Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022

Kazalo

1296. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Avtobusne postaje Koper, stran 3963.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Avtobusne postaje Koper 
Št. 371-1084/2021
Koper, dne 19. aprila 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 111. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2, Uradni list RS, št. 6/16, uradno prečiščeno besedilo, 67/19 in 94/21), 3., 7., 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 40. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 27. in 167. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na 27. seji dne 31. marca 2022 sprejel
O D L O K 
o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Avtobusne postaje Koper 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Predmet koncesijskega akta) 
(1) Predmetni odlok ureja izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Avtobusne postaje Koper (v nadaljevanju besedila: gospodarska javna služba), in sicer:
– vsebinsko, organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja gospodarske javne službe;
– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja gospodarske javne službe;
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– pravice in obveznosti uporabnikov;
– vire financiranja gospodarske javne službe;
– objekte in naprave gospodarske infrastrukture, potrebne za izvajanje gospodarske javne službe;
– postopek izbire izvajalca gospodarske javne službe;
– nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe;
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe.
(2) Ta odlok je tudi koncesijski akt, s katerim se določijo predmet in pogoji za opravljanje gospodarske javne službe.
(3) Na območju Avtobusne postaje Koper se izvaja tudi dejavnost mestnega potniškega prometa koncedenta, ki bo urejena s posebnim predpisom. Dogodki, povezani z izvajanjem mestnega potniškega prometa, ne štejejo za postajne dogodke v smislu tega odloka in niso predmet obračuna storitev avtobusne postaje.
2. člen 
(Pomen izrazov, uporabljenih v odloku) 
(1) V tem odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– »koncesija« je koncesija za opravljanje gospodarske javne službe po tem odloku;
– »gospodarska javna služba« po tem odloku je izbirna lokalna gospodarska javna služba upravljanja in vzdrževanja Avtobusne postaje Koper;
– »Avtobusna postaja Koper« je večnamenski komunalni objekt javne infrastrukture s funkcijo avtobusne postaje po zakonu in podzakonskih predpisih s področja prevozov v cestnem prometu in s funkcijo drugih dejavnosti, ki niso predmet tega odloka (tržne dejavnosti) in se urejajo v okviru podelitve koncesije. Obsega določen prostor za sprejem in odpravo avtobusov, ki zajema:
– pokrite perone, urejene za varno vstopanje in izstopanje potnikov, 
– prostor za: 
– zadrževanje potnikov in voznega osebja, 
– hrambo prtljage, 
– sanitarije, 
– prometni urad, 
– odprte pokrite in nepokrite površine, zelenice in 
– drugo opremo, določeno s tem odlokom, zakonom in podzakonskimi predpisi s področja cestnih prevozov; 
– »koncesijsko območje« je območje Avtobusne postaje Koper in kot tako predstavlja zaključeno prometno in prostorsko območje v smislu prejšnje točke;
– »koncedent« je Mestna občina Koper;
– »koncesionar« je pravna ali fizična oseba ali konzorcij, ki mu je koncedent podelil koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe;
– »uporabnik« je vsaka fizična oseba, ki je na območju Avtobusne postaje Koper z namenom uporabljanja storitev, ki jih ta ponuja. Kot uporabniki se štejejo tudi pravne osebe, ki zagotavljajo storitve javnega potniškega prometa in koristijo infrastrukturo objekta.
(2) Ostali izrazi, ki niso zajeti v tem členu in so uporabljeni v tem koncesijskem aktu, imajo enak pomen, kot ga določajo zakon, ki ureja prevoze v cestnem prometu, zakon, ki ureja prevozne pogodbe v cestnem prometu, in ostali predpisi, ki urejajo cestni promet.
(3) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
3. člen 
(Odgovornost za izvajanje odloka) 
Pristojna organizacijska enota koncedenta za izvajanje tega odloka, če ni z odlokom ali zakonom drugače določeno, je organizacijska enota občinske uprave, stvarno pristojna za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojna organizacijska enota).
II. NAČIN OPRAVLJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
(Opravljanje gospodarske javne službe) 
(1) Gospodarsko javno službo, ki jo ureja predmetni koncesijski akt v Mestni občini Koper, opravlja koncesionar, ki pridobi koncesijo za opravljanje te gospodarske javne službe.
(2) Koncesionar pridobi izključno pravico izvajati gospodarsko javno službo na koncesijskem območju za čas trajanja koncesije in druge pravice ter obveznosti, določene v koncesijski pogodbi, v skladu s tem koncesijskim aktom.
(3) Koncesija gospodarske javne službe po tem odloku se odda kot koncesijsko javno-zasebno partnerstvo, v skladu s področnim zakonom.
5. člen 
(Predmet koncesije) 
(1) Predmet gospodarske javne službe je izvajanje storitev upravljanja in vzdrževanja Avtobusne postaje Koper, ki se podeli v obliki koncesije na podlagi predmetnega koncesijskega akta in izvedenega javnega razpisa.
(2) Upravljanje avtobusne postaje zajema:
– sprejem in odpravo avtobusov, predvidenih z voznim redom, potnikov in prtljage, prodajo in predprodajo vozovnic ter rezervacije sedežev, prevzem in shranjevanje prtljage, dajanje informacij o prevozih potnikom in prevoznikom;
– sprejem in odpravo avtobusov, ki opravljajo proste prevoze v cestnem prometu;
– opravljanje vseh drugih storitev, ki so potrebne v zvezi s prevozi za potnike in prevoznike;
– opravljanje vseh potrebnih storitev za gospodarjenje z objektom.
(3) Vzdrževanje avtobusne postaje zajema:
– redno vzdrževanje objekta in naprav ter opreme z namenom ohranjanja vrednosti;
– skrb za njegovo urejenost;
– vzdrževanje reda in čistoče v objektu in pripadajočih površinah.
(4) Investicijska vzdrževanja in vlaganja v infrastrukturo v smislu povečanja vrednosti, izboljšave ter spremembe objekta lahko izvajalec izvaja izključno s predhodnim pisnim soglasjem koncedenta, kar stranki uredita s posebno pogodbo.
(5) Izvajalec lahko del objekta, namenjen spremljajočim dejavnostim, ki niso neposredno povezane z upravljanjem, v svojem imenu in za svoj račun oddaja v podnajem za izvajanje spremljajočih storitev, ki dopolnjujejo ponudbo primarne dejavnosti izvajalca, pri čemer je lahko takšna pogodba sklenjena najdlje do izteka podeljene koncesije.
6. člen 
(Območje izvajanja) 
(1) Območje izvajanja koncesije zajema objekt grajenega javnega dobra z vsemi pripadajočimi površinami na delu parcele št. 3888/7, k.o. Bertoki.
(2) V času trajanja koncesije se lahko obstoječe območje izvajanja prilagodi, če je to potrebno zaradi prostorskih ali lastniških sprememb ali če pristojna organizacijska enota občinske uprave ugotovi drug razlog za spremembo oziroma prilagoditev in če to bistveno ne spreminja koncesijskega razmerja.
7. člen 
(Trajanje koncesije) 
(1) Koncesija se podeli za obdobje največ desetih let.
(2) Koncesija začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe, razen če je v koncesijski pogodbi določeno drugače.
(3) Koncesijsko razmerje lahko predčasno preneha iz razlogov, navedenih v tem odloku in koncesijski pogodbi.
8. člen 
(Obveznosti in pravice koncesionarja in koncedenta) 
(1) Koncesionar ima v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe zlasti naslednje obveznosti in pravice:
– zagotoviti stalno in kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe v skladu s predpisi;
– opravljati vse storitve po cenah, skladno z vsakokratnim cenikom izvajanja storitev glede na veljavno zakonodajo;
– nuditi koncedentu strokovno pomoč in sodelovati pri načrtovanju potreb pri posodobitvi objekta;
– omogočiti pristojni organizacijski enoti koncedenta strokovno-tehnični in finančni nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe ter nadzor nad uporabo objekta in naprav;
– uporabljati objekt in njegove naprave ter opremo samo za opravljanje gospodarske javne službe ter spremljajočih dejavnosti, v skladu s tem odlokom in koncesijsko pogodbo;
– na vidnem mestu avtobusne postaje označiti delovni čas, cenik za opravljanje avtobusnih storitev in splošne pogoje poslovanja avtobusne postaje;
– opremiti avtobusno postajo v skladu z zakonom in veljavnimi podzakonskimi predpisi s področja prevozov v cestnem prometu;
– opravljati storitve avtobusne postaje v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi s področja prevozov v cestnem prometu;
– voditi ločeno računovodstvo o poslovanju pri opravljanju gospodarske javne službe;
– mesec dni pred iztekom tekočega leta pripraviti in koncedentu predložiti v potrditev letni plan upravljanja in vzdrževanja avtobusne postaje;
– pri opravljanju gospodarske javne službe upoštevati sprejete standarde in normative, programe in splošne pogoje poslovanja avtobusne postaje.
(2) Koncedent ima naslednje pravice in dolžnosti:
– opravljati nadzor, ki zajema nadzor finančnega poslovanja, nadzor izvajanja dejavnosti in nadzor nad ustreznostjo uporabe objekta;
– omogočiti koncesionarju nemoteno izvajanje gospodarske javne službe, v obsegu, določenem s tem koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo;
– sprejeti standarde in normative za opravljanje gospodarske javne službe, če jih v skladu z zakonom ne določi pristojno ministrstvo;
– opravljati druge zadeve, določene v tem odloku in koncesijski pogodbi ter drugih predpisih.
(3) Obveznosti in pravice koncesionarja in koncedenta v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe se podrobneje uredijo v koncesijski pogodbi.
9. člen 
(Odgovornost za škodo in zavarovanje odgovornosti) 
(1) Za izvajanje gospodarske javne službe je odgovoren koncesionar.
(2) Koncesionar in koncedent sta drug drugemu odgovorna za škodo, ki nastane kot posledica kršitev obveznosti, določenih v koncesijskem aktu.
(3) Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci koncedentu oziroma tretjim osebam.
(4) Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe dolžan:
– skleniti zavarovanje iz naslova splošne odgovornosti iz opravljanja dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti (višina zavarovalne vsote in druge zahteve glede zavarovanja se podrobneje določijo v javnem razpisu za podelitev koncesije);
– skleniti zavarovanje iz naslova splošne civilne odgovornosti iz opravljanja poklica za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam (višina zavarovalne vsote in druge zahteve glede zavarovanja se podrobneje določijo v javnem razpisu za podelitev koncesije).
(5) Pogodbene kazni in druge sankcije v primeru kršitev se podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.
10. člen 
(Zagotavljanje storitev avtobusne postaje in obveščanje uporabnikov) 
(1) Storitve avtobusne postaje so pod enakimi pogoji dostopne vsem uporabnikom. Koncesionar mora v skladu s področno zakonodajo in koncesijsko pogodbo ter v okviru obratovalnega časa avtobusne postaje uporabnikom nemoteno zagotavljati storitve avtobusne postaje.
(2) Storitve avtobusne postaje iz prvega odstavka tega člena se podrobneje opredelijo v javnem razpisu za podelitev koncesije.
(3) Koncesionar je dolžan v okviru izvajanja gospodarske javne službe zagotoviti popolno, pregledno in ažurno obveščanje potnikov in drugih oseb o vseh vprašanjih, ki zadevajo izvajanje storitev v okviru te gospodarske javne službe in pravice ter dolžnosti uporabnikov.
(4) Koncesionar je dolžan o okoliščinah iz prejšnjih odstavkov tega člena potnike in druge osebe obveščati na krajevno običajen način, na primer:
– z objavami v sredstvih javnega obveščanja, z brošurami in pisnimi sporočili;
– prek svetovnega spleta, in sicer na način, da je uporabniku omogočena pridobitev podatkov brez plačila ali posredovanja osebnih podatkov.
(5) Splošne pogoje za poslovanje avtobusne postaje, s katerimi se urejajo pogoji, pod katerimi uporabniki koristijo storitve, določi in objavi koncesionar ob soglasju koncedenta.
(6) V splošnih pogojih poslovanja je koncesionar dolžan določiti parkirna mesta za avtobuse, ki čakajo na odhod pred postavitvijo na peron in določiti dostavne poti ter čas dostave v objektu avtobusne postaje.
11. člen 
(Način financiranja gospodarske javne službe) 
(1) Gospodarska javna služba se financira iz:
– naslova obračuna storitev avtobusne postaje, ki jo plačujejo uporabniki;
– sredstev za oddajo dela površin v objektu avtobusne postaje;
– pristojbin za čakajoče avtobuse na avtobusni postaji;
– drugih virov.
(2) Način obračunavanja in financiranja koncesionirane dejavnosti se opredeli v koncesijski pogodbi.
12. člen 
Koncedent dovoljuje koncesionarju uporabljati infrastrukturo, vezano na izvajanje gospodarske javne službe, ki je v lasti in/ali v uporabi koncedenta.
13. člen 
(Vzdrževanje in vlaganje v infrastrukturo) 
(1) Koncesionar je dolžan objekt uporabljati in vzdrževati v skladu z načeli dobrega gospodarja in pri njegovi rabi upoštevati navodila koncedenta, tako da se ohranja vrednost infrastrukture. Odnosi med koncedentom in izvajalcem glede upravljanja in vzdrževanja objekta s pripadajočimi objekti in napravami se uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar mora zagotoviti ustrezno opremljenost in kader, zahteve se določijo v javnem razpisu za podelitev koncesije in koncesijski pogodbi.
(3) Poleg vzdrževanja, ki je potrebno zaradi izpolnjevanja zahtev varnosti, mora koncesionar zagotoviti tako vzdrževanje opreme avtobusne postaje, ki je namenjena potnikom, da je ta ves čas v celoti funkcionalna.
III. POGOJI IN POSTOPEK ZA PREDAJO GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE V IZVAJANJE 
14. člen 
(Postopek) 
(1) Koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe izbere koncedent na podlagi javnega razpisa ob upoštevanju določb zakona, ki ureja gospodarske javne službe, zakona, ki ureja javno-zasebna partnerstva, in zakona, ki ureja področje javnega naročanja.
(2) Sklep o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe sprejeme župan na predlog pristojne organizacijske enote.
(3) Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih prijav oziroma ponudb ter za pripravo strokovnega poročila župan s sklepom imenuje strokovno komisijo.
(4) Strokovno komisijo sestavljajo predsednik in najmanj trije člani. Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo ponudb.
15. člen 
(Vsebina javnega razpisa) 
(1) Javni razpis mora vsebovati predvsem naslednje podatke:
– obseg in vsebino gospodarske javne službe, ki se daje v izvajanje s podeljevanjem koncesije, tehnične zahteve izvajanja gospodarske javne službe ter začetek in trajanje koncesije;
– razloge za izključitev, minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje za pridobitev koncesije;
– gradiva, ki jih kandidat mora predložiti v ponudbi;
– merila za izbiro koncesionarja;
– opis in vsebino razpisne dokumentacije;
– rok in način prijave ter informacijski sistem, kjer se ponudba elektronsko odda;
– datum in uro javnega odpiranja ponudb.
(2) Merila za izbiro med posameznimi kandidati so: ponujena višina nadomestila za opravljanje gospodarske javne službe in ponujena kvaliteta ter obseg izvajanja storitev gospodarske javne službe. Koncedent merila ter način njihovega vrednotenja podrobneje opredeli v javnem razpisu. Koncedent v javnem razpisu navede, na podlagi katerih meril bo izbral ekonomsko najugodnejšega ponudnika, in določi pomen oziroma način vrednotenja ter težo (ponder) za vsako od meril.
16. člen 
(Pogoji za koncesionarja) 
(1) Kandidati za pridobitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da zanje ne obstajajo obvezni razlogi za izključitev po zakonu, ki ureja javno naročanje;
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in imajo soglasja ter dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, če jih za izvajanje dejavnosti po zakonodaji, ki velja zanje, potrebujejo;
– da podajo zagotovilo, da bodo zagotovili ustrezno število delavcev, usposobljenih za izvajanje prevzetih del, in da razpolagajo s potrebnimi tehničnimi sredstvi za izvajanje del;
– da predložijo ustrezne reference (izkažejo, da so v preteklih treh letih izvajali ali še izvajajo istovrstne storitve v skupnem obsegu najmanj pričakovanega letnega števila postajnih dogodkov);
– da predložijo predlog splošnih pogojev za poslovanje avtobusne postaje;
– da predložijo program izvajanja gospodarske javne službe in ekonomske pokazatelje gospodarjenja z objektom;
– da predložijo izraženo višino nadomestila za opravljanje dejavnosti.
(2) Število delavcev, potrebna tehnična sredstva, število postajnih dogodkov (glede na letno število postajnih dogodkov v času objave razpisa) in način dokazovanja koncedent opredeli v javnem razpisu.
17. člen 
(Izbira koncesionarja) 
(1) O izbiri koncesionarja odloči koncedent z upravno odločbo.
(2) Občinska uprava z odločbo podeli koncesijo izbranemu koncesionarju.
(3) O pritožbi zoper odločbo o podelitvi koncesije odloča župan.
(4) Po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije koncesionar in koncedent skleneta koncesijsko pogodbo.
IV. VSEBINA KONCESIJSKE POGODBE, PRENOS, ODVZEM IN PRENEHANJE KONCESIJE 
18. člen 
(Urejanje medsebojnih razmerij med koncesionarjem in koncedentom) 
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se določijo s koncesijsko pogodbo, ki vsebuje:
– predmet koncesije, rok za začetek izvajanja koncesije in trajanje koncesije;
– pravice in dolžnosti izvajalca ter koncedenta in pravice ter dolžnosti tretjih v razmerju do izvajalca;
– dolžnost izvajalca poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na opravljanje gospodarske javne službe v skladu z določili tega odloka;
– obveznost vodenja ločenega računovodstva o poslovanju pri opravljanju gospodarske javne službe;
– vrste in način opravljanja strokovnega in finančnega nadzora s strani koncedenta;
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja koncesije ali zaradi njenega izvajanja v nasprotju s koncesijsko pogodbo;
– zavarovanje odgovornosti koncesionarja ter medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z opravljanjem ali neopravljanjem gospodarske javne službe;
– pravice in obveznosti izvajalca ter koncedenta ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah;
– ureditev spremembe koncesijske pogodbe, primere prenehanja koncesijskega razmerja, odvzema koncesije, odpovedi pogodbe, začasnega prevzema opravljanja gospodarske javne službe in reševanja sporov;
– ureditev razmerja v primeru oddaje dela prostorov za namen tržnih dejavnosti in povezanih tržnih dejavnosti;
– ureditev drugih za izvajanje gospodarske javne službe pomembnih vprašanj in zadev v skladu z zakonom.
(2) Določila koncesijske pogodbe morajo biti usklajena s tem odlokom kot koncesijskim aktom, v primeru neskladja med določili koncesijske pogodbe in koncesijskim aktom veljajo določila tega odloka.
(3) Za podpis koncesijske pogodbe je pooblaščen župan.
19. člen 
(Prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha:
– po poteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumom obeh strank,
– z odpovedjo pogodbe zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
20. člen 
(Prenos koncesije) 
(1) Koncesionar brez pisnega soglasja koncedenta ne sme prenesti koncesije na tretjo osebo.
(2) Koncesionar lahko izvajanje posameznih nalog iz koncesionirane dejavnosti prenese na podizvajalce le ob predhodnem pisnem soglasju koncedenta.
21. člen 
(Prenehanje koncesijskega razmerja) 
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– s prenehanjem koncesionarja;
– zaradi stečaja koncesionarja;
– z odvzemom koncesije.
(2) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesionarja, če ta nima univerzalnega pravnega naslednika.
(3) V primeru univerzalnega pravnega naslednika koncesionarja se koncesijsko razmerje v skladu z določili 20. člena tega odloka lahko prenese na pravnega naslednika.
(4) Koncesijsko razmerje preneha z dnem, ko po zakonu nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka nad koncesionarjem.
(5) V primeru, da je koncesionar konzorcij, zaradi prenehanja enega ali več članov konzorcija ali uvedbe stečaja nad njimi koncesijsko razmerje ne preneha, če lahko ostali člani konzorcija izvajajo koncesijske obveznosti.
22. člen 
(Odvzem koncesije) 
(1) Koncedent z odločbo odvzame koncesijo koncesionarju:
– če koncesionar ne začne opravljati gospodarske javne službe v za to določenem roku;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba;
– če gospodarske javne službe ne izvaja redno, strokovno in pravočasno;
– zaradi ponavljajočih se kršitev predpisov in koncesijske pogodbe.
(2) V primeru odvzema koncesije po drugi alineji prvega odstavka tega člena je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino.
23. člen 
(Izvajanje koncesije v primeru nepredvidljivih okoliščin) 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih od koncedenta pravico zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidenih okoliščinah, ki so posledica višje sile.
(2) O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, mora koncesionar takoj obvestiti koncedenta. Koncedent in koncesionar se dogovorita o načinu izvajanja koncesije v pogojih višje sile.
(3) Kot višja sila ne šteje stavka zaposlenih delavcev pri koncesionarju. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti opravljanje koncesije tako, da uporabnikom v največji možni meri zagotovi nemoteno uporabo storitev izvajanja koncesije v okviru voznih redov.
V. REŠEVANJE REKLAMACIJ, NOTRANJA KONTROLA, POROČANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE 
24. člen 
(Reševanje pripomb in reklamacij) 
(1) Uporabniki imajo pravico koncesionarju podati pripombe glede kvalitete opravljenih storitev v okviru gospodarske javne službe. Koncesionar je dolžan uporabniku podati odgovor v pisni obliki v roku 15 dni od prejema pripomb in v najkrajšem možnem času odpraviti morebitne pomanjkljivosti v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Koncesionar je dolžan koncedenta redno obveščati o prejetih pripombah uporabnikov iz prvega odstavka tega člena in mu posredovati v vednost odgovor, ki ga je posredoval v zvezi s podanimi pripombami, ter mu poročati o odpravi morebitnih pomanjkljivosti v zvezi z izvajanjem koncesije.
25. člen 
(Notranja kontrola koncesionarja) 
(1) Koncesionar je dolžan izvajati stalno kontrolo:
– nad izvajanjem predpisanih zdravstvenih, delovnih in drugih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni;
– nad izvajanjem drugih predpisanih ukrepov, od katerih je odvisno izvajanje gospodarske javne službe.
(2) Koncesionar mora na zahtevo koncedenta predložiti poročilo o stanju stvari v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe.
26. člen 
(Poročanje koncedentu) 
(1) Koncesionar je dolžan koncedentu podati letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe do petnajstega aprila za preteklo leto.
(2) Letno poročilo mora obsegati podatke iz prvega odstavka tega člena kot tudi računovodske izkaze, izdelane v skladu z zakonom, ki ureja preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranje različnih dejavnosti, in predpisi, izdanimi za njegovo izvrševanje ter opisno oceno izvajanja gospodarske javne službe v preteklem letu.
(3) Koncesionar mora na zahtevo koncedenta izdelati medletno poročilo v roku enega meseca od zahteve, vendar ne več kot dvakrat letno. Pisno poročilo mora vsebovati podatke o številu postajnih dogodkov, prejetih pripombah potnikov in odzivih nanje ter drugih pomembnih okoliščinah v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe.
27. člen 
(Nadzor koncesionarja) 
(1) Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe izvaja pristojna organizacijska enota občinske uprave koncedenta.
(2) Nadzor obsega nadzor finančnega poslovanja v zvezi z gospodarsko javno službo, nadzor izvajanja dejavnosti in nadzor nad ustreznostjo uporabe objekta ter ostalih sredstev za izvajanje gospodarske javne službe.
(3) Koncesionar je pristojnemu za nadzor dolžan omogočiti izvajanje nadzora in mu posredovati informacije v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe ter mu omogočiti vpogled v poslovne knjige, evidence in drugo dokumentacijo v zvezi z izvajanjem koncesije.
(4) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. Potekati mora tako, da ne ovira rednega izvajanja gospodarske javne službe, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Nadzor se praviloma izvaja v prostorih koncesionarja oziroma na lokaciji Avtobusne postaje Koper.
(5) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost in so tudi dolžne varovati osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi.
(6) Pristojni za nadzor pri opravljanju nadzorstva izdaja ureditvene odločbe v zvezi s tretjim odstavkom petega člena odloka in odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotovitev izvrševanja določil tega odloka.
VI. KONČNA DOLOČBA 
28. člen 
(Začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-1084/2021
Koper, dne 31. marca 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sull’attuazione del servizio pubblico economico di gestione e manutenzione della Stazione degli autobus di Capodistria 
Prot. n.: 371-1084/2021
Capodistria, 19 aprile 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 111 della Legge sui trasporti nel traffico stradale (Sigla: ZPCP-2, Gazzetta Ufficiale della RS nn. 6/16 – testo consolidato ufficiale, 67/19 e 94/21), degli articoli 3, 7, 32 e 33 della Legge sui servizi pubblici economici (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 32/93, 30/98 – Sigla: ZZLPPO, 127/06 – Sigla: ZJZP, 38/10 – Sigla: ZUKN e 57/11 – Sigla: ORGZGJ40), dell’articolo 40 della Legge sul partenariato pubblico-privato (Gazzetta Ufficiale della RS n. 127/06) e degli articoli 27 e 167 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua XXVII seduta in data 31 marzo 2022 approva il seguente
D E C R E T O 
sull’attuazione del servizio pubblico economico di gestione e manutenzione della Stazione degli autobus di Capodistria 
I DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
(Oggetto dell’atto di concessione) 
(1) Il presente decreto regola l’attuazione del servizio pubblico economico facoltativo di gestione e manutenzione della Stazione degli autobus di Capodistria (nel testo a seguire: servizio pubblico economico), e cioè:
– ideazione dei contenuti, dell’organizzazione e territoriale di attuazione del servizio pubblico economico;
– diritti e obblighi del concedente e del concessionario del servizio pubblico economico;
– condizioni per la fornitura e l’utilizzo dei beni pubblici;
– diritti e obblighi degli utenti;
– fonti di finanziamento del servizio pubblico economico;
– oggetti e impianti delle infrastrutture economiche, necessari per l’attuazione del servizio pubblico economico;
– procedimento di selezione dell’esercente del servizio pubblico economico;
– controllo sull’attuazione del servizio pubblico economico;
– altri contenuti, necessari alla determinazione e all’attuazione del servizio pubblico economico.
(2) Il presente decreto è anche l’atto di concessione, con il quale si determinano l’oggetto e le condizioni per l’attuazione del servizio pubblico economico.
(3) Nell’area della Stazione degli autobus di Capodistria si attua anche l’attività del trasporto cittadino di passeggeri del concedente, da regolare con apposito trasferimento. Le questioni legate al trasporto cittadino di passeggeri non sono considerate questioni ai sensi del presente decreto e non sono oggetto della commisurazione della prestazione dei servizi della stazione degli autobus.
Articolo 2 
(Significato dei termini utilizzati nel decreto) 
(1) Nel presente decreto i termini utilizzati significano:
– «concessione» è la concessione per l’attuazione del servizio pubblico economico ai sensi del presente decreto;
– «servizio pubblico economico» ai sensi del presente decreto è il servizio pubblico economico facoltativo di gestione e manutenzione della Stazione degli autobus di Capodistria;
– «Stazione degli autobus di Capodistria» è la struttura comunale plurifunzionale dell’infrastruttura pubblica con funzione di stazione degli autobus ai sensi della legge e della normativa del settore dei trasporti nel traffico stradale e con la funzione di altre attività che non sono oggetto del presente decreto (attività di mercato) e sono regolate ai sensi della concessione. Comprende una determinata area per l’arrivo e la partenza degli autobus, che comprende:
– banchine coperte, sistemate per facilitare la salita e la discesa dei passeggeri, 
– spazio per: 
– la sosta dei passeggeri e del personale di bordo, 
– la conservazione dei bagagli, 
– bagni, 
– ufficio del traffico, 
– superfici aperte coperte e scoperte, aiuole e 
– altra attrezzatura, stabilita dal presente decreto, dalla legge e dalla normativa rientrante nel settore dei trasporti stradali; 
– «area di concessione» è l’area della Stazione degli autobus di Capodistria e rappresenta un’area territoriale e del traffico delimitata ai sensi del punto precedente;
– «concedente» è il Comune città di Capodistria;
– «concessionario» è la persona fisica o giuridica o un consorzio, al quale il concedente ha assegnato la concessione per l’attuazione del servizio pubblico economico;
– «utente» è ogni persona fisica che usa il servizio offerto nell’area della Stazione degli autobus di Capodistria. Si considerano utenti anche le persone giuridiche che forniscono i servizi del trasporto pubblico di passeggeri e utilizzano l’infrastruttura dell’impianto.
(2) Gli altri termini non specificati nel presente articolo e che sono utilizzati nel presente atto di concessione hanno il significato stabilito dalla legge che regola i trasporti nel traffico stradale e dalla legge che regola i contratti di trasporto nel traffico stradale e dalle altre disposizioni che regolano il traffico stradale.
(3) Nel decreto si utilizzano i termini al genere grammaticale maschile, ma sono utilizzati quali neutrali e sono equivalenti per entrambi i sessi.
Articolo 3 
(Responsabilità per l’attuazione del decreto) 
Se non stabilito in altro modo dal decreto o dalla legge, l’unità organizzativa del concedente, competente all’attuazione del presente decreto, è l’unità organizzativa dell’amministrazione comunale, competente in materia per i servizi pubblici economici (nel testo a seguire: unità organizzativa competente).
II MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO ECONOMICO 
Articolo 4 
(Attuazione del servizio pubblico economico) 
(1) Il servizio pubblico economico regolato nel Comune città di Capodistria dal presente atto di concessione viene svolto dal concessionario, al quale viene assegnata la concessione per l’attuazione del servizio pubblico economico.
(2) Il concessionario acquisisce il diritto esclusivo di attuazione del servizio pubblico economico nell’area di concessione e per la durata della concessione e altri diritti e obblighi, di cui al contratto di concessione ai sensi del presente atto di concessione.
(3) La concessione del servizio pubblico economico ai sensi del presente decreto si presenta quale partenariato pubblico-privato ai sensi della legge settoriale.
Articolo 5 
(Oggetto della concessione) 
(1) È oggetto del servizio pubblico economico la gestione e la manutenzione della Stazione degli autobus di Capodistria. L’oggetto del servizio pubblico economico viene conferito sotto forma di concessione ai sensi dell’atto di concessione e del bando di concorso.
(2) La gestione della stazione degli autobus comprende:
– arrivo e partenza degli autobus come da orario, arrivo e partenza di passeggeri e bagagli, vendita e prevendita di biglietti e prenotazione dei posti a sedere, accettazione e conservazione dei bagagli, informazioni in merito ai trasporti per i passeggeri e i vettori;
– arrivo e partenza di autobus che svolgono trasporti liberi nel traffico stradale;
– altri servizi relativi al trasporto di passeggeri e ai vettori;
– tutti i servizi necessari alla gestione della struttura.
(3) La manutenzione della stazione degli autobus comprende:
– manutenzione regolare della struttura, degli impianti e delle attrezzature per mantenere il loro valore;
– cura della sistemazione e dell’immagine;
– manutenzione dell’ordine e della pulizia nella struttura e sulle superfici pertinenti.
(4) Manutenzione di investimento e manutenzione delle infrastrutture nel senso di aumento del valore, l’esercente può migliorare e modificare la struttura solamente previo consenso del concedente; le parti regolano dette modifiche con apposito contratto.
(5) L’esercente può cedere in locazione a nome e per conto proprio una parte della struttura, dedicata alle attività pertinenti che non sono direttamente legate alla gestione. Si cede una parte della struttura in locazione per l’attuazione delle attività pertinenti che integrano l’offerta dell’attività primaria dell’esercente; il contratto può essere stipulato al massimo fino alla conclusione della concessione.
Articolo 6 
(Area di attuazione) 
(1) L’area di attuazione della concessione comprende lo stabile che rappresenta bene pubblico edificato con tutte le superfici pertinenti su parte del lotto 3888/7, C.c. Bertocchi.
(2) Durante la durata della concessione l’esistente area di attuazione può essere adattata, se ciò risulta necessario a causa di modifiche di spazio o proprietà o se l’unità organizzativa dell’amministrazione comunale rileva un altro motivo di modifica ovv. adattamento e se ciò non modifica sostanzialmente il rapporto di concessione.
Articolo 7 
(Durata della concessione) 
(1) La concessione si conferisce per il periodo massimo di dieci anni.
(2) La concessione decorre dal giorno di stipulazione del contratto di concessione, tranne se stabilito in altro modo nel contratto di concessione.
(3) Il rapporto di concessione può subire una conclusione anticipata a causa di motivi, di cui al presente decreto e al contratto di concessione.
Articolo 8 
(Obblighi e diritti del concessionario e del concedente) 
(1) Il concessionario ha i seguenti obblighi e diritti in relazione all’attuazione del servizio pubblico economico:
– garantire l’attuazione costante e di qualità del servizio pubblico economico ai sensi della normativa vigente;
– attuare tutti i servizi ai prezzi in base al tariffario di attuazione dei servizi conforme alla legislazione vigente;
– offrire al concedente l’assistenza tecnica e collaborare nella progettazione delle necessità di aggiornamento della struttura;
– permettere all’unità organizzativa del concedente il controllo professionale-tecnico e finanziario sull’attuazione del servizio pubblico economico e il controllo sull’utilizzo della struttura e degli impianti;
– utilizzare la struttura e i suoi impianti e attrezzature esclusivamente per l’attuazione del servizio pubblico economico e delle attività pertinenti ai sensi del presente decreto e del contratto di concessione;
– affiggere in un punto visibile l’orario di esercizio della stazione degli autobus, il tariffario dei servizi di trasporto autobus e le condizioni generali della stazione degli autobus;
– attrezzare la stazione degli autobus ai sensi della legge e della normativa vigente del settore dei trasporti nel traffico stradale;
– attuare i servizi della stazione degli autobus ai sensi della legge e della normativa vigente del settore dei trasporti nel traffico stradale;
– gestire la contabilità separata per l’attuazione del servizio pubblico economico;
– preparare e presentare al concedente il piano annuale di gestione e manutenzione della stazione degli autobus, e cioè un mese prima della conclusione dell’anno corrente;
– rispettare gli standard e la normativa, i programmi e le condizioni generali di gestione della stazione degli autobus nell’attuazione del servizio pubblico economico.
(2) Il concedente ha i seguenti diritti e obblighi:
– effettuare i controlli che comprendono il controllo finanziario, il controllo dell’attuazione dell’attività e il controllo sull’idoneità di utilizzo dello stabile;
– garantire al concessionario l’attuazione incontrastata del servizio pubblico economico, come stabilito nell’atto di concessione e nel contratto di concessione;
– approvare gli standard e le normative per l’attuazione del servizio pubblico economico, se non stabiliti ai sensi della legge dal ministero competente in materia;
– svolgere altre mansioni, stabilite nel presente decreto e nel contratto di concessione ed altre disposizioni.
(3) Gli obblighi e i diritti del concessionario e del concedente, relativi all’attuazione del servizio pubblico economico, sono regolati nel contratto di concessione.
Articolo 9 
(Responsabilità per i danni e assicurazione della responsabilità civile) 
(1) Il concessionario risponde dell’attuazione del servizio pubblico economico.
(2) Il concessionario e il concedente rispondono reciprocamente per i danni, insorti come conseguenza della violazione degli obblighi stabiliti nell’atto di concessione.
(3) Ai sensi della legge, il concessionario è responsabile dei danni provocati dai suoi dipendenti o dai lavoratori contrattuali (subappaltatori) durante l’attuazione o in relazione all’attuazione del servizio pubblico economico, e cioè al comune, agli utenti o a terze persone.
(4) Prima della stipulazione del contratto di concessione il concessionario è tenuto a:
– stipulare l’assicurazione a titolo della responsabilità generale per gli eventuali danni al committente o a persone terze in relazione all’attuazione dell’attività (l’ammontare del valore di assicurazione e le altre richieste in merito all’assicurazione vengono stabiliti in dettaglio nel bando di concorso per il conferimento della concessione);
– stipulare l’assicurazione a titolo della responsabilità civile per gli eventuali danni al committente o a persone terze in relazione all’attuazione dell’attività (l’ammontare del valore di assicurazione e le altre richieste in merito all’assicurazione vengono stabiliti in dettaglio nel bando di concorso per il conferimento della concessione).
(5) Le pene contrattuali e le altre sanzioni vengono stabilite in dettaglio nel contratto di concessione.
Articolo 10 
(Prestazione dei servizi della stazione degli autobus e informazione degli utenti) 
(1) I servizi della stazione degli autobus sono accessibili a tutti gli utenti alle stesse condizioni. Ai sensi della legislazione settoriale e del contratto contrattuale e nell’ambito dell’orario di esercizio della stazione degli autobus, il concessionario è tenuto a garantire agli utenti i servizi della stazione degli autobus.
(2) I servizi della stazione degli autobus di cui al primo comma del presente articolo vengono stabiliti nel bando di concorso per l’assegnazione della concessione.
(3) Nell’ambito del servizio pubblico economico il concessionario è tenuto a garantire l’informazione completa, chiara e aggiornata ai passeggeri e alle altre persone in merito a tutte le questioni relative ai servizi nell’ambito del servizio pubblico economico e ai diritti e obblighi degli utenti.
(4) Il concessionario è tenuto fornire ai passeggeri le informazioni di cui ai commi precedenti in un modo localmente comune, ad esempio:
– pubblicazioni nei media, opuscoli e avvisi scritti;
– tramite Internet, e cioè in modo da garantire all’utente informazioni gratuite e senza l’obbligo di inoltrare i propri dati personali.
(5) Le condizioni generali di attività della stazione degli autobus, con le quali si regolano le condizioni di utilizzo dei servizi da parte degli utenti, vengono stabilite e pubblicate dal concessionario previo consenso del concedente.
(6) Nelle condizioni generali il concessionario è tenuto a determinare i posti di sosta degli autobus che attendono l’arrivo prima di accostarsi alla banchina e stabilire la via per le consegne e l’orario di consegna allo stabile della stazione degli autobus.
Articolo 11 
(Modalità di finanziamento del servizio pubblico economico) 
(1) Il servizio pubblico economico viene finanziato da:
– commisurazione dei servizi della stazione degli autobus, pagati da parte degli utenti;
– mezzi per la locazione di parte delle superfici nella struttura della stazione degli autobus;
– tasse per gli autobus in attesa alla stazione degli autobus;
– altre fonti.
(2) La modalità di commisurazione e finanziamento dell’attività di concessione viene stabilita nel contratto di concessione.
Articolo 12 
Il concedente permette al concessionario di utilizzare l’infrastruttura, legata all’attuazione del servizio pubblico economico di proprietà e/o utilizzo del concedente.
Articolo 13 
(Manutenzione e investimenti nell’infrastruttura) 
(1) Il concessionario è tenuto a utilizzare e mantenere la struttura con la dovuta diligenza e rispettare le istruzioni del concedente, di modo da mantenere il valore delle infrastrutture. I rapporti tra il concedente e l’esercente relativi alla gestione e alla manutenzione dello stabile con gli impianti e le strutture pertinenti vengono regolati nel contratto di concessione.
(2) Il concessionario è tenuto a garantire le attrezzature e il personale, le richieste vengono stabilite nel bando di concorso per l’assegnazione della concessione e nel contratto di concessione.
(3) Oltre alla manutenzione, necessaria per garantire la sicurezza, il concessionario è tenuto a garantire la manutenzione delle attrezzature della stazione degli autobus dedicate ai passeggeri e deve provvedere a mantenerle funzionale.
III CONDIZIONI E PROCEDIMENTO DI TRASFERIMENTO IN ATTUAZIONE DEL SERVIZO PUBBLICO ECONOMICO 
Articolo 14 
(Procedimento) 
(1) Il concedente seleziona il concessionario per l’attuazione del servizio pubblico economico in base al bando di concorso e nel rispetto delle disposizioni della legge che regola i servizi pubblici economici, della legge che regola il partenariato pubblico-privato e della legge che regola gli appalti pubblici.
(2) L’atto di delibera sul bando di concorso per il conferimento della concessione per l’attuazione del servizio pubblico economico viene approvato dal sindaco su proposta dell’unità organizzativa competente in materia.
(3) Il sindaco nomina con apposita delibera la Commissione tecnica per la stesura e l’attuazione del bando di concorso, la revisione e la valutazione delle richieste pervenute e la stesura della relazione tecnica.
(4) La Commissione tecnica è composta dal presidente e da almeno tre membri. Per essere idonei alla valutazione professionale delle offerte, il presidente e gli altri membri della Commissione devono possedere almeno la qualifica universitaria ed esperienze di lavoro nel settore.
Articolo 15 
(Contenuto del bando di concorso) 
(1) Il bando di concorso deve contenere soprattutto i seguenti dati:
– i contenuti del servizio pubblico economico, le richieste tecniche relative al servizio pubblico economico e l’inizio e la durata della concessione;
– i motivi di esclusione, le condizioni minime tecniche, del personale e altre per l’acquisizione della concessione;
– i materiali da presentare nell’offerta;
– i criteri per la selezione del concessionario;
– la descrizione e i contenuti della documentazione del bando;
– il termine e la modalità di candidatura e il sistema informativo dove presentare la richiesta elettronica;
– la data e l’orario dell’apertura pubblica delle offerte.
(2) I criteri per la selezione tra i singoli candidati sono: indennizzo offerto per l’attuazione del servizio pubblico economico e qualità offerta del servizio pubblico economico. Il concedente determina i criteri e la modalità di valutazione nel bando di concorso. Nel bando di concorso il concedente stabilisce in base a quali criteri selezionerà il miglior offerente e l’importanza ovv. la modalità di valutazione e l’importanza di ciascuno dei criteri.
Articolo 16 
(Condizioni del concessionario) 
(1) I candidati per l’acquisizione della concessione per l’attuazione del servizio pubblico economico devono soddisfare le seguenti condizioni minime tecniche, di personale ed altre:
– non devono sussistere motivi di esclusione obbligatoria ai sensi della legge che regola gli appalti pubblici;
– devono essere registrati per l’attuazione dell’attività bandita e devono avere i consensi e i permessi degli organi competenti per l’attuazione dell’attività, se necessari ai sensi della legge;
– devono garantire il numero idoneo di lavoratori, abilitati per l’attuazione delle attività previste e i mezzi necessari all’attuazione dell’attività;
– devono allegare le referenze necessarie (dimostrare di aver già attuato negli anni precedenti o di attuare le attività in questione di almeno il numero annuale previsto di arrivi e partenze degli autobus);
– devono allegare la proposta delle condizioni generali di attività della stazione degli autobus;
– devono allegare il programma di attuazione del servizio pubblico economico e gli indicatori economici di gestione della struttura;
– devono allegare l’ammontare dell’indennizzo per l’attuazione dell’attività.
(2) Il concedente stabilisce il numero di lavoratori, i mezzi tecnici necessari, il numero di arrivi e partenze degli autobus (in merito al numero annuale di arrivi e partenze degli autobus nel periodo di pubblicazione del bando) e la modalità di dimostrazione nel bando di concorso.
Articolo 17 
(selezione del concessionario) 
(1) Il concedente decide in merito alla selezione del concessionario con apposita determina amministrativa.
(2) L’amministrazione comunale assegna la concessione al concessionario selezionato con apposita determina.
(3) Il sindaco delibera in merito al ricorso nei confronti della determina sul conferimento della concessione.
(4) Il concessionario e il concedente stipulano il contratto di concessione dopo il passaggio in giudicato della determina sull’assegnazione della concessione.
IV CONTENUTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE, TRASFERIMENTO, REVOCA E CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE 
Articolo 18 
(Rapporti reciproci tra il concessionario e il concedente) 
(1) I rapporti reciproci tra il concedente e il concessionario vengono stabiliti nel contratto di concessione, che comprende:
– oggetto della concessione, termine per l’avvio dell’attuazione della concessione e durata della concessione;
– diritti e obblighi dell’esercente e del concedente e diritti e obblighi di persone terze in relazione all’esercente;
– obbligo dell’esercente di relazionare il concedente in merito a tutti i fatti ed eventi che potrebbero influire sull’attuazione del servizio pubblico economico ai sensi delle disposizioni del presente decreto;
– obbligo di gestione separata della contabilità per l’attuazione del servizio pubblico economico;
– tipo e modalità di attuazione del controllo tecnico e finanziario da parte del concedente;
– sanzioni contrattuali a causa della mancata attuazione della concessione o a causa della violazione del contratto di concessione;
– obbligo di garantire la responsabilità del concessionario e i rapporti reciproci in relazione ad eventuali danni, causati con l’attuazione o la mancata attuazione del servizio pubblico economico;
– diritti e obblighi dell’esercente e del concedente in occasione di circostanze modificate o impreviste;
– sistemazione della modifica del contratto di concessione, casi di cessazione del rapporto di concessione, revoca della concessione, rinuncia alla concessione, impegno provvisorio di attuazione del servizio pubblico economico e risoluzione delle controversie;
– sistemazione del rapporto in caso di locazione di parte dei locali per le attività di mercato e attività di mercato correlate;
– sistemazione di altre questioni rilevanti per l’attuazione del servizio pubblico economico ai sensi della legge.
(2) Le disposizioni del contratto di concessione devono essere conformi al presente decreto e all’atto di concessione, in caso di discordanza tra le disposizioni del contratto di concessione e l’atto di concessione si applicano le disposizioni del presente decreto.
(3) Il sindaco è autorizzato alla sottoscrizione del contratto di concessione.
Articolo 19 
(Cessazione del contratto di concessione) 
Il contratto di concessione cessa:
– dopo la scadenza del termine per il quale è stato stipulato,
– con l’accordo di entrambe le parti,
– con la risoluzione al contratto a causa della mancata soddisfazione degli obblighi contrattuali.
Articolo 20 
(Trasferimento della concessione) 
(1) Il concessionario non deve trasferire la concessione a persone terze senza il consenso scritto.
(2) Il concessionario può trasferire l’attuazione delle singole mansioni dell’attività a subappaltatori solamente previo consenso scritto del concedente.
Articolo 21 
(Cessazione del rapporto di concessione) 
(1) Il rapporto di concessione cessa:
– alla scadenza del contratto di concessione;
– con la cessazione dell’attività del concessionario;
– a causa del fallimento del concessionario;
– in seguito alla revoca della concessione.
(2) Il rapporto di concessione cessa con la cessazione dell’attività del concessionario, se lo stesso non ha un successore legale universale.
(3) In caso di successore legale universale del concessionario, il contratto di concessione può passare al successore legale ai sensi delle disposizioni dell’articolo 20 del presente decreto.
(4) Il rapporto di concessione cessa il giorno in cui per legge insorgono le conseguenze giuridiche dell’avvio del procedimento fallimentare.
(5) Nel caso in cui il concessionario sia un consorzio, il rapporto di concessione non cessa se cessa uno o più membri del consorzio o si avvia il procedimento fallimentare, se i rimanenti membri del consorzio possono attuare gli obblighi della concessione.
Articolo 22 
(Revoca della concessione) 
(1) Il concedente può revocare la concessione al concessionario nei seguenti casi:
– se il concessionario non avvia l’attuazione del servizio pubblico economico nel termine stabilito;
– se è nell’interesse pubblico la cessazione dell’attività esercitata quale servizio pubblico o quale concessione di servizio pubblico;
– se i servizi pubblici economici non vengono attuati regolarmente, in modo professionale e tempestivo;
– a causa di violazioni ripetute delle disposizioni e del contratto di concessione.
(2) In caso di revoca della concessione ai sensi del secondo alinea del primo comma del presente articolo, il concedente è tenuto a pagare al concessionario il risarcimento.
Articolo 23 
(Attuazione della concessione in caso di imprevisti) 
(1) Il concessionario deve attuare la concessione nell’ambito delle proprie possibilità anche in caso di imprevisti, verificatisi per forza maggiore. In questo caso il concessionario ha diritto a richiedere, per motivi giustificati, al concedente il risarcimento danni, insorti a causa dell’attuazione della concessione in caso di imprevisti, verificatisi per forza maggiore.
(2) Il concessionario deve informare immediatamente il concedente il merito a situazioni che rappresentano forza maggiore. Il concedente e il concessionario accordano la modalità di attuazione della concessione in caso di forza maggiore.
(3) Lo sciopero degli impiegati del concessionario non si considera forza maggiore. In caso di sciopero dei propri impiegati, il concessionario deve garantire l’attuazione della concessione in modo da garantire agli utenti l’utilizzo incontrastato dei servizi della concessione nell’ambito degli orari di corsa.
V RISOLUZIONE DEI RECLAMI, CONTROLLO INTERNO, RELAZIONE E CONTROLLO SULL’ATTUZIONE DELLA CONCESSIONE 
Articolo 24 
(Risoluzione delle osservazioni e dei reclami) 
(1) Gli utenti hanno diritto a presentare al concessionario le proprie osservazioni in merito alla qualità dei servizi, rientranti nel servizio pubblico economico. Il concessionario è tenuto a presentare all’utente la risposta in forma scritta nel termine di 15 giorni dal recapito dell’osservazione ed eliminare eventuali carenze in relazione all’attuazione della concessione nel minor tempo possibile.
(2) Il concessionario è tenuto a informare regolarmente il concedente in merito alle osservazioni degli utenti di cui al primo comma del presente articolo e inoltrargli per conoscenza la riposta, nonché informarlo sull’eliminazione di eventuali carenze in relazione all’attuazione della concessione.
Articolo 25 
(Controllo interno del concessionario) 
(1) Il concessionario è tenuto ad attuare il controllo permanente su:
– l’attuazione delle condizioni sanitarie, di lavoro ed altre, che devono soddisfare gli impiegati;
– l’attuazione di altre misure prescritte, dalle quali dipende l’attuazione del servizio pubblico economico.
(2) Il concessionario è tenuto a presentare la relazione sullo stato di fatto dell’attuazione del servizio pubblico economico su richiesta del concedente.
Articolo 26 
(Relazione al concedente) 
(1) Il concessionario è tenuto a presentare al concedente la relazione annuale sull’attuazione del servizio pubblico economico entro il quindici aprile per l’anno precedente.
(2) La relazione annuale deve comprendere i dati di cui al primo comma del presente articolo, come anche gli estratti contabili, redatti ai sensi della legge che regola la trasparenza dei rapporti finanziari, l’evidenza separata delle varie attività e le disposizioni, rilasciate per l’attuazione, nonché la valutazione descrittiva dell’attuazione del servizio pubblico economico nell’anno scorso.
(3) Su richiesta del concedente il concessionario deve redigere l’eventuale relazione bimestrale nel termine di un mese dalla richiesta, ma comunque non più di due volte all’anno. La relazione scritta deve contenere i dati relativi al numero degli arrivi e della partenze degli autobus, alle osservazioni dei passeggeri e alle risposte alle stesse e altre circostanze importanti relative all’attuazione del servizio pubblico economico.
Articolo 27 
(Controllo del concessionario) 
(1) Il controllo sull’attuazione del servizio pubblico economico compete all’unità organizzativa dell’amministrazione comunale del concedente.
(2) Il controllo comprende la supervisione della gestione finanziaria del servizio pubblico economico, il controllo sull’attuazione dell’attività e il controllo dell’idoneità di utilizzo dello stabile e degli altri mezzi per l’attuazione del servizio pubblico economico.
(3) Il concessionario è tenuto a garantire all’organo competente al controllo l’attuazione del controllo e inoltrargli le informazioni relative all’attuazione del servizio pubblico economico, nonché permettergli la visione dei libri commerciali, delle evidenze e della documentazione relativa all’attuazione della concessione.
(4) Il controllo può avvenire con preavviso o meno. La vigilanza deve essere effettuata in modo da non ostacolare la regolare attività regolare del servizio pubblico economico, di regola solamente durante l’orario di esercizio del concessionario. Il controllo va svolto di regola nei locali del concessionario ovv. alla Stazione degli autobus di Capodistria.
(5) Le persone responsabili del controllo sono tenute a trattare i dati sulla gestione del concessionario quale segreto commerciale e tutelare i dati personali ai sensi della legislazione vigente in materia.
(6) L’organo competente alla vigilanza rilascia le determine ai sensi del terzo comma del quinto articolo del presente decreto e impone le misure e i provvedimenti con l’obiettivo di garantire l’attuazione delle disposizioni del presente decreto.
VI DISPOSIZIONE FINALE 
Articolo 28 
(entrata in vigore) 
Il presente atto di Delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n.: 371-1084/2021
Capodistria, 31. marzo 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost