Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2022 z dne 10. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2022 z dne 10. 5. 2022

Kazalo

1517. Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 4918.

  
Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 19. redni seji 25. aprila 2022 sprejel
O D L O K 
o koncesiji za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Gorenja vas - Poljane 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Gorenja vas - Poljane (v nadaljevanju: občina).
(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.
2. člen 
(izrazi) 
(1) Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
(2) Uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki urejajo pogrebno in pokopališko dejavnost in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
S storitvami javne službe se zagotavlja 24-urna dežurna pogrebna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV 
5. člen 
(območje izvajanja javne službe) 
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja v celotni Občini Gorenja vas - Poljane.
6. člen 
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov) 
(1) Uporabniki imajo na območju občine pravico do uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v primerih, določenih z zakonom ali na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
7. člen 
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe so, da:
– je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt,
– ima zaposleni najmanj dve osebi,
– ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene,
– ima primerne prostore za poslovanje s strankami,
– zagotavlja ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov,
– ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika,
– ima najmanj eno transportno krsto,
– zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki,
– ne obstajajo izključitveni razlogi, ki jih določa zakon, ki ureja javno naročanje.
(3) Pogoji in dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev se podrobno opredelijo v javnem razpisu ali razpisni dokumentaciji.
V. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
8. člen 
Koncesionar izvaja javno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.
VI. OBSEG MONOPOLA 
9. člen 
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz prvega člena tega odloka se podeli le enemu koncesionarju, in sicer s podelitvijo koncesije za celotno območje Občine Gorenja vas - Poljane.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe na območju Občine Gorenja vas - Poljane za katero je podeljena koncesija.
VII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
10. člen 
(začetek koncesije) 
Koncesijsko razmerje se začne s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
11. člen 
(čas trajanja koncesije) 
Koncesija se podeli za obdobje največ desetih (10) let.
VIII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN PLAČILO KONCESIONARJA 
12. člen 
(1) Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz plačil uporabnikov storitev javne službe in drugih virov, določenih z zakonom ali podzakonski akti. Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe.
(2) Ceno storitev javne službe oblikuje koncesionar v skladu z metodologijo za oblikovanje cen storitev 24-urne dežurne službe. Koncesionar mora elaborat o oblikovanju cen posredovati v potrditev občinskemu svetu, in sicer najkasneje v roku enega (1) meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
(3) Koncedent se zaradi uresničevanja javnega interesa zagotavljanja javne službe odpove plačilu koncesijske dajatve v korist uporabnikov, kar se posebej določi v koncesijski pogodbi.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
13. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije in zakonitostjo dela izvaja občinska uprava.
(2) Koncedent ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja uslužbenec na občinski upravi, ki je s koncesijsko pogodbo določen kot skrbnik le te ter pristojna inšpekcijska služba.
(3) Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi iz prejšnjega odstavka vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(4) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
(5) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(6) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost.
(7) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
X. NAČIN PODELITVE KONCESIJE 
14. člen 
(javni razpis) 
Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na občinski spletni strani.
15. člen 
(oblika in postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja) 
(1) Javni razpis in izbira koncesionarja se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb in zakona, ki ureja javno zasebno partnerstvo.
(2) Za vodenje postopka javnega razpisa, oceno prijav in ponudb ter ugotovitev sposobnosti imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
(3) Po končanem pregledu in vrednotenju strokovna komisija sestavi poročilo in navede, katere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve ter razvrsti ponudbe tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom.
(4) Komisija posreduje poročilo občinski upravi, ki izvede upravni postopek za podelitev koncesije.
(5) Javni razpis je veljaven, če se nanj za vsako območje po tem odloku prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.
(6) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
(7) Koncedent si pridružuje pravico, da ne izbere nikogar izmed ponudnikov, oziroma, da z nobenim ponudnikom ne podpiše pogodbe in sicer brez povrnitve kakršnihkoli stroškov in škode.
16. člen 
(vsebina javnega razpisa) 
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 7. členu tega odloka in/ali razpisni dokumentaciji.
(3) Merilo za izbor koncesionarja je najugodnejša ponudbena cena javne službe, ki je predmet koncesije. Ponudbi mora ponudnik priložiti elaborat izdelan skladno z državnim predpisom o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe.
(4) Natančnejša merila in njihovo vrednotenje za izbiro koncesionarja so sestavni del razpisne dokumentacije.
XI. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA 
17. člen 
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 15. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke v upravnem postopku.
XII. ORGAN POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE 
18. člen 
Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan.
XIII. DRUGE SESTAVINE, POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
19. člen 
(dolžnosti koncesionarja) 
Dolžnosti koncesionarja so:
– zagotoviti kontinuirano izvajanje javne službe,
– pri izvajanju dejavnosti upoštevati vso veljavno zakonodajo, sprejete predpise, standarde in normative ter kodekse za opravljanje predmetnih dejavnosti, kot tudi v okviru teh krajevne običaje,
– zagotoviti storitve vsem pod enakimi pogoji,
– koncedentu omogočiti nadzor nad izvajanjem javne službe,
– za koncesionirano dejavnost voditi ločeno poslovne knjige in druge knjigovodske listine ter obračune.
20. člen 
(prenos koncesije) 
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
21. člen 
(višja sila) 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno pisno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
22. člen 
(odgovornost za škodo) 
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
23. člen 
(zavarovanje) 
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
24. člen 
(odgovornosti koncedenta za ravnanje koncesionarja) 
Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju koncesionirane javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam.
25. člen 
(začasen prevzem) 
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
XIV. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
26. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s sporazumom koncendenta in koncesionarja,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
(2) V primeru, da po poteku koncesijskega razmerja postopek izbora koncesionarja še ni dokončan, mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja, vendar največ šest mesecev.
(3) Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo.
(4) Koncesionar je v primeru, ko ob nastopu razlogov in okoliščin na njegovi strani ne more več izvajati javne službe, dolžan koncedentu kriti vse nastale stroške 24-urne dežurne službe do izbora novega koncesionarja.
27. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
28. člen 
(odkup koncesije) 
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
29. člen 
(odvzem koncesije) 
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alineje prejšnjega odstavka.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
(4) Šteje se, da je koncesionar kvalitetno in strokovno izvajal dejavnost, če uporabniki storitev niso vlagali upravičenih pripomb na delo koncesionarja.
30. člen 
(prevzem javne službe v režijo) 
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.
XV. KONČNA DOLOČBA 
31. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-001/2022-3
Gorenja vas, dne 25. aprila 2022
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Janez Čadež 

AAA Zlata odličnost