Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022

Kazalo

1294. Odlok o občinskih taksah v Občini Kobarid, stran 3960.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17, 21/18 – popr., 61/20 – ZDLGPE, 80/20 – ZIUOOPE, 174/20 – ZIPRS2122, 189/20 – ZFRO, 187/21 – ZIPRS2223, 207/21), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F, 206/21 – ZDUPŠOP) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 24. redni seji dne 7. aprila 2022 sprejel
O D L O K 
o občinskih taksah v Občini Kobarid 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse v Občini Kobarid, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
(2) Prihodki od občinskih taks so vir financiranja občine.
2. člen 
(taksni predmeti) 
(1) V Občini Kobarid se plačuje občinsko takso za posebno rabo:
1. javnih površin v lasti Občine Kobarid,
2. nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb,
3. stavb v lasti Občine Kobarid,
(vse tri v nadaljevanju kot javna površina)
za opravljanje dejavnosti, ki se razlikujejo od siceršnje namenske rabe javnih površin, infrastrukture ter stavb, in sicer za:
1. organizacijo porok,
2. snemanje filma, reklamnega oglasa ipd. ter
3. kratkotrajna uporaba parkirišč in asfaltnega igrišča.
(2) Za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena Občina Kobarid ne zahteva plačila občinske takse, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano ali je za te dejavnosti oziroma zadeve predpisan drug način plačila.
(3) Izrazi uporabljeni v prvem odstavku tega člena imajo naslednji pomen:
1. »javne površine« so površine v lasti Občine Kobarid, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javne ceste, ulice, trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine in podobne površine;
2. »posebna raba« je raba, ki se razlikuje od siceršnje namenske rabe javnih površin, nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb ali stavb v lasti občine;
3. »nepremična in premična infrastruktura občinskih javnih služb« je infrastruktura, ki je namenjena izvajanju občinskih javnih služb in ki jo v skladu z zakonom zagotavljajo občine.
3. člen 
(zavezanci za plačilo takse) 
(1) Taksni zavezanci so pravne osebe, posamezniki in samostojni podjetniki posamezniki, ki uporabljajo taksne predmete, za katere so s tem odlokom določene občinske takse.
(2) Neposredni in posredni uporabniki proračuna Občine Kobarid – vsi v okviru opravljanja dejavnosti javne službe, niso taksni zavezanci.
II. ODMERA TAKSE 
4. člen 
(prijava taksnega predmeta) 
(1) Taksni zavezanci si morajo pred uporabo taksnega predmeta na javni površini pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega organa za vse taksne predmete na osnovi veljavnih predpisov in tega odloka, ki fizično posegajo na javno površino, ali kakorkoli vplivajo na promet.
(2) Taksni zavezanec je pristojnemu občinskemu organu dolžen prijaviti nastanek taksne obveznosti najmanj 8 dni pred njenim nastankom.
(3) Vloga mora vsebovati podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe in vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine takse.
(4) V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti občini, le ta odmeri takso po podatkih, ki jih ugotovi sama.
(5) Taksni zavezanec je dolžan vsako spremembo taksnega predmeta oziroma spremembo zavezanca prijaviti pristojnemu občinskemu organu v roku 15 dni od nastale spremembe.
5. člen 
(nastanek in prenehanje obveznosti) 
(1) Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe taksnega predmeta na javni površini, preneha pa s prenehanjem uporabe taksnega predmeta na javni površini.
(2) V primeru, da taksni zavezanec ni prijavil taksnega predmeta, taksna obveznost nastane z dnem uporabe taksnega predmeta na podlagi zaznave uradne osebe občine.
6. člen 
(višina občinske takse) 
(1) Takse se določajo v točkah. Število točk je za posamezne taksne predmete določeno v posebnem delu – tarifa občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Občinska taksa za posamezni taksni predmet se izračuna tako, da se število točk iz tarife občinskih taks pomnoži z vrednostjo točke, ki velja na dan obračuna.
(3) Kot osnova za obračun takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan obračuna.
(4) Vrednost točke za izračun višine občinske takse za naslednje leto se do konca leta lahko revalorizira skladno z indeksom cen življenjskih potrebščin (Statistični urad RS) za preteklo leto.
(5) Z dnem uveljavitve Odloka o občinskih taksah v Občini Kobarid znaša vrednost točke 1,00 EUR.
7. člen 
(obračun in plačilo takse) 
(1) Taksa se odmeri:
– s posamičnim pravnim aktom tj. odločbo Občine Kobarid, ki jo izda pristojni organ občinske uprave na podlagi vloge taksnega zavezanca,
– s posamičnim pravnim aktom tj. odločbo Občine Kobarid, izdano po uradni dolžnosti na podlagi lastnih ugotovitev občinske uprave.
(2) Občinsko takso zavezanci plačujejo vnaprej v enkratnem znesku za določeno časovno obdobje; leto, mesec ali dan, in sicer 8 dni od dokončnosti odločbe. Prisilna izterjava taks se opravlja v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) S posamičnim pravnim aktom Občine Kobarid se opredeli tudi dovoljeno časovno obdobje posebne rabe, urejene s tem odlokom.
III. OPROSTITVE PLAČILA TAKSE 
8. člen 
(splošne oprostitve) 
(1) Občinske takse ne plačujejo državni, občinski organi ter javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, ter društva s sedežem v občini, vendar le za izvajanje lastne dejavnosti.
(2) Taksa se ne plačuje za objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi.
(3) Župan občine lahko v izjemnih primerih, ko gre za širši družbeni interes in taksni zavezanec ni naveden v prejšnjih odstavkih, lahko oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse, kadar gre za dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v Občini Kobarid.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA IN KAZENSKE DOLOČBE 
9. člen 
(nadzorni organ) 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni medobčinski inšpektor ali medobčinski redar, skladno s svojimi pristojnostmi.
10. člen 
(ukrepanje nadzornega organa) 
(1) Pristojni nadzorni organ ugotavlja ali je uporaba taksnega predmeta prijavljena, preverja resničnost podatkov na prijavi taksne obveznosti in preverja ali je občinska taksa plačana.
(2) V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni napačni podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana, lahko nadzorni organ odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev uporabe taksnega predmeta za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za uporabo taksnega predmeta na javni površini določa ta odlok.
11. člen 
(sankcioniranje taksnih zavezancev) 
(1) Z globo 250,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost oziroma fizična oseba, če:
– ne prijavi taksnega predmeta ali storitve, za katero je predpisano plačilo občinske takse,
– v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napačne podatke, pomembne za obračun taksne obveznosti,
– postavi ali uporablja taksni predmet brez dovoljenja občinskega organa in plačila takse,
– ki na zahtevo občine ne odstrani nedovoljenega taksnega predmeta.
(2) Z globo 50,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(1) Obstoječe taksne predmete po tem odloku morajo taksni zavezanci prijaviti v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
(2) V kolikor jih ne prijavijo, pristojni občinski organ odmeri takso skladno s tem odlokom po uradni dolžnosti na podlagi podatkov, ki jih ugotovi sam.
13. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 

AAA Zlata odličnost