Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1142. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Rogaška Slatina, stran 3362.

  
Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 6. in 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo, 161/21) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 31. redni seji dne 30. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Rogaška Slatina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se ureja pristojnost nadzora nad zapuščenimi vozili ter določa postopke odstranitve, hrambe, vrnitve, prodaje ali uničenja zapuščenih vozil v Občini Rogaška Slatina.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen 
(pojmi) 
(1) Pojmi, uporabljeni v tem odloku v nadaljnjem besedilu, imajo naslednji pomen:
– zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet ali na drugi javni površini, ki ni namenjena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali drugih razlogov in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki;
– lastnik vozila oziroma lastnica vozila (v nadaljnjem besedilu: lastnik vozila) je oseba, ki je kot taka vpisana v evidenci registriranih vozil. Lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem ali na z zakonom predpisan način ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila;
– pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za zapuščeno vozilo je občinski redar (v nadaljevanju: pooblaščena uradna oseba);
– imetnik pravice uporabe vozila je pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi veljavne notarsko overjene pogodbe pridobila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba izkazana;
– izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil je pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest (v nadaljevanju: izvajalec);
– prodaja je razpolaganje s premičnim premoženjem v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo zakoni, ki urejajo pravila v cestnem prometu, ceste ali motorna vozila.
3. člen 
(pristojnost) 
Pooblaščena uradna oseba ravna z zapuščenimi vozili skladno z določili zakona, ki ureja cestni promet, ter v skladu s tem odlokom.
II. ODSTRANITEV, HRANJENJE IN VRAČANJE VOZIL LASTNIKOM 
4. člen
(odreditev odstranitve zapuščenih vozil) 
(1) V primeru, da pooblaščena uradna oseba najde zapuščeno vozilo, namesti nanj pisno odredbo o odstranitvi vozila, s katero se naloži odstranitev vozila najkasneje v treh dneh od dneva izdaje odredbe.
(2) V primeru, ko zapuščeno vozilo ni odstranjeno v naloženem roku treh dni, ga na stroške lastnika zapuščenega vozila odstrani izvajalec na podlagi izvršljive odredbe o odstranitvi vozila najkasneje v roku 8 dni od poziva pooblaščene uradne osebe.
(3) Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži njene izvršitve.
5. člen 
(postopek odstranitve zapuščenih vozil) 
(1) V primerih, ko odstranitev zapuščenega vozila izvede izvajalec, pooblaščena uradna oseba sestavi zapisnik o odstranitvi.
(2) Zapisnik o odstranitvi vozila mora vsebovati naslednje podatke: datum izdaje odredbe o odstranitvi, tip vozila in evidenčne podatke (identifikacijsko številko), ki jih je na vozilu možno ugotoviti, stanje vozila, podatke o lastniku vozila, lokacijo nahajališča vozila, datum in uro odstranitve vozila in podatke o izvajalcu. Stanje vozila se dokumentira s priloženimi fotografijami.
(3) O odstranitvi zapuščenega vozila se objavi javno naznanilo o najdenem vozilu, v katerem se pozove lastnika, da prevzame zapuščeno vozilo v času hrambe vozila pri izvajalcu, ter ga opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano oziroma uničeno. Javno naznanilo se objavi na spletnih straneh Občine Rogaška Slatina in na oglasni deski enotnega državnega portala eUprava.
6. člen 
(hramba zapuščenega vozila) 
(1) V okviru odstranitve zapuščenega vozila izvajalec zagotavlja odvoz vozila na lokacijo hranjenja in prevzem vozila v hrambo.
(2) Izvajalec hrani odstranjeno zapuščeno vozilo na varovanem prostoru, ki ga zagotavlja 24 ur na dan.
(3) Izvajalec vodi evidenco hranjenih zapuščenih vozil, ki vsebuje kopijo odredbe pooblaščene uradne osebe, prevzemno izročitveni zapisnik s podatki o vozilu ter dokazila o plačilu stroškov, povezanih z odvozom in hrambo zapuščenega vozila.
(4) Izvajalec odgovarja za škodo na vozilu, nastalo v času odstranjevanja in hrambe vozila.
(5) Zapuščeno vozilo se skladno z zakonom, ki ureja pravila v cestnem prometu, hrani tri mesece. Po treh mesecih se lahko zapuščeno vozilo uniči ali proda.
7. člen 
(prevzem zapuščenega vozila pri izvajalcu) 
(1) Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila lahko prevzame zapuščeno vozilo v delovnem času izvajalca po predloženem dokazilu o plačilu globe in stroškov odstranitve in hrambe vozila kot so določeni v 11. členu tega odloka.
(2) Izvajalec izroči zapuščeno vozilo lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila na podlagi verodostojne listine, ki dokazuje lastništvo oziroma pravico uporabe vozila, če so bili plačani stroški odstranitve in hrambe vozila.
(3) O prevzemu vozila izvajalec to zabeleži na prevzemno izročitvenem zapisniku, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– lastnik vozila,
– prevzemnik vozila, če ni lastnik vozila,
– datum prevzema,
– stanje vozila ob prevzemu.
(4) Izvajalec kopijo prevzemno izročitvenega zapisnika posreduje organu, ki je odredil odstranitev vozila, najkasneje v roku 3 dni po izročitvi zapuščenega vozila.
(5) Če se po preteku roka za hrambo zapuščenega vozila lastnik vozila ne odzove in ne prevzame vozila ali je lastnik neznan, izvajalec skupaj s pooblaščeno uradno osebo komisijsko odpre vozilo in napiše zapisnik, v katerem se navedejo posebnosti in identifikacijske oznake vozila zaradi kasnejšega ugotavljanja lastnika zapuščenega vozila oziroma storilca prekrška. Če se po odprtju zapuščenega vozila ugotovi zadnjega lastnika zapuščenega vozila, se ga pisno pozove, da v roku 8 dni od vročitve poziva prevzame zapuščeno vozilo in poravna vse do takrat znane finančne obveznosti, ter se ga v pozivu opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano ali dano v uničenje, pri čemer vsi nadaljnji stroški bremenijo lastnika vozila.
(6) Če se lastnik vozila po osmih dneh od vročitve poziva iz prejšnjega odstavka ne odzove in vozila ne prevzame, se šteje, da je vozilo opustil.
III. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE ZAPUŠČENEGA VOZILA 
8. člen
(odločitev glede vozila) 
Občinska uprava Občine Rogaška Slatina sprejme odločitev o tem, ali se vozilo proda, ali se uniči. Pri sprejemu odločitve se upošteva vrednost vozila, ki jo ugotovi sodni cenilec oziroma, če je strošek cenitve nesorazmeren s predvideno vrednostjo vozila, na drug transparenten način (tržna vrednost, npr.: spletni portali). Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, kadar so stroški odstranitve, hrambe ter varovanja vozila, sodnega cenilca ali prodaje, večji od ocenjene vrednosti vozila.
9. člen 
(prodaja vozila) 
(1) Vozila se lahko prodajo za nižjo ceno kot znašajo vsi stroški odstranitve, hrambe, cenitve, prodaje in drugi stroški s tem v zvezi, po predhodnem soglasju občinske uprave Občine Rogaška Slatina.
(2) Prodaja zapuščenega vozila se izvede v skladu s predpisi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(3) Iz izkupička prodanega vozila se pokrije stroške odstranitve in hrambe vozila, stroške sodnega cenilca, prodaje ter morebitni drugi stroški, ki so pri tem nastali po datumu zapadlosti posameznega stroška. Preostanek izkupička je prihodek občinskega proračuna.
(4) Če je prodaja neuspešna, se vozilo uniči.
10. člen 
(uničenje vozila) 
(1) Odločitev o uničenju vozila se sprejme, če gre za vozilo manjše ali neznatne vrednosti, ugotovljeno na način iz 8. člena.
(2) Za oddajo zapuščenega vozila v uničenje pristojnemu izvajalcu je zadolžen izvajalec v skladu s predpisom o izrabljenih vozilih.
(3) Izvajalec je dolžan po oddaji vozila v uničenje prejeto potrdilo o uničenju predložiti Občini Rogaška Slatina. Izvod ali kopija potrdila o uničenju vozila se pošlje pristojni upravni enoti ali registracijski organizaciji.
IV. CENE IN STROŠKI 
11. člen
(cena odstranitve in hramba vozila) 
(1) Stroški storitve odstranitve in hrambe zapuščenega vozila so stroški prihoda in odvoza vozila, stroški nalaganja in razlaganje vozila, stroški hrambe, stroški prevoza vozila na uničenje ter morebitni drugi stroški.
(2) Kalkulacijo cen izdela izvajalec, ki pripravi predlog cenika odstranitve in hrambe zapuščenih vozil.
(3) Cenik mora vsebovati vse stroške, ki se bodo zaračunali lastniku oziroma Občini Rogaška Slatina.
(4) Cenik odstranitve in hrambe zapuščenih vozil sprejme Občinski svet Občine Rogaška Slatina in je priloga 1 tega odloka.
12. člen 
(izterjava in plačilo stroškov) 
(1) Stroške, povezane z odstranitvijo, hrambo in uničenjem zapuščenega vozila, izvajalec zaračuna lastniku vozila. V primeru neplačila izvajalec izvede postopke izterjave, skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika zapuščenega vozila in kadar ni mogoče izterjati stroškov od lastnika vozila oziroma izterjava ni uspešna, stroški odstranitve, hrambe in uničenja zapuščenega vozila bremenijo Občino Rogaška Slatina.
V. POGOJI IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
13. člen
(1) Na celotnem območju Občine Rogaška Slatina izvaja naloge izvajalca za odstranitev in hrambo zapuščenih vozil pogodbeni vzdrževalec občinskih cest, ki lahko s soglasjem Občine Rogaška Slatina sklene pogodbo s podizvajalcem, registriranim za opravljanje navedenih dejavnosti.
(2) Izvajalec opravlja hrambo in vračanje vozil lastnikom na za to določenem in urejenem prostoru.
(3) Izvajalec zagotavlja vračilo vozil med svojim delovnim časom praviloma med 8.00 in 20.00 uro. Hrambo vozil izvajalec zagotavlja 24 ur na dan (varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil za čas hrambe).
VI. NADZOR 
14. člen
(nadzor nad izvajanjem) 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja medobčinsko redarstvo.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen
(uveljavitev odloka in pričetek uporabe) 
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:
– VI. poglavje Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/10);
– Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 1/01);
– Odlok o spremembah Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 42/07);
– Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 72/10).
Št. 0320-0004/2022-4
Rogaška Slatina, dne 30. marca 2022
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost