Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1115. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črni Vrh, stran 3321.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 27. redni seji dne 31. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črni Vrh 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
S tem odlokom Občina Idrija (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Črni Vrh (v nadaljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Idrija.
II. STATUSNE DOLOČBE 
1. Ime in sedež zavoda
2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Črni Vrh.
Sedež zavoda je Črni Vrh 95, 5274 Črni Vrh.
2. Pečat zavoda
3. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. V sredini pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Črni Vrh.
Pečat iz prejšnjega odstavka uporablja zavod v pravnem prometu, za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom in učencem oziroma njihovim staršem.
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenje ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
3. Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu
4. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Ustanovitelj odloča o statusnih spremembah zavoda.
4. Šolski okoliš
4. člen
Zavod je ustanovljen za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje krajevne skupnosti Črni Vrh.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
5. člen
Zavod opravlja javno službo, ki obsega:
– javno veljavne izobraževalne programe, ki so bili sprejeti na način in po postopku, določenim z zakonom,
– zagotavljanje šolske prehrane.
Glavna dejavnost zavoda kot javne službe, je po standardni klasifikaciji dejavnosti:
P85.200 – Osnovnošolsko splošno izobraževanje
Poleg glavne dejavnosti izvaja zavod tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje glavno dejavnost, ki so po standardni klasifikaciji razvrščene v naslednje podrazrede:
I56.102 – Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.210 – Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290 – Druga oskrba z jedmi
J58.110 – Izdajanje knjig
J58.130 – Izdajanje časopisov
J58.140 – Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 – Drugo založništvo
G47.890 –Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.990 – Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
N82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Dejavnosti iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo tudi kot tržna dejavnost, pri čemer mora javni zavod ločeno voditi prihodke in odhodke iz tržne dejavnosti od prihodkov in odhodkov iz naslova izvajanja osnovne dejavnosti zavoda.
Javni zavod v soglasju z ustanoviteljico pripravi sodila za razmejitev odhodkov med javno službo in tržno dejavnostjo.
IV. ORGANI ZAVODA 
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
7. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev in predstavniki staršev. Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok in drugi predpisi.
Svet zavoda šteje 9 članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje občinski svet izmed občanov naselij šolskega okoliša.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok, in sicer dva člana izmed strokovnih delavcev ter enega izmed ostalih delavcev.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
8. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena največ dvakrat zaporedoma. Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– umre.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu. Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je prenehal mandat predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpiše nadomestne volitve.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.
Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta.
9. člen
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu ali na spletnem mestu, dosegljivem delavcem OŠ Črni Vrh.
10. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci zavoda in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.
11. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev in določi dan predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda.
12. člen
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.
13. člen
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Za kandidate so lahko predlagani tudi starši, ki niso člani sveta staršev. Predlogu kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda po abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu glasovanja.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za člane sveta zavoda, za katere se želi glasovati.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.
Za člane sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega števila glasov.
14. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta zavoda.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.
2. Ravnatelj
15. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
16. člen
Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na osnovni šoli, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
3. Strokovni organi
17. člen
Strokovni organi v zavodu so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.
V. VIRI IN NAČIN PRODOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
18. člen
Ustanoviteljica in država zagotavljata pogoje za delo zavoda. Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljice. Vrsto in obseg premoženja, ki ga ustanoviteljica da zavodu v upravljanje, se določi s pogodbo o prenosu v upravljanje. Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
19. člen
Zavod pridobiva prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanoviteljice, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
20. člen
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister s podzakonskim aktom.
O uporabi presežka prihodkov nad odhodki, ki jih zavod ustvari z opravljanjem javne službe in z opravljanjem tržne dejavnosti v skladu s tem odlokom, odloči na predlog sveta zavoda ustanoviteljica.
Presežek prihodkov nad odhodki se lahko uporablja za plačilo materialnih stroškov, nakup osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanoviteljica oziroma država.
21. člen
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen
Svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka tekočega mandata.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črni Vrh (Uradni list RS, št. 18/97),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črni Vrh (Uradni list RS, št. 93/07),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črni Vrh (Uradni list RS, št. 41/08),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črni Vrh (Uradni list RS, št. 79/09).
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2022
Idrija, dne 31. marca 2022
Župan 
Občine Idrija
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost