Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1413. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2021, stran 4762.

  
Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 odl. US) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 22. seji dne 13. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2021.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2021 je realiziran v naslednjih zneskih:
v EUR
A) 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
17.226.350
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.738.535
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
2.487.815
B) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
0
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
0
C) 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
627.864
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
1.859.952
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–627.864
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–2.487.815
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Medvode za leto 2021.
4. člen 
Ostanek sredstev na računih v višini 4.224.928 EUR se razporeja s proračunom za leto 2022.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-215/2021-3
Medvode, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti