Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1141. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2021, stran 3360.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 31. redni seji dne 30. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2021.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2021 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja; v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz o realizaciji v letu 2021.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2021 je izkazan v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR-ih
Skupina 
Podskupina
Zaključni račun 2021
70
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
12.044.189,11
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.779.590,92 
DAVČNI PRIHODKI
8.591.121,53
700 
Davki na dohodek in dobiček
6.999.930,00
703 
Davki na premoženje
1.155.042,71
704 
Domači davki na blago in storitve
436.148,82
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
1.188.469,39
710 
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
849.359,80
711 
Takse in pristojbine
12.331,45
712 
Denarne kazni
43.482,05
714 
Drugi nedavčni prihodki
283.296,09
72
KAPITALSKI PRIHODKI
661.432,95
720 
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
562.827,46
722 
Prihodki od prodaje zemljišč
98.605,49
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.603.165,24
740 
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.107.801,54
741 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
495.363,70
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
11.571.181,67
40
TEKOČI ODHODKI 
3.202.788,89
400 
Plače in drugi izdatki zaposlenim 
807.925,25
401 
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
128.870,15
402
Izdatki za blago in storitve
1.962.191,73
403 
Plačila domačih obresti
7.071,19
409 
Rezerve
296.730,57
41
TEKOČI TRANSFERI
3.792.552,25
411 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.408.894,62
412 
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
211.815,46
413 
Drugi tekoči domači transferi
1.171.842,17
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.389.831,79
420 
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.389.831,79
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
186.008,74
431 
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
186.008,74
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
473.007,44
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 
Prejeta vračila danih posojil
751 
Prodaja kapitalskih deležev
752 
Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 
Dana posojila
441 
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 
Domače zadolževanje 
0,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILA DOLGA
290.863,32
550 
Odplačila domačega dolga
290.863,32
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
182.144,12
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
–290.863,32
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–473.007,44
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. 2020 (sklad za posebne namene)
1.800.867,00
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0004/2022
Rogaška Slatina, dne 30. marca 2022
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost