Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2022 z dne 10. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2022 z dne 10. 5. 2022

Kazalo

1529. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2021, stran 4952.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 32. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 27. redni seji dne 14. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 2021.
2. člen 
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2021 se potrjuje v naslednjih zneskih:
Zneski v EUR
A)
Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.
Skupaj prihodki
13.831.057
II.
Skupaj odhodki
11.760.236
III.
Proračunski presežek oziroma primanjkljaj (I.-II.)
2.070.821
B)
Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
VI.
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
0
C)
Račun financiranja:
VII.
Zadolževanje proračuna
0
VIII.
Odplačilo dolga
426.420
IX.
Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
1.644.401
X.
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
–426.420
XI.
Neto financiranje (VI.+X.-IX.)
–2.070.821
4. člen 
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0014/2020-401
Tržič, dne 14. aprila 2022
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic 

AAA Zlata odličnost