Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1460. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2021, stran 4809.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 20. redni seji dne 21. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Sodražica za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2021.
2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Sodražica so bili v letu 2021 realizirani v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov 
Zaključni račun 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.539.305
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.178.630
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.934.977
700
Davki na dohodek in dobiček 
1.735.656
703
Davki na premoženje 
161.444
704
Domači davki na blago in storitve 
38.415
706
Drugi davki 
–538
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
243.653
710
Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 
185.689
711
Takse in pristojbine 
4.118
712
Globe in druge denarne kazni
28.471
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev 
4.591
714
Drugi nedavčni prihodki 
20.784
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
16.158
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev
16.158
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
344.517
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
257.808
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
86.709
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.453.913
40
TEKOČI ODHODKI 
863.311
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim 
179.565
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
29.315
402
Izdatki za blago in storitve 
648.882
403
Plačila domačih obresti 
1.549
409
Rezerve 
4.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
981.063
410
Subvencije 
8.144
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
716.882
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
92.902
413
Drugi tekoči domači transferi 
163.135
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
469.450
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
469.450
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
140.089
431
Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
35.440
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
104.649
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
85.392
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK PRIMANKLJAJ
86.941
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
334.256
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
150.000
50
ZADOLŽEVANJE
150.000
500
Domače zadolževanje
150.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
121.675
55
ODPLAČILA DOLGA
121.675
550
Odplačila domačega dolga
121.675
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
113.717
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
28.325
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–85.392
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
–1.792
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2021 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sodražica za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/22
Sodražica, dne 21. aprila 2022
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 

AAA Zlata odličnost