Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022

Kazalo

1342. Odlok o sofinanciranju športa v Občini Železniki, stran 4056.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod Ratitovec (Uradni list RS, št. 203/21) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15, 68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 23. redni seji dne 21. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju športa v Občini Železniki 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Z odlokom o sofinanciranju športa v Občini Železniki, v nadaljevanju: (odlok) so določeni pogoji, merila in postopek dodeljevanja finančnih sredstev za sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu v Občini Železniki ter opredeljena ostala sredstva za šport, ki jih predvideva Odlok o proračunu Občine Železniki.
Merila za vrednotenje športa (merila) so obvezni in sestavni del odloka in se sprejemajo skupaj z odlokom po istem postopku.
2. člen 
Ta odlok ureja:
– postopek dodeljevanja finančnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje športnih vsebin;
– postopek vrednotenja vsebin s področja športa na podlagi meril;
– pogoje za sodelovanje v postopku (javni razpis);
– določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta odlok.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH VSEBIN 
3. člen 
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem športnih vsebin poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in sprejem letnega programa športa,
– priprava in objava javnega razpisa za izvajanje športnih vsebin na območju občine (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje predlogov izvajalcev športnih vsebin,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov na komisiji za izvedbo javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– obravnavanje pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna,
– obravnava poročil o izvedenih športnih programih.
4. člen 
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi občinska uprava.
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok, določi župan s sklepom. Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z navodili in kriteriji, ki jih pripravi občinska uprava.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.
a) Javni razpis
5. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– subjekte, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci športnih vsebin;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– merila za vrednotenje športnih vsebin;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– datum odpiranja vlog;
– način dostave predlogov;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo;
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
6. člen 
Javni razpis se objavi po sprejetju letnega programa športa in proračuna občine v občinskem glasilu in na spletni strani Občine Železniki.
Rezultate javnega razpisa se objavi na spletni strani Občine Železniki.
7. člen 
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis, mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju (naziv, sedež ...);
– navedbo športnih programov, za katere vlagatelj kandidira;
– opis načrtovanih programov;
– dokazilo o ustrezno usposobljenem strokovnem kadru, skladno s 26. členom Zakona o športu;
– dokazilo o materialnih pogojih za izvajanje programov;
– dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev, navedenih v razpisu.
b) Ocenjevanje (vrednotenje) športnih vsebin
8. člen 
Postopek javnega razpisa vodi komisija za izvedbo javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti, ki jo imenuje župan. Ta komisija opravi strokovni pregled prispelih vlog, programov in zaključnih poročil, ki jih oceni na podlagi meril za izbor in finančno vrednotenje športnih programov ter pripravi predlog višine sofinanciranja in ga predloži občinski upravi, ki sprejme sklep o izbiri izvajalcev. S sklepom o izbiri izvajalcev župan seznani odbor za družbene dejavnosti, občinski svet in strokovni svet za šport Javnega zavoda Ratitovec.
Strokovni svet za šport, ki deluje v okviru JZR, pri vrednotenju športnih vsebin sodeluje s komisijo za izvedbo javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti. Člani strokovnega sveta za šport so lahko prisotni na sejah komisije, vendar nimajo pravice odločanja, ampak le možnost strokovne podpore.
9. člen 
Naloge komisije so:
– odpiranje predlogov, ki so prispeli na javni razpis;
– ugotavljanje formalnih pogojev vlagateljev;
– vrednotenje športnih programov, skladno z merili;
– sestava zapisnika o delu;
– priprava letnega poročila o delu komisije.
10. člen 
Po preteku razpisnega roka komisija odpre po vrstnem redu prispele predloge in ugotovi njihovo popolnost.
Predlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepopolne predloge, lahko le-te dopolnijo v roku 8 dni od prejema pisnega obvestila. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne obravnava.
11. člen 
Komisija o svojem delu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati:
– število prispelih vlog za sofinanciranje;
– število formalno nepopolnih vlog in navedbo posameznih nepopolnih vlog vlagateljev;
– število popolnih vlog;
Komisija na podlagi meril pripravi poročilo, ki vsebuje oceno posameznih športnih vsebin v skladu z določbami meril.
12. člen 
Nepopolne vloge, ki jih po zgoraj določenih rokih predlagatelj ne dopolni, se s sklepom zavržejo.
Zoper sklep iz prvega odstavka je v roku 8 dni dovoljeno vložiti pritožbo pri Občini Železniki. O pritožbi odloča župan. Na odločitev župana ni možna pritožba, pač pa je možno sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
13. člen 
Občinska uprava s sklepom obvesti izbrane izvajalce športnih vsebin o višini odobrenih finančnih sredstev, za posamezne športne programe, za katere so kandidirali na javnem razpisu.
Zoper sklep je v roku 8 dni po prejemu dovoljeno vložiti pritožbo pri Občini Železniki. O pritožbi odloča župan. Na odločitev župana ni možna pritožba, pač pa je možno sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
c) Sklenitev pogodbe o sofinanciranju
14. člen 
Po preteku roka za pritožbe župan z izvajalci sklene pogodbe o sofinanciranju športnih programov.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca;
– vsebina in obseg programa;
– čas realizacije programa;
– pričakovani dosežki;
– višina dodeljenih sredstev;
– terminski plan nakazil;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
15. člen 
V 30 dneh od podpisa pogodbe Občina Železniki posameznemu izvajalcu programov nakaže prvi obrok odobrenih sredstev.
Preostala sredstva za ta namen pa bo Občina Železniki nakazala v skladu s pogodbo.
16. člen 
Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi v roku 8 dni od prejema pisnega poziva za podpis, se šteje, da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju posameznih vsebin na področju športa.
17. člen 
O izvedbi sofinanciranih športnih vsebin morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti:
– poročilo o izvedbi športnih vsebin;
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa (kopije računov za stroške, nastale z izvedbo programov ...);
– zaključno poročilo.
Poročila in dokazila iz prejšnjega odstavka izvajalci predložijo občinski upravi. Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
18. člen 
Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem odlokom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.
Kolikor se ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalcev letnega programa športa, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta nenamensko porabljena sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
V primeru, da je izvajalec v preteklem letu izvedel nenačrtovane aktivnosti, ki so v merilih pod naslednjimi točkami 7.3, 7.4, 7.5, 8.2., 8.3 in 10.0 in jih ni prijavil na razpis, jih lahko izjemoma prijavi na razpis v naslednjem letu. Prijavitelj situacijo obvezno dokazuje z ustreznimi dokazili. Prošnje o nepredvidenih projektih prijavitelji takoj po vključitvi v projekt naslavljajo na strokovni za Šport pri JZR, ki jih nato smiselno uvrsti v prihodnji Letni program športa.
III. VSEBINSKE DOLOČBE (FORMALNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU) 
19. člen 
Izvajalci letnega programa športa v Občini Železniki so:
– športna društva;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja oziroma športne panoge;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– vrtci in osnovne šole;
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne;
– organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.
Izvajalci navedeni v prvem odstavku tega člena morajo:
– biti najmanj devet mesecev registrirani s sedežem v Občini Železniki v skladu z veljavno zakonodajo in izvajati programe, namenjene občanom Občine Železniki,
– imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti.
Športna društva in zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
20. člen 
Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim vsebinam, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
Posamezni izvajalci športnih vsebin lahko s svojimi programi za občinska proračunska sredstva kandidirajo za posamezne vsebine le enkrat letno.
Prijavitelj se na razpis mora prijaviti z vsaj enim programom, da se ga uvrsti tudi v točkovanje za delovanje društev. V nasprotnem primeru se mu vloga zavrne.
21. člen 
Na področju športa se zasledujejo predvsem naslednja načela:
– vzpostavljanje možnosti za ukvarjanje s športom za vsakega prebivalca ne glede na spol, raso, socialni status, versko prepričanje, jezik in narodnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino;
– vzpostavljanje možnosti za kakovostno ukvarjanje s športom v varnem in zdravem okolju;
– varstvo in krepitev moralnih in etičnih vrednot in izogibanje nepoštenemu doseganju rezultatov (doping, prirejanje tekmovalnih izidov);
– skrb za varstvo športne dediščine;
– skrb za trajnostni razvoj;
– spodbujanje športnega obnašanja.
22. člen 
Javni interes v športu obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki se določijo z Letnim programom športa in je namenjen zagotavljanju pogojev, da se prebivalci več in bolj kakovostno ukvarjajo s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja, in se uresničuje zlasti na področjih:
– športnih programov iz prvega odstavka 21. člena tega odloka;
– športnih objektov in površin za šport v naravi;
– razvojne dejavnosti v športu;
– organiziranosti v športu;
– športnih prireditev in promocije športa;
– družbene in okoljske odgovornosti v športu.
23. člen 
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem odlokom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih vsebin, in sicer za naslednje vsebine:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– obštudijska športna dejavnost;
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
6. Šport starejših
7. Razvojne strokovne in raziskovalne dejavnosti v športu
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
– Založniška dejavnost
8. športne prireditve in promocija športa
– Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
– javno obveščanje o športu
– športna dediščina, muzejska dejavnost
9. Organiziranost v športu
– Organizacija občinskih prvenstev
– Delovanje društev
10. Družbena in okoljska odgovornost v športu
11. Investicije v športne objekte in šport v naravi
Obseg športnih vsebin, za katere lahko izvajalci kandidirajo, je podrobneje opredeljen v Merilih, ki so sestavni del tega odloka.
24. člen 
Skupni obseg sofinanciranja vsebin na področju športa določi Občinski svet Občine Železniki.
Občinski svet Občine Železniki z letnim programom športa, ki ga pripravi strokovni svet za šport v okviru Javnega zavoda Ratitovec, določi tudi vsebine športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti. Programi in dejavnosti na področju športa se sofinancirajo le do višine razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Železniki.
V primeru, da izvajalci športnih vsebin v obravnavanem razpisnem obdobju ne izrabijo celotnih proračunskih sredstev, se neizrabljena razlika na predlog župana, kot dodatek prenese v naslednje razpisno obdobje in se za ta znesek poveča proračunska postavka namenjena športu.
IV. MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTA 
25. člen 
Višina sofinanciranja letnega programa športa se opredeli v točkah, v deležu sofinanciranja oziroma, kot izhaja iz posameznih določb meril. Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu za vsako leto posebej.
26. člen 
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov, v tri skupine:
1. skupina: izvajalci programov v individualnih športnih panogah, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka,
2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športnih panogah, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka,
3. skupina: izvajalci različnih športno rekreativnih programov.
V posamezni skupini izvajalci športnih programov pridobivajo dodatne točke glede na razširjenost (množičnost) in kakovost dosežkov športnikov.
V sistemu točkovanja so kot kazalci za razširjenost športne panoge upoštevani:
– število članov s plačano članarino iz Občine Železniki in
– število registriranih tekmovalcev iz Občine Železniki.
Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov so upoštevani:
– kategorizacija športnikov po veljavnih »Kriterijih za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠV);
– uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih in
– uvrstitve na državnem prvenstvu.
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so:
– obseg programa,
– vrednost ure strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programov in
– drugi elementi v skladu z usmeritvami nacionalnega programa športa v RS.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
27. člen 
V primeru, da se za izvajanje določenega programa oziroma vsebine letnega programa športa, na javni razpis ne prijavi noben kandidat ali da vsebine niso izvedene, sredstva ostanejo neporabljena in se ne morejo prenašati na druge programe oziroma vsebine.
28. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem datumom preneha veljati Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 27/12, 22/13 in 23/15).
Št. 9000-002/2022-007
Železniki, dne 21. aprila 2022
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti