Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2022 z dne 10. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2022 z dne 10. 5. 2022

Kazalo

1523. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2021, stran 4942.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 16. redni seji dne 13. 4. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Rogatec za leto 2021 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2021.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2021 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogatec za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Proračun Občine Rogatec za leto 2021 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
(v EUR)
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 
3.991.718,67
II.
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
4.047.395,26
III
Proračunski primanjkljaj (I.–II.)
55.676,59
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
0,00
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)
0,00
VI.
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.) 
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
Zadolževanje (500)
273.605,42
VIII.
Odplačila dolga (550)
150.669,50
IX.
Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) 
67.259,33
X.
Neto zadolževanje (VII.–VIII.)
122.935,92
XI.
Neto financiranje (VI.+X.–IX.)
55.676,59
XII.
Stanje sredstev na računu dne 31. 12. 2021 (del 9009 Splošni sklad za drugo)
311.837,25
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletni strani Občine Rogatec.
Št. 410-0004/2022-5
Rogatec, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 

AAA Zlata odličnost