Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1408. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Ljubno, stran 4750.

  
Na podlagi drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS- 1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-a in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 100. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 44. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 20. redni seji dne 21. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Ljubno 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanovi Javni zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Ljubno (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje javne službe na področju uresničevanja javnega interesa za šport, turizem, kulturo in mladino.
(2) Hkrati se ureja še:
– ime in sedež ustanoviteljice;
– ime in sedež zavoda;
– dejavnosti zavoda;
– organizacija zavoda;
– določbe o organih zavoda;
– sredstva za delo zavoda;
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda;
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu;
– določbe o odgovornosti ustanoviteljice za obveznosti zavoda;
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljico;
– druge določbe v skladu z zakonom.
(3) Namen ustanovitve zavoda je doseganje kakovostne in celovite športne, turistične in kulturne ponudbe ter spodbujanje in promocija razvoja športa, turizma, kulture in mladinske dejavnosti v Občini Ljubno.
(4) Ustanoviteljica zavoda je Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji (v nadaljevanju: ustanoviteljica).
(5) Soustanovitelji zavoda so: BTC d.d., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, KLS Ljubno d.o.o., Loke 36, 3333 Ljubno ob Savinji, BSH Hišni aparati d.o.o., Savinjska cesta 30, 3331 Nazarje.
(6) Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljice in soustanoviteljev se uredijo s pogodbo, ki jo v imenu ustanoviteljice podpiše župan ter v imenu soustanoviteljev direktor oziroma pooblaščena oseba.
(7) Pravice in obveznosti ustanoviteljice opravlja Občinski svet Občine Ljubno, če ta odlok ne določa drugače.
(8) Naloge, ki po zakonu, statutu in tem odloku spadajo v pristojnosti občinskega sveta Občine Ljubno kot ustanoviteljice so:
– spremembe in dopolnitve tega odloka,
– soglasje k imenovanju direktorja,
– soglasje k spremembam dejavnosti zavoda,
– imenovanje Sveta zavoda.
(9) Druge naloge ustanoviteljice izvršuje župan.
2. člen 
(ime, sedež in pravni status zavoda) 
(1) Ime zavoda je Javni zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Ljubno.
(2) Sedež zavoda je na Ljubnem ob Savinji.
(3) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
(4) Zavod ni pravna oseba in se organizira kot organizacijska enota občinske uprave Občine Ljubno.
3. člen 
(žig zavoda) 
Zavod ima žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom zavoda.
2. DEJAVNOST ZAVODA 
4. člen 
(dejavnost zavoda) 
Zavod je ustanovljen za opravljanje naslednjih dejavnosti, ki jih opravlja v javnem interesu kot javno službo:
1. Na področju športa:
– izvaja programe športa otrok in mladine iz Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, ki se financirajo iz javnih sredstev;
– skrbi za celovit razvoj športa v občini;
– pripravlja objekte za vadbo in tekmovanja;
– upravlja športne objekte, opravlja in organizira vzdrževanje objektov, naprav, igrišč in tehnične ter športne opreme, ki je v upravljanju zavoda;
– zagotavlja normalno delovanje objektov in opreme, ki jo ima v upravljanju;
– oddaja v najem prostore v športnih objektih in usklajuje interese med posameznimi uporabniki;
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav;
– svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju športnih objektov v občini;
– izvaja letni program športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev;
– daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem programov športa v občini;
– sodeluje pri organiziranju in izvajanju športne vzgoje in raznih športnih dejavnosti za otroke, mladino, invalide, starejše občane ter pri kulturno športnih in rekreativnih prireditvah;
– spremlja in analizira razmere na področju športa;
– načrtuje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo v športu;
– zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu.
2. Na področju turizma:
– opravlja turistično informacijsko dejavnost;
– vodi turistično informacijski center;
– spodbuja razvoj celovite turistične ponudbe;
– oblikuje in trži celovito turistično ponudbo;
– skrbi za razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom;
– organizira in izvaja turistične prireditve;
– osvešča in spodbuja prebivalstvo k pozitivnemu odnosu do turistov in turizma;
– spremlja izvajanje turističnih programov in projektov v občini;
– nudi strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem turističnih programov in projektov v občini;
– načrtuje, izvaja in spremlja izobraževanje strokovnih delavcev turističnih dejavnosti;
– izvaja program turističnega vodenja po občini;
– opravlja druge naloge na področju turizma.
3. Na področju kulture:
– upravlja javno infrastrukturo na področju kulture in kulturne dediščine, ki mu jo prenese v upravljanje ustanoviteljica;
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost objektov in opreme;
– organizira ustvarjalne delavnice, gledališke in druge predstave, koncerte, razstave in druge predstavitve kulturno umetniške produkcije;
– vodi in upravlja muzeje ter upravlja in vzdržuje druge objekte kulturne dediščine v občinski lasti;
– posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve;
– daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnih programov na področju kulturne dejavnosti;
– nadzira izvajanje kulturnih programov in projektov ter sodeluje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije pri nadzoru izvajanja projektov in programov na področju kulturne dediščine;
– načrtuje in spremlja izobraževanje strokovnih delavcev na področju kulturne dejavnosti ter na področju kulturne dediščine.
4. Na področju mladine:
– upravlja javno infrastrukturo na področju mladine;
– nudi vsestransko podporo mladim pri uresničevanju njihovih zamisli, projektov in pobud;
– izvaja preventivne in socialno varstvene programe ter storitve za mlade;
– posebno pozornost namenja podpori mladim s posebnimi potrebami, še posebej socialno in drugače prikrajšanim ter izjemno umetniško nadarjenim;
– organizira in izvaja programe, prireditve ter dejavnosti z mladimi in za mlade na različnih področjih;
– organizira in izvaja izobraževanja ter različne oblike svetovanja;
– zbira in posreduje informacije za mlade;
– izvaja počitniške in druge dejavnosti za otroke in mladino;
– organizira in izvaja prireditve širšega pomena in pridobiva sredstva zanje.
– Zavod pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanoviteljico s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi. Vključuje se v kulturno in turistično ponudbo občine, regije in širše slovenske skupnosti, organizira predavanja, strokovna in znanstvena srečanja ter seminarje, koordinira prireditve po programu ustanoviteljice, opravlja gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev in obiskovalcev.
– Delo zavoda je javno. Zavod zagotavlja javnost svojega dela z obveščanjem javnosti o svojem delu, z informacijami o načrtovanih dejavnostih ter s poročili o opravljenem delu, skladno s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja. Ne glede na določbe predhodnega odstavka niso javno dostopne informacije, ki se varujejo po predpisih o varstvu osebnih podatkov. V primeru spora o javni dostopnosti poslovnih informacij odloči, če ni z zakonom drugače določeno, ustanoviteljica.
Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
– C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
– G 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
– G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami,
– G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami,
– G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi,
– G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo,
– G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki,
– G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
– G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
– G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo,
– G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
– G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
– G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
– I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
– I55.201 Počitniški domovi in letovišča,
– I55.202 Turistične kmetije s sobami,
– I55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom,
– I55.209 Druge nastanitve za krajši čas,
– I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov,
– I55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,
– I56.101 Restavracije in gostilne,
– I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati,
– I56.103 Slaščičarne in kavarne,
– I56.104 Začasni gostinski obrati,
– I56.290 Druga oskrba z jedmi,
– I56.300 Strežba pijač,
– J58.110 Izdajanje knjig,
– J58.130 Izdajanje časopisov,
– J58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
– J58.190 Drugo založništvo,
– J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
– J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
– J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
– J59.140 Kinematografska dejavnost,
– J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
– J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
– J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
– J63.120 Obratovanje spletnih portalov,
– J63.910 Dejavnost tiskovnih agencij,
– J63.990 Drugo informiranje,
– L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
– M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
– M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo,
– M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
– M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
– M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora,
– M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
– M74.200 Fotografska dejavnost,
– M74.300 Prevajanje in tolmačenje,
– M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
– N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup,
– N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup,
– N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup,
– N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
– N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
– N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,
– N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
– N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
– N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev,
– N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
– N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– Q88.910 Dnevno varstvo otrok,
– P85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– R90.010 Umetniško uprizarjanje,
– R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
– R90.030 Umetniško ustvarjanje,
– R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– R91.011 Dejavnost knjižnic,
– R91.012 Dejavnost arhivov,
– R91.020 Dejavnost muzejev,
– R91.030 Varstvo kulturne dediščine,
– R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot,
– R93.110 Obratovanje športnih objektov,
– R93.130 Obratovanje fitnes objektov,
– R93.190 Druge športne dejavnosti,
– R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov,
– R93.292 Dejavnost smučarskih centrov,
– R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljice.
3. ORGANIZACIJA ZAVODA 
5. člen 
(organizacijske enote zavoda) 
(1) Zavod organizira notranje organizacijske enote za opravljanje svoje dejavnosti na določenem območju.
(2) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo notranje organizacijske enote in njihova pooblastila v pravnem prometu določa statut zavoda.
(3) Notranja organizacijska enota ima svojega vodjo, ki ga imenuje predstojnik zavoda v skladu s statutom.
4. ORGANI ZAVODA 
6. člen 
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
1. Svet zavoda,
2. predstojnica oziroma predstojnik zavoda (v nadaljnjem besedilu: predstojnik zavoda).
4.1 Svet zavoda
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
(2) Svet zavoda ima devet članic oziroma članov (v nadaljnjem besedilu: član) in je sestavljen iz predstavnic oziroma predstavnikov:
– ustanoviteljica: štirje člani;
– soustanoviteljice: trije člani;
– delavcev zavoda: en član;
– uporabnikov: en član.
(3) Predstavnike ustanoviteljice imenuje Občinski svet Občine Ljubno (v nadaljnjem besedilu: občinski svet) v skladu s svojim statutom izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev.
(4) Predstavnike soustanoviteljic imenujejo soustanoviteljice, vsaka po enega člana.
(5) Predstavnika delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem.
(6) Predstavnika uporabnikov imenuje občinski svet na podlagi javnega poziva izmed polnoletnih občank oziroma občanov.
(7) Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
(8) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.
(9) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda.
(10) Svet zavoda ima pristojnosti, določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda, in sicer:
– sprejema statut zavoda v soglasju z občinskim svetom,
– sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov,
– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in letno poročilo zavoda v soglasju z občinskim svetom,
– občinskemu svetu predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti,
– občinskemu svetu in predstojniku zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih glede poslovanja zavoda,
– občinskemu svetu predlaga nakup nepremičnin oziroma prodajo nepremičnin,
– odloča o ustanovitvi oziroma ukinitvi organizacijskih enot,
– obravnava ugotovitve nadzornih organov,
– obvešča predlagatelje o izteku ali predčasnem prenehanju mandata člana sveta zavoda,
– zagotavlja varstvo pravic delavcev.
(11) Svet zavoda opravlja tudi naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda, predlaga revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor občine,
– ocenjuje delo predstojnika zavoda,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnem načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu in načrtu nabav, ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih športnih in kulturnih dobrin,
– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda.
4.2 Predstojnik zavoda
7. člen 
(predstojnik zavoda) 
(1) Predstojnik zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru pooblastil z omejitvijo, da je pri svojih odločitvah v zvezi z nepremičnim premoženjem in spremembo dejavnosti zavoda vezan na soglasje občinskega sveta.
(2) Naloge predstojnika zavoda so:
– organizira delo javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– poroča občinskemu svetu in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– in druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom.
(3) Predstojnik zavoda je odgovoren za zakonito in strokovno poslovanje in delovanje zavoda.
(4) Predstojnika zavoda imenuje in razrešuje župan občine na položaj po predhodnem mnenju sveta zavoda v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev.
(5) Za predstojnika zavoda je lahko imenovana oseba, ki pozna področje dela javnega zavoda in ima vodstvene sposobnosti.
(6) Mandat predstojnika zavoda traja 5 let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
5. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
8. člen 
(premoženje zavoda) 
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljice.
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici.
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok.
(4) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
9. člen 
(sredstva za delo zavoda) 
Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi:
– iz sredstev ustanoviteljice,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov.
6. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
10. člen 
(presežek prihodkov) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi.
(2) Zavod sme presežek prihodkov nad odhodki uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti.
11. člen 
(primanjkljaj sredstev za delo) 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča občinski svet na predlog sveta zavoda.
7. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJICE ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
12. člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 
Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno na podlagi pooblastil organa, ki je pristojen za izvrševanje občinskega proračuna.
8. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICO 
13. člen 
(medsebojne pravice in obveznosti) 
(1) Zavod:
– poroča organom občine vsaj enkrat letno o svojem poslovanju in izvrševanju letnega programa;
– pripravlja in oblikuje razvojne načrte;
– zagotavlja organom občine potrebne podatke v skladu z zakonom;
– predloži organom občine letno poročilo in poročilo o realizaciji letnega načrta.
(2) Ustanoviteljica:
– vključuje javni zavod v oblikovanje politike razvoja dejavnosti javne službe;
– usklajuje programe izvajanja dejavnosti javne službe;
– v primerih, ko ugotovi, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, imajo organi občine pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi predpisi.
9. ODGOVORNOST USTANOVITELJICE ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
14. člen 
(odgovornost za obveznosti zavoda) 
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda.
10. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
15. člen 
(statut zavoda) 
(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem občinskega sveta.
16. člen 
(drugi splošni akti) 
(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali predstojnik zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v statutu zavoda.
11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
(1) Svet zavoda se konstituira v skladu s tem odlokom v dvanajstih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Ustanoviteljica, v roku šestih mesecev od sprejema odloka, imenuje vršilca dolžnosti poslovodnega organa, ki je pooblaščen, da pod nadzorstvom ustanoviteljice opravi priprave za začetek dela zavoda v skladu s tem odlokom.
(3) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Ljubno (Uradni list RS, št. 79/19).
(4) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2022
Ljubno, dne 21. aprila 2022
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 

AAA Zlata odličnost