Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022

Kazalo

1279. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ajdovščina, stran 3943.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), prvega odstavka 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg, 43/19, 139/20) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 28. seji dne 13. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ajdovščina 
1. člen 
(1) S tem odlokom se z namenom načrtovanja in usklajevanja nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ajdovščina (v nadaljevanju: SPV) ter določi sestavo, način delovanja in število članov oziroma članic.
(2) SPV deluje kot strokovno posvetovalno telo Občinskega sveta Občine Ajdovščina.
2. člen 
(1) SPV sestavlja devet (9) članov.
(2) Sestavljajo ga predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer:
– 1 predstavnik Občine Ajdovščina, ki je sočasno predsednik SPV-ja;
– 1 predstavnik Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda – zaposlen v Medobčinski inšpekcijski službi ali Medobčinski redarski službi;
– 1 predstavnik Policijske postaje Ajdovščina;
– 1 predstavnik avtošol, ki delujejo na območju Občine Ajdovščina;
– 1 predstavnik za področje predšolske vzgoje – vrtec;
– 1 predstavnik za osnovne šole;
– 1 predstavnik za izvajalca, ki opravlja storitve prevoza šolskih otrok;
– 1 predstavnik občinske uprave Občine Ajdovščina;
– 1 predstavnik vzdrževalca cest.
3. člen 
(1) Občinski svet Občine Ajdovščina s sklepom imenuje sestavo ter predsednika SPV na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpiše poziv za predloge za imenovanje članov SPV, organizacijam, institucijam in predstavnikom društva interesnih skupin iz prejšnjega člena tega odloka.
(3) Mandatna doba predstavnikov v SPV je štiri leta od njegovega imenovanja.
(4) Osnovne šole, ki delujejo na območju Občine Ajdovščina predlagajo skupnega predstavnika, ki zastopa interese vseh osnovnih šol.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek obstoječi SPV opravlja naloge do imenovanja novega SPV, v kolikor ta še ni imenovan.
(6) Če posameznemu članu predčasno preneha mandat, se novega člana imenuje za čas do poteka mandata ostalim članom, izmed kandidatov v postopku imenovanja obstoječega SPV.
(7) Po poteku mandata so predstavniki lahko ponovno imenovani v SPV.
4. člen 
Strokovno tehnične naloge za SPV ter koordinacijo prometno-preventivnih aktivnosti na lokalni ravni izvaja strokovni delavec zaposlen v okviru občinske uprave.
5. člen 
SPV lahko zaradi obravnave določenih vprašanj iz področja prometne varnosti in preventive povabi k sodelovanju tudi druge predstavnike, ki niso člani sveta. V primeru, da se na seji obravnava problematika vezana na prometno varnost posamezne osnovne šole, se poleg skupnega predstavnika na sejo povabi še predstavnika šole, na območju katere se obravnava problematika.
6. člen 
Za delo SPV se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki se nanašajo na delo odborov in komisij občinskega sveta ter skupnih delovnih teles občinskega sveta in župana.
7. člen 
Svet opravlja v okviru svojih pristojnosti zlasti naslednje naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na območju Občine Ajdovščina;
– predlaga organom lokalne skupnosti v sprejem programe za varnost cestnega prometa na območju Občine Ajdovščina in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje;
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na območju Občine Ajdovščina;
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti;
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju Občine Ajdovščina;
– sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet, republiškim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu drugih lokalnih skupnosti ter z drugimi organi, organizacijami in društvi, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na prometno varnost.
8. člen 
Sredstva za delo SPV ter sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju Občine Ajdovščina se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu Občine Ajdovščina ter iz drugih sredstev za ta namen.
9. člen 
Za delo članov SPV se smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ajdovščina in članov svetov krajevnih skupnosti.
10. člen 
(1) Z imenovanjem novega SPV skladno s tem odlokom, preneha mandat dosedanjim članom SPV. Delo SPV do imenovanja nove sestave, poteka skladno s petim odstavkom 3. člena tega Odloka.
(2) Novi SPV mora biti imenovan v roku najkasneje 3 mesecev od dneva uporabe tega odloka.
11. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradno glasilo Občine Ajdovščina, št. 4/1998).
12. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati s pričetkom mandata novega občinskega sveta za obdobje 2022–2026.
Št. 224-3/2022
Ajdovščina, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti