Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1344. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
1345. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje
1346. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2022 izdajo priložnostni kovanci
1347. Uredba o spremembah Uredbe o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji

Odloki

1348. Odlok o spremembi Odloka o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah
1349. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah

MINISTRSTVA

1259. Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti
1260. Pravilnik o storitvah socialnega vključevanja invalidov
1261. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila
1262. Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti
1263. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju
1264. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah
1265. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila
1266. Pravilnik o spremembah Pravilnika o delih in opremi vozil
1267. Pravilnik o spremembah Pravilnika o službeni izkaznici pomorskega inšpektorja, inšpektorja za plovbo po celinskih vodah in pristaniškega nadzornika
1268. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
1269. Odredba o dopolnitvah Odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
1270. Odredba o spremembi Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
1271. Odredba o spremembi Odredbe o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
1272. Navodilo o spremembah Navodila o postopku in načinu ravnanja z osebami, ki v času trajanja začasne zaščite nezakonito vstopijo v Republiko Slovenijo

USTAVNO SODIŠČE

1273. Odločba o ugotovitvi, da 8. točka 11. člena Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera ni v neskladju z Ustavo in zakonom

SODNI SVET

1274. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveni mesti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1275. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravniških licencah
1276. Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o notranjem upravljanju v skladu z Direktivo (EU) 2019/2034
1277. Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o preudarnih politikah prejemkov v skladu z Direktivo (EU) 2019/2034
1278. Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

OBČINE

Ajdovščina

1279. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ajdovščina
1280. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega stanovanjskega sklada v plačni razred

Ankaran

1281. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku Občine Ankaran ob rojstvu otroka

Bistrica ob Sotli

1282. Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2021

Brezovica

1283. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2021
1284. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Brezovica

Črnomelj

1285. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora DRE_2 v Drenovcu

Dol pri Ljubljani

1286. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči

Dravograd

1287. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2021
1288. Sklep o soglasju k ceni storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Dravograd

Horjul

1289. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Horjul
1290. Pravilnik o sofinanciranju prireditev in izobraževanj v Občini Horjul
1291. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
1292. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Jesenice

1293. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

Kobarid

1294. Odlok o občinskih taksah v Občini Kobarid
1295. Sklep o spremembi Sklepa o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture

Koper

1296. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Avtobusne postaje Koper
1297. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Mestne občine Koper
1298. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1299. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kranj

1300. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj
1301. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce
1302. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin

Krško

1303. Zaključni račun proračuna Mestne občine Krško za leto 2021
1304. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne Občine Krško za leto 2022
1305. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2022

Moravske Toplice

1306. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Moravske Toplice

Murska Sobota

1307. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2021
1308. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja po Zazidalnem načrtu za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki)
1309. Sklep o obračunavanju subvencije zasebnemu vrtcu v Mestni občini Murska Sobota za šolsko leto 2022/2023

Piran

1310. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2021

Pivka

1311. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2021
1312. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Pivka
1313. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in kriterijih za vrednotenje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter drugih programov v Občini Pivka
1314. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz proračuna Občine Pivka
1315. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
1316. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Postojna

1317. Statut Občine Postojna (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
1318. Poslovnik Občinskega sveta Občine Postojna (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
1319. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2021
1320. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Zazidalni načrt za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje – Postojna

Puconci

1321. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2021

Rogatec

1322. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2021
1323. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec
1324. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«

Semič

1325. Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2021

Sveti Jurij ob Ščavnici

1326. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2021
1327. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici
1328. Sklep o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi in ukinitvi statusa javno dobro
1329. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Škocjan

1330. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2021

Šmarje pri Jelšah

1331. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah

Štore

1332. Obvezna razlaga prvega odstavka 3. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih
1333. Obvezna razlaga prvega odstavka 2. točke 5. člena Odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lipa Štore
1334. Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2021
1335. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore

Trebnje

1336. Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2021

Turnišče

1337. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2021

Žalec

1338. Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2021
1339. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN SD ZN na območju južno od železnice in OPPN na območju ŽA-1/12 v Žalcu
1340. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III
1341. Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec

Železniki

1342. Odlok o sofinanciranju športa v Občini Železniki
1343. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 2022 za območje Občine Železniki in Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 2022 za območje Občine Železniki

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti