nenadne poškodbe ceste ali ovire na cesti in podobno), upravljavec občinske ceste s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep. Začasno prometno signalizacijo določi upravljavec občinske ceste.
(2) Upravljavec občinske ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo, občinskega inšpektorja in prometno-informacijski center najmanj sedem dni pred izvedbo ukrepa na občinski cesti.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko sprejme tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste ali vodja intervencije ob prometnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih. O teh ukrepih morata nemudoma obvestiti upravljavca občinske ceste, policijo, pristojno občinsko redarstvo, pristojni inšpekcijski organ za ceste in prometno-informacijski center, ki o ukrepih takoj obvesti javnost.
(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega leta, se določi v skladu z določbo 47. člena tega odloka.
32. člen 
(varovalni pas ob občinski cesti) 
(1) Z namenom preprečitve škodljivih vplivov posegov v prostor ob občinski cesti, na občinsko cesto in prometa na njej je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje kakršnih koli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem upravljavca občinske ceste.
(3) Upravljavec občinske ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravane gradnje v varovalnem pasu občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
(5) Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša:
– pri lokalnih cestah 10 metrov,
– pri javnih poteh 5 metrov,
– pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra,
– pri nekategoriziranih cestah 5 metrov.
33. člen 
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav) 
(1) Telefonski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Metlika, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem upravljavca občinske ceste.
(2) Upravljavec občinske ceste lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
(3) Upravljavec občinske ceste lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
34. člen 
(dela na občinski cesti) 
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le s soglasjem upravljavca občinske ceste.
(2) V soglasju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če je s poškodbami objektov in naprav vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogrožen varen promet oziroma življenje in zdravje ljudi in živali ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem brez odlašanja obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti upravljavca občinske ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinske ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolnoma zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
35. člen 
(opravljanje del ob občinski cesti) 
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno soglasje upravljavca občinske ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.
36. člen 
(izredni prevoz) 
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.
(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda upravljavec občinske ceste v 3 dneh po vložitvi popolne zahteve in ga posreduje direkciji. O izdanih dovoljenjih mora obvesti policijo, občinsko redarstvo, izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest in prometno-informacijski center.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je izredni prevoz po javni cesti dovoljen brez dovoljenja za izredni prevoz, ki se mora opraviti zaradi intervencije ob prometnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih, zaradi obrambnih potreb, pri vleki pokvarjenega ali poškodovanega avtobusa ali tovornega vozila, ustavljenega na vozišču, vendar le do najbližjega kraja, kjer se lahko to vozilo izloči iz prometa, ter za vozila pri zimskem vzdrževanju cest.
37. člen 
(nadzor izrednih prevozov) 
(1) Nadzor nad z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljenimi osnimi obremenitvami, skupnimi masami in merami vozil ter ustreznostjo vozil, spremstva in opreme za izvedbo izrednega prevoza ter označitvijo izrednega prevoza na javnih cestah, je sestavni del rednega vzdrževanja javnih cest. Skladnost izrednega prevoza s pogoji iz dovoljenja za izredni prevoz izvaja izdajatelj dovoljenja za izredni prevoz pred začetkom izrednega prevoza.
(2) Če pri pregledu izrednega prevoza pred začetkom izvajanja izredni prevoz ne izpolnjuje zahtev iz izdanega dovoljenja za izredni prevoz, se izvedba izrednega prevoza prepove do uskladitve z dovoljenjem.
(3) Izvajalec izrednega prevoza mora v primeru neizpolnjevanja zahtev iz izdanega dovoljenja za izredni prevoz plačati stroške pregleda izrednega prevoza izdajatelju dovoljenja za izredni prevoz.
38. člen 
(priključki na občinsko cesto) 
(1) Priključki nekategoriziranih cest ter individualni priključki na občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem upravljavca občinske ceste. S soglasjem na podlagi predpisa, ki ureja cestne priključke na javne ceste, se določijo tehnični in drugi pogoji gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(2) Upravljavec občinske ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.
(3) Priključek do meje cestnega sveta s pripadajočo prometno signalizacijo je sestavni del občinske ceste.
(4) Upravljavec občinskih cest lahko z odločbo zahteva prilagoditev priključka na stroške koristnika priključka, če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen.
(5) Upravljavec občinskih cest lahko ukine priključek na občinsko cesto v soglasju z lastnikom priključka oziroma imetnikom pravice uporabe.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravljavec občinskih cest z odločbo ukine priključek na občinsko cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer se mora izvesti ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanje prometa na njej, ali če to zahteva sprememba prometne ureditve na občinski cesti. Priključek se nadomesti na stroške občine.
39. člen 
(ukinitev priključka) 
(1) Pristojni inšpektor za ceste lahko odredi prepoved uporabe priključka, če ta ni vzdrževan v skladu s pogoji iz soglasja iz 38. člena ali je zgrajen brez soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z določbo iz 38. člena tega odloka.
(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
40. člen 
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti) 
(1) Upravljavec občinske ceste lahko ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo, poda predlog, da se gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.
(2) Pravne ali fizične osebe, ki v območju ceste pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo pred začetkom del obvestiti o vrsti in obsegu del upravljavca občinske ceste in prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.
(3) Upravljavec občinske ceste krije del stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.
41. člen 
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste) 
(1) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma upravljavec žičniške naprave.
(2) Za gradnjo žičniških naprav nad občinskimi cestami ali ob njih mora investitor dobiti soglasje upravljavca občinske ceste.
42. člen 
(izkoriščanje mineralnih surovin ob občinski cesti) 
(1) Pridobivalni prostori mineralnih surovin so lahko le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na stabilnost cestnih objektov, cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost prometa.
(2) Če območje pridobivalnega prostora sega v varovalni pas občinske ceste ali so na podlagi študij, ki so podlaga za pripravo prostorskega akta, dokazani vplivi pridobivalnega prostora mineralnih surovin na občinsko cesto, mora investitor oziroma nosilec rudarske ali vodne pravice pridobiti soglasje upravljavca občinske ceste.
43. člen 
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste) 
Za izvajanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila nestabilnost cestnega telesa, mora investitor pridobiti soglasje upravljavca občinske ceste. Taka dela se lahko opravijo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
44. člen 
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej) 
(1) Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na občinski cesti, na zemljiščih ali objektih ob občinski cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej.
(2) Prepovedano je:
1. na in v cestno telo občinske ceste odvajati meteorno vodo, odplake in druge tekočine;
2. po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug material ali predmete;
3. na cestnem svetu občinske ceste:
– puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za živali;
– nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
– postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete;
– nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete, ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje cestnega prometa;
– postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja;
– namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
– odvajati odplake in druge tekočine;
– ovirati odtekanje vode;
4. orati na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta;
5. na cestišču javne ceste:
– razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati;
– puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
– odlagati sneg, razen odlaganja snega zaradi izvajanja zimske službe;
– onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;
– vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.
(3) Preden se vključi v promet na občinski cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.
(4) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakorkoli spremeniti prometno signalizacijo, prometno opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa na občinskih cestah.
(5) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti pristojni inšpekcijski organ za ceste in upravljavca ceste. Povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti mora upoštevati navodila izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti poravna povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti, upravljavec občinske ceste pa ima zaradi izvajanja te določbe pravico do brezplačnega pridobivanja podatkov, ki omogočajo identifikacijo lastnika oziroma uporabnika motornega vozila (osebno ime oziroma firma, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža, EMŠO), iz evidence registriranih vozil, ki se vodi v skladu z zakonom, ki ureja motorna vozila. Če povzročitelj ni znan ali ga ni mogoče identificirati, gredo stroški v breme rednega vzdrževanja ceste.
45. člen 
(naležne ploskve na kolesih vozil) 
(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
46. člen 
(obveznosti lastnikov zemljišč ob občinski cesti) 
(1) Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo občinske ceste, zlasti:
– dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja;
– gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča in cestnega telesa;
– postavitev prometne signalizacije in prometne opreme;
– izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;
– odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda, če navedeni posegi, gradnja in postavitev objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta.
(2) Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko lastninska pravica na nepremičnini začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.
(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.
7. UKREPI ZA VARSTVO PROMETA 
47. člen 
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti) 
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste ni potrebno za redno vzdrževanje občinske ceste.
(3) Dovoljenje upravljavca občinskih cest za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej.
(4) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(5) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.
48. člen 
(prometna ureditev na posameznih območjih) 
(1) Prometno ureditev na občinskih cestah sprejema občinski svet na predlog župana.
(2) Prometna ureditev obsega:
– določitev uporabe ceste ali dela ceste za določene vrste vozil oziroma uporabnikov (cesta, rezervirana za motorna vozila, kolesarska pot ali steza, steza za pešce, steza za pešce in kolesarje, steza za jezdece) in mej naselij;
– določitev prednostnih smeri in sistem ter način vodenja prometa;
– določitev omejitev uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa;
– določitev omejitev hitrosti vozil;
– ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih kolesarskih povezav;
– ureditev parkiranja in ustavljanja vozil;
– določitev območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce in prehodov za pešce;
– določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno varstvenih, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem številu;
– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem prometa.
(3) Prometna ureditev iz drugega odstavka tega člena mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.
49. člen 
(opredelitev javnih parkirnih prostorov) 
(1) Javni parkirni prostori na območju Občine Metlika so vsi parkirni prostori na javnih površinah in površinah katerih upravljavec je Občina Metlika.
(2) Upravljavec javnega parkirnega prostora skrbi za vzdrževanje prometne signalizacije, skrbi za red in čistočo in ne odgovarja za škodo, ki nastane na vozilu, ki se nahaja na javnem parkirnem prostoru.
50. člen 
(parkiranje) 
(1) Voznik na javnih parkirnih prostorih lahko parkira samo tisto vrsto vozila, za katero je javni parkirni prostor določen.
(2) Za parkiranje vozil na javnih parkirnih prostorih mora voznik plačati parkirnino, če je tako določeno. Če je parkiranje na javnih parkirnih prostorih s prometno signalizacijo omejeno na določen čas, mora voznik na vidnem mestu v vozilu označiti čas prihoda skladno z določili prometne signalizacije ter vozilo odstraniti iz parkirišča pred iztekom dovoljenega časa.
51. člen 
(preglednost ob občinski cesti) 
(1) V območju nivojskega križišča občinskih cest, v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) in na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.
(2) Zaradi zagotavljanja stanja iz prejšnjega odstavka, razen na individualnih priključkih, se lahko lastninska pravica začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.
(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik služeče nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča predhodno določena v soglasju upravljavca občinske ceste.
52. člen 
(prometna signalizacija na občinskih cestah) 
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa upravljavec občinske ceste, razen v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah.
(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije, odloči upravljavec občinske ceste s soglasjem. Upravljavec občinske ceste oziroma izvajalec rednega letnega vzdrževanja cest ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.
53. člen 
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti) 
(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Upravljavec občinske ceste lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka, se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev prometne signalizacije v predpisih, ki urejajo javne ceste. Soglasje za njihovo postavitev izda občinska uprava. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda na za to predvideni lokaciji in le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.).Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.
54. člen 
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah zunaj naselja) 
(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora zagotoviti ustrezen priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka, je treba pridobiti soglasje upravljavca občinske ceste v kolikor se poseg izvaja na nepremičnini v lasti občine je potrebno predhodno skleniti tudi ustrezno pogodbo.
55. člen 
(pritožbeni organ) 
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja upravljavec občinskih cest, je dovoljena pritožba na župana Občine Metlika.
8. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST 
56. člen 
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, izvaja medobčinski inšpektorat in redarstvo.
57. člen 
(obseg inšpekcijskega nadzorstva) 
(1) Inšpektor za ceste pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nadzira zlasti:
– ali se ceste uporabljajo za namen ter na način in pod pogoji, kot jih določajo ta odlok, zakon in predpisi, izdani na njegovi podlagi (v nadaljnjem besedilu: zakon in predpisi, ki urejajo javne ceste);
– ali so ceste redno vzdrževane skladno s pogoji tega odloka, zakona in predpisi, ki urejajo javne ceste, ter omogočajo varno uporabo;
– ali je prometna signalizacija in oprema na cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji tega odloka, zakona in predpisi, ki urejajo javne ceste;
– ali so zapore ceste zaradi del ali prireditev na cesti postavljene in vzdrževane skladno s tem odlokom, zakonom in predpisi, ki urejajo javne ceste, in izdanim dovoljenjem;
– ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav, postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje, gradnjo gospodarske javne infrastrukture ter za druge posege v območju javne ceste po tem odloku, zakonu in predpisi, ki urejajo javne ceste;
– ali se priključki na javne ceste gradijo, rekonstruirajo ter ali so zgrajeni in vzdrževani skladno s pogoji določenimi v temu odloku, zakonu in predpisi, ki urejajo javne ceste;
– ali se investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela v javno korist izvajajo skladno s pogoji tega odloka, zakona in predpisi, ki urejajo javne ceste, in ali so izpolnjeni pogoji za izročitev ceste v uporabo po tem zakonu;
– ali je zagotovljeno polje preglednosti ceste skladno s predpisi, ki urejajo javne ceste.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka občinski inšpekcijski organ pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, nadzira zlasti:
– ali so nekategorizirane ceste vzdrževane skladno s pogoji tega odloka, zakona in predpisi, ki urejajo ceste, in omogočajo varno uporabo;
– ali je prometna signalizacija in oprema na nekategoriziranih cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji tega odloka, zakona in predpisi, ki urejajo ceste.
9. KAZENSKE DOLOČBE 
58. člen 
(smiselna uporaba) 
Za določitev kazni se smiselno uporabijo določbe zakona, ki ureja ceste.
10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
59. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 65/99, z dne 12. 8. 1999).
60. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2022
Metlika, dne 12. maja 2022
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 

AAA Zlata odličnost