Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1136. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja LJU-30; PAID: 2258, stran 3343.

  
Na podlagi 119. člena, v povezavi s 115. členom ter z drugo alinejo četrte točke 289. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17), je Občinski svet Občine Ljubno na 19. redni seji dne 31. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja LJU-30; PAID: 2258 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(pravna podlaga) 
(1) V skladu z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 70/19, v nadaljevanju: OPN) Občinski svet Občine Ljubno sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja LJU-30; PAID: 2258 (v nadaljevanju: OPPN) po projektu št. 215-2020, ki ga je izdelal biro URBANISTI, Gorazd Furman Oman s.p., Celje.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN iz prejšnjega odstavka je dana v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).
II. VSEBINA 
2. člen 
(vsebina OPPN) 
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
– območje OPPN
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN
– umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje vplive in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji, vrste dopustnih dejavnosti, rešitve načrtovanih objektov in površin in pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo
– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
– načrt parcelacije
– etapnost izvedbe prostorske ureditve
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
(3) Grafični del obsega naslednje vsebine:
GRAFIČNI NAČRT 1: »Izsek iz grafičnega dela občinskega prostorskega načrta Občine Ljubno«
GRAFIČNI NAČRT 2: »Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem«
GRAFIČNI NAČRT 3: »Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji«
GRAFIČNI NAČRT 4: »Zazidalna situacija«
GRAFIČNI NAČRT 5: »Zasnova gospodarske infrastrukture«
GRAFIČNI NAČRT 6: »Načrt parcelacije«.
(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– prikaz stanja prostora
– strokovne podlage
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– obrazložitev in utemeljitev
– povzetek za javnost
– IDP projekt ureditve elektroenergetskih vodov na območju OPPN LJU-30 v Občini Ljubno (Elektro Celje d.d., št. pr. 163/21, maj 2021)
– geološko poročilo
– elaborat ekonomike (IPSUM d.o.o., št. pr. 073-106/22, marec 2022).
III. OBMOČJE 
3. člen 
(območje OPPN) 
(1) Ureditveno območje OPPN zajema zemljišča znotraj dela enote urejanja prostora z oznako LJU-30. Območje se nahaja severno od trškega jedra Ljubno. Meja območja na jugu meji na trško jedro, na zahodu na lokalno cesto LC 221091 Urmoher–Detmar z obcestno pozidavo, na severu na nepozidana stavbna zemljišča ter na vzhodu na lokalno cesto LC 221052 Urmoher–Pustota.
(2) Območje OPPN zajema območje zemljiških parcel in njihove dele z naslednjimi parcelnimi številkami, vse k.o. Ljubno:
53, 54/1, 55/1, 55/3, 56/1, 56/3, 57, 58, 59, 60, 61/3, 62/5, 62/6, 64/3, 64/4, 65/3, 65/4, 65/5.
(3) V kolikor prihaja do odstopanj med navedbo parcel v prejšnjem odstavku tega odloka ter med grafičnimi načrti, velja podatek o parcelah iz grafičnega načrta.
(4) Območje OPPN obsega 1,18 ha.
IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
4. člen 
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN) 
(1) Predmet izdelave OPPN je vzpostavitev prostorskih pogojev za izgradnjo novih stanovanjskih stavb v severnem delu naselja Ljubno. Hkrati je predvidena rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste LC 221052 Urmoher–Pustota z izgradnjo križišča, preko katerega bi se na novo priključila lokalna cesta LC 221091 Urmoher–Detmar.
(2) Ureditveno območje je razdeljeno na dve enoti urejanja. EU/1 predstavlja območje individualnih stanovanjskih stavb s samostojnimi hišami. Na tem območju je predvidena umestitev še ene stavbe. EU/2 predstavlja območje gradnje dveh večstanovanjskih objektov, pri čemer se lahko objekta namenita tudi za stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (domovi za starejše, oskrbovana stanovanja in podobno), trgovske stavbe in stavbe splošnega družbenega pomena (vrtci in podobno).
(3) Pri zasnovi prostorske ureditve so smiselno upoštevana priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
5. člen 
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji) 
(1) Obravnavano območje se nahaja v severnem delu naselja Ljubno in predstavlja ozek pas še nepozidanih stavbnih zemljišč na pretežno že pozidanem območju. Južno od območja in oddaljenosti cca 500 metrov se v sklopu jedra naselja nahajajo športna igrišča, vrtec in osnovna šola, trgovine z živili, pošta ter župnijska cerkev.
(2) Prometno je območje dostopno neposredno preko lokalne ceste LC 221052 Urmoher–Pustota, ki se nahaja na vzhodu.
6. člen 
(vrste dopustnih dejavnosti) 
(1) Znotraj ureditvenega območja OPPN je predvidena gradnja naslednjih objektov (v skladu s tehničnimi smernicami TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov Uredbe o razvrščanju objektov, Uradni list RS, št. 37/18):
EU/01
– 11100 Enostanovanjske stavbe
EU/02
– 11220 Tri in večstanovanjske stavbe
– 113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
– 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena
– 24110 Športna igrišča
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
– 32110 Ekološki otoki
– 32120 Urbana oprema.
(2) Znotraj celotnega območja je dovoljena gradnja gradbeno inženirskih objektov, ki predstavljajo komunalno opremljanje zemljišč ali služijo dejavnostim v stavbnih območjih in niso v nasprotju z namensko rabo območja, umestitev pešpoti z mostovi za pešce ter umestitev urbane opreme.
7. člen 
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Vrste dopustnih gradenj in izvedbe drugih del
Na območju OPPN je dopustna:
– gradnja novega objekta,
– rekonstrukcija,
– dozidave in nadzidave,
– sprememba namembnosti,
– odstranitev objekta in
– vzdrževanje.
(2) Stavbe
Enota EU/01
Znotraj enote urejanja se že nahajajo tri individualne stanovanjske stavbe, na novo se oblikuje ena gradbena parcela, na kateri je možna gradnja individualne stanovanjske stavbe. Stavbe so lahko etažnosti do največ K+P+1 ali K+P+M.
Enota EU/02
Znotraj enote urejanja sta določeni dve gradbeni parceli, med katerima se nahaja skupno igrišče. Objekt 1 je lahko etažnosti do največ K+P+1, objekt 2 pa do K+P+1+M.
Skupni pogoji za arhitekturno oblikovanje
Velikosti posameznih stavb niso posebej definirane, so pa na vseh gradbenih parcelah lahko naslednje stopnje izkoriščenosti zemljišč, in sicer:
– Faktor zazidanosti Fz: max 0,6.
Zaradi usmerjenosti plastnic morajo vse stavbe imeti podolgovati tloris v razmerju stranic najmanj 1:1,5 ter daljšo stranico vzporedno s plastnicami, to je v smeri sever–jug. Strehe so lahko simetrične dvokapnice z naklonom strešine med 35° in 45°, možno v kombinaciji z ravnimi strehami in enokapnicami, pri večjih objektih znotraj EU/02 pa so lahko v celoti ravne oziroma enokapnice. Strešna kritina je opečne barve ali temne barve, ne sme biti živih barv, odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Vse frčade na isti strehi morajo biti enako oblikovane. Najvišji del frčade ne sme biti višji od slemena osnovne strehe. Oblikovanje in členitev fasad, umeščanje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bo enostavno in naj izhaja iz funkcije objekta, v primerih velikih gradbenih mas je potrebno stavbo členiti na manjše gradbene mase. Pri oblikovanju fasad je dovoljena uporaba sodobnih obložnih materialov (les, steklo, kovina, beton in drugih sodobnih materialov). V območjih strnjenih tradicionalnih delov naselij ali na občutljivejših območjih prostora z vidika krajinskih značilnosti naj se uporabljajo tradicionalni materiali (ometan zid, kamen, les ipd.).
(3) Zunanja ureditev
Okolica objektov naj bo ozelenjena s travo in posameznim drevesi, dopustne so zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom, v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv. Dopustna je izvedba opornih zidov, v primeru večjih višin pa je zaželeno oporne zidove ozeleniti. Znotraj EU/02 je pri zasnovi igrišča potrebno uporabljati naravne materiale, po funkciji pa naj bo igrišče namenjeno vsem generacijam. Igrišče se naj zasenči z listopadnimi visokodebelnimi avtohtonimi drevesi.
(4) Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov
Nezahtevne in enostavne objekte je dovoljeno postavljati znotraj gradbene parcele. Dovoljena je postavitev ograje višine do 1,80 m okoli objekta, in sicer do roba gradbene parcele, od roba cestišča pa mora biti oddaljena najmanj 1,00 m oziroma manj ob soglasju upravljavca ceste. Ograje ne smejo zmanjševati preglednosti na cesti ter ovirati pluženja in opravljanja drugih komunalnih dejavnosti. Na križiščih, kjer je zahtevana preglednost, ograje ne smejo presegati višine 0,80 m. Dovoljena je tudi gradnja nadstreškov, ut in samostojnih garaž, opornih zidov, bazenov in drugih nezahtevnih in enostavnih objektov, ki morajo biti oddaljeni od sosednjih parcel najmanj 2,00 m. Možni so tudi manjši odmiki od navedenih ob predhodnem pisnem soglasju lastnika sosednjega zemljišča. Zaželena je gradnja v leseni ali montažni izvedbi iz lahkih materialov, razen temeljev ali temeljne plošče, ki se prilagodi geomehanskim razmeram. Lahko se postavljajo tudi v izvedbi enakih materialov z osnovnim obstoječim objektom z namenom uskladitve z osnovnim objektom. Dimenzije drugih dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov morajo biti skladne z veljavno področno zakonodajo. Upoštevati je potrebno območja varovalnih pasov in zahtevane odmike.
(5) Geomehanski pogoji in usmeritve
Za vsako gradnjo, za katero je potrebna statična presoja, je potrebno pridobiti predhodno geološko mnenje.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
8. člen 
(prometna infrastruktura in peš poti) 
(1) Ceste
Na novo je predvidena rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste LC 221052 Urmoher–Pustota z izgradnjo križišča, na katerega bi se z novim odsekom priključila lokalna cesta LC 221091 Urmoher–Detmar. Na rekonstruirani LC 221052 Urmoher–Pustota so predvideni levi zavijalci. V primeru ustrezne projektne rešitve se lahko na mestu križanja obstoječe lokalne ceste in predvidene povezovalne ceste izvede tudi krožišče. Dostop do gradbenih parcel znotraj EU/01 in EU/02 je predviden neposredno preko lokalne ceste LC 221052 Urmoher–Pustota.
(2) Mirujoči promet
Na območju EU/01 je znotraj vsake gradbene parcele potrebno zagotoviti najmanj 2 parkirni mesti. Znotraj EU/02 pa je v primeru gradnje večstanovanjske stavbe potrebno zagotoviti po najmanj 1,5 parkirnega mesta na stanovanje. Za ostale gradnje se zagotovi zadostno število parkirnih mest v skladu z normativi.
9. člen 
(energetska infrastruktura) 
(1) Na območju predvidene prostorske ureditve je potrebno preurediti oziroma prestaviti obstoječe podzemne in nadzemne SN in NN elektro energetske vode. Prav tako je potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo Ljubno Kladnik (nadomestno), ker zaradi povečanega odjema na območju predvidene prostorske ureditve, Elektro Celje, d.d. nima zadostnih kapacitet. Predvidena TP bo hkrati služila kot nadomestna TP Ljubno Kladnik. Transformatorska postaja Ljubno Kladnik (nadomestna) je predvidena za postavitev na parceli št. 55/3, k.o. Ljubno ob predvidenim parkirišču. Predvidena transformatorska postaja bo tipska transformatorska postaja 20/0,4 kV moči do 1 x 1000 kVA in bo z električno energijo napajala predvidene in obstoječe odjemalce. Obstoječa TP Ljubno Kladnik se po izgradnji nadomestne TP odstrani.
(2) Za preureditev omrežja energetske infrastrukture je bil izdelan IDP projekt ureditve elektroenergetskih vodov na območju OPPN LJU-30 v Občini Ljubno (Elektro Celje d.d., št. pr. 163/21, maj 2021), ki ga je potrebno upoštevati pri nadaljnjih fazah projektiranja.
(3) V fazi nadaljnjega načrtovanja in pridobitve gradbenega dovoljenja za načrtovane gradnje si je potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti dokumente za posege v prostor v skladu z veljavno zakonodajo.
10. člen 
(telekomunikacijska infrastruktura) 
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja. Trase obstoječih naročniških TK kablov se določijo z zakoličbo. Glede na pozidavo in komunalno ureditev jih je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti. S projektom je potrebno predvideti novo TK omrežje in možnost priključitve na obstoječe.
11. člen 
(meteorna in fekalna kanalizacija) 
(1) V bližini sta dva fekalna kanala, eden se nahaja na Janezovem polju, kjer se obnavlja fekalni kanal PVC DN 250 mm SN8, drugi pa je fekalni kanal v lokalni cesti LC 221052 Urmoher–Pustota. Način priključevanja se predvidi glede na število predvidenih PE in s tem možnost obremenitve sistema.
(2) Padavinske vode se preko meteornih zadrževalnikov odvajajo v obstoječo meteorno kanalizacijo.
12. člen 
(vodovod) 
Na vzhodnem robu lokalne ceste LC 221052 Urmoher–Pustota poteka vodovod, ki omogoča priključitev načrtovanih stavb in zagotavljanje požarne varnosti.
13. člen 
(obveznost priključevanja) 
Vsi predvideni objekti se morajo priključiti na načrtovano gospodarsko infrastrukturo pod pogoji upravljalcev.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
14. člen 
(kulturna dediščina) 
V samem območju urejanja ni enot nepremične kulturne dediščine. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin, oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline. Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE 
15. člen 
(varstvo voda) 
Vsi načrtovani objekti se bodo priključili na javno fekalno kanalizacijo. Padavinske vode se bodo preko meteornih zadrževalnikov odvajale v obstoječo meteorno kanalizacijo. Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja oziroma mnenja v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga izda Direkcija RS za vode.
16. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) sodi obravnavano območje v naslednja območja varstva pred hrupom, za katera veljajo v oklepaju navedene mejne dnevne/mejne nočne vrednosti kazalcev hrupa:
– II. območje varstva pred hrupom (55 dBA/45 dBA).
(2) Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.
17. člen 
(varstvo zraka) 
Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni energiji se naj uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni viri. S tem bo kvaliteta zraka ostala na sprejemljivi ravni.
18. člen 
(ravnanje z odpadki) 
Za vse stavbe je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen skupen prostor ob skupnih zunanjih parkirnih površinah, kamor se postavijo zabojniki za ločene komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Predvideni način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
19. člen 
(varstvo tal) 
Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic ter ostalih zelenih površin.
20. člen 
(ohranjanje narave) 
Območje leži izven območja, ki bi imelo na podlagi predpisov s področja varstva narave poseben status.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
21. člen 
(obramba) 
Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območjih ali objektov za obrambo.
22. člen 
(potresna varnost) 
Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti ter temu primerno prilagoditi način gradnje. Po podatkih Agencije RS za okolje za območje OPPN velja projektni pospešek tal v (g): 0,15 (ARSO Metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.si/ mpportal/, Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal za povratno dobo 475 let, datum podatka: 1. 2. 2010). Za nadaljnje projektiranje se uporablja naveden podatek iz karte projektnega pospeška tal in Evrokod 8.
23. člen 
(požarna varnost) 
Pri pripravi prostorskega akta so v skladu s predpisi s področja požarne varnosti upoštevani ustrezni prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki med njimi in odmiki objektov od parcelnih mej so ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru ter pogoji za varen umik ljudi in premoženja. Urejeni so dovozi, dostopi ter delovne površine za intervencijska vozila. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov, izvedenih skladno s pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati predpise s področja graditve objektov in s področja požarne varnosti.
24. člen 
(varstvo pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice) 
(1) Pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah projektiranja skladno s tem odlokom je potrebno pridobiti mnenje geologa in v skladu z njim prilagoditi način gradnje.
(2) Pri gradnji novih objektov je potrebno upoštevati najmanj naslednje lastnosti podtalnice na območju OPPN (vir podatkov: Agencija RS za okolje, ARSO Metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.si/mpportal/, Vodna telesa podzemne vode, 1. 2. 2010):
IME_VOD_TE
Kamniško-Savinjske Alpe
VOD_OBMOCJ
Donava
ST_VODONOS
2
VOD_SKUP1
Kraški/razpoklinski – obširni in lokalni nizko do visoko izdatni vodonosniki
VDOON_1
Apnenčasti in dolomitni vodonosniki – večinoma dobro skraseli
HIDRODIN1
Odprt
SRED_DEB1
>400
LITO_OPIS1
Apnenec, dolomitiziran apnenec in dolomit / Mezozoik
VOD_SKUP2
Vodonosniki v produ, grušču in morenah
VDOON_2
Medzrnski – lokalni ali nezvezni izdatni, obširni nizko do srednje izdatni
HIDRODIN2
Odprt
SRED_DEB2
20
LITO_OPIS2
Prod, pesek, melj, glina in grušč / Kvartar
VOD_SKUP3
Razpoklinski – Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni vendar nizko 
do srednje izdatni vodonosniki
25. člen 
(varstvo pred škodljivim delovanjem erozije, varstvo pred plazovi) 
Pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno skladno s tem odlokom pridobiti mnenje geologa in v skladu z njim prilagoditi način gradnje.
26. člen 
(dopolnilna in druga zaščita) 
(1) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, je potrebno predvideti tehnične rešitve in način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
(2) Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz in delovne površine interventnih vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik ljudi in premoženja.
X. NAČRT PARCELACIJE 
27. člen 
(parcelacija) 
Načrt parcelacije vsebuje načrt gradbenih parcel. Znotraj EU/01 je določena ena gradbena parcela, znotraj EU/02 pa sta določeni dve gradbeni parceli. Za že obstoječe stavbe znotraj EU/01 se gradbene parcele določijo na podlagi obstoječih funkcionalnih zemljišč.
XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
28. člen 
(etapnost) 
Pred gradnjo stavb oziroma vzporedno z njo je potrebno gradbene parcele ustrezno opremiti z načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo.
XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV 
29. člen 
(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev) 
(1) Dopustna so odstopanja od posameznih tehničnih rešitev gospodarske infrastrukture, če se pri nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa ne smejo vplivati na izvedbo podrobnega načrta in ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer.
(2) Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske infrastrukture, kolikor to zahteva prilagoditev terenu, obstoječim trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe.
(3) Dopustna so tudi odstopanja od velikosti gradbenih parcel, in sicer na način, da ne ovirajo izvedbe OPPN.
(4) Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta zadevajo.
XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN 
30. člen 
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN) 
Merila in pogoji za enoto urejanja prostora, v katero sodi območje OPPN, se po njegovi izvedbi ustrezno prenesejo v hierarhično višji prostorski akt tako, da se smiselno povzamejo merila in pogoji za posege v prostor iz tega odloka. Takrat OPPN tudi preneha veljati. Določbo o prenehanju veljavnosti se prav tako zapiše v hierarhično višji prostorski akt. Na območju OPPN po prenehanju njegove veljavnosti velja hierarhično višji prostorski akt.
XIV. KONČNE DOLOČBE 
31. člen 
(dostopnost) 
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Ljubno in na Upravni enoti Mozirje.
32. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
33. člen 
(začetek veljavnosti) 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2021-3
Ljubno, dne 31. marca 2022
 
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 

AAA Zlata odličnost