Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022

Kazalo

1320. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Zazidalni načrt za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje – Postojna, stran 4036.

  
Na podlagi 153. in 154. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3, 20/22 – odl. US), 3., 13., 15. in 17. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19, 199/21 – ZUreP-3) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10, 46/18 in 204/21) je Občinski svet Občine Postojna na 23. redni seji dne 13. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Zazidalni načrt za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje – Postojna 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za Zazidalni načrt za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje – Postojna (v nadaljevanju: program opremljanja).
(2) Elaborat programa opremljanja št. 2743/2022, marec 2022 bo objavljen v prostorskem informacijskem sistemu.
(3) Program opremljanja določa:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zagotoviti za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(4) Podlage za izdelavo programa opremljanja:
– Zazidalni načrt za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje – Postojna, Uradne objave, št. 42/87, 1/89, Uradni list RS, št. 54/93, 34/97, 25/13 (v nadaljevanju: ZN),
– Elaborat programa opremljanja stavbnih zemljišč – Zazidalni načrt za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje – Postojna, številka 2743/2022, marec 2022 (v nadaljevanju: Elaborat programa opremljanja).
2. člen 
(predmet obračuna komunalnega prispevka) 
Predmet odmere komunalnega prispevka so zemljišča, ki se komunalno opremljajo ter objekti, ki se na novo priključujejo na komunalno opremo.
3. člen 
(uporaba izrazov) 
Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v Zakonu o urejanju prostora, Gradbenem zakonu in Uredbi o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka.
4. člen 
(območje opremljanja) 
(1) Območje opremljanja predstavlja:
– območje enote urejanja prostora (EUP) PO-071,
– območje načrtovane ureditve, ki je določena z ZN.
(2) Območje opremljanja je razvidno iz grafičnega prikaza; Karta 1: Območje opremljanja.
5. člen 
(obstoječa in nova komunalna oprema ter druga gospodarska javna infrastruktura) 
(1) Ob območju opremljanja je že zgrajen del obstoječe komunalne opreme na katero je zagotovljena priključitev nove komunalne opreme (obstoječa komunalna oprema):
– obstoječe cestno omrežje,
– obstoječe kanalizacijsko omrežje,
– obstoječe vodovodno omrežje,
– obstoječe javne površine.
(2) Manjkajoča komunalna oprema (nova komunalna oprema):
– novo omrežje ceste,
– novo omrežje kanalizacije,
– novo omrežje vodovoda.
(3) Manjkajoča druga gospodarska javna infrastruktura
– elektroenergetsko omrežje,
– plinovodno omrežje.
(4) Podrobnejša opredelitev obstoječe in nove komunalne opreme ter manjkajoče druge gospodarske javne infrastrukture je razvidna iz elaborata programa opremljanja.
(5) Nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura je razvidna iz grafičnega prikaza; Karta 2: Nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura.
6. člen 
(roki za izvedbo in etapnost opremljanja) 
(1) Časovna izvedba prostorskih ureditev, kakor tudi zaporedje izvedbe posamezne prostorske ureditve in njenih etap je odvisna od izkazanega interesa investitorjev.
(2) Pred ali sočasno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za posamezni objekt, mora biti zgrajena in predana v upravljanje vsa predvidena nova komunalna oprema za potrebe območja ZN.
(3) Pričetek gradnje komunalne opreme je 30 dni po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
(4) Predaja komunalne opreme v upravljanje je 18 mesecev po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
7. člen 
(finančna sredstva za izvedbo opremljanja) 
(1) Potrebna finančna sredstva in viri financiranja:
nova komunalna oprema
finančna sredstva za opremljanje brez DDV [€]
viri financiranja
novo omrežje cest
1.356.400
pogodba o opremljanju
novo omrežje kanalizacije
475.806
pogodba o opremljanju
novo omrežje vodovoda
242.281
pogodba o opremljanju
skupaj
2.074.487
(2) Stroški gradnje nove komunalne opreme so podrobneje opredeljeni v elaboratu program opremljanja.
(3) Zemljišča, ki jih je bilo potrebno pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč in so upoštevani v finančnih sredstvih za opremljanje navedeni v drugem odstavku tega člena, so razvidni iz grafičnega prikaza; Karta 3: Pridobljena zemljišča.
8. člen 
(obračunska območja nove komunalne opreme) 
(1) Obračunska območja nove komunalne opreme na območju opremljanja ZN:
nova komunalna oprema
obračunsko območje
površina gradbenih parcel stavb [m2]
bruto tlorisna površina objektov [m2]
novo omrežje cest
CESN
43.029
30.952
novo omrežje kanalizacije
KANN
43.029
30.952
novo omrežje vodovoda
VODN
43.029
30.952
(2) Obračunska območja posamezne nove komunalne opreme so razvidna iz grafičnega prikaza; Karta 4: Obračunsko območje – novo omrežje cest, Karta 5: Obračunsko območje – novo omrežje kanalizacije in Karta 6: Obračunsko območje – novo omrežje vodovoda.
9. člen 
(skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme) 
Prikaz skupnih in obračunskih stroškov nove komunalne opreme:
nova komunalna oprema
obračunsko območje
skupni stroški brez DDV [€]
obračunski stroški brez DDV [€]
novo omrežje cest
CESN
1.356.400
1.356.400
novo omrežje kanalizacije
KANN
475.806
475.806
novo omrežje vodovoda
VODN
242.281
242.281
Skupaj
2.074.487
2.074.487
10. člen 
(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele stavbe (CpN) in m2 bruto tlorisne površine objekta (CtN) se obračunajo z upoštevanjem naslednjih vrednosti:
nova komunalna oprema
obračunsko območje
CpN
[€/m2]
CtN
[€/m2]
novo omrežje cest
CESN
31,52
43,82
novo omrežje kanalizacije
KANN
11,06
15,37
novo omrežje vodovoda
VODN
5,63
7,83
Skupaj
48,21
67,02
11. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in bruto tlorisno površino objekta) 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem bruto tlorisne površine objekta ([DtN) znaša DpN = 0,7 ter DtN = 0,3.
12. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
 
KPNOVA(i) = (AGP · CpN(i) · DpN) + (ASTAVBA · CtN(i) · DtN)
 
KPNOVA =∑KPNOVA(i)
zgornje oznake pomenijo:
AGP
površina gradbene parcele stavbe,
ASTAVBA
bruto tlorisna površina objekta,
DpN
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
DtN
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
CpN(i)
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme,
CtN(i)
stroški opremljanja na m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme,
KPNOVA(i)
znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme,
KPNOVA
znesek komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu.
13. člen 
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino) 
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil novo komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor na podlagi sprejetega programa opremljanja sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
(2) V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju mora investitor poravnati še preostali del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo priključeval.
(3) Ob plačilu komunalnega prispevka ima investitor pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
(4) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
14. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja in merilih za odmere komunalnega prispevka za območje ZN Ovčje staje (Uradni list RS, št. 46/18).
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2020
Postojna, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 
 
Po pooblastilu št. 032-13/2018-4 
z dne 4. 12. 2018 
Andrej Berginc 
podžupan 

AAA Zlata odličnost