Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2022 z dne 10. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2022 z dne 10. 5. 2022

Kazalo

1531. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Tržič, stran 4958.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), prvega odstavka 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg, 43/19, 139/20) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 27. redni seji dne 14. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Tržič 
1. člen 
(ustanovitev sveta) 
(1) S tem odlokom se z namenom načrtovanja in usklajevanja nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Tržič (v nadaljevanju: SPV) ter določi sestavo, način delovanja in število članov oziroma članic.
(2) SPV deluje kot strokovno posvetovalno telo Občinskega sveta Občine Tržič.
2. člen 
(pristojnosti sveta) 
SPV skrbi za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni.
3. člen 
(sestava sveta) 
(1) SPV ima osem članov. Sestavljajo ga predstavniki organov, organizacij in institucij z območja Občine Tržič, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer po en predstavnik:
1. Občinskega sveta Občine Tržič,
2. Policijske postaje Tržič, ki opravlja naloge na področju prometa,
3. Komunale Tržič d.o.o., ki opravlja naloge na področju vzdrževanja cest,
4. Medobčinskega inšpektorata Kranj,
5. javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja,
6. civilne družbe s področja prometa,
7. Občinske uprave Občine Tržič iz Urada za okolje in prostor in
8. Občinske uprave Občine Tržič iz Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti.
(2) SPV lahko zaradi obravnave določenih vprašanj s področja prometne varnosti in preventive povabi k sodelovanju tudi druge predstavnike, ki niso člani SPV.
4. člen 
(imenovanje sveta) 
(1) Občinski svet Občine Tržič s sklepom imenuje člane SPV na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozove organe, organizacije in institucije iz prvega odstavka 3. člena tega odloka, da podajo predloge za imenovanje članov SPV.
(3) Člani SPV se imenujejo za mandatno dobo štirih let. Mandatna doba začne teči z dnem konstituiranja SPV na prvi seji SPV. Če posameznemu članu predčasno preneha mandat, se novega člana imenuje za čas do poteka mandata ostalim članom SPV. Po poteku mandata so člani SPV lahko ponovno imenovani v SPV.
5. člen 
(seje sveta) 
(1) Prvo sejo SPV skliče in vodi župan do izvolitve predsednika SPV. SPV izmed svojih članov na prvi seji izvoli predsednika, ki pripravlja, sklicuje in vodi seje ter skrbi za izvajaje sprejetih odločitev.
(2) SPV izmed svojih članov na prvi seji izvoli tudi podpredsednika, ki nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.
(3) SPV lahko sklepa, če je na seji navzoča večina članov. SPV sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov.
6. člen 
(delo sveta) 
(1) Strokovno tehnične naloge za SPV, administrativne naloge ter koordinacijo prometno-preventivnih aktivnosti v občini opravlja strokovni delavec, zaposlen v okviru občinske uprave, ki je (lahko) tudi član SPV.
(2) SPV je dolžan vsako leto pripraviti poročilo o svojih aktivnostih v preteklem letu in pripraviti program dela za prihodnje oziroma tekoče leto. SPV s poročilom in programom dela seznani Občinski svet Občine Tržič.
(3) SPV lahko sprejme tudi poslovnik, s katerim uredi organizacijo in način svojega dela, sicer pa smiselno uporablja določbe veljavnega poslovnika občinskega sveta.
7. člen 
(naloge sveta) 
(1) SPV skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju Občine Tržič.
(2) SPV ima zlasti naslednje naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
– predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni,
– sodeluje z javno agencijo, pristojno za varnost prometa, ministrstvom, pristojnim za promet, s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu drugih lokalnih skupnosti ter z drugimi organi, organizacijami in društvi, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na prometno varnost.
(3) Za obravnavo pomembnejših nalog, ki zahtevajo stalno poglobljeno in specifično preučevanje oziroma delo ter izdelavo poročil, analiz, predlogov in informacij o aktualnih problemih, ima SPV Tehnično komisijo, ki jo sestavljajo naslednji člani SPV:
1. predstavnik Občinske uprave Občine Tržič iz Urada za okolje in prostor,
2. predstavnik Komunale Tržič d.o.o., ki opravlja naloge na področju vzdrževanja cest,
3. predstavnik Policijske postaje Tržič, ki opravlja naloge na področju prometa in
4. predstavnik Medobčinskega inšpektorata Kranj.
8. člen 
(sredstva za delovanje) 
Sredstva za delo SPV ter sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju Občine Tržič se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu Občine Tržič ter iz drugih virov.
9. člen 
(nagrajevanje dela) 
Člani SPV prejemajo za svoje delo sejnino v skladu z veljavnim pravilnikom, ki ureja plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Tržič.
10. člen 
(rok za imenovanje sveta) 
Konstituiranje novega SPV skladno s tem odlokom mora biti izvedeno do 1. 1. 2023. S konstituiranjem novega SPV oziroma najkasneje s 1. 1. 2023 preneha mandat članom obstoječega SPV. Do konstituiranja novega SPV oziroma najdlje do 1. 1. 2023 naloge SPV opravlja obstoječi SPV.
11. člen 
(pričetek veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi, sestavi in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 25/04).
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0016/2021
Tržič, dne 22. aprila 2022
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic 

AAA Zlata odličnost