Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1461. Odlok o ukinitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Suhe krajine«, stran 4810.

  
Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18), 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 17/12) ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20), 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15), 17. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/20), 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) so: Občinski svet Občine Dobrepolje na 19. redni seji dne 29. 3. 2022, Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 18. redni seji dne 15. 12. 2021, Občinski svet Občine Kočevje na 22. redni seji dne 16. 12. 2021, Občinski svet Občine Mirna Peč na 18. redni seji dne 15. 12. 2021, Občinski svet Občine Žužemberk na 14. redni seji dne 17. 12. 2021 sprejeli
O D L O K 
o ukinitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Suhe krajine« 
1. člen 
S tem odlokom se ukinja organ skupne občinske uprave, ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Suhe krajine« (Uradni list RS, št. 34/16).
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2021-1
Dobrepolje, dne 29. marca 2022
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič 
Dolenjske Toplice, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 
Kočevje, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 
Mirna Peč, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic 
Žužemberk, dne 17. decembra 2021
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost