Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1131. Statut Zdravstvenega doma Kočevje, stran 3332.

  
Na podlagi določb 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje (Uradni list RS, št. 10/22) je Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje na 27. redni seji dne 11. 3. 2022 sprejel
S T A T U T 
Zdravstvenega doma Kočevje 
I. SPLOŠNE IN STATUSNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina statuta) 
S tem statutom se urejajo temeljna vprašanja statusa, organizacije in delovanja javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Kočevje (v nadaljevanju: ZD Kočevje):
– splošne in statusne določbe,
– dejavnost in organizacija,
– organi ZD Kočevje,
– splošni akti,
– sredstva za delo in odgovornost za obveznosti,
– razmerja do ustanovitelja,
– druge določbe,
– prehodne in končne določbe.
2. člen 
(ustanovitelj) 
(1) Ustanovitelj ZD Kočevje je Občina Kočevje.
(2) ZD Kočevje je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje (Uradni list RS, št. 10/22), predhodnega Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje (Uradni list RS, št. 63/14, 84/15, 5/18, 71/18 in 61/19) ter predhodnega Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Kočevje (Uradni list RS, št. 9/93 in 134/04).
(3) ZD Kočevje je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko vložka 11153400; matična številka: 5170001000; davčna številka: 55897550.
(4) ZD Kočevje je pravna oseba javnega prava s pravicami in obveznostmi, določenimi z državnimi predpisi, Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda ZD Kočevje ter tem statutom.
3. člen 
(ime in sedež) 
(1) Ime javnega zavoda je: Zdravstveni dom Kočevje.
(2) Skrajšano ime zavoda, ki ga lahko ZD Kočevje uporablja v pravnem prometu, je tudi: ZD Kočevje.
(3) Sedež zavoda je na naslovu Roška cesta 18, 1330 Kočevje.
4. člen 
(žig) 
(1) ZD Kočevje ima žig z besedilom: Zdravstveni dom Kočevje.
(2) Pravico do uporabe žiga in način uporabe žiga določi direktor ZD Kočevje z internimi navodili.
(3) Celostno grafično podobo zavoda se uredi v navodilih, ki jih sprejme direktor zavoda po predhodni potrditvi Sveta zavoda.
II. DEJAVNOST IN ORGANIZACIJA ZD KOČEVJE 
5. člen 
(dejavnost) 
(1) ZD Kočevje izvaja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo na primarni ravni v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
(2) Zdravstvena dejavnost, ki jo izvaja ZD Kočevje, obsega:
A – Osnovna in specialistična zdravstvena dejavnost:
– splošna ambulanta,
– referenčne ambulante,
– antikoagulativna ambulanta,
– zdravstveno varstvo predšolskih otrok, šolskih otrok in mladine,
– dispanzer za ženske,
– center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog,
– specialistične ambulante,
– patronažno varstvo in nega na domu,
– fizioterapija,
– rentgen,
– hematološko-biokemični laboratorij.
B – Zobozdravstvena dejavnost:
– zobozdravstvene ambulante za odrasle,
– mladinsko zobozdravstvo,
– ortodontija.
C – Izvajanje neprekinjenega 24-urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči.
D – Reševalni prevozi.
E – Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov:
– za odraslo populacijo (zdravstveno vzgojni center – izvajanje CINDI programa),
– program zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
– program zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
– program šole za starše.
F – Izobraževanje.
G – Druge dejavnosti za zdravje:
– samoplačniške ambulante.
(3) ZD Kočevje po standardni klasifikaciji dejavnosti izvaja naslednje dejavnosti:
– Q86.210
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
– Q86.220
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
– Q86.230
Zobozdravstvena dejavnost,
– Q86.909
Druge dejavnosti za zdravje,
– P85.590
D.n. izobraževanje, izpop. in usposab.
6. člen 
(območje) 
(1) ZD Kočevje izvaja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo na primarni ravni za območje Občine Kočevje v skladu z mrežo javne zdravstvene službe.
(2) Zavod lahko organizira zdravstveno postajo na območju Občine Kočevje oziroma na območjih, kjer ni vzpostavljena mreža javne zdravstvene službe. Medsebojna razmerja, vključno s financiranjem, med občino ustanoviteljico, zavodom in občino, na območju katere se zdravstvena postaja vzpostavi, ureja tripartitna pogodba.
(3) Merila za postavitev mreže javne zdravstvene službe se določijo s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije.
7. člen 
(organizacija) 
(1) Osnovno zdravstveno dejavnost izvaja ZD Kočevje v naslednjih strokovno-organizacijskih enotah:
– splošne in referenčne ambulante,
– antikoagulantna ambulanta,
– otroški in šolski dispanzer,
– dispanzer za ženske,
– center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (CPZOPD),
– specialistična okulistična ambulanta,
– specialistična diabetološka ambulanta,
– specialistična ambulanta ultrazvok,
– zobozdravstvo za odrasle,
– zobozdravstvo za mladino,
– zobozdravstvena vzgoja,
– ortodontska ambulanta,
– zobotehnični laboratorij,
– zdravstvena vzgoja,
– patronažna služba in zdravstvena nega,
– fizioterapija,
– diagnostični laboratorij,
– specialistična ambulanta rentgen,
– nujna medicinska pomoč z dežurno službo,
– reševalni prevozi,
– administrativno-tehnična in finančna služba,
– center za duševno zdravje otrok in mladostnikov,
– ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih,
– skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje.
(2) Za organizacijo in usklajevanje dela v organizacijskih enotah so pristojni in odgovorni vodje organizacijskih enot, ki jih imenuje in razrešuje direktor ZD Kočevje v skladu s sistemizacijo delovnih mest ter so vezani na trajanje njegovega mandata.
(3) Organizacija ZD Kočevje se podrobneje uredi z aktom (pravilnikom) o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu ZD Kočevje.
8. člen 
(kraj izvajanja dejavnosti) 
(1) Vse osnovne dejavnosti se opravljajo na sedežu ZD Kočevje, del dejavnosti pa se opravlja tudi v organizacijski enoti na naslovu Roška cesta 20.
(2) Uprava in administrativno-tehnična služba opravljata svoje funkcije na sedežu ZD Kočevje.
(3) ZD Kočevje organizira primarno zdravstveno varstvo tudi v zdravstvenih postajah na naslednjih dislociranih lokacijah:
– Predgrad: Predgrad 2, 8362 Stari trg ob Kolpi,
– Kočevska Reka: Kočevska Reka 7, 1338 Kočevska Reka.
III. ORGANI ZAVODA 
9. člen 
(organi ZD Kočevje) 
Organi zavoda, ki v skladu s predpisi poslovno in strokovno upravljajo ZD Kočevje, so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
A. Svet zavoda
10. člen 
(sestava) 
(1) Svet zavoda ZD Kočevje sestavljajo:
– štirje predstavniki ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik zavarovancev oziroma drugih uporabnikov.
(2) Predstavnike ustanovitelja izvoli Občinski svet Občine Kočevje po postopku, določenim s svojim poslovnikom in statutom.
(3) Predstavnika zaposlenih v svet zavoda izvolijo zaposleni delavci neposredno, s tajnim glasovanjem. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica zaposlenih delavcev. Izvoljeni so kandidati, ki so s strani volivcev dobili največ glasov.
(4) Predstavnika zavarovancev oziroma drugih uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v skladu z lastnimi notranjimi pravili.
(5) Mandat članov sveta traja štiri leta od imenovanja (konstitutivne seje). V primeru, da pride v mandatni dobi do razrešitve člana sveta in imenovanja novega člana, traja mandatna doba nadomestnega člana do konca trajanja mandata sveta zavoda.
(6) Ista oseba je lahko za člana sveta zavoda imenovana največ dvakrat zaporedoma.
11. člen 
(vodenje sveta) 
(1) Svet zavoda vodi predsednik, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta na prvi konstitutivni seji po imenovanju z večino glasov navzočih članov.
(2) Predsednik sveta organizira in vodi delovanje sveta zavoda, skrbi za komunikacijo z ustanoviteljem (pošiljanje gradiv sveta zavoda, redna posvetovanja z ustanoviteljem) in v primeru neaktivnosti posameznega člana sveta opozori ustanovitelja oziroma organ oziroma organizacijo, katerega ta član predstavlja.
(3) Svet ima tudi namestnika predsednika, ki se izvoli po istih pravilih kot predsednik sveta in nadomešča predsednika sveta zavoda v primeru njegove odsotnosti.
12. člen 
(sklic seje) 
(1) Sejo sveta skliče predsednik sveta na lastno pobudo ali pobudo članov sveta, direktorja zavoda, ustanovitelja ali reprezentativnega sindikata.
(2) Konstitutivno sejo sveta skliče direktor ZD Kočevje, ki jo do izvolitve predsednika Sveta zavoda tudi vodi.
(3) Predsednik sveta je dolžan sklicati sejo sveta v roku 7 dni, če to pisno zahtevajo najmanj 4 člani sveta, od katerih mora biti vsaj eden, ki ni predstavnik ustanovitelja. V takem primeru so pobudniki seje sveta dolžni določiti dnevni red ter zagotoviti ustrezno gradivo za izvedbo seje.
13. člen 
(odločanje sveta) 
(1) Svet veljavno odloča, če je na seji prisotna več kot polovica članov sveta.
(2) Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina prisotnih članov sveta.
(3) Za sprejem statuta ZD Kočevje, finančnega načrta, zaključnega računa ter za imenovanje in razrešitev direktorja zavoda je potrebna večina glasov vseh članov sveta zavoda (absolutna večina).
(4) Svet glasuje javno, razen o razrešitvi direktorja zavoda ali če to za posamezno glasovanje zahteva večina navzočih članov sveta zavoda.
14. člen 
(sodelovanje na seji) 
(1) Na sejo sveta se vedno povabi direktorja ZD Kočevje in strokovnega vodjo.
(2) Na sejo sveta se mora povabiti predstavnika reprezentativnega sindikata, kadar se obravnavajo vprašanja v zvezi s statusom zaposlenih. Le-ti se lahko udeležijo razprave le z dovoljenjem predsednika sveta in o točki dnevnega reda, ki jih neposredno zadeva.
(3) Na sejo sveta se lahko, po odločitvi predsednika sveta, povabi tudi druge zaposlene v zavodu, predstavnika občinske uprave ali zunanje strokovnjake, če je njihova prisotnost pomembna za obravnavano tematiko. Le-ti se lahko udeležijo razprave le z dovoljenjem predsednika sveta in o točki dnevnega reda, ki jih neposredno zadeva.
(4) Vabljeni nečlani sveta nimajo pravice odločanja in glasovanja.
15. člen 
(zapisnik) 
(1) Zapisnik na seji sveta piše administrativni delavec, zaposlen v zavodu.
(2) Administrativne naloge za svet zavoda opravljajo administrativni delavci, zaposleni v ZD Kočevje.
16. člen 
(pristojnosti) 
Svet ZD Kočevje ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje direktorja s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema statut ZD Kočevje s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema letni in strateški načrt oziroma program dela in razvoja ZD Kočevje in spremlja njihovo uresničevanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– daje soglasje k sklepanju pogodb, ki niso sestavni del izvajanja rednega programa in ki presegajo vrednost 40.000,00 EUR na letni ravni in sprejetim odločitvam drugih organov, za katere je tako določeno v statutu ali drugih predpisih, razen če drugi pravni akti, ki urejajo področje javnih financ določajo drugače,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– sprejema splošne in posamične pravne akte, za katere je tako določeno v statutu ali drugih predpisih,
– daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
– obravnava predloge, pobude in vprašanja zainteresirane javnosti,
– odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev ZD Kočevje, kadar je tako določeno z materialnim predpisom,
– sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev s soglasjem ustanovitelja,
– daje soglasje k imenovanju strokovnega vodje.
17. člen 
(razrešitev člana) 
(1) Člana sveta se razreši pred potekom mandata s strani ustanovitelja ali organa oziroma organizacije po postopku, po katerem je bil imenovan, in sicer v naslednjih primerih:
– če sam odstopi in zahteva razrešitev,
– če ne opravlja svojih nalog, se ne udeležuje sej sveta ter posvetovanj s predstavniki ustanovitelja ali ne opravi s strani sveta podeljenih nalog,
– če pri svojem delu kot član sveta zavoda krši predpise,
– če s svojim ravnanjem škoduje interesom in ugledu ZD Kočevje.
(2) Razlog razrešitve zaradi neudeležbe na sejah sveta oziroma posvetovanj s predstavniki ustanovitelja je podan, če se član sveta ne udeleži vsaj polovice sklicanih sej sveta ali posvetovanj z ustanoviteljem v mandatnem obdobju, potem ko so bile izvedene najmanj štiri seje sveta ali štiri posvetovanja z ustanoviteljem. Udeležbe na sejah sveta in posvetovanjih z ustanoviteljem se štejejo posebej.
18. člen 
(poslovnik) 
Podrobnejša pravila o delovanju sveta se določijo s poslovnikom o delu, ki ga sprejme svet z večino glasov vseh članov sveta. Z enako večino se sprejemajo tudi spremembe in dopolnitve poslovnika o delu sveta zavoda.
B. Direktor
19. člen 
(pristojnosti in naloge) 
(1) Direktor opravlja poslovodno funkcijo ZD Kočevje. Če ima direktor ustrezno izobrazbo zdravstvene smeri, opravlja tudi funkcijo vodenja strokovnega dela ZD Kočevje.
(2) Direktor organizira in vodi delo in poslovanje ZD Kočevje, predstavlja in zastopa ZD Kočevje in je odgovoren za zakonitost dela ZD Kočevje.
(3) Direktor opravlja zlasti naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo ZD Kočevje,
– imenuje pomočnika direktorja,
– imenuje strokovnega vodjo po predhodni pridobitvi mnenja strokovnega sveta zavoda in soglasja sveta zavoda,
– imenuje in razrešuje vodje notranjih organizacijskih enot,
– vodi strokovno delo ZD Kočevje, v kolikor ima ustrezno izobrazbo zdravstvene smeri,
– pripravlja letni in strateški načrt oziroma program dela in razvoja ZD Kočevje,
– pripravlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa ter druga letna poročila,
– pripravlja načrt nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– določa sistemizacijo delovnih mest s soglasjem župana,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti zaposlenih,
– sprejema druge splošne akte ZD Kočevje, ki niso na podlagi zakonodaje, odloka o ustanovitvi zavoda ali statuta izrecno v pristojnosti sveta zavoda,
– sklepa pravne posle in podpisuje vse listine ZD Kočevje, lahko pa za sklepanje določenih vrst poslov pooblasti druge zaposlene v zavodu,
– opravlja vse druge naloge in izvršuje pristojnosti, ki jih določa pozitivna zakonodaja in ki niso izrecno pridržane drugim organom.
20. člen 
(pogoji za imenovanje) 
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev za javne uslužbence izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo s področja medicine ali drugo stopnjo bolonjskega študija s področja medicine in najmanj pet let delovnih izkušenj po zaključeni specializacij ali
– ima univerzitetno izobrazbo s področja dentalne medicine ali drugo stopnjo bolonjskega študija s področja dentalne medicine in najmanj deset let delovnih izkušenj ali
– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne pravne ali ekonomske smeri ali drugo stopnjo bolonjskega študija ustrezne pravne ali ekonomske smeri in najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj štiri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– obvlada osnovno raven znanja vsaj enega svetovnega jezika.
21. člen 
(imenovanje in mandat) 
(1) Direktorja se imenuje na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi svet zavoda. Za izvedbo javnega razpisa svet imenuje tričlansko komisijo.
(2) Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Ustanovitelj poda soglasje k imenovanju v pisni obliki.
(3) Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
(4) Javni razpis za imenovanje direktorja objavi svet zavoda v roku 6 mesecev pred iztekom mandata, oziroma najkasneje v roku 30 dni od dneva razrešitve.
22. člen 
(pogodba o zaposlitvi) 
(1) Z direktorjem zavoda se sklene pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom oziroma lahko tudi krajšim, in sicer za najmanj 24 ur na teden, vendar le ob predhodnem soglasju župana.
(2) Vlogo za izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka tega člena poda sveta zavoda na predlog izbranega kandidata, ki je bil izbran v sklopu javnega razpisa iz tretjega odstavka 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje.
23. člen 
(razrešitev) 
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan:
– to sam zahteva,
– mu je s pravnomočno sodno odločbo prepovedano opravljanje poklica,
– pri svojem delu ne ravna v skladu z zakonom ali drugimi predpisi in splošnimi akti,
– ne izvaja sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– z nevestnim ali malomarnim delom povzroča škodo zavodu,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(2) Direktorja razreši svet zavoda z večino glasov navzočih in opredeljenih članov sveta (absolutna večina) ob soglasju občine kot ustanoviteljice. Ob razrešitvi direktorja mora svet zavoda imenovati vršilca dolžnosti za čas do imenovanja novega direktorja.
(3) Pred razrešitvijo je potrebno direktorja seznaniti z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper sklep o razrešitvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo.
(4) V kolikor direktor sam poda izjavo o razrešitvi, svet zavoda o pisni izjavi obvesti ustanovitelja in prične s postopkom imenovanja novega direktorja.
24. člen 
(pomočnik direktorja) 
(1) Direktor lahko imenuje dva pomočnika direktorja, enega za področje zdravstvene nege in enega za splošne zadeve, in sicer za čas trajanja svojega mandata. Imenovanje se izvede izmed zaposlenih oziroma na podlagi javnega razpisa, ki ga razpiše zavod.
(2) Za pomočnika direktorja za splošne zadeve je zahtevana izobrazba družboslovne smeri, za pomočnika za področje zdravstvene nege pa izobrazba s področja zdravstvene smeri.
(3) S pomočnikom direktorja se lahko sklene pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas.
25. člen 
(strokovni vodja) 
(1) Če ima direktor ustrezno izobrazbo pravne ali ekonomske smeri, ima poleg pomočnikov iz prvega odstavka tega člena za čas trajanja svojega mandata tudi enega strokovnega vodjo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo s področja medicine ali drugo stopnjo bolonjskega študija s področja medicine in najmanj pet let delovnih izkušenj po zaključeni specializacij ali
– ima univerzitetno izobrazbo s področja dentalne medicine ali drugo stopnjo bolonjskega študija s področja dentalne medicine in najmanj deset let delovnih izkušenj.
(2) Direktor mora strokovnega vodjo imenovati najpozneje v dveh mesecih od dneva nastopa funkcije direktorja.
(3) Strokovnega vodjo imenuje direktor zavoda, po predhodni pridobitvi mnenja strokovnega sveta zavoda in soglasja sveta zavoda.
(4) S strokovnim vodjem se sklene pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, in sicer za največ 20 ur na teden.
(5) Strokovni vodja strokovno usmerja, vodi in usklajuje delo medicinskih dejavnosti ter nadzira njihovo delo in je odgovoren za strokovnost dela zavoda kot celote.
(6) Razrešitev strokovnega vodje se izvrši po istem postopku, kot je potreben za njegovo imenovanje.
(7) Postopki za imenovanje novega strokovnega vodje morajo steči nemudoma po razrešitvi starega.
26. člen 
(nadomeščanje direktorja) 
(1) Med odsotnostjo direktorja ga nadomešča pomočnik direktorja, če je ta imenovan, ali drugi zaposleni, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo s področja medicine ali drugo stopnjo bolonjskega študija s področja medicine in najmanj pet let delovnih izkušenj po zaključeni specializaciji ali
– ima univerzitetno izobrazbo s področja dentalne medicine ali drugo stopnjo bolonjskega študija s področja dentalne medicine in najmanj deset let delovnih izkušenj ali
– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne pravne ali ekonomske smeri ali drugo stopnjo bolonjskega študija ustrezne pravne ali ekonomske smeri in najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj štiri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– obvlada osnovno raven znanja vsaj enega svetovnega jezika.
(2) Nadomeščanje direktorja se izvaja po posebnem pooblastilu, ki določa obseg in trajanje nadomeščanja.
(3) V primeru nezmožnosti izdaje pooblastila s strani direktorja zavoda, le tega izda Svet zavoda.
(4) Za zastopanje v posameznih zadevah lahko direktor pooblasti drugega zaposlenega, ki izpolnjuje strokovne pogoje iz prvega odstavka tega člena.
27. člen 
(vršilec dolžnosti) 
(1) Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje, če direktorju predčasno preneha mandat, če se na javni razpis za direktorja ni nihče prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
(2) V primeru predčasnega prenehanje mandata direktorja svet zavoda za vršilca dolžnosti imenuje enega izmed strokovnih delavcev zavoda, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo s področja medicine ali drugo stopnjo bolonjskega študija s področja medicine in najmanj pet let delovnih izkušenj po zaključeni specializaciji ali
– ima univerzitetno izobrazbo s področja dentalne medicine ali drugo stopnjo bolonjskega študija s področja dentalne medicine in najmanj deset let delovnih izkušenj ali
– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne pravne ali ekonomske smeri ali drugo stopnjo bolonjskega študija ustrezne pravne ali ekonomske smeri in najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj štiri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– obvlada osnovno raven znanja vsaj enega svetovnega jezika.
(3) V primeru neuspešnega javnega razpisa za zasedbo prostega delovnega mesta direktor lahko svet zavoda za vršilca dolžnosti imenuje bodisi strokovnega delavca zavoda bodisi katerega izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena.
(4) Vršilec dolžnosti se imenuje za čas do imenovanja oziroma nastopa funkcije novega direktorja, vendar najdlje za eno leto. Ista oseba lahko funkcijo vršilca dolžnosti direktorja opravlja največ dvakrat.
C. Strokovni svet
28. člen 
(sestava) 
(1) Strokovni svet je kolegijski strokovni organ ZD Kočevje, ki ga vodi direktor.
(2) Člani strokovnega sveta so direktor kot predsednik, strokovni vodja, pomočnik direktorja s področja zdravstvene nege in vsaj štiri vodje enot, in sicer vodja splošne in specialistične službe, vodja nujne medicinske pomoči, vodja reševalne službe in vodja zobozdravstvene službe.
(3) Člane strokovnega sveta imenuje direktor s sklepom.
29. člen 
(mandat) 
(1) Mandat članov strokovnega sveta je vezan na mandatno dobo direktorja zavoda. V primeru, da pride v mandatni dobi do spremembe kateregakoli člana strokovnega sveta in imenovanja novega člana, traja mandat nadomestnega člana do konca trajanja mandata strokovnega sveta.
(2) Število mandatov v strokovnem svetu je neomejeno.
(3) Konstitutivno sejo skliče predsednik strokovnega sveta v roku treh mesecev po njegovem imenovanju za direktorja zavoda.
(4) Strokovni svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.
30. člen 
(odločanje) 
(1) Strokovni svet veljavno odloča, če je na seji prisotna več kot polovica članov sveta.
(2) Strokovni svet načeloma sprejema svoje odločitve s soglasjem. Naloga predsednika strokovnega sveta je, da se o vsakem posameznem vprašanju doseže soglasje članov.
(3) V primeru, če soglasje ni doseženo, se o posameznem vprašanju glasuje. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov strokovnega sveta.
31. člen 
(sodelovanje na seji) 
Na sejo strokovnega sveta se lahko, po odločitvi direktorja kot predsednika sveta, povabi tudi druge zaposlene v ZD Kočevje, ki delajo na področjih, ki niso zastopana v strokovnem svetu, ali zunanje strokovnjake, če je njihova prisotnost pomembna za obravnavano tematiko. Ti se lahko udeležijo razprave le z dovoljenjem predsednika strokovnega sveta in o točki dnevnega reda, ki jih neposredno zadeva.
32. člen 
(pristojnosti in naloge) 
(1) Strokovni svet načrtuje, obravnava, usmerja in nadzira strokovno delo ZD Kočevje v skladu s predpisi.
(2) Strokovni svet ima naslednje pristojnosti oziroma naloge:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela ZD Kočevje,
– predlaga oziroma daje mnenje direktorju o planu nabav medicinske opreme,
– predlaga oziroma daje mnenje svetu zavoda o načrtu strokovnega dela ZD Kočevje za plansko obdobje,
– daje svetu zavoda in direktorju mnenje glede organizacije in dela ZD Kočevje,
– predlaga direktorju plane izobraževanja zdravstvenih delavcev,
– predlaga direktorju plan specializacij in določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za specializacije,
– predlaga direktorju mentorje za zdravstvene delavce,
– sprejema poročilo o internih strokovnih nadzorih,
– odloča o drugih stvareh, za katere ga pooblasti svet zavoda ali direktor.
33. člen 
(zapisnik) 
Zapisnik na seji strokovnega sveta piše administrativni delavec, zaposlen v zavodu. V zapisniku je potrebno zabeležiti vsa pomembna mnenja o posameznem strokovnem vprašanju. Posamezni član strokovnega sveta ima pravico izrecno zahtevati, da se njegovo mnenje vpiše v zapisnik.
34. člen 
(poslovnik) 
Podrobnejša pravila o delovanju strokovnega sveta se določijo s poslovnikom o delu, ki se sprejme z večino glasov vseh članov strokovnega sveta. Z enako večino se sprejemajo tudi spremembe in dopolnitve poslovnika o delu sveta zavoda.
IV. SPLOŠNI AKTI 
35. člen 
(vrste splošnih aktov) 
(1) ZD Kočevje ima naslednje splošne akte:
– statut, s katerim se ureja organizacija ZD Kočevje, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja ZD Kočevje. Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja;
– akt o sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme direktor s soglasjem župana;
– druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja ZD Kočevje, v skladu s statutom. Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom določeno, da jih sprejme direktor.
(2) Predloge splošnih aktov delodajalca, s katerimi delodajalec določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti, mora delodajalec pred sprejemom posredovati v mnenje reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu. Sindikat mora podati mnenje v roku osmih dni. Če je sindikat posredoval mnenje v roku iz prejšnjega odstavka, ga mora delodajalec pred sprejemom splošnih aktov obravnavati in se do njega opredeliti.
(3) Delodajalec mora omogočiti pri njem zaposlenim delavcem, da se seznanijo z vsemi veljavnimi splošnimi akti. V ta namen morajo biti splošni akti delodajalca vedno na razpolago na dostopnem mestu, na katerem se lahko delavci brez nadzora seznanijo z njihovo vsebino.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI 
36. člen 
(pridobivanje sredstev za delo) 
Sredstva za delo pridobiva ZD Kočevje iz naslednjih virov:
– po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– iz sredstev ustanovitelja,
– iz plačil za storitve,
– po pogodbah z drugimi zdravstvenimi zavarovalnicami,
– po pogodbi z ministrstvom, pristojnim za zdravje, za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz državnega proračuna,
– po pogodbah s koncesionarji in zasebnimi zdravstvenimi delavci,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi s predpisi (donacije ipd.).
37. člen 
(presežek prihodkov nad odhodki) 
(1) Del presežka prihodkov nad odhodki, ki izvira iz opravljanja pridobitne ter samoplačniške dejavnosti in ki ni del javne službe, se lahko uporabi za stimulativno nagrajevanje zaposlenih v skladu z veljavno zakonodajo. O tem odloči svet zavoda na predlog direktorja in po predhodnem soglasju ustanovitelja.
(2) Prihodki, ki izvirajo iz opravljanja pridobitne dejavnosti, morajo biti računovodsko posebej prikazani.
(3) Presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za znesek z letnim planom odobrenih investicij in investicijskega vzdrževanja ter nakup opreme za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti, ki jih odobri svet zavoda in za znesek sredstev za plačilo dodatne delovne uspešnosti v skladu z zakonom, mora ZD Kočevje vplačati v proračun Občine Kočevje, ki ta sredstva nameni za vlaganja v zdravstveno dejavnost.
(4) Svet zavoda vsako leto po sprejemu zaključnega računa za preteklo leto in v skladu s finančnim načrtom za tekoče leto ugotovi višino sredstev iz prejšnjega odstavka, ki jih mora ZD Kočevje prenesti na ustanovitelja najkasneje do 30. aprila tekočega leta.
38. člen 
(primanjkljaj) 
(1) O načinu in terminskem planu kritja morebitnega primanjkljaja, ki se izkaže na koncu poslovnega leta iz naslova opravljanja javne službe, odloči ustanovitelj na podlagi sanacijskega programa, ki ga pripravi direktor in potrdi svet ZD Kočevje.
(2) Za kritje primanjkljaja se prvenstveno uporabijo presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
39. člen 
(odgovornost za obveznosti zavoda) 
(1) ZD Kočevje kot pravna oseba sklepa pravne posle v svojem imenu in za svoj račun. Sklepa lahko le pravne posle v okviru dejavnosti, določenih s tem statutom in vpisanih v sodni register.
(2) ZD Kočevje odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
(3) Ustanovitelj je subsidiarno odgovoren za obveznosti ZD Kočevje, če te izhajajo iz poslov v okviru dejavnosti, ki je na podlagi zakona, drugega predpisa ali prostovoljno financirana iz občinskih proračunskih sredstev.
40. člen 
(upravljanje in razpolaganje s sredstvi) 
(1) ZD Kočevje je upravitelj osnovnih sredstev, ki jih pridobi oziroma so mu predana v posest z namenom opravljanja svoje dejavnosti. Pri tem je dolžan ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(2) Upravljanje z osnovnimi sredstvi, ki so last ustanovitelja, z njimi pa upravlja ZD Kočevje, se podrobneje uredi s pogodbo o upravljanju.
(3) Z nepremičninami, ki so mu dane v upravljanje, ZD Kočevje ne sme samostojno stvarnopravno razpolagati (odtujitev, obremenitev s stvarnimi pravicami). Stvarnopravne posle, ki jih s posebnim sklepom odobri občinski svet, sklepa v imenu in za račun ustanovitelja župan.
VI. RAZMERJA DO USTANOVITELJA 
41. člen 
(poročanje in nadzor) 
(1) ZD Kočevje je dolžan vsako leto ustanovitelju predložiti letno poročilo o delu in poslovanju za preteklo poslovno leto.
(2) ZD Kočevje je dolžan ustanovitelju poslati tudi vsa poročila in ugotovitve na podlagi izvedenih notranjih ali zunanjih revizij, inšpekcijskih pregledov ali pregledov drugih pristojnih organov na upravnem in poslovno-finančnem področju.
(3) Ustanovitelj lahko med poslovnim letom zahteva posebna pisna ali ustna poročila ter dokumentacijo o posameznih vprašanjih v zvezi z delovanjem ZD Kočevje in upravljanja s sredstvi.
(4) Posebno poročilo lahko ZD Kočevje predloži tudi na lastno pobudo, če oceni, da za to obstajajo upravičeni razlogi.
(5) Nadzor nad finančnim poslovanjem in zakonitostjo dela opravljajo pristojni organi ter notranja revizija, ki jo pooblasti ZD Kočevje kot naročnik s soglasjem župana. Strokovni nadzor se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
42. člen 
(soglasje ustanovitelja) 
ZD Kočevje mora pridobiti soglasje ustanovitelja za:
– k določbam Statuta,
– k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– k statutarnim spremembam,
– o razpolaganju presežkov prihodkov nad odhodki,
– k sanacijskem programu,
– k predlogu za pokritje izgube v okviru sanacijskega programa,
– k najemu posojil v obsegu in pod pogoji, kot jih določa odlok s katerim se sprejme proračun za tekoče leto, razen za likvidnostna posojila tekočega leta,
– v drugih primerih določenih z zakonom ali s tem odlokom.
43. člen 
(pošiljanje gradiv) 
En izvod gradiva za sejo sveta ZD Kočevje se pošlje oddelku občinske uprave, pristojnemu za zdravstvo. Enako velja za gradivo, ki nastane na podlagi izvedene seje sveta zavoda (zapisnik, sprejeti sklepi in drugi akti ipd.).
VII. DRUGO 
44. člen 
(pravice in dolžnosti zaposlenih) 
(1) Zaposleni v ZD Kočevje uresničujejo svoje pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v skladu s predpisi, ki urejajo položaj javnih uslužbencev ter kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi pravnimi akti ZD Kočevje.
(2) Zaposleni v ZD Kočevje imajo pravico do sindikalnega organiziranja v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) Zaposleni v ZD Kočevje so dolžni varovati poklicne in poslovne skrivnosti v skladu z veljavno zakonodajo.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
45. člen 
(končanje mandatov) 
Že začeti mandat direktorja in pomočnika direktorja se ne glede na določbe tega statuta dokonča v skladu z veljavno pogodbo o zaposlitvi.
46. člen 
(uskladitev drugih splošnih aktov) 
Druge splošne pravne akte ZD Kočevje, ki so v neskladju s tem statutom, je potrebno uskladiti v roku treh mesecev od sprejema tega statuta.
47. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Zdravstvenega doma Kočevje sprejetega dne 21. 10. 2019 in potrjenega s strani ustanovitelja dne 14. 11. 2019, po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov in s soglasjem Sveta zavoda z dne 26. 11. 2019.
48. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednica Sveta zavoda 
Kosten Ana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti