Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022

Kazalo

1319. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2021, stran 4035.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10, 46/18 in 204/21) je Občinski svet Občine Postojna na 23. redni seji dne 13. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2021 
1. člen 
Občinski svet Občine Postojna sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2021.
KONTO
OPIS
Realizacija: 2021 [1] v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
23.094.267
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
16.241.358
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
13.098.189
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
10.373.959
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
2.402.389
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
321.841
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
3.143.169
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.569.586
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
19.286
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
527.717
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV
103.463
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
923.116
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
765.441
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
407.669
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
357.772
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
2.000
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
2.000
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
6.085.468
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
5.200.713
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
884.755
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
20.367.048
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)
6.661.215
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.685.476
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
267.890
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
4.526.405
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
87.852
404
PLAČILA TUJIH OBRESTI
0
409
REZERVE
93.593
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
7.049.079
410
SUBVENCIJE
410.222
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.773.057
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
1.037.729
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.828.071
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.323.425
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.323.425
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
333.329
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
243.819
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
89.509
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
2.727.219
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
1.213.510
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
1.213.510
551
ODPLAČILA DOLGA V TUJINO
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
1.513.709
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–1.213.510
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–2.727.219
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
2.885.347
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
0
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Postojna za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Postojna za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Postojna za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2022
Postojna, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 
 
Po pooblastilu št. 032-13/2018-4 
z dne 4. 12. 2018 
Andrej Berginc 
podžupan 

AAA Zlata odličnost