Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1132. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2022, stran 3338.

  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/18) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 22. seji dne 13. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2022 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2022 (Uradni list RS, št. 199/21) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
15.771.928
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.060.475
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
7.629.348
700
 
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
4.058.668
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
2.225.670
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
1.345.010
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
3.431.127
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI 
OD PREMOŽENJA 
2.138.050
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
15.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
168.000
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
506.000
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
604.077
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
821.650
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
364.190
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
457.460
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
 
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
 
PREJETE DONACIJE 
IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
3.889.803
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
3.753.581
741
 
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
136.222
78
 
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
18.806.313
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.050.999
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
445.700
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
67.550
402
 
IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 
3.403.288
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
 
REZERVE
134.461
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
4.282.204
410
 
SUBVENCIJE
225.000
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.478.687
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 
IN USTANOVAM
674.612
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.903.905
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
9.698.255
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
9.698.255
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
774.855
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
469.737
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
305.118
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–3.034.385
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
150.000
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
150.000
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)
–150.000
C. RAČUN FINANCIRANJA 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
–3.184.385
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII. - VIII.)
0
 
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
3.034.385
 
 
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
3.184.385
Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih let.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2021-20
Kranjska Gora, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost