Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022

Kazalo

1308. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja po Zazidalnem načrtu za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki), stran 4002.

  
Na podlagi četrtega odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZureP-3 in 20/22 – odl. US), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZureP-3) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 25. redni seji dne 7. aprila 2022 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja po Zazidalnem načrtu za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ZN za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki) (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je v februarju 2022 izdelalo podjetje Espri d.o.o.
2. člen 
(vsebina programa opremljanja) 
(1) S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, novo komunalno opremo, ki jo je treba zagotoviti na območju opremljanja, roke za izvedbo, finančna sredstva za izvedbo opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– podatke o pozidavi območja,
– opis obstoječe in nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in
– grafične prikaze.
3. člen 
(razlogi za sprejem programa opremljanja) 
(1) Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje stavbnih zemljišč z novo komunalno opremo,
– podlaga za finančno načrtovanje občine za investicije v zvezi z opremljanjem stavbnih zemljišč,
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno omrežje, novo omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda in novo vodovodno omrežje, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: Splošni odlok Mestne občine Murska Sobota).
(3) Splošni odlok Mestne občine Murska Sobota se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, odmero komunalnega prispevka in priključevanje objektov na obstoječo komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev in načina plačila.
4. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Obračunsko območje opremljanja je enako za vse vrste nove komunalne opreme in obsega območje, ki ga obravnava Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki) (Uradni list RS, št. 127/21).
(2) Obračunsko območje je opredeljeno tudi v grafični prilogi k programu opremljanja in je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME 
5. člen 
(obstoječa in predvidena komunalna oprema) 
(1) Na območju opremljanja ne obstaja komunalna oprema, ki bi omogočala funkcioniranje vseh objektov, kot so načrtovani s prostorskim aktom in ki še niso zgrajeni. Infrastruktura, na katero se bo novozgrajena komunalna oprema navezovala, se nahaja v bližini. Gre za obstoječe cestno, obstoječe kanalizacijsko in obstoječe vodovodno omrežje, v skladu z določili Splošnega odloka Mestne občine Murska Sobota.
(2) Na območju opremljanja je predvidena celostna ureditev nove komunalne opreme. Gre za novo cestno omrežje, vključno s pločnikom in javno razsvetljavo, novo vodovodno omrežje s hidrantnim omrežjem in novo kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadnih komunalnih voda. Za stavbna zemljišča na območju je predvidena tudi opremljenost z električnim, plinovodnim in telekomunikacijskim omrežjem, pri čemer bodo za ta omrežja poskrbeli upravljavci posameznih sistemov. Prestavitev obstoječe komunalne opreme na območju opremljanja ni gradnja nove komunalne opreme in je v celoti obveza in strošek investitorja novih objektov.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME 
6. člen 
(skupni in obračunski stroški investicije) 
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme so sledeči:
Komunalna oprema
Skupni stroški v EUR
Proračunska sredstva in ostali viri
Obračunski stroški v EUR
1. nova cestna infrastruktura
515.937
0
515.937
2. nova kanalizacija za odvajanje komunalnih odpadnih voda
23.486
0
23.486
3. nova vodovodna infrastruktura
34.396
0
34.396
Skupaj
573.819
0
573.819
7. člen 
(časovni načrt) 
Gradnja nove komunalne opreme na območju opremljanja je predvidena najkasneje do leta 2027. Predaja komunalne opreme v upravljanje upravljavcem je predvidena najkasneje do 31. 12. 2027.
8. člen 
(financiranje predvidene investicije) 
Finančna sredstva za izvedbo nove komunalne opreme na območju opremljanja bo zagotavljal zasebni investitor z lastnimi sredstvi, pri čemer je obvezna predhodna sklenitev pogodbe o opremljanju z Mestno občino Murska Sobota.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 
9. člen 
(izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo) 
Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po formuli:
KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPnova (ij) =
znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
AGP =
površina gradbene parcele stavbe,
CpN(ij) =
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
DpN =
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
ASTAVBA =
bruto tlorisna površina stavbe,
CtN(ij) =
stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
DtN =
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
i =
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
j =
posamezno obračunsko območje.
10. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) in
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) se povzame po Splošnem odloku Mestne občine Murska Sobota.
(3) Površina gradbene parcele objekta in bruto tlorisna površina objekta se povzameta po dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja stavbe.
11. člen 
(obračunski stroški na enoto mere) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena tega odloka, preračunani na površino gradbenih parcel oziroma bruto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo
Komunalna oprema
CpN(ij)
(EUR/m2)
CtN(ij)
(EUR/m2)
1. nova cestna infrastruktura
19,50
13,45
2. nova kanalizacija za odvajanje komunalnih odpadnih voda
0,89
0,61
3. nova vodovodna infrastruktura
1,30
0,90
Skupaj
21,69
14,96
12. člen
(obstoječa komunalna oprema) 
(1) Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo po Splošnem odloku Mestne občina Murska Sobota, na podlagi katerega se investitorju odmeri komunalni prispevek za:
– obstoječe vodovodno omrežje,
– obstoječe cestno omrežje in
– obstoječe kanalizacijsko omrežje.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se priključuje oziroma jo bremeni nova komunalna oprema iz programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki)« velja sledeče:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova (i).
(3) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se upoštevajo že odstranjeni objekti kompleksa »ABC Pomurka«, ki je prej stal na območju opremljanja, če so zato izpolnjeni pogoji v skladu s predpisom, ki ureja urejanje prostora in določbe Splošnega odloka Mestne občine Murska Sobota.
V tem primeru se pri odmeri upoštevajo naslednje površine že odstranjenih objektov, razdeljene po posameznih parcelah predvidenih novogradenj:
Tabela: površine odstranjenih objektov »ABC Pomurka«, razdeljene po posameznih parcelah novih stanovanjskih objektov
Oznaka objekta v prostorskem aktu
Parcela (v m2)
Bruto površina objekta (v m2)
O 2
4.475,73
1.750,17
O 3
4.346,70
1.750,17
O 4
4.780,88
1.750,17
O 5
4.534,79
1.750,17
O 6
4.739,73
1.750,17
O 7
4.607,94
1.750,17
O 8
5.210,01
1.750,17
SKUPAJ
32.695,78
12.251,20
Na območju O1, kot je opredeljeno v prostorskem aktu, ni več možno upoštevanje predhodno odstranjenih objektov, ker so bile vse površine, ki se nanašajo na to območje, že upoštevane pri odmeri komunalnega prispevka za že zgrajeni večstanovanjski objekt.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(vpogled v elaborat programa opremljanja) 
Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu Mestne občine Murska Sobota.
14. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurke) (Uradni list RS, št. 62/10).
15. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0002/2021-8(710)
Murska Sobota, dne 7. aprila 2022
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek 

AAA Zlata odličnost