Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1390. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021, stran 4713.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018 – v nadaljevanju: ZJF) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 28. redni seji dne 12. 4. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021.
2. člen 
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2021 so realizirani v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
22.997.427,74
70
DAVČNI PRIHODKI
15.384.560,95
700
davki na dohodek in dobiček
12.465.654,00
703
davki na premoženje
2.518.233,61
704
domači davki na blago in storitve
400.673,34
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.177.961,39
710
udeležba na dobičku in prihodki od premoženja
2.358.934,08
711
takse in pristojbine
35.632,50
712
denarne kazni
19.519,57
713
prihodki od prodaje blaga in storitev
19.631,98
714
drugi nedavčni prihodki
1.744.243,26
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.610.173,78
720
prihodki od prodaje osnovnih sredstev
22.354,34
722
prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev
1.587.819,44
73
PREJETE DONACIJE
14.270,00
730
prejete donacije
14.270,00
74
TRASFERNI PRIHODKI
1.530.200,37
740
Trasferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.342.568,48
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
187.631,89
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
280.261,25
787
Prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij
280.261,25
II.
SKUPAJ ODHODKI
21.893.686,45
40
TEKOČI ODHODKI
4.742.659,75
400
plače in drugi izdatki zaposlenim
1.276.879,13
401
prispevki delodajalcev za socialno varnost
207.912,19
402
izdatki za blago in storitve
3.091.792,91
403
plačila domačih obresti
94.469,61
409
sredstva, izločena v rezerve
71.605,91
41
TEKOČI TRANSFERI
9.278.849,64
410
subvencije
369.361,71
411
transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.270.018,08
412
transferi neprofitnim organizacijam
1.160.644,34
413
drugi tekoči domači transferi
3.478.825,51
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.466.415,08
420
nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.466.415,08
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
405.761,98
431
investicijski transferi fizičnim in pravnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
237.882,86
432
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
167.879,12
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
1.103.741,29
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750
prejeta vračila danih posojil
0,00
751
prodaja kapitalskih deležev 
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE DELEŽEV
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE DELEŽEV
0,00
440
dana posojila
0,00
441
povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500
zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
1.738.988,76
55
ODPLAČILA DOLGA
1.738.988,76
550
odplačila domačega dolga
1.738.988,76
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
–635.247,47
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
–1.738.988,76
XI.
NETO FINANCIRANJE
–1.103.741,29
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2021
770.526,58
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021.
4. člen 
Prenos sredstev iz leta 2021 v leto 2022 znaša 770.526,58 eur, od tega znaša prenos vseh krajevnih skupnosti 157.382,18 eur. Prenašajo se namenska sredstva:
– požarna taksa v višini 22.345,48 eur
– sredstva najemnin komunalne infrastrukture v višini 464.832,04 eur
– sredstva najemnin stanovanj v višini 125.966,88 eur.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 brez prilog se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v celoti na spletni strani Občine Ajdovščina.
Št. 4102-2/2022
Ajdovščina, dne 15. aprila 2022
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost